Til forsiden

..  

1 Luthers fortale
2 De fem grundtekster
3 De Ti Bud
4 Trosbekendelsen
5 Fadervor
6 Dåben
7 Nadveren
8 Skriftemålet

Detaljeret oversigt:

Dr. Martin luthers fortale
Ingen frihed for kødet
Luthers eget andagtsliv
Beskyttelse mod det onde
Nøglen til Bibelen

De fem grundtekster
Guds Ti Bud
Trosbekendelsen
Fadervor
Et kort resumé af Bibelen
Dåben.
Nadveren
Pædagogiske synspunkter

DE TI BUD
1 Du må ikke have andre guder
Definitionen på en gud
Din tro gør din gud
Det nordeuropæiske ord ”gud”
Skabningen som Guds redskab
Belønning og straf
Historiens vidnesbyrd
Virkelig lykke

2 Du må ikke misbruge Guds navn
Fordobling af synden
I sandhedens tjeneste
Opdragelsens nødvendighed
Pædagogiske metoder

3 Du skal holde hviledagen hellig
Moselovens regler gælder ikke for kristne
Budets blivende betydning    
Alene Guds ord gør hellig
Guds ord fordrer alvor og seriøsitet

4 Du skal ære din far og mor
En gerning, Gud synes om
Barnets lydighed
Glem ikke at takke
Med udsigt til et godt liv
Myndigheden uddelegeres
Straf og belønning ret set
Gud er ikke blind
Vores åndelige fædre
Formaning til forældrene
Opdragelse og uddannelse

5 Du må ikke slå ihjel
Syndens kædereaktion
Mange slags mord
Dødshjælp i luthersk betydning

6 Du må ikke bryde ægteskabet
En guddommelig ordning
Det urene cølibat
Ægteskabet kræver indsats

7. Du må ikke stjæle
De virkelige stortyve
Ærlighed varer virkelig længst
En skrøbelig gevinst
Omsorg for de ringest stillede

8. Du må ikke vidne falsk
Retssager skal være fair
Sladder og bagtalelse
De offentlige myndigheder
Kristen klagevejledning
Tungen i det godes tjeneste

9. og 10. Du må ikke begære
Intelligensen på afveje
Når synden gøres juridisk lovlig
Gud kan ikke narres

De Ti Bud er livets norm
Dagligdagens gode gerninger
Hænderne fulde
Gud vil have budene efterlevet
Budene er en organisk helhed


TROSBEKENDELSEN
Den første artikel
Den fortsatte skabelse
Et bevidst menneske

Den anden artikel
Befrielse fra synden
Befrielsens omkostninger
Nærmere forklaring følger

Den tredje artikel
Skatten modtages ved troen
Helligånden og evangeliet
De svære udtryk
Helligelsen sker ved ordet
Daglig syndsforladelse
Vækst i kristenlivet
En uudsigelige kærlighedsfylde
Troens dobbelte gode

FADERVOR
Formaning til bøn
Budet er en hjælp
Bønnens løfter
Husk situationens alvor
Værn mod det onde

Den første bøn
Helliget blive dit navn

Den anden bøn
Komme dit rige

Den tredje bøn
Ske din vilje på jorden, som den sker i Himmelen

Den fjerde bøn
Giv os i dag vores daglige brød

Den femte bøn
Forlad os vores skyld,

Den sjette bøn
Led os ikke i fristelse

Den syvende og sidste bøn    
Men fri os fra det onde. Amen


DÅBEN
Dåbens bibelske begrundelse
Frelsende gudvand
Dåbens virkning
Troens betydning

BARNEDÅBEN
Mange døbte har Helligånden
Dåbens gyldighed og gavn
Barnets tro er Guds gave
Dåbens symbolik
Bodens sakramente


NADVEREN
Bibelske begrundelse
Wienerbrød eller ”vinogblod”
Syndernes forladelse serveres
Troens betydning
Nadverens nødvendighed
Kristendom og kirkegang
Nadver og kirketugt
Med personlig adresse
Fjender på alle sider

Formaning til skrifte
En frivillig sag
Misbrug af friheden
Forskellige slags skriftemål
Den personlige sjælesorg
Skriftemålets to dele
Uafhentet gevinst

Afslutning