Oversigt
over danske
Luther-skrifterMartin Luther og hans skrifter er stadig en vigtig del af den dansk folkekirke

De mest centrale af dem findes i gode danske oversættelser.
Et par stykker findes dog kun på norsk og svensk.
De kan alle lånes på biblioteket.

Nedenfor kan man se, hvilke skrifter det drejer sig om

Man kan enten gå frem kronologisk, og se Luthers skriftlige produktion år for år.
Eller man kan søge direkte på en titel ved hjælp af sidens almindelige søgeværktøj.

Både originaltitlen og den danske titel er anført.
De tyske og latinske udgaver findes i Weimar-udgaven (WA)
(D. Martin Luthers Werke, Weimar 1883-1929)
De fleste danske oversættelser er samlet i to store udgaver:


         Aros Forlags 5 binds værk “Luthers skrifter i udvalg”, Århus 1980-83:

1. De reformatoriske hovedskrifter.
2. Skrifterne om kirke og gudstjeneste.
3. Bibelfortolkning og prædikener.
4. Evangelium og samfundsliv.
5. Om den trælbundne vilje.
 


        Credo Forlags Martin Luther. Skrifter i Udvalg. København 1981-96:

De enkelte bind har ikke nummer, men bærer følgende titler:
(1) Om et kristenmenneskes frihed m. fl. København 1981.
(2) Store Galaterbrevskommentar I. København 1981.
(3) Om kirkens babyloniske fangenskab. København 1982.
(4) Store Galaterbrevskommentar II. København 1984.
(5) Troens artikler. Prædikener. København 1985.
(6) Troen og livet. København 1992.
(7) Troens evangelium - Ord og sakrament. København 1994.
(8) Mod Latomus - Om synd og nåde. København 1995.
(9) Den Store katekismus. København 1996.
    

 

 

KRONOLOGISK OVERSIGT

 

1513-15.

Første Salmeforelesning. 1513-15. (Her kun:  Sl 2,5,14,72,119).
Martin Luther. Verker i utvalg, Oslo 1979-83, Bind 1,57-99.
(Erste Psalmenvorlesung:) Dictata super Psalterium.
Sl 2,5 og 14 er fra WA 55. Sl 72 fra WA 3. Sl 119 fra WA 4.

Romerbrevsforelesningen 1515. (Her kun: Kap. 1-3).
Martin Luther. Verker i utvalg, Oslo 1979-83, bind 1,142-246.
Vorlesung über den Römerbrief. 1515-16. WA 56,3-17,156-242.1517.


De 95 theser.

Luthers skrifter i udvalg, Århus 1980-83, bind 1,59-67.
Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum. (95 Thesen).
WA 1,233-38.1518.


Sermon om aflad og nåde.
Luthers reformatoriske skrifter i Udvalg, København 1883, side 14-19.
Ein Sermon von Ablass und Gnade. WA 1,243-246.

Heidelbergtheserne.
Bind 1,73-90 i Luthers skrifter i udvalg, Århus 1980-83 .
Disputatio Heidelbergae habita. WA 1,353-65.

Udvalg af forklaringerne til de 95 theser.
Martin Luther. Verker i utvalg, Oslo 1979-83, 1,260-77.
Resolutiones disputationum de indulgentiarum virtute. WA 1,525-628.1519.


Om bodens sakramente.
Martin Luther. Skrifter i Udvalg, København 1981, bind 1,137-58.
Ein Sermon vom Sakrament der Busse. WA 2,713-723.

Om Ægteskab og Børn at opføde.
Chr. Pedersens danske Skrifter, 4,451-65.
Ein Sermon von dem ehelichen Stand (verändert und korrigiert).
WA 2,166-71.

Om den dobbelte retfærdighed.
Martin Luther. Skrifter i Udvalg, København 1992, bind  6,9-23.
Sermo de duplici iustitia. WA 2,145-52.

Dr. Morten Luthers Udlæggelse af Pauli Brev til Galaterne.
Middelfart 1865.
In epistolam Pauli ad Galatas M. Lutheri commentarius.
WA 2,443-618.

Annen Salmeforelesning 1519-21. (I uddrag: Sl 1,5 og 13).
Martin Luther. Verker i utvalg, Oslo 1979-83, 1,100-141.
(Zweite Psalmenvorlesung:) Operationes in Psalmos.
WA 5,19-36,125-29,392-429.

En sermon om Kristi legeme og om broderskaberne.
Luthers skrifter i udvalg, Århus 1980-83, 1,128-50.
Ein Sermon von dem hochwürdigen Sakrament des heiligen wahren
Leichnams Christi und von den Bruderschaften. WA 2,742-758.

En sermon om beredelsen til at dø.
Luthers skrifter i udvalg, Århus 1980-83, 1,95-112.
Ein Sermon von der Bereitung zum Sterben. WA 2,685-697.

En sermon om dåben.
Luthers skrifter i udvalg, Århus 1980-83, 1,113-27.
Ein Sermon von der heiligen hochwürdigen Sakrament der Taufe.
WA 2,727-237.

Fadervor udlagt for jævne lægfolk.
Gyldendal, København 1960.
Auslegung deutsch des Vaterunsers für die einfältigen Laien.
WA 2,80-130.1520.


Til den kristne adel af den tyske nation om reformation af kristenheden.
Luthers skrifter i udvalg, Århus 1980-83, 4,42-154.
An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen
Standes Besserung. WA 6, 404-469.

Sermon om bandet.
Luthers reformatoriske skrifter i Udvalg, København 1883, side 105-26.
Ein Sermon von dem Bann. WA 6,63-75.

Theologisk afhandling om Lovens, Johannes' og Christi Daab.
Om den hellige Daabs Sakrament, Kbh. 1843, s. 111-13.
Disputatio de baptismate legis, Johannis et Christi habita. WA 6,473.

Mod antikristens bulle.
Luthers reformatoriske skrifter i Udvalg, København 1883, side 438-58.
Wider die Bulle des Endchrists. WA 6,614-629.

Om kirkens babyloniske fangenskab.
Martin Luther. Skrifter i Udvalg, København 1982, bind 3,1-174.
De captivitate Babylonica ecclesiae praeludium. WA 6,497-573.

Om skriftemålet.
Luthers reformatoriske skrifter i Udvalg, København 1883, side 127-48.
Confitendi ratio. D.M. Luther. WA 6,157-69

Om et kristenmenneskes frihed.
Martin Luther. Skrifter i Udvalg, København 1981, 1,63-95.
Von der Freiheit eines Christenmenschen. WA 7,20-38.

Brevet til pave Leo X angående "Om et kristenmenneskes frihed".
Martin Luther. Verker i utvalg, Oslo 1979-83, bind 2,194-202.
Epistola Lutheriana ad Leonem X. WA 7,42-49.

En sermon om det nye testamente.
Luthers skrifter i udvalg, Århus 1980-83, 1,246-81.
Ein Sermon von dem Neuen Testament, das ist von der heiligen Messe.
WA 6,353-378.

Om pavedømmet i Rom imod den højt berømte romanist i Leipzig.
Luthers reformatoriske skrifter i Udvalg, København 1883, side 149-207.
Von dem Papsttum zu Rom wider den hochberühmten
Romanisten zu Liipzig. WA 6,285-324.

Om de gode gerninger.
Luthers skrifter i udvalg, Århus 1980-83, 1,151-245.
Von den guten Werken. WA 6,204-276.1521.


Begrundelse og hjemmel.
Luthers skrifter i udvalg, Århus 1980-83, 1,317-423.
Grund und Ursach alle Artikel D. M. Luthers,
so durch römische Bulle unrechtlich verdammt sind. WA 7,308-457.

Skriftet mot Ambrosius Catharinus.
Martin Luther. Verker i utvalg, Oslo 1979-83, 3,42-139.
Ad librum eximii magistri nostri Mag. Ambrosii Catharini, defensoris
Silv. Prieratis acerrimi, responsio M. Lutheri. WA 7,705-78.

Til min kjære fader, Hans Luther. 21.nov. 1521.
Luthers reformatoriske skrifter i Udvalg, København 1883, side 487-95.
Indledningen til "De votis monasticis". WA 8,573-76.

Mod Latomus - Om synd og nåde.
Martin Luther - Skrifter i Udvalg, København 1995 (Credo bind 8)
Confutatio rationis Latomianae. WA 8,43-128.

Magnificat (: Marias lovsang. Luk 1,46-55).
Luthers skrifter i udvalg, Århus 1980-83, 3,180-259.
Das Magnificat verdeutscht und ausgelegt. WA 7,544-604.

Udlæggelse af den 68de Psalme.
København 1853.
Deutsche Auslegung des 67. (68.) Psalmes. WA 8,4-35.1522.


Adventspostillen.
Dr. Martin Luthers fuldstændige Kirke-Postille
indeholdende Udlæggelse af Epistlerne og Evangelierne paa alle
Søn- og Helligdage i tro Oversættelse. Forlag: Rousgaard, 1907.
Adventspostille 1522. WA 10 I 2,1-208.

En velment formaning til alle kristne om å vokte seg for opprør og uro.
Martin Luther. Verker i utvalg, Oslo 1979-83, 3,149-59.
Eine treue Vermanung M. Luthers zu allen Christen, sich zu
hüten vor Aufruhr und Empörung. WA 8,676-687.

Sendebrev til Hartmuth af Cronberg.
Luthers Folkebibliothek. Udvalgte Skrifter, Madison 1862-63, 1,312-26.
Ein Missive allen denen, so von wegen des Wortes Gottes Verfolgung
leiden, an Hartmut von Cronberg geschrieben. WA 10 II,53-60.

Om lydighed mod den verdslige øvrighed.
Luthers skrifter i udvalg, Århus 1980-83, 4,158-210.
Von weltlicher Oberkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei.
WA 11,245-80.

Otte prædikener holdt i Wittenberg i fasten 1522.
Luthers skrifter i udvalg, Århus 1980-83, 2,7-45.
Acht Sermone D.M. Luthers von ihm gepredigt zu Wittenberg
in der Fasten. WA 10 III,1-64.

En lille vejledning om, hvad man skal søge og forvente at finde
i evangelierne. (Fortalen til Kirkepostillen).
Martin Luther. Skrifter i Udvalg, København 1982; 3,17-24.
Ein kleiner Unterricht, was man in den Evangelien suchen und erwarten
soll. WA 10 I,8-18.

Julepostillen.
Dr. Martin Luthers fuldstændige Kirke-Postille
indeholdende Udlæggelse af Epistlerne og Evangelierne paa alle
Søn- og Helligdage i tro Oversættelse. Forlag: Rousgaard, 1907.
Weihnachtpostille 1522. WA 10 I 1,8-728.

Fortalerne til de bibelske skrifter.
Luthers skrifter i udvalg, Århus 1980-83, bind 3,9-179.
Deutsche Bibel. Vorreden. I WA DB til de enkelte skrifter.1523.


En appel til ridderne af den tyske orden om at opgive den falske kyskhed
og gribe til den sande ægteskabelige kyskhed.
Luthers skrifter i udvalg, Århus 1980-83, 4,454-71.
An die Herren deutschen Ordens, dass sie falsche Keuschheit meiden
und zur rechten ehelichen Keuscheit greifen, Ermahnung.
WA 12,232-44.

Fortalen til en bog om ordning af fattigvæsenet i Leisnig.
Luthers reformatoriske skrifter i Udvalg, København 1883, side 551-59.
Ordnung eines gemeinen Kastens. Ratschlag, wie die geistlichen Güter
zu handeln sind. (Leisniger Kastenordnung). WA 12,11-30.

Om gudstjenestens ordning i menigheden.
Luthers skrifter i udvalg, Århus 1980-83, 2,65-73.
Von Ordnung Gottesdiensts in der Gemeine. WA 12,35-37.

Jesus Kristus - en jøde av fødsel.
Martin Luther. Verker i utvalg, Oslo 1979-83, 4,8-29.
Dass Jesus Christus ein geborener Jude sei. WA 11,314-36.

Om menighedens læretugt og præstevalg.
Vi som kirke, Fredericia 1997, side47-55.
Dass eine christliche Versammlung oder Gemeine Recht und Macht
habe, alle Lehre zu urteilen und Lehrer zu berufen, ein- und
abzusetzen. Grund und Ursach aus der Schrift. WA 11,408-416.

Psalmer og aandelige Sange. 1523-43.
Odense 1883.

Fortaler til sangbøgerne fra 1524 og 38.
Martin Luther. Verker i utvalg, Oslo 1979-83, 5,43-47.
Geistliche Lieder. WA 35,411-84; 50,368-74.

Utläggning af S:t Petri Första Epistel.
Söderhamn 1850. (Se også den omarbejdede udgave fra 1539).
Epistel S. Petri gepredigt und ausgelegt. WA 12,259-399.

Utläggning af S:t Petri Andra Epistel. Söderhamn 1850.
Die andere Epistel S. Petri gepredigt und ausgelegt.1523/24.
WA 14,14-91.

Luthers Hyrdebrev om Pavens falske Præster og Ordets rette Tjenere.
Odense 1855.
De instituendis ministris ecclesiae ad senatum Pragensem Bohemiae.
WA 12,169-96.1524.


Til rådsherrerne i alle Tysklands byer om deres pligt til at oprette
og opretholde kristelige skoler.
Luthers skrifter i udvalg, Århus 1980-83; 4,408-45.
An die Ratsherrn aller Städte deutschen Lands, dass sie christliche
Schulen aufrichten und halten sollen. WA 15,27-53.

Mot svermer-ånden.
Martin Luther. Verker i utvalg, Oslo 1979-83; 3,215-20.
Ein Brief an die Christen zu Strassburg wider den Schwärmergeist.
WA 15,391-97.

Om handel og åger.
Martin Luther. Verker i utvalg, Oslo 1979-83; 4,62-108.
Von Kaufshandlung und Wucher. WA 15,293-313.1525.


Om den trælbundne vilje.
Luthers skrifter i udvalg, Århus 1980-83: bind 5.
De servo Arbitrio. WA 18,600-787.

Imod bøndernes røver- og morderbander.
Luthers skrifter i udvalg, Århus 1980-83; 4,263-69.
Wider die raüberischen und mörderischen Rotten der Bauern.
WA 18,357-61.

Åbent brev om det skarpe skrift mod bønderne.
Luthers skrifter i udvalg, Århus 1980-83; 4,274-301.
Ein Sendbrief von dem harten Büchlein wider die Bauern.
WA 18,384-401.

En fredsappel i anledning af de schwabiske bønders tolv artikler.
Luthers skrifter i udvalg, Århus 1980-83; 4,228-58.
Ermahnung zum Frieden auf die zwölf Artikel der Bauernschaft
in Schwaben. WA 18,291-334.

Dr. Morten Luthers Udlæggelse af de syv Bodspsalmer.
København 1856.
Die sieben Busspsalmen mit deutscher Auslegung verbessert durch
D.M. Luther. 1525 (zweite Bearbeitung). WA 18,479-530.

Fastepostillen.
Dr. Martin Luthers fuldstændige Kirke-Postille
indeholdende Udlæggelse af Epistlerne og Evangelierne paa alle
Søn- og Helligdage i tro Oversættelse. Forlag: Rousgaard, 1907.
Fastenpostille 1525. WA 17 II,5-247.

Om dåben og barnets tro. (Prædiken fra Kirkepostillen over Matt 8,1-13).
Martin Luther. Skrifter i Udvalg, København 1994; bind 7,15-38.
WA 17 II,72-88.

Mot de himmelske profetene om bildene og sakramentet.
Martin Luther. Verker i utvalg, Oslo 1979-83; 3,221-349.
Wider die himmlischen Propheten, von den Bildern und Sakrament.
WA 18,62-215.1526.


Den tyske messe.
Luthers skrifter i udvalg, Århus 1980-83; 2,74-104.
Deutsche Messe und Ordnung Gottesdiensts. WA 19,72-113.

Kan soldater også have Guds nåde?
Luthers skrifter i udvalg, Århus 1980-83; 4,307-57.
Ob Kriegsleute auch in seligem Stande sein können. WA 19,623-62.
        
Om den kristnes forhold til Mose lov.
Martin Luther. Skrifter i Udvalg, København 1992; 6,23-40.
Eine Unterrichtung, wie sich die Christen in Mose schicken sollen.
WA 24, 1-16.

Sermon om Kristi legems og blods sakramente imod sværmerånderne.
Luthers reformatoriske skrifter i Udvalg, København 1883, side 659-90.
Sermon von dem Sakrament des Leibes und Blutes Christi
wider die Schwarmgeister. WA 19,482-523.

Den lille Daabsbog.
Martin Luthers liv og hovedværker, København 1910-14; 4,185-91.
Das Taufbüchlein verdeutscht, auf neu zugerichtet. WA 19,537-541.1527.


Kirkepostillen, Festdelen.
(Prædikener på de fornemste fester og helgendage).
Kirkepostillen, Stavanger 1862.
Roths Festpostille. 1527. WA 17 II,252-507.

Syndefaldet. (Forelæsninger over Første Mosebog; her kun kap. 3)
Middelfart 1867.
Über das 1. Buch Mose. WA 24, 1-710.

At de Christi Ord: "Dette er mit Legeme" endnu staae fast.
Mod Sværmaanderne.
Herning 1867.     
Dass diese Worte Christi (Das ist mein Leib etc.) noch fest stehen
wider die Schwarmgeister. WA 23,64-283.

Om man maa flygte for Døden.
Luthers Folkebibliothek. Udvalgte Skrifter, Decorah 1873; 3,279-310.
Ob man vor dem Sterben fliehen möge WA 23,338,86.1528.


Om Kristi nadver. Bekendelse.
Martin Luther. Skrifter i Udvalg, København 1994; 7,89-348.
Vom Abendmahl Christi, Bekenntnis. WA 26,261-509.

Om Gendåben.
Martin Luther. Skrifter i Udvalg, København 1994; 7,39-88.
Von der Wiedertaufe an zwei Pfarrherrn. Brief Luthers 1528.
WA 26, 144-174.1529.


Om krigen mod tyrken
Mod tyrken og jøden, Ribe 1999; side 9-50.
Vom Kriege wider die Türken. WA 30 II, 107-148.

Feltprædiken imod tyrken.
Mod tyrken og jøden, Ribe 1999; side 51-84.
Eine Heerpredigt wider den Türken. WA 30 II, 160-197.

Den Store katekismus.
Martin Luther - Skrifter i udvalg, København 1996 (Credo bind 9).
Deutsch (Grosser) Katechismus. Martin Luther. WA 30 I,125-238.

Lille katekismus.
Luthers skrifter i udvalg, Århus 1980-83; 2,244-269.
Der kleine Katechismus für die gemeinen Pfarrherrn und Prediger.
WA 30 I,243-425.

En prædiken om Synden mod den Helligaand.
København 1866.
Von der Sünde wider den heiligen Geist. Matth. 12,31-32.
WA 28,10-20.1530.


Formaning til de gejtlige forsamlede på rigsdagen i Augsburg.
Martin Luthers liv og hovedværker, København 1910-14; 4,244-307.
Vermahnung an die Geistlichen, versammelt auf den Reichtag
zu Augsburg. WA 30 II,268-356.

Den skønne lovsang, salme 118.
Luthers skrifter i udvalg, Århus 1980-83; 3,260-337.
Das schöne Confitemini, an der Zahl der 118. Psalm. WA 31 I,65-182.

Prædiken om vort salige Haab. (Tit 2,13).
Luthers Folkebibliothek. Udvalgte Skrifter, Decorah 1873; 3,238-78.
Von unserer seligen Hoffnung, aus der Epistel S. Pauli.
WA 34 II,108-37

St. Johannes syttende kapitel, om Kristi bønner.
Martin Luthers liv og hovedværker, København 1910-14; 5,5-114.
Das 17. Kapitel Johannes von dem Gebete Christi
gepredigt und ausgelegt. WA 28,70-200.

Hvorledes hvert kristen menneske skal bære sit kors.
Chr. Pedersens danske Skrifter 4,425-50.
Ein Sermon vom Kreuz und Leiden und wie man sich
darein schicken soll. WA 32,28-39.

Den 117de Psalme.
Luthers Folkebibliothek. Udvalgte Skrifter, Madison 1862-63; 2,1-55.
Der 117. Psalm ausgelegt. WA 31 I,223-57.

Formaning til den Hellige Nadver.
Martini Lutheri alvorlige formaning til den hellige nadver,
København 1760, side 25-92.
Vermahnung zum Sakrament des Leibes und Blutes unseres Herrn.
WA 30 II,595-626.

Prædiken om, at man skal holde Børnene til Skole.
Luthers Folkebibliothek. Udvalgte Skrifter, Madison 1862-63; 2,225-76.
Eine Predigt, dass man Kinder zur Schule halten solle.
WA 30 II,517-88.

Om nøglemagten.
Luthers reformatoriske skrifter i Udvalg, København 1883, side 746-804.
Von den Schlüsseln. WA 30 II,435-507.1532.


To trøstebreve til Valentin Hausmann 1532.
Luthers Folkebibliothek. Udvalgte Skrifter, Madison 1862-63; 1,117-19.
WA Br VI,322.

Forskellen mellem lov og evangelium.
Martin Luther. Skrifter i Udvalg, København 1992; 6,40-52.
Wie das Gesetz und Evangelium recht gründlich zu unterscheiden
sind. Item was Christus und sein Königreich sei.
(Gal 3,23-29 og Micha 5,1 - Matt 2,1). WA 36,8-79.

D. Morten Luthers Aanderige Forklaring over Psalmen 130.
København 1752.
Psalm 130. Stufenpsalm. 1532/33 (1540). WA 40 III,335-76.

Det kristne livs hovedsag.
Martin Luther. Skrifter i Udvalg, København 1992; 6,52-88.
Summa des christlichen Lebens, aus S. Paulo. 1 Tim 1. (5 ff.).
WA 36,352-75.

Om Snigerne og Vinkelprædikanterne.
Luthers Folkebibliothek. Udvalgte Skrifter, Madison 1862-63; 2,122-38.
Ein Brief D.M. Luthers von den Schleichern und Winkelpredigern.
WA 30 III,518-27.1533.


Prædiken om de Kristnes Rustning og Vaaben (Ef 6,10 fl.).
Luthers Folkebibliothek. Udvalgte Skrifter, Decorah 1873; 3,168-237.
Das 6.(,10 ff.) Kapitel der Epistel Paul, an die Epheser.
Von der Christen Harnisch und Waffen. WA 34 II,360-71.

Advarsel til dem i Frankfurt am Main om at vogte sig for zwinglisk Lære.
Luthers Folkebibliothek. Udvalgte Skrifter, Madison 1862-63; 2,167-90.
Ein Brief an die zu Frankfurt am Main. WA 30 III,558-71.

Dr. Morten Luthers Forklaring over Den Anden Artikel af vor
christelige Tro. København 1870.
Von Jesu Christo eine Predigt Luthers, zu Hofe zu Torgau gepredigt.
WA 37,35-72.

Om kærligheden.
Martin Luther. Skrifter i Udvalg, København 1992; 6,88-148.
Etliche schöne Predigten aus der ersten Epistel S. Johannes.
Von der Liebe. WA 36,416-77.

Dr. Martin Luthers aanderige Forklaring over den herlige Brudesang
om Kristus og hans Kirke, nemlig den 45de Davids Salme.
Kristianssand 1865.
Praelectio D.M. Lutheri in psalmum XLV, 1533/34. WA 40 II,472-610.

Om Vinkelmessen og Præstevielse.
Luthers Folkebibliothek. Udvalgte Skrifter, Decorah 1873; 3,1-102.
Von der Winkelmesse und Pfaffenweihe. WA 38,195-256.1534.


Första Korintierbrevets Femtonde Kapitel. Utlagt och förklarat.
Stockholm 1934.
Das 15. Kapitel der 1. Epistel S. Pauli an die Korinther. 1534.
WA 36,478-696.1535.


Store Galaterbrevskommentar.
Martin Luther. Skrifter i Udvalg, København 1981og 1984; bind 2 og 4.
In epistolam S. Pauli ad Galatas commentarius,
ex praelectione D. M. Lutheri collectus. WA 40 I,15-688.

Dr. Martin Luthers Udførlige Udlæggelse af første Mosebog.
Stavanger 1863. (2 bind på 1090 og 1247 sider).
(1. Mose) Genesis-Vorlesung. 3. juni 1535-17. november 1545;
erschienen in vier Teilen 1544-1554. WA 42,1-673; 43,1-695; 44,1-825.

Fra den store Genesiskommentar 1535-45. (Her kun kap. 3)
Martin Luther. Verker i utvalg, Oslo 1979-83; 6,237-333.
WA 42,106-76.

Første Mosebog 15,6 og 26,9.
(Fra samme forelæsning - om Guds frelsesvilje).
Martin Luther. Guds frelsesvilje og det evige nådevalg,
Århus 1993, side13-32.
WA 42,561-67 og 43,457-63.

Prædiken om den Hellige Daab.
Den Guds Mands Martini Lutheri Lære-rige Afhandling om
den Hellige Daab, København 1760.
Von der heiligen Taufe. Predigten. 1535. 1534. WA 37,627-672.

Dr. Martin Luthers theser til H. Wellers og N. Medlers doktordisputatser.
(Om troen og om loven).
Martin Luther. Skrifter i Udvalg, København 1992; 6,149-62.
Propositiones disputatae Wittenb.
pro doctoratu D. H. Weller et M. Nik. Medler. WA 39 I,44-53.

En enfoldig måde at bede på for en god ven mester Peter, barber.

Martin Luthers liv og hovedværker, København 1910-14; 4,218-243.
Eine einfältige weise zu beten für einen guten Freund. WA 38,358-75.1536.


Disputasjon om mennesket.
Martin Luther. Verker i utvalg, Oslo 1979-83; 6,335-36.
Disputatio de homine. WA 39 I,175-77.

Theserne om retfærdiggørelsen.
Martin Luther. Skrifter i Udvalg, København 1992; 6,162-68.
Disputatio de iustificatione. WA 39 I,82-86.

På grønne vange.
Fredericia 1990.
Der 23. Psalm auf einen Abend über Tisch ausgelegt. WA 51,267-95.

De schmalkaldiske artikler.
Martin Luther. Skrifter i Udvalg, København 1994; 7,349-412.
Die Schmalkaldischen Artikel. WA 50,192-254.1537.


Luthers theser mod antinomerne.
Martin Luther. Skrifter i Udvalg, København 1992; 6,197-225.
Die Thesen gegen die Antinomer. 1537-40. WA 39 I,342-58.

Dr. Morten Luthers Udlæggelse af Johannes' Evangeliums første Capitel,
i sytten Prædikener.
København 1867.
Auslegung des 1. und 2. Kapitels Johannis in Predigten.1537/38.
(ersch 1565). WA 46,538-721.

Til angivelse af de sætninger, som den ærede danske magister
Peder Palladius skal forsvare. (Om lovens og nådens gerninger).
Martin Luther. Skrifter i Udvalg, København 1992; 6,168-72.
Die Promotionsdisputation von Palladius und Tilemann.
WA 39 I,202-4.1538.


Frelsens Olie. Joh. 14, 15 og 16 udlagt.
Odense 1855.
Das 14. und 15. Kap. St. Joh. gepredigt und ausgelegt.
WA 45,465-733.
Das 16. Kapitel St. Johannes gepredigt und ausgelegt.WA 46,1-111.

Joh 14,10 (Om Guds universelle frelsesvilje)
Martin Luther. Guds frelsesvilje og det evige nådevalg,
Århus 1993, side 33-42.
WA 45,519-27.

Apostlenes Udsendelse. (Matt 10).
Middelfart 1869.
Annotationes D.M.Lutheri in aliquot capita Matthaei.
WA 38,447-667. (Her kun s. 492-516).

Davids 51. salme.
Rønne 1977.
Enarratio Psalmorum LI. WA 40 II,315-470.

Mot sabbatarierne.
Martin Luther. Verker i utvalg, Oslo 1979-83; 6,341-366.
Wider die Sabbather an einen guten Freund. Brief Luthers.
WA 50,312-37.1539.


Mod antinomerne.
Martin Luther. Skrifter i Udvalg, København 1992; 6,180-97.
Wider die Antinomer. WA 50,468-77.

Om forholdet mellem teologi og filosofi.
Ixtyc, Århus 1991 nr. 2
Disputatio de sententia: Verbum caro factum est. (Joh. 1,14)
WA 39 II,3-5.

Om koncilierne og kirken.
Luthers skrifter i udvalg, Århus 1980-83; 2,270-435.
Von den Konziliis und Kirchen. WA 50,509-653.

Utläggning af Petri första bref.
Stockholm 1905.
Epistel S. Petri gepredigt und ausgelegt. 1523.
(Zweite Bearbeitung 1539). Walch 2.udg. 9,1110-1297.

Luthers fortale til den første samlede udgave af hans tyske skrifter.
Martin Luther. Skrifter i Udvalg, København 1981; 1,99-108.
Vorrede zum 1. Bande der Wittenberger Ausgabe
der deutschen  Schriften. WA 50,657-61.

Bordtale om prædestinationen.
Martin Luther. Guds frelsesvilje og det evige nådevalg,
Århus 1993, side 54.
WA Tr 4,423.1543.


Om jøderne og deres Løgne.
Mod tyrken og jøden, Ribe 1999, side 85-230.
Von den Juden und ihren Lügen. WA 53,417-552.

Kirkepostillen, Sommerdelen.
Dr. Martin Luthers fuldstændige Kirke-Postille
indeholdende Udlæggelse af Epistlerne og Evangelierne paa alle
Søn- og Helligdage i tro Oversættelse. Forlag: Rousgaard, 1907.
(uforandret efter den i Stavanger i 1862 udk.) 
Crucigers Sommerpostille. 1544. WA 21,203-22,423.1544.


Fire prædikener over 1Kor 15,35-57. 1544-45.
Luthers Folkebibliothek. Udvalgte Skrifter, Madison 1862-63; 1,159-257.
Vier Predigten. Von der Toten Auferstehung und letzten Posaunen
Gottes. Zusammengebracht durch M. A. Poach 1564.
WA 49,395-415;422-41;727-46;761-80.

Luthers Huspostil.
Dr. Morten Luthers Huuspostille, 1868.
Hauspostille 1544 (nach Veit Dietrich). WA 52,10-827.

Tillæg til Melanchthons kritiske betænkning om et skrift af Naogeorg.
(Om synd, frafald og omvendelse).
Martin Luther. Skrifter i Udvalg, København 1992; 6,225-32.
Zusatz zu einen kritischen Gutachten Melanchthons
über eine Schrift Naogeorges. 25. januar 1544. WA Br X,3960.1545.


Pavetroskab. En af historien sammendraget Skildring.
København 1869
Papsttreue Hadriani IV. etc. WA 54,307-45.

Fortalen til første bind af Luthers samlede værker på latin.
Martin Luther. Verker i utvalg, Oslo 1979-83; 1,11-18.
Vorrede Luthers zum 1. Bande der Gesamtausgabe seiner
lateinischen Schriften. WA 54,179-87.1546.


Om den rette Gransken i Skriften.
Middelfart 1869.
Ein Sermon über den herrlichen Spruch Joh. 5,39-43.
WA 51,1-11.


Fortalen til Romerbrevet. 1546. (Med noter fra 1522 udgaven).
Martin Luther. Skrifter i Udvalg, København 1981; 1,111-35.
Vorrede auf die Epistel S. Pauli an die Römer. WA Db 7,2-27.Fra forskellige år


Foruden de nævnte oversættelser fra bestemte år, findes der også
en oversættelse af en del af Luthers centrale breve gennem årene:
Udvalgte Breve af Dr. Martin Luther, 2 bind, København 1921og 1923.

Nævnes skal også “Luthers Kirke- og Huspostil”, som er udvalgte
prædikener fra henholdsvis Kirkepostillen og Huspostillen.
Den findes i flere udgave blandt andet udgav Indre Missions formand
Vilhelm Beck en, Odense 1889-93.


Cand.theol
Finn B. Andersen

finnbandersen@msn.com

Til forsiden igen