Til forsiden

 

 

Martin Luthers fortale

Kapitel fem er værst

tolv frivillige råd

Falske gode gerninger og opdigtet hellighed

 

Matt 5 

v1 Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. v2 Og han tog til orde og lærte dem:

En god prædikant

v3 Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres.

Lidelse er den kristnes kendetegn

Åndelig rigdom og fattigdom

Villig lidelse er Helligåndens frugt

v4 Salige er de, som sørger, for de skal trøstes.

Sorg og møje er ingen sjælden plante hos de kristne

Dobbelt op til præsten

v5 Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden.

Forskel på embedet og personen

v6 Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes.

Livets retfærdighed

v7 Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed.

v8 Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.

Kun Guds Ord afgør, hvad der er rent og urent

Evangeliet og formaningerne

Gode gerninger udspringer af et glad hjerte

v9 Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn.

Advarsel mod at gå i krig

Opfat alt i bedste mening

v10 Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for Himmeriget er deres.

To veje

v11 Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på.

Lidelsens vej

v12 Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i Himlene; således har man også forfulgt profeterne før jer.

”således har man også forfulgt profeterne før jer.”

v13 I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker.

Præsteembedet er kun for mandfolk

Kirkens ja og nej

Saltningsembedet

”Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker.”

Hovedartiklen

v14 I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. v15 Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset.

v16 Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i Himlene.

Troen og de gode gerninger i rigtig rækkefølge

v17 Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde.

De rette gode gerninger

v18 Sandelig siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket.

v19 Den, der bryder blot ét af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i Himmeriget. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i Himmeriget.

v20 For jeg siger jer: Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget.

v21 I har hørt, at der er sagt til de gamle: ›Du må ikke begå drab,‹ og: ›Den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen.‹

Frivillige råd eller forpligtende bud?

Kærlig vrede

v22 Men jeg siger jer: Enhver, som bliver vred på sin broder, skal kendes skyldig af domstolen; den, der siger: Raka! til sin broder, skal kendes skyldig af Det store Råd; den, der siger: Tåbe! skal dømmes til Helvedes ild.

v23 Når du derfor bringer din gave til alteret og dér kommer i tanker om, at din broder har noget mod dig, v24 så lad din gave blive ved alteret og gå først hen og forlig dig med din broder; så kan du komme og bringe din gave.

v25 Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel. v26 Sandelig siger jeg dig: Du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre.

v27 I har hørt, at der er sagt: ›Du må ikke bryde et ægteskab.‹ v28 Men jeg siger jer: Enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. v29 Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig; for du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går tabt, end med, at hele dit legeme kastes i Helvede. v30 Og hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig; for du er bedre tjent med at miste et af dine lemmer, end at hele dit legeme kommer i Helvede.

Pornografi og flirt

En ridderlig kamp

Gudskabt seksuel appetit

Der er forskel på synd

v31 Der er sagt: ›Den, der skiller sig fra sin hustru, skal give hende et skilsmissebrev.‹ v32 Men jeg siger jer: Enhver, som skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt, forvolder, at der begås ægteskabsbrud med hende, og den, der gifter sig med en fraskilt kvinde, begår ægteskabsbrud.

Skilsmisse er ukristeligt

Forelskelse og varme følelser

Hovedartiklen gælder også inden for ægteskabet

Bedste værn mod skilsmisse er villighed til at lide

v33 I har også hørt, at der er sagt til de gamle: ›Du må ikke sværge falsk,‹ og: ›Du skal holde, hvad du har svoret Herren.‹ v34 Men jeg siger jer: I må slet ikke sværge, hverken ved Himlen, for den er Guds trone, v35 eller ved jorden, for den er hans fodskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store konges by. v36 Du må heller ikke sværge ved dit hoved, for du kan ikke gøre et eneste hår hvidt eller sort. v37 Men i jeres tale skal et ja være et ja og et nej være et nej. Hvad der er ud over det, er af det onde.

De to regimenter

Et ord er et ord

v38 I har hørt, at der er sagt: ›Øje for øje og tand for tand.‹ v39 Men jeg siger jer, at I ikke må sætte jer til modværge mod den, der vil jer noget ondt. Men slår nogen dig på din højre kind, så vend også den anden til. v40 Og vil nogen ved rettens hjælp tage din kjortel, så lad ham også få kappen. v41 Og vil nogen tvinge dig til at følge ham én mil, så gå to mil med ham.

Kristi rige

To forskellige personer

v42 Giv den, der beder dig; og vend ikke ryggen til den, der vil låne af dig.

Social omsorg med forstand

v43 I har hørt, at der er sagt: ›Du skal elske din næste og hade din fjende.‹ v44 Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, v45 for at I må være jeres himmelske faders børn; for han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. v46 Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne også. v47 Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. v48 Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!

Ret fjendekærlighed

 

 Matt 6 og 7

 

 

Web-redaktør

Cand.theol.

Finn B. Andersen

 

 

 

e-post: finnbandersen@msn.com