Nu fryde sig alle kristne

 

 

 

Luther spiller og synger med familien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Luthers første egentlige sang er ”Nu fryde sig hver kristen mand” (Den Danske Salmebog nr. 487).

 

Originalteksten har 10 vers, hvor de sidste tre er udeladt i den nuværende salmebog. Desuden er et par af Luthers kendte vendinger forsvundet i oversættelsen.

 

I vers 1 er Luthers ”menighed” blevet til ”hver kristen mand”.

I vers 2 er Luthers henvisning til arvesynden med ordet ”undfange” forsvundet.

I vers 3 gælder det den trælbundne vilje.

 

De tre sidste vers, som helt mangler i oversættelsen i Salmebogen, omhandler Helligåndens gerning, som troens hjælper og vejleder.

Desuden har vers 10 et helt klart missionsaspekt eller evangelisation. Guds rige skal vokse og udbredes ved vores medvirken.

 

Det er dog stadigvæk en god og fin salme, vi har i Salmebogen, hvor vi møder Luthers dugfriske udtryk for det nyopdagede evangelium.

 

Frelsen skildres her som en kamp mod Djævelen (vers 2), hvor initiativet til frelsen udgår fra Gud.

 

Prisen for vores frelse er Guds egen, kære Søn (v. 4).

 

Resultatet af denne kamp et himmelsk bryllup mellem Kristus og synderen. Ved troen sker der et saligt bytte. Kristus tager al vores elendighed på sig og skænker i stedet os al sin rigdom og frelse (vers 7).

 

Og i Luthers original afrundes salmen altså med Helligåndens fortsatte bistand og Guds riges udbredelse.

 

 

 

 

Der bringes her en mere tekstnær nyoversættelse,

der kommer Luthers sprogbrug nærmere.

 

Sammen med Luthers originaltekst bringes

desuden Grundtvigs gendigtning,

som også er meget tekstnær og har alle ti vers.

 

(Hør melodien ved at klikke her)

 

 

 

Ordret oversættelse

Martin Luther

Nu fryd jer Kristi menighed

 

En takkesang

for Guds store velgerninger,

som han har vist os i Kristus

 

1. Fryd jer nu kære kristne menighed

og lad os springe højt af glæde,

fordi vi trøstet og alle som én

med lyst og kærlighed kan synge om

hvad Gud for os har gjort.

Om hans herlige underværk,

som kostede ham så dyrt.

 

 

2. Djævelen havde taget mig til fange.

Jeg var fortabt til døden.

Min synd plagede mig dag og nat.

I den var jeg født.

Jeg fald stadig dybere ned.

Der var intet prisværdigt ved mit liv.

Synden havde besat mig.

 

 

3. Mine gode gerninger nyttede intet.

De var fordærvede.

Den frie vilje hadede Guds dom.

Den var død over for det gode.

Angsten drev mig til fortvivlelse,

så jeg kun havde døden for øje.

Jeg måtte fare til Helvede.

 

 

4. Da fik Gud i evighed

medlidenhed med min store nød.

Han forbarmede sig,

og besluttede at hjælpe mig.

Han vendte sit faderhjerte til mig

Det var så sandelig ramme alvor.

Det kostede ham det dyreste af alt.

 

 

5. Han talte til sin kære Søn:

Nu er tiden inde til at forbarme sig.

Drag bort mit hjertes øjesten

og bliv den armes frelse.

Hjælp ham ud af syndens nød.

Dræb den bitre død for ham

Og lad ham leve sammen med dig.

 

 

6. Sønnen var lydig mod Faderen.

Han kom ned til mig på jorden.

Ved en jomfru ren og skær

blev han min bror.

Han skjulte helt sin magt

og levede i min ringe skikkelse,

for at fange Djævelen.

 

 

7. Han talte til mig: Hold dig nær til mig,

så skal det nu lykkes for dig.

Jeg giver mig selv helt for dig

og går i kamp for dig.

For jeg er din og du er min,

og hvor jeg er, skal du være.

Fjenden skal ikke skille os ad.

 

 

8. Han vil ganske vist udgyde mit blod

og berøve mig livet,

men det lider jeg dig til gode.

Hold fast på det i en stærk tro!

Mit liv udrydder døden.

Min uskyld borttager din skyld.

Dermed er du frelst.

 

 

9. Op til min Far i Himlen

rejser jeg fra dette liv.

Da skal jeg være din læremester

og sende dig Ånden,

som skal trøste dig i sorgen

og lærer dig at kende mig ret

og lede dig i sandheden.

 

 

10. Hvad jeg har gjort og lært,

skal du også gøre og lære,

så Guds rige kan vokse sig stort

til hans pris og ære.

Men tag dig i agt for menneskelære,

som fordærver den ædle skat.

Det siger jeg dig til afsked.

 

Oversat af FBA

 

Originalteksten fra 1523
Martin Luther
Nun freut euch, lieben Christen g'mein
 
Ein Danklied
für die höchsten Wohltaten, 
so uns Gott in Christo erzeigt hat
 
1. Nun freut euch, lieben Christen g'mein,
Und lasst uns froehlich springen,
Dass wir getrost und all in ein
Mit Lust und Liebe singen:
Was Gott an uns gewendet hat,
Und seine suesse Wunderthat,
Gar theur hat er's erworben.
 
 
2. Dem Teufel ich gefangen lag,
Im Tod war ich verloren,
Mein' Suend' mich quaelet Nacht und Tag,
Darin war ich geboren,
Ich fiel auch immer tiefer d'rein,
Es war kein gut's am Leben mein,
Die Suend' hat mich besessen.
 
 
3. Mein' gute Werk' die galten nicht,
Es war mit ihm verdorben;
Der frei Will' hasset Gottes G'richt,
Er war zum Gut'n erstorben;
Die Angst mich zu verzweifeln trieb,
Dass nichts denn Sterben bei mir blieb,
Zur Hoelle musst ich sinken.

 

 

4. Da jammert's Gott in Ewigkeit
Mein Elend ueber Massen,
Er dacht' an sein' Barmherzigkeit,
Er wollt' mir helfen lassen;
Er wandt' zu mir das Vaterherz,
Es war bei ihm fuerwahr kein Scherz,
Er liess sein Bestes kosten.
 
 
5. Er sprach zu seinem lieben Sohn:
Die Zeit ist hier zu 'rbarmen,
Fahr' hin mein's Herzens werthe Kron'
Und sei das Heil dem Armen,
Und hilf ihm aus der Suenden Noth,
Erwuerg' fuer ihn den bittern Tod
Und lass' ihn mit dir leben.
 
 
6. Der Sohn dem Vater g'horsam ward,
Er kam zu mir auf Erden,
Von einer Jungfrau rein und zart,
Er sollt' mein Bruder werden.
Gar heimlich fuehrt er sein' Gewalt,
Er ging in meiner armen G'stalt,
Den Teufel wollt' er fangen.
 
 
7. Er sprach zu mir: halt' dich an mich,
Es soll dir jetzt gelingen,
Ich geb' mich selber ganz fuer dich,
Da will ich fuer dich ringen;
Denn ich bin dein und du bist mein,
Und wo ich bleib', da sollst du sein,
Uns soll der Feind nicht scheiden.
 
       
8. Vergiessen wird er mir mein Blut,
Dazu mein Leben rauben,
Das leid' ich alles dir zu gut,
Das halt' mit festem Glauben.
Den Tod vorschlingt das Leben mein,
Mein' Unschuld traegt die Suende dein,
Da bist du selig worden.
 
 
9. Gen Himmel zu dem Vater mein
Fahr' ich von diesem Leben,
Da will ich sein der Meister dein,
Den Geist will ich dir geben,
Der dich in Truebniss troesten soll
Und lehren mich erkennen wohl,
Und in der Wahrheit leiten.
 
 
10. Was ich gethan hab' und gelehrt,
Das sollst du thun und lehren,
Damit das Reich Gott's werd' gemehrt
Zu Lob' und seinen Ehren;
Und huet' dich vor der Menschen G'sats,
Davon verdirbt der edle Schatz,
Das lass' ich dir zur Letze.
 
Martin Luther, 1524

 

 

 

 

 

Danske gendigtninger

1837 og 2003

 

 

 

 

Grundtvigs gendigtning

i Sangværk I,

nr. 257

 

 

 

1 Nu fryde sig hver Christen Mand,

Og springe højt af Glæde!

Ja, lad os Alle, trindt om Land,

Med Liv og Lyst nu kvæde,

For Gud, så god, som Han er stærk,

Har gjort et herligt Underværk,

Ej regnet, hvad det kosted!

 

 

2 Jeg faldet var i Fiendens Vold.

I Synden født og båret,

Mig knuged Død, den grumme Trold,

Og gav mig Bane-Såret,

Ak, med mig selv jeg låe i Kiv,

Jo meer jeg kæmped for mit Liv,

Des hårdere blev Døden!

 

 

3 Min Dyd ej hjalp mig for et Hår,

Den var ei værd en Hægte,

Min gode Vilje lå på Bår,

Og kun min Synd var ægte,

Det lærde mig min Fjende klog

Og trak mig ned i Djævle-Krog,

Der evig at fortvivle!

 

 

4 Det såe min Gud i Himmerig,

Den Gode og den Fromme,

Og købde fri, miskundelig,

Min Sjæl i dyre Domme,

Det var for Ham slet ingen Skæmt,

Han kostede på mig bestemt

Det Kiæreste, Han havde!

 

 

5 Til Frelser min Han taled så:

Vi fåer os dog forbarme,

Far ned, min Søn, og hjelp de Små,

De Usle og de Arme!

Genløs Du dem Fra Synd og Nød,

Og slåe ihjel den bittre Død!

Lad dem med Dig så leve!

 

 

6 Alt som Du vil, min Fader kiær!

Det svared Søn med Blide,

Og fødtes af en Jomfru skiær.

Ved Jule-Midnatstide,

Som En af os, Marias Søn

Sin Guddoms-Vælde bar i Løn,

Den gamle Ræv at fange!

 

 

7 Hold dig til Mig, nu sagde Han,

Så har det ingen Fare,

Alt hvad Jeg vil, Jeg også kan,

Og Jeg for dig vil klare,

Vær du kun min, så er Jeg din,

Og Eet er Jeg med Fader min,

Trods den, os kan adskille!

 

 

8 For dig Jeg lade vil mit Liv,

Og med mit Blod dig købe,

Mit Kors du på dit Bryst kun skriv,

Fat Tro og lad dig døbe!

Da er din Synd og Død du kvit,

Din død er min, mit Liv er dit,

Min Salighed tillige!

 

 

9 Så gåer Jeg til min Fader hjem,

Med Bytte stort i Hænde,

For i det ny Jerusalem

Min Ånd dig at tilsende,

I alskens Nød din Trøster-Mand,

Han giver dig på Liv Forstand,

Til Himlen dig ledsager!

 

 

10 Som Jeg i denne Verden var,

Så skal og du nu være,

Klenodiet i Leerjords-Kar

Skal bæres til Guds Ære!

Lad fare Angst og Trældoms-Frygt,

Men vogt dig vel for Verdens Kløgt!

Det er min sidste Vilje!

 

N.F.S. Grundtvig, 1837

 

 

 

Ny tekstnær gendigtning 2003

 

Martin Luther

Nu fryd jer Kristi menighed

 

En takkesang for Guds store velgerninger,

som han har vist os i Kristus

 

1. Nu fryd jer Kristi menighed

ej mer skal sorg os tynge

for vi i trøstig enighed

med liv og lyst kan synge:

Om alt, hvad Gud for os har gjort,

og om det underværk så stort,

hvormed han dyrt os købte.

 

 

2. I Djævlens fængsel var jeg sat,

fordømt jeg var til døden,

Min synd mig plaged dag og nat.

Jeg pintes hårdt af brøden.

Jeg altid dybere sank ned,

der var ej vej til salighed.

I synd var jeg undfanget

 

 

3. Min bedste gerning nok så from

for Gud er helt ugyldig.

Min vilje flygter for hans dom.

Sig altid kender skyldig.

Fortvivlet og med ængstet sind,

i dødens mørke ser jeg ind,

til pine uden ende.

 

 

4. Da ynked Gud i evighed

min jammer og elende.

Han så på sin barmhjertighed

og ville hjælp mig sende.

Sit hjerte vendte han til mig,

og kosted derpå faderlig

det kæreste, han havde.

 

 

5. Han talte til sin kære Søn:

Nu vil jeg mig forbarme.

Drag ud, mit hjertes krone skøn,

vær frelser for den arme.

Gå, hjælp ham ud af syndens nød,

og dræb for ham den bitre død,

og lad med dig ham leve!

 

 

6. Guds Søn sin fader lydig var.
Han menneske er blevet.
Født af en jomfru ren og klar,
som tjener han har levet.
Sit himmellys, sin guddomsmagt
han skjulte bag en ringe dragt
for Djævelen at fange.

 

 

7. Nu siger han: Kom hid til mig,

så lykkes det omsider.

Mig selv jeg giver helt for dig,

og kampen for dig strider;

for jeg er din og du er min,

min bolig skal og være din,

os skal ej fjenden skille.

 
 
8. Mit blod med kors han piner hårdt,
mit liv han vil berøve.
For dig jeg gerne gi’r det bort,
blot du vil troen øve.
Lad døden kun mig lægge ned,
for dig jeg vinder salighed,
og lykken i Guds rige.
 

 

9. Til Far i Himlen rejser jeg

nu bort fra denne verden.

Gud Helligånd jeg sender dig

at lede på din færden.

Han trøster dig i modgangstid.
Gør Kristus-troen helt solid,

og fylder dig med glæde

 

 
10. Hvad jeg har lært, hvad jeg har gjort,
du gøre skal og lære.
Guds rige må sig vokse stort
til lov og pris og ære.
Men vogt dig nu for pavebud,
som skænder Kristi rene brud.
Det er min sidste hilsen.
 

Finn B. Andersen, 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lovet være du Jesus Krist

    

 

 

 

(Hør melodien ved at klikke her)

 

 

 

Ordret oversættelse

Martin Luther

Lovet være du Jesus Krist

 

 

1. Lovet være du, Jesus Krist,

at du blev født som menneske

af en jomfru, det er sandt!

Derfor fryder sig engleskare.

Nåde fra Gud.

 

2. Den evige Faders eneste Søn

finder man nu i en krybbe.

Den evige Gud iklæder sig

vores ringe kød og blod.

Nåde fra Gud.

 

3. Den, som verden ej rumme kan

ligger nu i Marias skød.

Ham, der alene bærer alt

blev en lille baby.

Nåde fra Gud.

 

4. Det evige lys kom til os ned.

Giver verden et nyt skin (udstråling)

Det lyser vel midt i mørket, (natten)

men gør os til lysets børn.

Nåde fra Gud.

 

5. Faderens søn, selv sand Gud

blev gæst i denne verden.

Han fører os op fra Jammerdal

Gør os rige i Himmelsal.

Nåde fra Gud.

 

6. Fattig kom han til jorden ned

at skænke os barmhjertighed

og gøre os rige i Himlen

og sine kære engle lige.

Nåde fra Gud.

 

7. Alt det har han gjort for os,

for at vise os sin kærlighed

derfor fryde sig al kristenhed

og takke ham i al evighed.

Nåde fra Gud.

 

 

 

Originalteksten fra 1524
Martin Luther
Gelobet seist du, Jesu Christ,
 
 

1. Gelobet seist du, Jesu Christ,

Daß du Mensch geboren bist

Von einer Jungfrau, das ist wahr;

Des freuet sich der Engel Schar.

Kyrieleis!

 

2. Des ew'gen Vaters einzig Kind

Jetzt man in der Krippen findt,

In unser armes Fleisch und Blut

Verkleidet sich das ewig Gut.

Kyrieleis!

 

3. Den aller Welt Kreis nie beschloß,

Der liegt in Marien Schoß;

Er ist ein Kindlein worden klein,

Der alle Ding' erhält allein.

Kyrieleis!

 

 4. Das ew'ge Licht geht da herein,

Gibt der Welt ein'n neuen Schein;

Es leucht't wohl mitten in der Nacht

Und uns des Lichtes Kinder macht.

Kyrieleis!

 

5. Der Sohn des Vaters, Gott von Art,

Ein Gast in der Welt hier ward

Und führt uns aus dem Jammertal,

Er macht uns Erben in sein'm Saal.

Kyrieleis!

 

6. Er ist auf Erden kommen arm,

Daß er unser sich erbarm',

Und in dem Himmel machet reich

Und seinen lieben Engeln gleich.

Kyrioleis.

 

7. Das hat er alles uns getan,

Sein' groß' Lieb' zu zeigen an.

Des freu' sich alle Christenheit

Und dank' ihm des in Ewigkeit.

Kyrieleis! 

 

 

 

 

 

 

 

Danske gendigtninger

 

 

 

 

Grundtvigs gendigtning

i Sangværk I,

1837

 

 

 

 1. Lovet være du, Jesus Christ, 

 At du Menneske vorden est 

 Født af en Jomfru reen og skiær, 

 Gladelig hilst af Himlens Hær, 

 O, Gud skee Lov! 

   

 2. Du, Gud-Faders eenbaarne Søn, 

 Mand i Lys men dog Gud i Løn, 

 Underlig skjult af Kiød og Blod, 

 Kom paa vor Brøst at raade Bod! 

 O, Gud skee Lov! 

   

 3. Verden gaaer i dit Lede-Baand, 

 Dig dog svøber en Jomfru-Haand! 

 Du er den Store, som styrer Alt, 

 Blev dog paa Skiød Barnlille kaldt! 

 O, Gud skee Lov! 

   

 4. Himlens Lys kom i dig til Jord, 

 Skinner til ny Oplysning stor, 

 Godt kan vi nu ved Midnats-Tid 

 Kiende vor himmelske Fader blid! 

 O, Gud skee Lov! 

   

 5. Fattig kom du til Jorden ned, 

 Adlede Armod og Usselhed, 

 Fattig gjorde du dig med Flid, 

 Rige blev vi til evig Tid! 

 O, Gud skee Lov! 

   

 6. Konning er du af Arten bedst, 

 Hele dit Folk du bød til Giæst, 

 Fører os op fra Skygge-Dal, 

 Hjem til din lyse Konge-Sal! 

O, Gud skee Lov! 

 

N.F.S. Grundtvig, 1837

 

 

 

 

Ny tekstnær gendigtning 2003

 

Martin Luther

Lovet være du, Jesus Krist

 

 

 

 

1. Lovet være du, Jesus Krist,

at du menneske blev for vist.

Født af en jomfru ren og skær.

Gladelig hilst af engles hær.

Nåde fra Gud.

 

2 Guds egen søn fra evighed

nu blev lagt i krybben ned.

Her klæder sig den Herre god

sig i vort ringe kød og blod.

Nåde fra Gud.

 

3. Den, som verden ej rumme kan,

på moderskød nu ligger han.

Ham, som har skabt og bærer alt,

bliver på jord en baby kaldt.

Nåde fra Gud.

 

4. Evighedslys kommer til os ind.

Giver verden et helt nyt skin.

Lyser nok i natten sort,

har os til lysets børn dog gjort.

Nåde fra Gud.

 

5. Gud Faders Søn, selv ægte Gud,

som gæst i verden nu drager ud,

Han fører os fra Jammerdal

op til sin rige Himmelsal.

Nåde fra Gud.

 

6. Fattig kom han til jorden ned.

Gav os sin barmhjertighed.

Gør os i sin Himmel rig

og de kære engle lig.

Nåde fra Gud.

 

7. Alle ting han for os lod ske,

at vi hans kærlighed skal se.

Glæd dig derved al kristenhed.

Tak ham for det i evighed.

Nåde fra Gud.

December 2003, FBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu beder vi Helligånden

 

 

 

 

 

 

Luthers kendte salme handler i Luthers egen tekst om Helligåndens gerning.

Og Åndens første og vigtigste gerning er ifølge Luther,

at skænke os den frelsende tro på Jesus Kristus.

Ud af dette nye gudsforhold springer der så en række frugter.

 

I Salmebogens oversættelse er denne vigtige reformatoriske pointe desværre forsvundet.

 

Her bringes en ordret oversættelse sammen med Luthers originaltekst.

Underneden er der så et forsøg på en ny tekstnær gendigtning,

Sammen med udgaven fra Salmebogen.

 

 

(Hør melodien ved at klikke her)

 

 

 

Nu beder vi Helligånden

(Ordret oversættelse – ikke sangbar )

 

1. Nu beder vi Helligånden

allermest om den rette tro,

så han bevarer os til det sidste,

indtil vi skal rejse hjem fra denne elendighed.

Herre, forbarm dig!

 

2. Du lovpriste Lys, giv os dit skin.

Lær os alene at kende Jesus Krist,

så vi bliver hos ham, den trofaste frelser,

som har bragt os til det rette fædreland.

Herre, forbarm dig!

 

3. Du kære Kærlighed, skænk os din gunst.

Lad os erfare kærlighedens glød,

så vi af hjertet elsker hinanden,

Og i fred bevarer ét sind.

Herre, forbarm dig!

 

4. Du bedste Trøster i al nød,

hjælp os, så vi ikke frygter lidelse og død.

At vi ikke giver op,

når fjenden gør livet hårdt.

Herre, forbarm dig!

 

 

Nun bitten wir den Heiligen Geist

Martin Luther 1524

 

Nun bitten wir den Heiligen Geist

Um den rechten Glauben allermeist,

Daß er uns behüte an unserm Ende,

Wenn wir heimfahr'n aus diesem Elende.

Kyrieleis!

 

2. Du wertes Licht, gib uns deinen Schein,

Lehr uns Jesum Christ kennen allein,

Daß wir an ihm bleiben, dem treuen Heiland,

Der uns bracht hat zum rechten Vaterland.

Kyrieleis!

 

3. Du süße Lieb', schenk uns deine Gunst,

Laß uns empfinden der Liebe Brunst,

Daß wir uns von Herzen einander lieben

Und im Frieden auf einem Sinn bleiben.

Kyrieleis!

 

4. Du höchster Tröster in aller Not,

Hilf, daß wir nicht fürchten Schand' noch Tod,

Daß in uns die Sinne doch nicht verzagen,

Wenn der Feind wird das Leben verklagen!

Kyrieleis!

 

 

 

 

 

 

 

Nu beder vi Helligånden

(Tekstnær gendigtning – måske sangbar)

 

1 Nu beder vi Gud Helligånd

Om troens gave fra hans hånd

og til verdens ende

troen at bevare,

nådig at afvende

al vor nød og fare.

Herre, hør vor bøn!

 

2 Du lysets Ånd! oplys os så,

at i sin herlighed kan for os stå

Herren, vi tilbede,

Guds den elskelige,

Som ved tro har bragt os

Til sin Faders rige!

Herre, hør vor bøn!

 

3 Du kærlighedens Ånd! indgyd

i Herrens samfund kærlighedens glød,

så vi enigt vandre,

Jesus, mellem dine,

elskende hverandre,

som Gud elsker sine!

Herre, hør vor bøn!

 

4 O trøster god! Giv os din trøst,

print mod og styrke i vort bryst,

ved din milde stemme,

så i kamp vi kende

at den onde fjende

snart må holde inde!

Herre, hør vor bøn!

Finn B. Andersen, 2004

 

 

Nu bede vi den Helligånd

Den Danske Salmebog

 

1 Nu bede vi den Helligånd

at sammenknytte os ved troens bånd

og til verdens ende

kirken at bevare,

nådig at afvende

al dens nød og fare.

Herre, hør vor bøn!

 

2 Du lysets Ånd! opklar os så,

at i sin herlighed kan for os stå

Herren, vi tilbede,

Guds den elskelige,

som os vil indlede

i sin Faders rige!

Herre, hør vor bøn!

 

3 Du kærlighedens Ånd! indgyd

i Herrens samfund kærlighedens fryd,

så vi glade vandre,

Jesus, mellem dine,

elskende hverandre,

som Gud elsker sine!

Herre, hør vor bøn!

 

4 O talsmand! lad os finde trøst,

som barnet finder den ved moders bryst,

i din søde stemme,

så al vor elende

smilende vi glemme

over salig ende!

Herre, hør vor bøn!

 

5 Ja, sandheds Ånd! forvis os på,

at også vi er af Gud Faders små!

Da er sorgen slukket,

da er perlen fundet,

Paradis oplukket,

døden overvundet.

Herre, hør vor bøn!

Ove Malling 1798

N.F.S. Grundtvig 1836

 

 

 

 

 

 

Vor Gud han er så fast en borg

 

 

Wartburg

 

(Hør melodien ved at klikke her)

 

 

 

 

Vor Gud han er så fast en borg

(Ordret oversættelse – ikke sangbar )

 

1 Vor Gud han er så fast en borg,

et sikkert værn og våben.

Har hjulpet os ud af al nød,

Som endnu har os mødt.

Den gamle, vrede  fjende

er nu for alvor vred.

Stor magt og megen list

Er hans beskidte tricks.

Hans ligemand findes ikke.

 

2 Vor egen magt nytter ikke

vi taber alt for hurtigt.

Men den rette person kæmper for os,

Ham, som Gud selv har udkåret.

Vil du vide, hvem det er?

Det er Jesus Krist,

Hærskarers Herre.

Der er ingen anden Gud.

Sejren er hans.

 

3 Og selv om verden var fyldt med djævle,

som ville opsluge os helt,

så er vi dog ikke særlig bange.

Vi skal nok klare os.

Denne verdens fyrste,

Hvor gal han end er,

Så kan han dog ikke skade os.

Hans herredømme er brudt.

Et enkelt ord kan slå ham omkuld.

 

4. Det ord skal de nok holde sig fra,

uden at vi takker dem for det.

For Kristus er hos os i kampen

Med sin Ånd og gaver.

Og tage de vort liv,

ejendele, ære, børn og ægtefælle,

så pyt med det!

Det gavner dem intet,

For Guds rige er vort.

 

 

Ein' feste Burg is unser Gott

Martin Luther, 1529

 

1. Ein’ feste Burg ist unser Gott,

Ein gute Wehr und Waffen;

Er hilft uns frei aus aller Not,

Die uns jetzt hat betroffen.

Der alt' böse Feind,

Mit Ernst er's jetzt meint,

Groß' Macht und viel List

Sein' grausam' Rüstung ist,

Auf Erd' ist nicht seingleichen.

 

2. Mit unsrer Macht is nichts getan,

Wir sind gar bald verloren;

Es steit't für uns der rechte Mann,

Den Gott hat selbst erkoren.

Fragst du, wer der ist?

Er heißt Jesu Christ,

Der Herr Zebaoth,

Und ist kein andrer Gott,

Das Feld muß er behalten.

 

3. Und wenn die Welt voll Teufel wär'

Und wollt' uns gar verschlingen,

So fürchten wir uns nicht so sehr,

Es soll uns doch gelingen.

Der Fürst dieser Welt,

Wie sau'r er sich stellt,

Tut er uns doch nicht,

Das macht, er ist gericht't,

Ein Wörtlein kann ihn fällen.

 

4. Das Wort sie sollen laßen stahn

Und kein'n Dank dazu haben;

Er ist bei uns wohl auf dem Plan

Mit seinem Geist und Gaben.

Nehmen sie den Leib,

Gut, Ehr', Kind und Weib:

Laß fahren dahin,

Sie haben's kein'n Gewinn,

Das Reich muß uns doch bleiben.

 

 

 

 

 

 

 

Vor Gud han er så fast en borg

Den Danske Salmebog

 

1 Vor Gud han er så fast en borg,

han kan os vel bevare,

han var vor hjælp i al vor sorg,

vort værn i al vor fare;

den gamle fjende led

er nu for alvor vred,

stor magt og argelist

han samler mod os vist,

ej jorden har hans lige.

 

2 Vor egen magt ej hjælpe kan,

let kan os fjenden fælde;

men med os står den rette mand,

omgjordet med Guds vælde.

Det er den Herre Krist,

og sejer får han vist,

Hærskarers Herre prud,

der er ej anden Gud,

han marken skal beholde.

 

3 Og myldred djævle frem på jord

og os opsluge ville,

vi frygter dog ej fare stor,

de deres trusler spilde;

lad rase mørkets drot

med løgn og mord og spot,

han har dog få’t sin dom,

da Krist til jorden kom,

et ord ham nu kan fælde.

 

4 Guds Ord de nok skal lade stå

og dertil utak have,

thi Herren selv vil med os gå

alt med sin Ånd og gave;

og tage de vort liv,

gods, ære, barn og viv,

lad fare i Guds navn!

Dem bringer det ej gavn,

Guds rige vi beholder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus Kristus er til stede

(Jesus Kristus vores frelser)

 

 

 

 

(Hør melodien ved at klikke her)

 

 

 

 

 

Jesus Kristus vores frelser

(Ordret oversættelse – ikke sangbar)

 

1 Jesus Kristus vores frelser,

har vendt Guds vrede fra os.

Ved sin smertefulde lidelse

Reddede han os ud af Helvedes pine

 

2 For ikke at glemme det

gav han os sit legeme at spise,

skjult i et lille stykke brød,

og sit blod i vin at drikke

 

3 Den, der vil med til bords,

må være opmærksom.

For den, der kommer uværdig,

Modtager død i stedet for liv.

 

4 Du må prise Gud,

for at han bespiser dig så godt.

At han for dine overtrædelser

Prisgav sin søn til døden.

 

5 Du må tro, uden at tvivle,

at det er medicin for de syge.

De, der af hjertet er bedrøvet og bange,

Over deres synder mange.

 

6 En så stor nåde og barmhjertighed

søger hjertet seriøst.

Føler du dig rask, så bliv væk,

Så du ikke forspiser dig.

 

7 Han siger selv: Kom I arme,

lad mig over jer forbarme.

De raske har ikke læge behov

Hans ekspertise bliver blot til sjov.

 

8 Hvis du selv kunne klare det,

hvorfor skulle jeg så gå i døden for dig?

Dette måltid er ikke for dig,

Som kan klare dig selv.

 

9 Tror du det af hele dit hjerte

og bekender det med din mund,

så er du godt forberedt.

Så gør måltidet dig rask.

 

10 Virkningen udebliver ikke:

Din næste skal du elske,

Så han kan have gavn af dig,

som Gud har hjulpet dig.

 

 

Jesus Christus unser Heiland

Martin Luther, 1524

 

1. Jesus Christus unser Heiland,

Der von uns den Zorn Gottes wandt',

Durch das bitter' Leiden sein

Half er uns aus der Hölle Pein.

 

2. Daß wir nimmer dess vergeßen,

Gab er uns sein' Leib zu essen,

Verborgen im Brot so klein,

Und zu trinken sein Blut im Wein.

 

3 Wer sich zu dem Tisch will machen,

Der hab wohl acht auf sein' Sachen:

Wer unwürdig hiezu geht,

Für das Leben den Tod empfäht.

 

4. Du sollt Gott den Vater preisen,

Daß er dich so wohl wollt' speisen,

Und für deine Missethat

In den Tod fein'n Sohn geben hat.

 

5. Du sollt glauben und nicht wanken,

Daß ein' Speise sei den Kranken,

Den'n ihr Herz' von Sünden schwer

Und für Angst ist betrübet sehr.

 

6. Solch' groß' Gnad' und Barmherzigkeit

Sucht ein Herz in großer Arbeit:

Ist dir wohl, so bleib' davon,

Daß du nicht kriegest bösen Lohn.

 

7. Er spricht selber: Kommt ihr Armen,

Laßt mich über euch erbarmen:

Kein Arzt ist dem Starken noth,

Sein' Kunst wird an ihm gar ein Spott.

 

8. Hätt'st du dir was konnt erwerben,

Was durst' dann ich für dich sterben?

Dieser Tisch auch dir nicht gilt,

So du selber dir helfen willt.

 

9. Glaubst du das von Herzen Grunde

Und bekennest mit dem Munde,

So bist du recht wohl geschickt

Und die Speise dein' Seel' erquickt.

 

10. Die Frucht soll auch nicht ausbleiben:

Deinen Nächsten sollt du lieben,

Daß er dein genießen kann,

Wie dein Gott hat an dir gethan.

 

 

 

 

 

 

 

Jesus Kristus er til stede

Den Danske Salmebog

 

1 Jesus Kristus er til stede!

Han fra os har vendt Guds vrede;

med sin pine, med sin død

fri’r han os fra evig nød.

 

2 At det os i hu skal blive,

vil sit legem han os give

skjult i disse brød så små,

og i vin hans blod vi få.

 

3 Men før gaven vi tør tage,

må vort hjerte vi ransage;

thi hvo hid uværdigt går,

døden her for livet får.

 

4 Først skal vi Gud Fader prise

for den dyre himmelspise;

thi sin Søn til kors og død

gav han for, hvad vi forbrød.

 

5 Så til hjerte ret os tage,

at Guds bord er for den svage,

som af synden trykkes ned,

og som selv ej trøst sig ved.

 

6 Selv han siger: Kom, du arme,

thi nu vil jeg mig forbarme;

er du karsk, da lad det stå,

at ej ilde det skal gå!

 

7 Kan du selv afhjælpe nøden,

hvorfor gik da jeg i døden?

Kan du nå det uden mig,

gælder dette bord ej dig.

 

8 Tror du ret af hjertegrunden

og bekender det med munden,

da er du beredt helt vel,

da får føde her din sjæl.

 

9 Denne frugt dog her må kendes:

at din kærlighed nu tændes

til din broder mer og mer;

gør mod ham, som her dig sker!

 

Jan Hus omkr. 1400

Martin Luther 1524. (Dansk 1528).

F.L. Mynster 1863.

Bearbejdet 1873.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus Kristus vor frelser

(Jesus Kristus vor frelser, som døden overvandt)

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus Kristus vor frelser

(Ordret oversættelse – ikke sangbar)

 

1 Jesus Kristus vor frelser,

han overvandt døden,

han er opstået,

han tog synden til fange

Herre forbarm dig!

 

2 Ham, der fødtes uden synd,

bar for os Guds vrede.

Han har forsonet os,

Så Gud er os nådige.

Herre forbarm dig!

 

3 Død, synd, liv og nåde.

Alt er i hans hånd.

Han kan frelse alle,

Som kommer til ham.

Herre forbarm dig!

 

 

Jesus Christus unser Heiland

Martin Luther, 1525

 

Jesus Christus unser Heiland,

Der den Tod üeberwand,

Ist auferstanden,

Die Sünd' hat er gefangen.

Kyrie eleison!

 

2. Der ohn' Sünden war geboren,

Trug für uns Gottes Zorn,

Hat uns versöhnet,

Daß Gott uns sein' Huld gönnet.

Kyrie eleison!

 

3. Tod, Sünd', Leben und Gnad,

All's in Händen er hat,

Er kann erretten

Alle, die zu ihm treten.

Kyrie eleison!

 

 

 

 

 

 

 

 

I dødens bånd vor frelser lå

 

 

 

(Hør melodien ved at klikke her)

 

 

 

Kristus i dødslænker lå

(Ordret oversættelse – ikke sangbar)

 

1. Kristus i dødslænker lå,

hengivet for vore synder.

Men han er genopstået

Og har vundet livet til os.

Derfor skal vi glæde os

Og lovprise og takke Gud,

Og synge: Halleluja!

Halleluja!

 

2. I hele menneskeslægten var ingen,

der kunne besejre døden.

Det skyldes alle vore synder.

Ingen er uskyldig.

Derfor er døden total

Og har alle i sin magt.

Holder os fanget i sit rige.

Halleluja!

 

3. Jesus Kristus, Guds Søn,

er trådt i vort sted.

Han har taget synden bort

Dermed har han frataget døden

Al dens ret og magt.

Tilbage er kun en skygge.

Dødens brod er væk.

Halleluja!

 

4. Det var en underfuld kamp,

da liv og død de brødes,

Livet vandet sejren

Og udslettede døden.

Skriften forkynder det,

Hvordan en død besejrede døden.

Døden er nu blevet til spot.

Halleluja!

 

5. Her er det rette påskelam,

som Gud har bebudet.

Tilberedt i brændende kærlighed

Her på korsets træ.

Lammets blod er tegnet på vor dør.

Troen holder det op mod døden.

Dræberen kan ikke dræbe.

Halleluja!

 

6. Så fejrer vi da påskefest

med hjertets fryd og glæde,

fordi Herren lader det lysne for os.

Han er selv solen,

Som ved sin nådes glans

Oplyser vort hjerte helt.

Syndens nat er forbi.

Halleluja!

 

7. Vi lever ret og spiser nu

det rette påskebrød.

Den gamle surdej har ingen plads

Sammen med nådens ord.

Kristus vil være vor eneste næring

Og sjælens føde.

Troen lever ikke af andet.

Halleluja!

 

 

Christ lag in Todesbanden

Martin Luther, 1524

 

1. Christ lag in Todesbanden,

Für unsre Sünd' gegeben,

Der ist wieder erstanden

Und hat uns bracht das Leben.

Des wir sollen fröhlich sein,

Gott loben und dankbar sein

Und singen: Halleluja!

Halleluja!

 

2. Den Tod Niemand zwingen konnt'

Bei allen Menschenkindern;

Das macht alles unser' Sünd',

Kein' Unschuld war zu finden.

Davon kam der Tod so bald

Und nahm ueber uns Gewalt,

Hielt uns in sei'm Reich gefangen.

Halleluja!

 

3. Jesus Christus, Gottes Sohn,

An unser Statt ist kommen,

Und hat die Sünde abgethan,

Damit dem Tod genommen

All sein Recht und sein' Gewalt,

Da bleibt nichts denn Tod's Gestalt,

Den Stachel hat er verloren.

Halleluja!

 

4. Es war ein wunderlicher Krieg,

Da Tod und Leben rungen;

Das Leben, das behielt den Sieg,

Es hat den Tod verschlungen.

Die Schrift hat verkündet das,

Wie ein Tod den andern fraß,

Ein Spott der Tod ist worden.

Halleluja!

 

5. Hier ist das rechte Osterlamm,

Davon Gott hat geboten,

Das ist dort an des Kreuzes Stamm

In heißer Lieb' gebraten;

Des Blut zeichnet unsre Tür,

Das hält der Glaub' dem Tod für,

Der Würger kann nicht würgen.

Halleluja!

 

6. So feiern wir dies hohe Fest

Mit Herzens Freud' und Wonne,

Das uns der Herre scheinen läßt;

Er ist selber die Sonne,

Der durch seiner Gnaden Glanz

Erleucht't unsre Herzen ganz,

Der Sünd' Nacht ist vergangen.

Halleluja!

 

7. Wir essen nun und leben wohl

In rechten Osterfladen;

Der alte Sauerteig nicht soll

Sein bei dem Wort der Gnaden.

Christus will die Koste sein

Und speisen die Seel' allein;

Der Glaub' kein's andern lebet.

Halleluja!

 

 

 

 

I dødens bånd vor frelser lå

Den Danske Salmebog

 

1 I dødens bånd vor frelser lå,

for verdens synd hengivet,

men herlig kunne han opstå

og skænked mild os livet;

thi er hans folk nu sjæleglad

og takker Gud i allen stad

og synger for Jesus Kristus:

Halleluja!

 

2 Det var fuldstort et kæmpeværk

den død at overvinde;

for syndens skyld ej før så stærk

var mand på jord at finde;

thi trådte død os under fod,

men Jesus knuste al dens mod,

forstyrret har han dens rige.

Halleluja!

 

3 Som en af os vor synd han bar,

men han var selv uskyldig;

dermed han døden fældet har,

gjort al dens krav ugyldig;

for os, som Jesus har til drot,

den er sin egen skygge blot,

sin brod haver døden mistet.

Halleluja!

 

4 Det var en tvekamp underfuld,

da liv og død de brødes,

og kredsen skreves under muld,

hvor riget var de dødes;

men livet fik dog overhånd,

så, fængslet i sit eget bånd,

til spot er nu døden blevet.

Halleluja!

 

5 Thi holder vi for livet fest,

som død har overvundet,

og priser kæmpen allerbedst,

som har den stærke bundet;

han sidder nu på ærens stol

og er for os den gyldne sol,

dødsnatten hun er forgangen.

Halleluja!

 

 

I Dødens Baand vor Frelser laae

Grundtvigs originaltekst

 

1. I Dødens Baand vor Frelser laae, 

For vores Skyld hengivet, 

Men herlig kunde han opstaae, 

Og skænked mild os Livet, 

Thi er hans Folk nu sjæleglad, 

Og takker Gud i allen Stad, 

Og synger for Jesus Christus: 

Halleluja! 

   

2. Det var fuldstort et Kæmpe-Værk 

Den Død at overvinde, 

For Syndens Skyld ei før saa stærk 

Var Mand paa Jord at finde; 

Thi traadte Død os under Fod, 

Men Jesus gav den Bod for Mod, 

Forstyrret har han dens Rige! 

Halleluja! 

   

3. Som En af os vor Synd han bar, 

Men han var selv uskyldig, 

Dermed han Døden fældet har, 

Gjort al dens Krav ugyldig, 

For os, som Jesus har til Drot, 

Den er sit eget Gienfærd blot, 

Sin Brodd haver Død forloret! 

Halleluja! 

   

4. Det var en Tvekamp underfuld, 

Da Liv og Død de brødes, 

Og Kredsen skreves under Muld, 

Hvor Riget var de Dødes, 

Men Livet fik dog Overhaand, 

Saa, fængslet i sit eget Baand, 

Til Spot er nu Døden blevet! 

Halleluja! 

   

5. Det gik, som det var forudspaa'd, 

Skiøndt det er sært at sige: 

Den ene Død den Anden aad, 

Det Lige var for Lige; 

Den store Fraadser kom tilkort, 

Vorherres Kiød var alt for haardt, 

Det kunde han ei fordøie! 

Halleluja! 

    

6. Thi fryde vi os ved Livets Fest, 

Som Død har overvundet, 

Og prise den Kæmpe allerbedst, 

Som har den Stærke bundet, 

Han sidder nu paa Ærens Stoel, 

Og er for os den gyldne Soel, 

Døds-Natten, hun er forgangen! 

Halleluja! 

 

N.F.S. Grundtvig, 1837

 

 

 

 

 

 

 

Bevar os, Herre, ved dit ord

 

 

 

 

(Hør melodien ved at klikke her)

 

 

 

 

Bevar os, Herre, ved dit ord

(ordret oversættelse – ikke sangbar)

 

1 Behold os, Herre, ved dit ord,

og stop papister og muslimers mord,

Din Søn, Jesus Kristus

Vil de styrte fra tronen.

 

2 Bevis din magt, Herre Jesus Krist,

som er alle herrers herre,

beskyt din arme kristenhed,

så de kan prise dig i evighed!

 

3 Gud Helligånd, vor trofaste trøster,

giv dit folk ét sind på jord,

Vær hos os i vor sidste nød,

Før os ud af døden og ind til livet.

 

 

Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort
Martin Luther, 1541

Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort
Und steur des Papsts und Türken Mord,
Die Jesum Christum, deinen Sohn,
Wollen stürzen von deinem Thron!

2. Beweis dein' Macht, Herr Jesu Christ,
Der du Herr aller Herren bist;
Beschirm' dein' arme Christenheit,
Daß sie dich lob' in Ewigkeit!

3. Gott Heil'ger Geist, du Tröster wert,
Gib dein'm Volk ein'rlei Sinn auf Erd',
Steh bei uns in der letzten Not,
G'leit uns ins Leben aus dem Tod!

 

 

 

 

 

Behold os, Herre, ved dit ord

Den Danske Salmebog

 

1 Behold os, Herre, ved dit ord,

trods dine fjenders løgn og mord,

som styrte vil fra tronen ned

din Søn, vor drot i evighed!

 

2 Bevis din magt, o Jesus Krist,

som alle herrers herre est,

beskærm din arme kristenhed,

dit navn til pris i evighed!

 

3 Vor trøster god, Gud Helligånd,

forén Guds folk i fredens bånd!

Stat med os i vor sidste nød,

led os til livet fra vor død!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af dyb nød kalder jeg på dig

 

 

(Hør melodien ved at klikke her)

 

 

 

Af dyb nød kalder jeg på dig

(Ordret oversættelse – ikke sangbar)

 

1 Af dyb nød kalder jeg på dig

Herre Gud hør mit råb.

Vend dit nådige øre mod mig,

Så du kan høre min bøn.

For hvis du tog hensyn til,

Vor synd og ugerninger,

Hvem kan da træde frem for dig?

 

2 Hos dig er det alene nåde og gunst,

der kan tilgive synden.

Vores anstrengelser er forgæves,

Selv når vi yder vort bedste.

Over for dig kan ingen rose sig,

Men alle og enhver må frygte dig,

Og leve af din nåde.

 

3. Derfor sætter jeg mit håb til Gud,

og bygger ikke på egne fortjenester.

På ham skal mit hjerte forlade sig

Og stole på hans rigdom.

Den blev mig tilsagt ved hans trofaste ord.

Det er min trøst og sikre borg.

Det vil jeg altid håbe på.

 

4 Og selv om det tager hele natten

og næste dag tillige,

Så skal mit hjerte dog ikke bekymre sig

eller tvivle på Guds magt.

Sådan gjorde de sande israelitter,

Der var født af Ånden

Og håbede på Gud.

 

5 Og selv om vi har mange synder,

så Har Gud dog langt mere nåde.

Hans hjælp har ingen grænse,

Ligegyldig hvor stor skaden er.

Han alene er den gode hyrde,

Som vil fri Israel

Fra alle dets synder.

 

 

Aus tiefer Not schrei' ich zu dir
Martin Luther, 1523

Aus tiefer Not schrei' ich zu dir,
Herr Gott, erhoer' mein Rufen,
Dein gnädig' Ohren kehr zu mir,
Und meiner Bitt' sie öffnen!
Denn so du willst das sehen an,
Was Sünd' und Unrecht ist getan,
Wer kann, Herr, vor dir bleiben?

2. Bei dir gilt nichts denn Gnad' und Gunst
Die Sünde zu vergeben;
Es ist doch unser Tun umsonst,
Auch in dem besten Leben.
Vor dir Niemand sich rühmen kann,
Des muß dich fürchten jedermann
Und deiner Gnade leben.

3. Darum auf Gott will hoffen ich,
Auf mein Verdienst nicht bauen;
Auf ihn mein Herz soll laßen sich,
Und seiner Güte trauen,
Die mir zusagt sein wertes Wort,
Das ist mein Trost und treuer Hort,
Des will ich allzeit harren.

4. Und ob es währt bis in die Nacht
Und wieder an den Morgen,
Doch soll mein Herz an Gottes Macht
Verzweifeln nicht noch sorgen,
So thu' Israel rechter Art,
Der aus dem Geist erzeuget ward,
Und seines Gott's erharre.

5. Ob bei uns ist der Sünden viel,
Bei Gott ist viel mehr Gnade;
Sein' Hand zu helfen hat kein Ziel,
Wie groß auch sei der Schade.
Er ist allein der gute Hirt,
Der Israel erlösen wird
Aus seinen Sünden allen.

 

 

 

 

Af dybsens nød, o Gud, til dig

Den Danske Salmebog

 

1 Af dybsens nød, o Gud, til dig

mit bange råb jeg vender,

bøj nådig øret ned til mig,

hør bønnen, jeg opsender!

Thi om du ville se derpå,

hvad synd og uret vi begå,

da måtte vi fortabes.

 

2 Hos dig jo nåde gælder kun,

af den du synd tilgiver,

thi ren og hellig i sin grund

vor gerning aldrig bliver.

Hvo kan, o Gud, for dig bestå?

Enhver for dommen skælve må

og ty hen under nåden.

 

3 Derfor på Gud og ej på mig

jeg alt mit håb vil bygge,

mit hjerte skal husvale sig

udi hans nådes skygge;

den blev mig tilsagt ved hans ord,

det er min trøst, på det jeg tror,

deri mig intet rokker.

 

4 Og vared det til aftenstund,

ja natten ud, til morgen,

så skal mit hjerte ingenlund

fortvivle dog i sorgen;

men som det rette Israel,

der læsket blev af Åndens væld,

jeg bier på min Herre.

 

5 Og er vort syndemål end stort,

dog større er Guds nåde,

hans stærke hånd, som alt har gjort,

kan vel os fri af våde;

han er den gode hyrde, som

sin hjord fra synd, fra død og dom

i nåde vil forløse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midt i livet er vi stedt

(Hør melodien ved at klikke her)

 Midt i livet, fanget af døden

(Ikke-sangbar oversættelse, FBA, 2005)

 

 

1 Midt i livet er vi,

Men fanget af døden.

Hos hvem skal vi få hjælp,

Så vi kan modtage nåde?

– Hos dig alene, Herre!

Vi angrer vore overtrædelser,

som har gjort dig vred.

Hellige Herre Gud,

hellige, stærke Gud,

hellige, barmhjertige Frelser,

du evige Gud!

Lad os ikke drukne

i dødens bitre nød!

Herre forbarm dig!

 

2 Midt i døden angribes vi,

af Helvedes fangarme

Hvem kan befri og frelse os,

af denne nød?

– Det kan du alene, Herre!

Al vor synd og elendighed

smerter din barmhjertighed.

Hellige Herre Gud,

hellige, stærke Gud,

hellige, barmhjertige Frelser,

du evige Gud!

Lad os ikke drukne

i dødens bitre nød!

Herre forbarm dig!

 

3 Midt i Helveds-angsten ind

vil vor synd os drive.

Hvor skal vi da flygte hen,

for ikke at forgå?

– Til dig alene, Herre Krist!

Udgydt du har dit dyre blod,

som for al vor synd gør bod.

Hellige Herre Gud,

hellige, stærke Gud,

hellige, barmhjertige Frelser,

du evige Gud!

Lad os ikke drukne

i dødens bitre nød!

Herre forbarm dig!

 

 

Mitten wir im Leben sind

Martin Luther 1524

 

 

1 Mitten wir im Leben sind

Mit dem Tod umfangen.

Wen such'n wir, der Hilfe tu',

Daß; wir Gnad' erlangen?

Das bist du, Herr, alleine!

Uns reuet unsre Missetat,

Die dich, Herr, erzürnet hat.

Heiliger Herre Gott,

Heiliger, starker Gott,

Heiliger, barmherziger Heiland,

Du ewiger Gott,

Laß uns nicht versinken

In des bittern Todes Not!

Kyrieleison!

 

2. Mitten in dem Tod anficht

Uns der Hölle Rachen.

Wer will uns aus solcher Not

Frei und ledig machen?

Das tust du, Herr, alleine!

Es jammert dein' Barmherzigkeit

Unsre Sünd' und großes Leid.

Heiliger Herre Gott,

Heiliger, starker Gott,

Heiliger, barmherziger Heiland,

Du ewiger Gott,

Laß uns nicht versinken

In des bittern Todes Not!

Kyrieleison!

 

3. Mitten in der Hölle Angst

Unsre Sünd'n uns treiben.

Wo soll'n wir denn fliehen hin,

Da wir mögen bleiben?

Zu dir, Herr Christ, alleine!

Vergoßen ist dein teures Blut,

Das g'nug für die Sünde tut.

Heiliger Herre Gott,

Heiliger, starker Gott,

Heiliger, barmherziger Heiland,

Du ewiger Gott,

Laß uns nicht versinken

In des bittern Todes Not!
Kyrieleison!

 

 

 

DDS. 495 Midt i livet er vi stedt

Mel.: Førreformatorisk processionssang / Johann Walter 1524

 

1 Midt i livet er vi stedt

udi dødens våde.

Hvem kan vi gå til om hjælp,

så vi finder nåde?

Dig, Herre Krist, alene!

Vi angrer vor misgerning svar,

som dig højt fortørnet har.

Hellige Herre Gud,

hellige, stærke Gud,

hellige, barmhjertige Frelser,

du evige Gud!

Lad os ej gå under

i den bitre dødens nød!

Kyrie eleison 1!

 

2 Midt i døden knuger os

Helveds magt og vrede.

Hvem kan os af denne nød

ud i frihed lede?

Du, Herre Krist, alene!

Så inderligt du ynkes ved

al vor synd og usselhed.

Hellige Herre Gud,

hellige, stærke Gud,

hellige, barmhjertige Frelser,

du evige Gud!

Lad os ej fortvivle

for den dybe Helveds glød!

Kyrie eleison!

 

3 Midt i Helved-angsten ind

vil vor synd os drive.

Hvor skal vi da flygte hen,

få et sted at blive?

Til dig, o Krist, alene!

Du givet har dit dyre blod,

som for al vor synd gør bod.

Hellige Herre Gud,

hellige, stærke Gud,

hellige, barmhjertige Frelser,

du evige Gud!

Lad os aldrig falde

fra den rette troens trøst!

Kyrie eleison!

 

1 Herre, forbarm dig!

Latin omkring 900. (Dansk 1514).

Martin Luther 1524.

Dansk (1528) 1931.

 

 

 

 

 

 

 

Fra Himlen højt kom budskab her

 

 

(Hør melodien ved at klikke her)

 

 Fra Himlen højt kom budskab her

(Ikke-sangbar oversættelse)

 

1 Fra Himlen højt kommer jeg her.

Jeg bringer jer gode, nyheder.

Alle disse gode nyheder

vil jeg synge og fortælle om.

 

2 For jer er et barn født i dag.

Af en udvalgt jomfru.

Et spædbarn så rent og fint.

Det skal være jeres glæde og fryd.

 

3 Det er Herren Krist, vor Gud.

Han vil fri jer fra al nød.

Han skal selv være jeres frelser

og rense jer fra alle synder.

 

4 Han bringer jer alle den frelse,

som Faderen har beredt.

I Himmerige sammen med os

skal I derfor leve nu og i evighed.

 

5 Læg derfor godt mærke til tegnet:

I krybben i ringe svøb

finder I barnet lagt,

som bærer og opholder alt.

 

6 Så lad os da alle glæde os

og gå med hyrderne til barnet ind,

at se, hvad Gud har gjort for os.

Skænket os sin kære Søn.

 

7 Giv agt mit hjerte og se nu her:

Hvem ligger dér i krybben?

Hvem er den skønne baby?

Det er det kære Jesus-barn.

 

8 Vær velkommen, du ædle gæst,

som ikke afviser en synder.

Du kom ned til min elendighed.

Hvordan skal jeg dog takke dig?

 

9 O, Herre, alle tings skaber,

hvordan er du blevet så fattig,

at du nu ligger på hø,

som køer og æsler spiser af?

 

10 Og var verden end nok så stor

og smykket med guld og ædelsten,

så var den dog alt for lille

til at være en lille vugge.

 

11 I stedet for fløjl og silke

ligger du på hø i simpelt svøb.

Men du stråler dog så rent og fint,

Som var det, o konge, dit Himmerige.

 

12 Det har altså behaget dig,

at fortælle mig sandheden.

At al verdens magt, ære og rigdom

Intet tæller, hjælper eller virker hos dig.

 

13 O, mit kære Jesus-barn

bered dig en ren, blød barneseng,

så du kan hvile i mit hjertes skrin,

så jeg aldrig glemmer din krybbe.

 

14 Så vil jeg altid være glad

og hoppe og synge i frihed

den rette, smukke vuggesang

med hjertens lyst og sød musik.

 

15 Pris og ære være Gud på tronen,

som skænkede os sin egen søn.

Det fryder hele engleskaren,

Som udråber et: Godt Nytår.

 

 


Vom Himmel hoch

Martin Luther, 1534

 

Vom Himmel hoch da komm' ich her,

Ich bring' euch gute neue Mär,

Der guten Mär bring ich so viel,

Davon ich sing'n und sagen will.

 

2. Euch ist ein Kindlein heut' geborn,

Von einer Jungfrau auserkor'n,

Ein Kindelein so zart und fein,

Das soll eur' Freud' und Wonne sein.

 

3. Es ist der Herr Christ, unser Gott,

Der will euch führn aus aller Not,

Er will eu'r Heiland selber sein,

Von allen Sünden machen rein.

 

4. Er bringt euch alle Seligkeit,

Die Gott, der Vater, hat bereit,

Daß ihr mit uns im Himmelreich

Sollt leben nu und ewiglich.

 

5. So merket nu das Zeichen recht:

Die Krippen, Windelin so schlecht,

Da findet ihr das Kind gelegt,

Das alle Welt erhält und trägt.

 

6. Des laßt uns alle fröhlich sein

Und mit den Hirten gehn hinein,

Zu sehen, was Gott uns hat beschert,

Mit seinen lieben Sohn verehrt.

 

7Merk auf, mein Herz, und sieh dorthin:

Was liegt doch in dem Krippelin?

Wes ist das schöne Kindelin?

Es ist das liebe Jesulin.

 

8. Bis willekomm, du edler Gast,

Den Sünder nicht verschmähet hast

Und kommst ins Elend her zu mir,

Wie soll ich immer danken dir?

 

9. Ach Herr, Du Schöpfer aller Ding',

Wie bist du worden so gering,

Daß du da liegst auf dürrem Gras,

Davon ein Rind und Esel aß.

 

10. Und wär die Welt vielmal so weit,

Von Edelstein und Gold bereit't,

So wär' sie doch dir viel zu klein,

Zu sein ein enges Wiegelein.

 

11. Der Sammet und die Seiden dein,

Das ist grob Heu und Windelein,

Darauf du König so groß und reich

Her prangst, als wär's dein Himmelreich.

 

12. Das hat also gefallen dir,

Die Wahrheit anzuzeigen mir,

Wie aller Welt Macht, Ehr' und Gut

Vor dir nichts gilt, nichts hilft noch tut.

 

13. Ach, mein herzliches Jesulin,

Mach dir ein rein sanft Bettelin,

Zu ruhen in meins Herzen Schrein,

Daß ich nimmer vergesse dein.

 

14. Davon ich allzeit fröhlich sei,

Zu springen, singen immer frei

Das rechte Susaninne schon,

Mit Herzenslust den süßen Ton.

 

15. Lob, Ehr' sei Gott im höchsten Thron,

Der uns schenkt seinen ein'gen Sohn,

Des freuen sich der Engel Schar

Und singen uns solch neues Jahr.

 

 

 

 

Fra Himlen høit kom jeg nu her

N.F.S. Grundtvig

 

  

1. Fra Himlen høit kom jeg nu her 

Med Nyt til Slægter, fjern og nær, 

Med Nyt og Godt saa mangefold, 

Til Lyst og Fryd paa Jordens Bold! 

   

2. Guds Søn, den Lille, hvid og rød, 

Han ligger nu i Jomfru-Skiød, 

Den Konning spæd, saa faur og fiin, 

Vil være Lyst og Glæde din! 

   

3. Det er vor Gud og Herre sød, 

Som dig vil frie af al din Nød, 

Han være vil din Frelser-Mand, 

Og løse dig af Lovens Band! 

   

4. Hvad Gud dig før beredte til 

Guds Søn dig Selv nu være vil, 

Saa du med os i Himmerig 

Skal leve glad evindelig! 

   

5. Saa giver nu vel Agt derpaa, 

At strax til Bethlehem I gaae, 

Hvor han, som Alt har i sin Magt, 

Er som et Barn i Krybben lagt! 

   

6. Saa kvæder sødt om Jule-Nat 

Guds Engel klar, og hos ham brat 

Fra Engle smaa i Tusind-Viis 

Gienlyder høit Vorherres Priis! 

   

7. Som Hyrderne med Barne-Sind, 

Kom, lad os gaae til Barnet ind, 

Og see den Jule-Gave skiøn, 

Gud-Faders Skænk, hans egen Søn! 

   

8. O see, hvor spæd han til os kom, 

Hvor fattig svøbt i Krybbe-Rum! 

Men husk, vor Frelser er dog han, 

Den Herre Christus, Gud og Mand! 

   

9. O, vær velkommen, ædle Giæst! 

For Synd'res Skyld du kommen est, 

I Stodder-Dragt herned til mig 

Hvordan kan jeg fuldtakke dig! 

   

10. Hvorfor, al Verdens Skaber god, 

Kom du til os i sort Armod, 

I Stalden født, at lægges ned 

Paa Hø og Straa i Usselhed? 

  

11. Var Verden nok saa vid og lang, 

Hun dig var dog en Vugge trang, 

Og dig ei værd, var hun og fuld 

Af Perler, Ædelsteen og Guld! 

   

12. Ei Fløiel dyrt, ei Silke fiin, 

En Pjalt er Vugge-Pude din, 

Dog Naadens Glands, som følger dig, 

Giør Krybben til et Himmerig! 

   

13. Saaledes det behaged dig 

Den Sandhed at indprænte mig, 

Al Verdens Ære, Guld og Pragt 

Guds Børn er kun til dyb Foragt! 

   

14. Nu kiære Herre Jesus Christ! 

Giør dig en Vugge i mit Bryst, 

Saa under Hjerte-Kamrets Tag 

Du er at finde Nat og Dag! 

   

15. Om mig bedrøver nogen Ting, 

Jeg har da Glædens Kilde-Spring, 

Din Priis er altid i min Mund, 

Med lystig Sang af Hjertens-Grund! 

  

16. O Gud ske Lov til evig Tid! 

Guds Søn er nu vor Broder blid; 

Thi lover Engle-Sang i Sky 

Os Himmerig med Nytaars-Ny! 

 

N.F.S. Grundtvig

 

DDS 95. Fra Himlen højt kom budskab her

Mel.: Leipzig 1539

 

 

1 Fra Himlen højt kom budskab her

med nyt til alle fjern og nær,

godt budskab os nu føres til,

derom vi evig sjunge vil.

 

2 I dag et lidet barn er fød

til bod for verdens synd og nød;

det er den Herre Jesus Krist,

som frelse bringer os for vist.

 

3 Så lad os mærke tegnet ret:

i stalden hist, i krybbe slet,

dér vil vi finde barnet lagt,

som har al verden i sin magt.

 

4 Så går vi da så hjerteglad

med hyrderne til Davids stad

og ser den julegave skøn,

Guds egen elskelige Søn.

 

5 O, vær velkommen, ædle gæst!

For syndres skyld du kommen est

i verdens jammer ned til mig.

Jeg aldrig kan fuldtakke dig.

 

6 På hø og strå du ligger der

i klude svøbt, o Herre kær;

dog stråler ingen trone så

som her din armods ringe strå.

 

7 Var verden nok så vid og lang,

dig var den dog en vugge trang

og dig ej værd, var den end fuld

af perler, ædelsten og guld.

 

8 Således det behaged dig

den sandhed at forkynde mig,

at verdens ære, magt og guld

for dig er ikkun støv og muld.

 

9 Min kære Herre Jesus Krist,

gør dig en vugge i mit bryst,

tag herberg i mit hjerte der,

at jeg dig aldrig glemmer mer!

 

10 Pris være Gud i sang og bøn,

som skænked os sin egen Søn!

Så vil vi glemme sorg og savn

og holde jul i Jesu navn!

 

Martin Luther 1535. (Hans Tausen 1544)

Dansk 1569.

J.L.A. Kolderup-Rosenvinge 1845.

 

 

 

 

 

 

 

Ak Gud, fra Himlen se herned

 

(Hør melodien ved at klikke her)

 

 


Ak Gud, fra Himlen se herned

(Ikke-sangbar oversættelse)

 

1 Ak Gud, fra Himlen se herned,

og forbarm dig over os.

Der er så få af dine hellige.

Vi er ene og forladte.

Man anser ikke dit ord for sandt.

Og troen er næsten forsvundet helt

hos alle mennesker.

 

2 Man lærer kun løgn og bedrag,

af egen kløgt opfundet.

Indbyrdes er meningerne delte.

De er ikke begrundet i Guds ord

Den ene vælger ét, den anden noget andet.

De skiller os ad uden grænser

Og holder dog en smuk facade.

 

3 Gud vil udrydde alle lærere,

der lærer os falsk hellighed.

Tilmed praler de offentligt

Og spørger i trods: Hvem vil standse os?

Det er os alene, der har magt og ret.

Hvad vi beslutter, det gælder for alle.

Ingen skal belære os.

 

4 Derfor siger Gud: Jeg må gribe ind.

De svage er ud af sig selv.

Deres sukker rører mig dybt.

Jeg har hørt deres klage.

Mit frelsende ord skal på banen

Og trøste og støtte dem

Og være de svages styrke

 

5 Sølv viser sin renhed,

når det syv gange prøves i ild.

Gudsordet ligeså,

Som vi altid bier på.

Det vil prøves gennem kors,

For så skinner og kendes dets kraft.

Det lyser klart i hele verden.

 

6 Bevar dit ord rent, Gud,

fra denne onde slægt.

Og lad os bevares hos dig,

Så de ikke blandes med os.

Disse gudløse folk,

Som findes rundt omkring,

Og ophøjer sig over dit folk.

 


Ach Gott vom Himmel, sieh darein

Martin Luther, 1523

Ach Gott vom Himmel, sieh darein
Und laß dich des erbarmen:
Wie wenig sind der Heil'gen dein,
Verlaßen sind wir Armen!
Dein Wort man nicht läßt haben wahr,
Der Glaub' ist auch verloschen gar
Bei allen Menschenkindern.

2. Sie lehren eitel falsche List,
Was eigner Witz erfindet;
Ihr Herz nicht eines Sinnes ist,
In Gottes Wort gegründet.
Der wählet dies, der andre das,
Sie trennen uns ohn' alle Mass'
Und gleißen schön von außen.

3. Gott woll' ausrotten alle Lehr'r,
Die falschen Schein uns lehren,
Dazu ihr' Zung' stolz offenbar
Spricht Trotz, wer will's uns wehren?
Wir haben Recht und Macht allein,
Was wir setzen, das gilt gemein;
Wer ist, der uns soll meistern?

4. Darum spricht Gott: Ich muß auf sein,
Die Armen sind verstöret,
Ihr Seufzen dringt zu mir herein,
Ich hab' ihr' Klag' erhöret.
Mein heilsam Wort soll auf den Plan,
Getrost und frisch sie greifen an
Und sein die Kraft der Armen.

5. Das Silber, durchs Feu'r siebenmal
Bewährt, wird lauter funden;
Am Gotteswort man warten soll
Desgleichen alle Stunden;
Es will durchs Kreuz bewähret sein,
Da wird sein' Kraft erkannt und Schein
Und leucht't stark in die Lande.

6. Das woll'st du, Gott, bewahren rein
Vor diesem argen G'schlechte,
Und laß uns dir befohlen sein,
Daß sich's in uns nicht flechte!
Der gottlos' Hauf' sich umher find't,
Wo diese losen Leute sind
In deinem Volk erhaben.

 

 

 

DDS. 394. Ak Gud, fra Himlen se herned

Mel.: Erfurt 1524: Af dybsens nød, o Gud, til dig

 

1 Ak Gud, fra Himlen se herned,

dig over os forbarme!

Så få af dig at sige ved,

i trængsel er vi arme.

Dit ord man ej vil lade stå,

og troens lys fluks ud vil gå

hos alle folk på jorden.

 

2 De lærer idel tant og svig,

af egen kløgt udspundet,

thi hjertet ej enfoldelig

i Herrens ord er grundet.

Én vil det så, en anden så,

så mange veje går de på,

med sandheds skin de pranger.

 

3 Når Gud vil rykke op med rod

falsk hellighed og lære,

da siger de med trodsigt mod:

Hvem vil mod os vel være?

Vi har jo magt i pen og mund,

vort ord skal gælde allen stund

trods den, det vil forhindre!

 

4 Dog Gud han siger: Nu jeg vil

min kirke mig antage

og bøje øret nådig til

dens sørgesang og klage.

Lad fjenderne kun komme frem,

mit ord skal trøstigt møde dem

og fri min lille skare!

 

5 Som sølvets ægthed prøves grant

ved ildens hede lue,

og, prøvet så, for vist og sandt

helt ædelt er at skue,

så prøves og ved kors Guds ord

og skinner da på mørken jord

i al sin glans og styrke.

 

6 Bevar dit ord, o fromme Gud,

fra uren lærdoms plage,

og lad dets stråler bryde ud

i disse onde dage!

Vi giver, Gud, os dig i vold:

Du er vort værge og vort skjold,

for dig skal hovmod falde.

 

Sl 12

Martin Luther 1523. (Dansk 1528).

 

 

 

 

 

 

Kristus vor Herre til Jordan kom

 

 

Melanchthon som gudfar ved barnedåb i Wittenberg

 

 

(Hør melodien ved at klikke her)

 


Kristus vor Herre til Jordan kom

(Ikke-sangbar oversættelse, FBA, 2005)

 

1 Kristus vor Herre til Jordan kom

efter sin Faders vilje.

Her blev han døbt af Sankte-Hans,

For at opfylde sit kald og gerning.

Han ønskede at indstifte et bad til os,

For at rense os fra synden.

Han druknede da den bitre død

ved sit eget blod og sår,

for at skænke et helt nyt liv.

 

2 Så hør nu alle og læg mærke til,

hvad Gud selv kalder dåben.

Og hvad en kristen skal tro,

for at undgå ethvert kætteri.

Gud taler og vil, der skal bruges vand.

Dog er det ej blot almindelig vand,

for hans hellige ord er også deri,

med hele Åndens fylde.

Han er selv den, der døber.

 

3 Det har han for os tydeliggjort

med billeder og i ord.

Her ved Jordanfloden

hørte man Faderens stemme klar.

Han sagde: Det er min elskede søn,

som jeg har velbehag i.

Det er ham jeg henviser jer til,

for at I alle skal høre ham

og følge hans lære.

 

4 Guds Søn står her selv

i sin skrøbelige menneskehed.

Helligånden daler ned

i skikkelse af en due.

Derfor skal vi ikke være i tvivl,

når vi bliver døbt,

At alle tre personer døber os,

så de hos os på jorden

kan berede sig en bolig.

 

5 Herren Krist befaler sine disciple:

Gå ud i alverden og lær,

at de er fortabt i synden

og skal omvende sig.

Den, der tror og bliver døbt,

skal derved blive frelst.

Et genfødt menneske han er,

som ikke mere kan dø,

men arver Himmerige.

 

7 Den, der ikke tror så stor en nåde,

forbliver i sin synd,

og er fordømt til evig død

dybt i Helvedes afgrund.

Hans egen hellighed hjælper intet.

Al hans gerning er forgæves,

for arvesynden gør det til intet.

I den er han født

og han kan ikke frelse sig selv.

 

7 Øjnene ser alene vandet,

som den døbte døbes med.

Men troen forstår i Ånden,

kraften i Jesu Kristi blod.

Dåben er for ham den røde flod,

farvet af Kristi blod,

der heler alle skader,

som vi har arvet fra Adam

og dem, vi selv har begået.

 


Christ, unser Herr, zum Jordan kam

Martin Luther, 1541

Christ, unser Herr, zum Jordan kam
Nach seines Vaters Willen,
Von Sanct Johann's die Taufe nahm,
Sein Werk und Amt zu 'rfüllen.
Da wollt' er stiften uns ein Bad,
Zu waschen uns von Sünden,
Ersäufen auch den bittern Tod
Durch sein selbst Blut und Wunden,
Es galt ein neues Leben.

2. So hört und merket alle wohl,
Was Gott heißt selbst die Taufe,
Und was ein Christen glauben soll,
Zu meiden Ketzer Haufen:
Gott spricht und will, das Wasser sei
Doch nicht allein schlecht Wasser,
Sein heiligs Wort ist auch dabei
Mit reichem Geist ohn Massen,
Der ist allhie der Täufer.

3. Solchs hat er uns beweiset klar,
Mit Bildern und mit Worten,
Des Vaters Stimm man offenbar
Daselbst am Jordan hörte.
Er sprach: das ist mein lieber Sohn,
An dem ich hab Gefallen,
Den will ich euch befohlen han,
Daß ihr ihn höret alle
Und folget seinen Lehren.

4. Auch Gottes Sohn hie selber steht
In seiner zarten Menschheit,
Der heilig Geist hernieder fährt
In Taubenbild verkleidet;
Daß wir nicht sollen zweifeln dran,
Wenn wir getaufet werden,
All' drei Person getaufet han,
Damit bei uns auf Erden
Zu wohnen sich ergeben.

5. Sein Jünger heißt der Herre Christ:
Geht hin all Welt zu lehren,
Daß sie verlor'n in Sünden ist,
Sich soll zur Busse kehren;
Wer glaubet und sich taufen läßt,
Soll dadurch selig werden,
Ein neugeborner Mensch er heißt,
Der nicht mehr konne sterben,
Das Himmelreich soll erben.

6. Wer nicht glaubt dieser großen Gnad,
Der bleibt in seinen Sünden,
Und ist verdammt zum ewgen Tod
Tief in der Höllen Grunde,
Nichts hilst sein eigen Heiligkeit,
All sein Thun ist verloren.
Die Erbsünd machts zur Nichtigkeit,
Darin er ist geboren,
Vermag ihm selbst nichts helfen.

7. Das Aug' allein das Wasser seiht,
Wie Menschen Wasser gießen,
Der Glaub im Geist die Kraft versteht
Des Blutes Jesu Christi,
Und ist für ihm ein rothe Fluth
Von Christus Blut gefärbet,
Die allen Schaden heilen tut
Von Adam her geerbet,
Auch von uns selbst begangen.

 

 

 

To Jordan came our Lord the Christ

(The Hymns of Martin Luther, New York, 1883)

 

1. To Jordan came our Lord the Christ,

To do God's pleasure willing,

And there was by Saint John baptized,

All righteousness fulfilling;

There did he consecrate a bath

To wash away transgression,

And quench the bitterness of death

By his own blood and passion;

He would a new life give us.

 

2. So hear ye all, and well perceive

What God doth call baptism,

And what a Christian should believe

Who error shuns and schism:

That we should water use, the Lord

Declareth it his pleasure;

Not simple water, but the Word

And Spirit without measure;

He is the true Baptizer.

 

3. To show us this, he hath his word

With signs and symbols given;

On Jordan's banks was plainly heard

The Father's voice from heaven:

"This is my well-beloved Son,

In whom my soul delighteth;

Hear him." Yea, hear him every one

Whom he himself inviteth,

Hear and obey his teaching.

 

4. In tender manhood Jesus straight

To holy Jordan wendeth;

The Holy Ghost from heaven's gate

In dovelike shape descendeth;

That thus the truth be not denied,

Nor should our faith e'er waver,

That the Three Persons all preside,

At Baptism's holy laver,

And dwell with the believer.

 

5. Thus Jesus his disciples sent:

Go teach ye every nation,

That lost in sin they must repent;

And flee from condemnation:

He that believes and is baptized,

Obtains a mighty blessing;

A new-born man, no more he dies,

Eternal life possessing,

A joyful heir of heaven.

 

6. Who in this mercy hath not faith,

Nor aught therein discerneth,

Is yet in sin, condemned to death,

And fire that ever burneth;

His holiness avails him not,

Nor aught which he is doing;

His inborn sin brings all to naught,

And maketh sure his ruin;

Himself he cannot succor.

 

7. The eye of sense alone is dim,

And nothing sees but water;

Faith sees Christ Jesus, and in him

The lamb ordained for slaughter;

She sees the cleansing fountain red

With the dear blood of Jesus,

Which from the sins inherited

From fallen Adam frees us,

And from our own misdoings.

 

 

 

 

 

 

 

24 af Luthers sange er i Salmebogen

og kan ses og høres her: klikke her

 

 

 

 

 

 

Web-redaktør:

Cand.theol Finn B. Andersen

 

E-mail-adresse

finnbandersen@msn.com

 

 

 

Til forsiden