Martin Luther

De Schmalkaldiske Artikler

 

Kristne læreartikler

 

 

 

Hvad vi fastholder og hvad vi kan ændre

forfattet af dr. Martin Luther

 

1537
      

 

Fortale af dr. Martin Luther


Pave Paul den Tredje udskrev forrige år et kirkemøde, der skulle holdes i Mantua i Norditalien til pinse. Men det er siden blevet flyttet fra Mantua, så man stadig ikke ved, hvor han vil eller kan afholde det. Imidlertid skulle vi være forberedt på, at blive indkaldt til mødet, hvis vi ikke blot bliver fordømt uden at være til stede. I tilfælde af at mødet virkelig bliver til noget, er det blevet mig pålagt, at opstille og sammensætte vores lære i en række artikler. Vi skulle gøre rede for, om der var punkter, hvor vi kunne ændre noget i forhold til pavekirken, men også hvilke punkter, vi absolut måtte stå fast på og bevare.
    Derfor har jeg opstillet disse artikler og overgivet dem til vores folk. De er også blevet antaget og enigt vedtaget, og man har besluttet at fremlægge dem offentligt som kommentar til vores trosbekendelse. Det ligger derfor klar, hvis paven sammen med sine engang skulle blive så dristig, at han uden løgn og bedrag, seriøst og reelt afholdt et sandt, frit kirkemøde, som han med rette har pligt til.
    Men fordi det romerske hof frygter et frit kirkemøde så meget og flygter fra lyset, har selv hans egne tilhængere mistet håbet om, at han nogen sinde vil tillade et frit kirkemøde og slet ikke afholde et selv. Det forarger dem meget, som det også er rimeligt, og det er en ikke ringe belastning for dem. De kan jo konstatere, at paven hellere ville lade hele kristenheden gå fortabt og alle sjæle blive fordømt, end han ville lade sig selv og sine reformere en smule og sætte en grænse for sit tyranni.
    Alligevel har jeg ønsket at offentliggøre disse artikler på tryk i tilfælde af, at jeg skulle dø, inden der blev afholdt noget kirkemøde. Det er jeg helt forberedt på og håber det faktisk. Med disse artikler kan de, der stadig lever og de, der kommer efter mig, have mit vidnesbyrd og bekendelse at fremlægge ud over den bekendelse, som jeg tidligere har ladet udsende i forbindelse med min bog ”Om Kristi nadver.” Den bekendelse står jeg stadig ved og med Guds nåde vil jeg fortsat blive stående. (Denne bekendelse gengives her neden under)
    Men
hvad skal jeg sige? Og hvad har jeg at klage over? Jeg er endnu i live, skriver, prædiker og holder forelæsninger dagligt. Alligevel findes der nogle giftige folk, ikke alene blandt modstanderne, men også falske brødre på vores egen side. De er så frække, at de vover at angribe mig med ting, jeg selv lige har skrevet og lært. De lader mig stå og se på og lytte til disse ting, selv om de udmærket godt ved, at jeg lærer anderledes. De vil blot smykke deres gift med mit arbejde og forføre de stakkels folk under dække af mit navn. Hvor meget mere vil det ikke blive tilfældet efter min død?
    Ja, rimeligvis skulle jeg vel svare på det alt sammen, mens jeg endnu lever? Men på den anden side: Hvordan kan jeg alene stoppe Djævelens mange munde? Særlig dem, der ikke vil høre eller mærke sig, hvad vi skriver. Tværtimod anvender de al energi på, at fordreje og fordærve vores ord i mindste detalje. Disse mennesker lader jeg Djævelen svare, eller til sidst Guds vrede, som de fortjener. Jeg tænker tit på den gode Gerson, der tvivlede på, om man overhovedet skulle skrive noget godt offentligt. Gør man det ikke, bliver mange sjæle forsømt, som man kunne have reddet. Gør man det derimod, så er Djævelen der med utallige giftige, onde munde, der forgifter og fordrejer alting, så det endelig ikke skal bære frugt. Men hvad de vinder ved det, ligger klart for dagen. For alt imens de har løjet så skændigt imod os og har villet fastholde folk med løgn, har Gud støt og roligt udført sit værk. Deres flok er blevet mindre og mindre og vores større og Gud har ladet dem blive til skamme med deres løgn, og sådan vil han fortsætte.
    Jeg må fortælle en historie. Her i Wittenberg havde vi besøg af en doktor, sendt fra Frankrig, som åbenhjertigt fortalte os, at hans konge var sikker, ja, mere end sikker på, at der hos os ikke fandtes nogen kirke, eller øvrighed, eller ægteskab, men at alle gik rundt mellem hinanden som kvæg, og enhver gjorde, som han ville. Forestil dig nu, hvordan de så vil se på os på hin dag, når vi står for Kristi domstol, de, som med det, de har skrevet, har foregøglet kongen og andre lande den slags grove løgne som den pure sandhed? Kristus, som er Herre og dommer over os alle, ved meget vel, at de lyver og har løjet. Hans dom kommer de til at høre, det ved jeg i sandhed. Måtte Gud lede dem til bod, der er til at omvende. For de andre kommer det til at hedde, ak og ve i evighed.
    Og for igen at vende tilbage til sagen, så ser jeg sandelig meget gerne et rigtigt kirkemøde, for dermed ville mange sager og mennesker blive hjulpet. Ikke fordi vi selv har behov for det, for vores kirker er nu af Guds nåde blevet oplyst og har fået overdraget det sande ord og den rette brug af sakramenterne. Vi har også en ret forståelse af, hvordan man skal leve i de forskellige ordninger. Derfor har vi ikke brug for noget kirkemøde i disse sager og vi ved ikke, hvad vi skulle kunne håbe eller forvente os bedre af et sådan møde. Men rundt om i bispedømmerne ser vi alle vegne så mange præsteembeder ledige og øde, at det kan knuse ens hjerte. Og alligevel bekymrer hverken biskop eller andre myndigheder sig om, hvordan de stakkels folk lever eller dør. Mennesker som Kristus dog er død for, og som ikke kan høre ham tale med dem som den rette hyrde med sine får. Jeg gruer og frygter for, at Kristus engang vil lade holde et englemøde over Tyskland, som vil ødelægge os alle i bund og grund som Sodoma og Gomorra, fordi vi spotter ham så frækt med dette kirkemøde.
    Foruden de nødvendige kirkelige sager er der også i det verdslige styre utallige betydningsfulde forhold at forbedre. Der er uenighed mellem fyrster og andre samfundsklasser, overrente og griskhed er brudt ind som en syndflod og er blevet almindelig ret. Modvilje, løse forhold, dyr livsstil, frådseri, spillelidenskab, perversiteter og alle former for ondskab, ulydighed blandt befolkning og ansatte, overpriser hos håndværkere af alle slags, også hos bønder, ja, hvem kan få det hele med? Alt sammen har det taget sådan overhånd, at man ikke vil kunne bringe det i orden selv med ti kirkemøder og tyve rigsdage. Hvis man på møder vil behandle den slags hovedpunkter fra det åndelige og det verdslige område, vil man sandelig få nok at bestille, alle hænderne fulde, og så vil man sikkert glemme barnelegen og narreværket med kunstfærdige bispekåber, smarte frisurer, store halskæder, provstehatte eller præstestave og den slags gøgl. Hvis vi først havde udført Guds bud og befaling i det åndelige og det verdslige regimente, så ville vi få tid nok til at reformere fastereglerne, dragterne, frisuren og messeklæderne. Men når vi sluger sådanne kameler og i stedet for sier myggene fra, lader bjælken sidde og vil undersøge splinten, så må vi vel også kunne være tilfreds med et sådan kirkemøde.
    Derfor har jeg kun opstillet nogle få artikler. For vi har foruden dem så mange befalinger fra Gud at udføre såvel i kirken som i det, der hører ind under det offentlige styre, og i hjemmet, at vi aldrig bliver færdige med dem. Hvad skal det så til, eller hvad skal det gøre godt for, at man desuden laver en masse dekreter og forordninger på et kirkemøde? Især når man hverken regner med eller overholder disse hovedstykker, som Gud har befalet. Som om han skulle rose vores tosserier, mens vi tramper hans alvorlige bud ned med fødderne. Men vores synder tynger os og gør, at Gud ikke kan være nådig imod os. Vi gør ikke engang bod, men vil tilmed forsvare hele afskyeligheden.
    Ak, Herre Jesus Kristus, hold du selv et kirkemøde og udløs dem, der hører dig til, ved din herlige genkomst. Det er forgæves med paven og dem, der hører ham til. De vil ikke vide af dig. Så hjælp du os arme og elendige, som sender vores suk til dig og søger dig med alvor ifølge den nåde, du har givet os ved din Helligånd, som med dig og Faderen lever og regerer, højlovet i evighed. Amen.

 

Første del

 

 

Om den guddommelige majestæt

  

 

Guds væsen og de tre personer

Gud Fader, Søn og Helligånd, i ét guddommeligt væsen og natur, er en eneste Gud i tre forskellige personer, der har skabt himmel og jord.

Faderen er ikke af nogen, Sønnen er født af Faderen, og Helligånden udgår fra Faderen og Sønnen.

 

Det var ikke Faderen, heller ikke Helligånden, men Sønnen, der blev menneske.


Sønnen er blevet menneske ved, at han blev undfanget ved Helligånden uden mands medvirken og født af den rene, hellige Jomfru Maria.
    Derefter har han lidt, er død, begravet, nedfaret til Helvede, opstået fra de døde, opfaret til Himmelen, siddende ved Guds højre hånd og skal i fremtiden dømme de levende og døde, som apostlenes og ligeledes Athanasius' bekendelse og den almindelige børnekatekismus lærer.

Disse artikler er ikke genstand for strid eller uenighed, da vi på begge sider bekender det samme. Derfor er det ikke nødvendigt at uddybe dem yderligere nu. 

Anden del

 

 

Jesu Kristi embede og vores befrielse

 

 

Hovedartiklen      

 

 

Kristi forsoning og retfærdiggørelsen af tro

Jesus Kristus, vores Gud og Herre, er død for vores synders skyld og opvakt for vores retfærdigheds skyld, Romerbrevet 4,25. Han alene er det Guds lam, der bærer verdens synd, Johannes 1,29. Og Gud har lagt den skyld på ham, der lå på os alle, Esajas 53,6. Ligeledes: Alle er syndere og bliver retfærdige uforskyldt af hans nåde ved forløsningen i Jesus Kristus, ved hans blod osv., Romerbrevet 3,23.
    Dette
må tros og kan ikke tilegnes eller gribes ved nogen gerning, lov eller fortjeneste. Derfor er det klart og sikkert, at alene en sådan tro gør os retfærdige, som Paulus siger i Romerbrevet 3,28: Vi mener, at et menneske bliver retfærdigt ved tro, uden lovgerninger. Ligeledes: Så han alene er retfærdig og gør dem retfærdige, der har tro på Jesus.
    
Fra denne artikel kan man ikke vige eller ændre noget, om så himmel og jord og hvad der ellers er, styrter sammen. For der er ikke giver mennesker noget andet navn, som vi kan blive frelst ved, siger Peter i Apostlenes Gerninger 4,12. Og: Vi fik lægedom ved hans sår, Esajas 53,3.
    På
denne artikel hviler alt, hvad vi lærer og foretager os imod paven, Djævelen og verden. Derfor må vi være helt sikre på dette og ikke tvivle. Ellers er alt tabt og pave, djævel og alt hvad, der er imod os, beholder sejren og retten.
      

 

Pavekirkens falske messe

Messen må være den største og skrækkeligste vederstyggelighed i pavedømmet, fordi den direkte og voldsomt strider imod den ovennævnte hovedartikel. Og dog har den over og frem for alle andre pavelige afguderier været anset for den højeste og smukkeste. Man påstår nemlig, at messeofret eller det at holde messe hjælper folk af med deres synder, både her i livet og siden i Skærsilden. Selv hvis det er en ugudelig præst, der står for messen. Men som ovenfor vist er det alene Guds lam, der skal og kan gøre det. Denne artikel kan vi heller ikke vige fra eller ændre, da det ville være i strid med den første artikel.
    Men hvis der var nogle fornuftige papister, kunne man i venlighed tale med dem om, hvorfor de dog holder så hårdt fast på messen?
    Den er jo et rent menneskeligt påfund, ikke påbudt af Gud. Og alle menneskelige påfund kan vi lade falde, som Kristus siger i Mattæus15,9: De tjener mig forgæves med menneskebud.
    For det andet er messen en unødvendig ting, som man uden synd og fare udmærket kan undlade.
    For det tredje kan man få nadveren meget bedre og på en mere nyttig måde, hvis man følger Kristi indstiftelse. Ja, faktisk er det den eneste frelsende måde. Hvorfor vil man da tvinge verden ud i jammer og nød for en unødvendig, opdigtet sags skyld, når man dog kan få det på en god og frelsende måde?
    Man skal lade det prædike offentligt for folk, at messen kan opgives uden synd som tomt menneskeværk, og at ingen bliver fordømt ved at droppe den. Man kan blive frelst på en bedre måde uden messe. Mon så ikke messen vil falde af sig selv ikke alene i den brede befolkning, men også hos alle fromme, kristne, fornuftige og gudfrygtige hjerter? Især når de oven i købet hører, at den er en farlig ting, som er opdigtet og opfundet uden Guds ord og vilje.
    For det fjerde. Fordi der er opstået så utallige og ufattelige misbrug i hele verden med køb og salg af messer, burde man rimeligvis opgive den alene for at afværge sådanne misbrug, også selv om den i og for sig rummede noget nyttigt og godt. Hvor meget snarere skal man så ikke opgive den for altid, for at undgå sådanne misbrug, når den helt igennem er unødvendig, unyttig og farlig. Man kan jo få det alt sammen mere nyttigt og sikkert uden messen.
    For det femte. Messen er ikke og kan heller ikke være andet end et værk udført af mennesker, ja, selv af ugudelige folk. Og ifølge den pavelige kirkelov og alle bøger kan man ved en sådan messe forsone sig selv og andre med Gud, erhverve og fortjene syndernes forladelse og nåde. Sådan opfatter man messen, når den agtes højest, og hvad skulle den ellers også tjene til? Derfor må og skal man også fordømme den. For det er direkte imod hovedartiklen, der siger, at det hverken er en ond eller en god messepræst, men Guds lam og Guds Søn, der bærer vores synd.
    Og selv om nogen, for at give et godt indtryk, ville påstå, at han ønsker at række sig selv nadveren for opbyggelsens skyld, er det ikke alvorlig ment. Vil han holde nadver for alvor, gør han det bedst og mest sikkert, når han modtager nadveren i overensstemmelse med Kristi indstiftelse. Men at betjene sig selv med nadveren er usikkert og unødvendigt, ja forbudt. Han ved ikke, hvad han gør, fordi han følger et falsk menneskeligt indfald og påhit, uden Guds ord.
    Og selv om alt andet var i orden, ville det alligevel ikke være rigtig, når man bruger kirkens fælles sakramente efter sit eget fromme hoved, uden om Guds ord og kirkens fællesskab.
    Denne artikel om messen vil blive hovedpunktet på kirkemødet. Selv om det var muligt, at de gav os ret i alle andre artikler, kan de dog ikke give efter i denne artikel. Som pavens forhandler, Campegius sagde i Augsburg: Han ville hellere lade sig rive i stykker, end opgive messen. På samme måde vil jeg også hellere med Guds bistand lade mig brænde til aske, før jeg lader en messepræst med sin gerning stå på linie med eller højere end min herre og frelser Jesus Kristus. Altså er og bliver vi for evigt adskilt og uenige. De føler det tydeligt: hvis messen falder, så ligger pavedømmet der også. Før de lader det ske, vil de hellere dræbe os alle.
    Foruden alt det har denne dragehale, messen, frembragt mange slags skadedyr og giftige afguderier.

 

      

 

 

Skærsilden

For det første er der Skærsilden. Her har man med messer for de døde, bønner og årsfester for de døde og meget andet drevet afladshandel helt ind i Skærsilden. Messen holdes nu næsten udelukkende for de døde, selv om Kristus dog alene har indstiftet nadveren for de levende. Derfor bør Skærsilden regnes for et rent djævelsk blændværk med alle dens ceremonier, gudstjenester og forretninger. For det er også imod hovedartiklen, som lærer, at alene Kristus og ikke menneskeværk skal hjælpe sjælene. Desuden er der heller ikke hverken befalet eller påbudt os noget om de døde. Derfor kunne man udmærket lade være med at bruge den, også hvis der ikke havde været nogen vildfarelse eller noget afguderi.
    Papisterne anfører her Augustin og flere andre kirkefædre, som skal have skrevet om Skærsilden. De tror ikke, vi kan ser, hvorfor og hvortil de kommer med sådanne citater. Augustin skriver nemlig ikke, at der findes en Skærsild, har heller ikke noget skriftsted, der tvinger ham til det, men lader det stå hen i uvished, om den findes. Han nævner blot, at hans mor har ønsket, at man skulle mindes hende ved alteret eller når man holdt nadver. Nu har alt sådan noget jo ikke været andet end menneskefromhed hos enkelte personer. Det grundlægger ikke nogen trosartikel, for det er alene Guds sag. Men vores papister trækker sådanne menneskeord frem, for at man skal tro deres skændige, bespottelige, forbandede gøglermarked, at deres ofring af sjælemesser skulle have virkning ind i Skærsilden. Den slags vil de langt fra kunne bevise ud fra Augustin. Men hvis de først afskaffer handlen med Skærsildsmesserne, som Augustin end ikke har drømt om, så vil vi gerne drøfte sagen med dem. Om man kan godtage hans ord, der er uden skriftgrundlag, og om man må mindes de døde i forbindelse med nadveren. Det har ingen gyldighed, når man laver trosartikler af de hellige fædres gerninger eller ord. Ellers måtte der også blive en trosartikel ud af det, de har haft at spise, deres tøj, huse, osv., som man har gjort det med relikvierne. Det hedder nu engang: Guds ord skal opstille trosartikler og ellers ingen, ikke engang en engel.
      

 

Onde ånder

For det andet har følgen af det været, at de onde ånder har drevet deres spil. De har vist sig som menneskers sjæle, og med utrolige løgne og ondskab har de forlangt messer, valfarter og andre almisser. Det har vi alle måttet regne for trosartikler, som vi skulle efterleve. Og paven har bekræftet sådanne ting ligesom også messen og al anden afskyelighed. På det punkt kan vi heller ikke vige eller ændre noget.     

 

      

 

 

Valfarter

For det tredje er der valfarterne. Også her har man søgt messer, syndernes forladelse og Guds nåde. For messen har behersket det hele. Nu er det jo sikkert og vist, at sådanne valfarter ikke er påbudt os. De er heller ikke nødvendige, for vi kunne få det på en meget bedre måde og kunne undlade dem uden synd eller fare. Hvorfor forlader man sin egen præst, Guds ord, hustru og børn, derhjemme, selv om de er nødvendige og påbudt, og løber efter Djævelens blændværk, der er unødvendig, usikker og skadelig? Udelukkende fordi Djævelen har besat paven og fået ham til at rose og stadfæste sådanne ting, for at folk i hobetal kunne løbe væk fra Kristus og hen til deres egne gerninger og blive afgudsdyrkere. Det er den værste skade, rent bortset fra at det er en unødvendig ting, hverken befalet eller tilrådet, usikker og tilmed skadelig. Derfor kan der heller ikke her viges eller gives efter.
      

 

Broderskaber

For det fjerde er der broderskaberne. Klostrene og de kirkelige stiftelser har med juridiske købskontrakter forpligtet sig til at meddele alle deres messer og gode gerninger til gavn for både levende og døde. Det er ikke alene lutter menneskeligt narreværk, helt unødvendigt og uden påbud, men det er også imod den første artikel om forsoningen og kan derfor på ingen måde tolereres.
      

 

Relikvier

For det femte er der relikvierne. Her er der opdigtet så mange åbenbare løgne og narrestreger med knogler fra hunde og heste, at selv Djævelen har moret sig. Det burde for længst have været forbudt, selv om der var noget godt i det. Dertil kommer at det er uden grundlag i Guds ord, hverken befalet eller tilrådet, men unødvendigt og unyttigt. Men det værste er, at det også har skullet give aflad og syndernes forladelse som en god gerning og gudstjeneste, ligesom messen.
      

 

Aflad

For det sjette er der den stakkels aflad. Den bliver givet både til de levende og døde for penge. Med det sælger paven Kristi fortjeneste samt alle helgenernes og hele kirkens overskydende fortjenester. Alt dette kan ikke tåles. Og det er ikke alene uden grundlag i Guds ord, unødvendig og uden ethvert påbud, det er også imod den første artikel.
    Kristi fortjeneste får vi ikke ved hjælp af vores gerninger eller penge, men ved troen af nåde uden nogen penge eller fortjeneste. Og det bringes ikke til os ved pavelig magt, men ved prædikenen eller Guds ord.
    

 

  

 

 

Helgenpåkaldelse

Helgenpåkaldelse er også et af de antikristelige misbrug. Det strider imod den første hovedartikel og tilintetgør erkendelsen af Kristus. Det er heller ikke hverken påbudt eller tilrådet. Der er heller ikke noget eksempel på den i Skriften. Og vi har det alt sammen tusind gange bedre i Kristus, selv om det så havde været et kosteligt gode, hvad den dog ikke er.
    Englene i Himlen beder ganske vist for os, som Kristus også selv gør, og også de hellige på jorden og måske også i Himlen. Det betyder dog ikke, at vi derfor skal påkalde og tilbede englene og helgenerne. Vi skal heller ikke faste eller feste for dem, holde messer, ofre, indvie kirker eller altre, indstifte gudstjenester eller på anden måde tjene dem. Og vi skal ikke regne dem for hjælpere i nød, fordele al slags hjælp imellem dem og tilskrive enhver af dem en særlig tjeneste, som papisterne lærer og gør. For det er afguderi. Sådan ære tilkommer Gud alene. Som en kristen og helgen på jorden kan du bede for mig ikke bare i én slags nød, men i al nød. Men derfor skal jeg jo ikke tilbede eller påkalde dig, feste eller faste for dig, ofre, holde messe til din ære eller tro på dig som min frelser. Jeg kan sagtens ære, elske og takke dig i Kristus på anden måde. Når nu denne afguderiske ære tages fra englene og døde helgener, så vil den anden ære blive fri for skade, ja, snart glemt. For kan man ikke længere gøre sig håb om nytte og hjælp, legemligt eller åndeligt, vil man nok lade helgenerne i fred, både i graven og i Himlen. For af kærlighed eller for intet vil ingen tænke på dem, og slet ikke agte eller ære dem.
    Alt i alt: Det, som messen er, og som er kommet ud af den, og som er forbundet med den, det kan vi ikke tolerere, men må fordømme det, for at vi kan beholde den hellige nadver ren og sikker efter Kristi indstiftelse, brugt og modtaget i tro.

  
Kirkelige institutioner og klostre
Kirkelige institutioner og klostre, der tidligere er blevet oprettet i god hensigt for at uddanne lærde folk og ærbare kvinder, skal igen indrettes til sådant brug. På den måde kan man have præster, prædikanter og andre kirkelige tjenere og også personer, der er nødvendige i de offentlige embeder, samt velopdragne unge kvinder til husmødre og assistenter, osv.
    Hvor klostrene ikke tjener det formål, er det bedre, at man lader dem ligge øde hen eller river dem ned. Deres bespottelige gudstjeneste, der er opfundet af mennesker, skal ikke betragtes for noget, der er finere end et almindeligt kristent liv og de af Gud indstiftede embeder og ordninger. Det strider nemlig også alt sammen imod den første hovedartikel om befrielsen i Jesus Kristus. Som alle andre menneskepåfund er de heller ikke påbudt eller nødvendige eller gavnlige og desuden fremkalder de farlige og forgæves stræben, ligesom også profeterne kalder en sådan gudstjeneste ”forgæves besvær.”

 

  

 

 

Pavens overhøjhed

Paven er ikke hele kristenhedens overhoved efter guddommelig ret eller ud fra Guds ord, for det tilkommer alene én person, som hedder Jesus Kristus. Paven er blot biskop eller sognepræst for menigheden i Rom og for dem, der af egen fri vilje eller på grund af menneskelige ordninger har tilsluttet sig ham. Og de står ikke under ham som under en herre, men ved siden af ham som brødre og ligemænd, som også de gamle kirkemøder fra Cyprians tid viser. Men nu tør ingen biskop kalde paven broder som dengang, men må kalde ham sin allernådigste herre, ja, selv om det så også er en konge eller en kejser. Det hverken vil, skal eller kan vi tage på vores samvittighed. Den, der vil det, må gøre det uden os.
    Heraf følger, at alt det, som paven har gjort og forsøgt ved hjælp af sådan falsk, bespottelig, tilranet magt, helt igennem har været djævelsk værk og gerning og er det endnu. Så vidt det står til ham, er det til fordærv for hele den kristne kirke og til tilintetgørelse af den første hovedartikel om befrielsen i Jesus Kristus. Den eneste undtagelse er, hvad paven gør på det verdslige styres område, hvor Gud selv gennem en tyran og skurk lader meget godt ske for et folk.
    For i alle sine bandbuller og bøger, brøler paven som en løve, som engelen viser det i Johannes' Åbenbaring 12. Han brøler, at ingen kristen kan blive frelst, uden at han er ham lydig og underdanig i alt, hvad han vil, hvad han siger, og hvad han gør. Det er det samme som at sige, at selv om du tror på Kristus og i ham har alt, hvad der er nødvendigt til frelse, så er det alligevel ingenting, og fuldstændig forgæves, hvis du ikke regner paven for din Gud og er ham underdanig og lydig. Og så er det dog åbenlyst, at den hellige kirke har været uden pave i det mindste i fem hundrede år, og at den græske kirke og kirker i mange andre sprogområder indtil denne dag aldrig har været under paven og heller ikke er det nu. Derfor er det, som ofte sagt, en menneskelig opfindelse, der ikke er påbudt, og som er unødvendig og nytteløs. For den hellige, kristelige kirke kan udmærket bestå uden et sådant overhoved og havde bestået bedre, hvis et sådant overhoved ikke var blevet oprejst af Djævelen. Pavedømmet er heller ingen nytte til i kirken, for det udøver ikke noget kristeligt embede. Derfor kan kirken også godt forblive og bestå uden paven.
      

 

Demokratisk valg af pave

Lad os antage, at paven ville gå med til, at han ikke er den øverste efter guddommelig ret eller på Guds bud. Men for at kristenhedens enhed bedre må blive bevaret mod partier og kætteri, er det nødvendigt med et overhoved, som alle de andre kunne holde sig til. Et sådant overhoved ville da blive valgt af mennesker, og det ville være op til menneskers valg og magt at ændre eller afsætte samme overhoved, ligesom kirkemødet i Konstans gjorde, da der på samme tidspunkt var hele tre paver. De afsatte de tre og valgte en fjerde. Jeg forestiller mig nu, at paven og pavestolen i Rom ville gå med til og acceptere noget sådant. Men det er dog umuligt. For han måtte lade hele sit regimente og hele sin position vælte og ødelægge tillige med alle sine rettigheder og bøger. Kort sagt: Han kan ikke gøre det. Kristenheden ville alligevel heller ikke være hjulpet med det, og der ville komme langt flere grupperinger end før. For behøver man ikke at være undergivet et sådant overhoved efter Guds befaling, men blot af almindelig god vilje, ville det let og hurtigt komme i foragt og til sidst ville der ikke være et menneske tilbage. Det behøvede heller ikke altid at ligge i Rom eller et andet permanent sted, men hvor og i hvilken kirke Gud ville vælge en sådan mand, som var dygtig til det. Oh, det ville blive et langtrukken, hæmningsløst væsen.
      

 

Kirkens eneste herre

Derfor kan kirken aldrig blive regeret og bevaret bedre, end ved at vi alle lever under ét overhoved, nemlig Kristus. Biskopperne, som alle er lige efter embedet, selv om de kan have forskellige nådegaver, skal holde flittigt sammen i samme lære, i troen, sakramenterne, bønnerne og kærlighedens gerninger. Sådan som Hieronymus skriver, at præsterne i Alexandria samtlige og i fællesskab styrede kirken, ligesom også apostlene har gjort og siden alle biskopper i hele kristenheden, indtil paven løftede sit hoved op over dem alle.
    Dette punkt viser med al tydelighed, at han er den rigtige Endetidskristus eller Antikrist, der har ophøjet sig selv og sat sig over og imod Kristus. Han vil ikke lade de kristne blive salige uden gennem sin magt, skønt den ingenting er, hverken anordnet eller befalet af Gud. Det er i egentlig forstand at ophøje sig over Gud og sætte sig imod ham, som Paulus siger. Ikke engang tyrkerne bærer sig sådan ad, hvor store fjender af de kristne de end er, men lader dem tro på Kristus, som de vil. De kræver kun jordisk skat og lydighed af de kristne.
    Men paven vil forbyde troen, og siger, at man skal være ham lydig, for så bliver man salig. Det vil vi ikke gøre, om vi så skal dø i Guds navn. Det kommer alt sammen af, at han efter guddommelig ret skulle gælde for at være den øverste over den kristne kirke. Derfor har han måttet sætte sig selv lig med Kristus og over Kristus, og ladet sig ære som overhovedet. Dernæst som en herre over kirken, til sidst også over hele verden, ja ligefrem som en jordisk gud, indtil han var så fræk også at ville befale over englene i Himmeriget.
      

 

Pavedømmet er Djævelens værk

Og hvis man sammenligner pavens lære med den hellige Skrift og stiller dem op over for hinanden, så viser det sig, at pavens lære, hvor den er bedst, er taget fra den kejserlige, hedenske ret og lærer verdslig handel og retsvæsen, som det fremgår af hans kirkelov. Dernæst giver den anvisninger om ceremonier for kirker, klæder, spiser, personer og for al slags barneleg, teater og narreværk uden ende. Men i det alt sammen findes der overhovedet intet om Kristus, om troen eller om Guds bud.
    Til sidst er der intet andet end ren og skær djævleri, hvor han kører frem, over og imod Gud, med sine løgne om messer, Skærsild, klostervæsen, egne gerninger og gudstjeneste, som jo er selve kernen i pavedømmet. Han fordømmer alle kristne, slår dem ihjel og plager dem, hvis de ikke ophøjer og ærer denne hans vederstyggelighed frem for alt andet. Lige så lidt som vi kan tilbede Djævelen selv som herre eller Gud, lige så lidt kan vi derfor finde os i hans apostel, paven eller Endetidskrist som overhoved eller Herre i udøvelsen af Djævelens herredømme. For det pavelige herredømme består reelt i løgn og mord med den hensigt at fordærve legeme og sjæl i evighed, som jeg har vist i mange bøger.

Med disse fire artikler vil de have nok at fordømme på kirkemødet. For de hverken kan eller vil give os ret i blot den mindste lille del af én af artiklerne. Men så må vi være tillidsfulde og vove at sætte vores håb til, at Kristus, vores Herre, der har angrebet sin modstander også vil sætte kraft bag både med sin Ånd og sin genkomst. Amen.
    For ved kirkemødet vil vi ikke stå for kejseren eller den verdslige øvrighed, som vi gjorde i Augsburg, da kejseren udsendte en ganske pæn indbydelse til rigsdagen og lod sagerne forhandle i venlighed. Men denne gang vil vi stå over for paven og Djævelen selv, som ikke har i sinde at høre noget som helst, men uden videre vil fordømme, myrde og tvinge til afguderi. Derfor må vi her ikke kysse hans fødder eller sige, ”I er min nådige herre”, men i stedet som englen hos Zakarias sagde til Djævelen: ”Gud straffe dig, Satan!”
 

Tredje del


Følgende stykker eller artikler kan vi drøfte med lærde, fornuftige folk eller blandt os selv. For paven og hans rige regner dem ikke for noget. For samvittigheden siger dem ingen ting, men alt drejer sig om penge, ære og magt.
  

 

Om synden

Her må vi bekende, som Paulus siger i Romerbrevet 5, at synden er kommet fra det ene menneske, Adam. På grund af hans ulydighed er alle mennesker blevet syndere og underlagt døden og Djævelen. Det kaldes arvesynden eller grundsynden.
    Frugten af denne synd er dernæst de onde gerninger, der er forbudt i De Ti Bud, som vantro, falsk tro, afguderi, at være uden gudsfrygt, uforskammethed, fortvivlelse, blindhed, kort sagt, ikke at kende eller agte Gud. Dernæst at lyve, sværge ved Guds navn, ikke bede, ikke påkalde, ikke regne Guds ord, være ulydig over for forældre, myrde, være umoralsk, stjæle, bedrage osv.
    Denne arvesynd er en så omfattende og grusom fordærvelse af menneskets natur, at ingen fornuft kan begribe det, men det må tros ud fra Skriftens åbenbaring, Salme 51, Rom 5, 1 Mos 3 og 2 Mos 33.

Derfor er det, som de pavelige teologer har lært, ren og skær vildfarelse og blindhed over for denne artikel.

    Nemlig, at menneskets naturlige kræfter er forblevet hele og ufordærvede efter Adams syndefald.

 

    At mennesket af natur har en ret fornuft og god vilje, som filosofferne lærer.

 

    At mennesket har en fri vilje til at gøre det gode og undlade det onde og modsat at undlade det gode og gøre det onde.

 

    At mennesket ved sine naturlige kræfter kan udføre og holde alle Guds bud.

 

    At det ved sine naturlige kræfter kan elske Gud over alt andet og sin næste som sig selv.

 

    At når et menneske gør, hvad der er muligt for det, så giver Gud ham med sikkerhed sin nåde.

 

    At det ikke nødvendigt med et godt forsæt om at gøre det gode, når vi ønsker at gå til nadver, men det er nok, at vi ikke har et ondt forsæt om at synde - så gennemsund er menneskets natur og så virksomme er sakramenterne.

 

    At det er uden grundlag i Skriften, at Helligånden med sin nåde skulle være nødvendig, for at gøre gode gerninger.


Sådanne og mange lignende påstande er udsprunget af uforstand og uvidenhed både om synden og om Kristus, vores frelser. Det er ægte hedensk lære, som vi ikke kan tolerere. For hvis denne lære er korrekt, så er Kristus død forgæves. Der findes jo så ikke nogen skade eller synd i mennesket, som han måtte dø for. Eller også er han alene død for legemet, og ikke også for sjælen, fordi sjælen er sund, og det kun er legemet, der er underlagt døden.

  

 

Loven

Om loven lærer vi, at den fra først af blev givet af Gud, for at forhindre synden med trusler og frygt for straf og med løfter, der tilbyder nåde og velgerninger. Men det er alt sammen slået fejl på grund af den ondskab, som synden har virket i mennesket.
    Nogle mennesker er blevet værre på grund af loven. De er nemlig fjendtlig stemt over for loven, fordi den forbyder det, som de gerne vil, og befaler det, de ikke har lyst til. Hvis de kan komme af sted med det uden at blive straffet, lever de derfor blot endnu mere i strid med loven end før. Det er de uopdragne og umoralske mennesker, der handler ondt, hvis der blot byder sig en lejlighed til det.
    Andre mennesker bliver blinde og hovmodige, og indbilder sig, at de holder loven og kan gøre det af egen kraft. Som vi netop har set, er det de pavelige teologers overbevisning. Denne lære skaber hyklere og falske hellige.

Men lovens vigtigste embede eller virkning er, at den åbenbarer arvesynden med dens frugter og det hele og viser os, hvor dybt vores natur er faldet og hvor altomfattende vi er blevet fordærvet. Loven må fortælle os, at vi ikke har og ikke regner med nogen Gud, men tilbeder fremmede guder. Det troede vi ikke tidligere, før loven fortalte os det. Men nu bliver vi forskrækket, ydmyget, modløse, fortvivlet og ville gerne, vi kunne få hjælp. Men vi ved ikke, hvor vi skal finde hjælp, og begynder derfor at blive fjendtlige mod Gud og knurre ad ham. Som det hedder i Romerbrevet 4: ”Loven fremkalder vrede”, og i kapitel 5: ”Synden bliver større ved loven”.

  

 

Boden

Det Nye Testamente beholder lovens embede og udøver det også. Paulus gør det i Romerbrevet 1, hvor han siger: ”Guds vrede åbenbares fra Himlen over alle mennesker”. Ligeledes i kapitel 3: ”Hele verden er skyldig for Gud”. Og: ”Intet menneske er retfærdigt for Gud”. Og Kristus siger i Johannes 16: ”Helligånden skal overbevise verden om synden”.
    Dette er nu Guds tordenøkse. Med den slår han både de åbenlyse syndere og de falske hellige til jorden og lader ingen af dem stå som retfærdige. Han gør dem alle sammen skrækslagne og modløse. Det er den hammer, Jeremias taler om: ”Mit ord er en hammer, der knuser klipperne”, (23,29). Det er ikke en selvgjort anger, men en påført anger, en virkelig hjertesorg, en smerte og følelse af døden.
    Det er det, vi kalder begyndelsen på den rigtige bod. Her må mennesker høre denne dom: Ingen af jer er noget værd, hvad enten I er åbenbare syndere eller hellige. I må alle blive og leve anderledes, end I nu er og lever. Det er lige meget hvem I er, eller hvor betydningsfulde, kloge, indflydelsesrige og hellige I er. Her er ingen retfærdig.
    Men Ny Testamente tilføjer omgående et andet embede til lovens embede, nemlig evangeliets trøstefulde løfte om nåden, som man skal tro. Som Kristus siger i Markus 1: ”Gør bod og tro evangeliet”. Det vil sige, bliv anderledes og lev anderledes og tro mit løfte. Og forud for Kristus kaldes Johannes en bodsprædikant, dog til syndernes forladelse. Det vil sige, at han skulle straffe dem alle og gøre dem til syndere, for at de kunne vide, hvad de var over for Gud og erkende sig som fortabte mennesker. På den måde skulle de blive forberedt på Herren, så de var modne til at tage imod nåden og af Kristus vente og modtage syndernes forladelse. Således siger Kristus selv i Lukas 24: ”Man skal i mit navn prædike bod og syndernes forladelse i hele verden”.
    Men hvor loven udøver sit embede alene, uden at evangeliet kommer til, er der kun død og helvede. Mennesket må fortvivle som Saul og Judas. Det er som Paulus siger: ”Loven dræber os ved synden”. Til gengæld giver evangeliet ikke kun trøst og tilgivelse blot på én måde, men både ved Ordet, nadveren og lignende, som vi skal høre. For hos Gud er der befrielse i overflod fra syndens forfærdelige fangenskab, som Salme 130 siger.
    Men nu vil vi sammenholde de romerske teologers falske bod med den rigtige bod, så vi lettere kan se forskellen.
  

 

Papisternes falske bod

Pavekirken kan umuligt lære sandt om boden, når de ikke forstår, hvad synd er. For som ovenfor sagt forstår de ikke arvesynden rigtigt, men siger, at menneskets naturlige kræfter er forblevet hele og ufordærvede. De hævder, at fornuften kan lære ret, og viljen kan handle efter det. Man kan derfor trygt regne med, at Gud giver sin nåde, når mennesket gør, hvad det kan, efter sin frie vilje.
    Denne lære medfører, at de alene gør bod for de ydre, aktuelle synder som onde tanker, man giver sin tilslutning, onde ord og onde gerninger, som den frie vilje kunne have undladt. For selve det onde begær, lysten til synd og driften mod synd, anser de ikke for synd
    De
regner med tre dele i deres bod: Anger, skriftemål og fyldestgørelse. Og de forsikrer, at det menneske, der på den rette måde angrer, skrifter og gør fyldest, derved har fortjent tilgivelse og betalt synden over for Gud. På den måde henviste de folk til at stole på deres egne gerninger i boden. Sådan kom det ord på prædikestolen, når man havde offentligt skriftemål, at man da tilføjede bønnen: ”Herre Gud, forlæng mig mit liv, indtil jeg får gjort bod for mine synder og forbedret mit liv.”

    Man var total tavs om Kristus og om troen. For man håbede at kunne overvinde og udslette synden med egne gerninger. Det var også i den hensigt vi blev præster og munke, så vi selv kunne bekæmpe synden.
      

 

Selvgjort anger - uden tro

Med angeren gjorde man sådan: Fordi ingen kunne huske alle sine synder, især ikke, når de strækker sig over et helt år, klarede man det på denne måde: Når de glemte synder senere dukkede op i hukommelsen, måtte man også angre og skrifte dem. I mellemtiden var man overgivet til Guds nåde.
    I øvrigt vidste ingen, hvor stor angeren skulle være for at være tilstrækkelig for Gud. Derfor gav man folk den trøst, at den, der ikke havde en rigtig anger, i det mindste skulle have et ønske om at angre. Man kunne kalde dette ønske for en halvanger eller en indledende anger. Men der er ingen, der forstår hverken det ene eller det andet af disse begreber, lige så lidt som jeg. En sådan halvanger blev regnet for en hel anger, når man gik til skrifte.
    Og når det skete, at en person sagde, han ikke kunne angre eller være ked af sin synd, som det kan være tilfældet ved forbudt kærlighed eller hævngerrighed, så spurgte de, om han da ikke ønskede eller gerne ville, at han havde anger? Sagde han så ja - for hvem andre end Djævelen selv ville her sige nej - så antog de det for en rigtig anger og tilgav ham hans synder på grund af denne hans gode gerning.
    Her ser man, hvordan den blinde fornuft famler sig frem i Guds sager og efter eget forgodtbefindende søger trøst i egne gerninger og ikke skænker Kristus eller troen en tanke. Når man undersøger en sådan anger, ser man, at den er en selvgjort og opdigtet tanke fremkommet ved egen kraft. Den er uden tro og uden kendskab til Kristus. Ind imellem har den stakkels synder mere grinet end grædt, når han tænkte på lysten eller på hævnen. Undtaget var kun de, der for alvor var blevet ramt af loven eller til ingen nytte var blevet plaget af Djævelen med en depressiv ånd. Ellers har en sådan anger med sikkerhed ikke været andet end hykleri og har ikke dæmpet lysten til at synde. For folk skulle angre, men ville hellere have syndet endnu mere, hvis det havde været frit.
      

 

Pinefuldt skriftemål

Med skriftemålet stod det sådan til: Enhver måtte opregne alle sine synder. Og det er umuligt. Skriftemålet var således en stor plage. Og de synder, man havde glemt, blev tilgivet på det vilkår, at man kom og skriftede dem, så snart man kom i tanke om nogen. Derfor kunne man aldrig vide, hvornår skriftemålet var rent nok, eller hvornår man var færdig med skriftemålet. Alligevel blev man henvist til sine egne gerninger, og der blev sagt, at jo renere man skriftede, og jo mere han skammede sig og på den måde gjorde sig selv til skamme for præsten, jo før og bedre gjorde man fyldest for synden. En sådan ydmyghed ville med sikkerhed erhverve nåde hos Gud.
    Heller ikke her var der et ord om troen eller Kristus. Og kraften i tilsigelsen af syndernes forladelse blev ikke forkyndt. Trøsten måtte derimod bygge på opregningen af synder og på at skamme sig. Det er ikke til at beskrive, hvad den slags skriftemål har anrettet af pinsler, snyderi og afgudsdyrkelse.
      

 

Tvivlsom fyldestgørelse

Fyldestgørelsen er dog det mest horrible. For intet menneske kunne vide, hvor meget det skulle gøre for en enkelt synd, for slet ikke at tale om alle. Men her fandt de på råd, nemlig, at præsterne kun pålagde folk små ting, som man let kunne holde, som at bede fem Fadervor, faste en enkelt dag, osv. Resten af bodsøvelserne henlagde man så til Skærsilden.
    Her var nu ikke andet end jammer og nød. Nogle mente, de aldrig mere ville komme ud af Skærsilden, for efter de gamle kirkelove var der syv års bod for en dødssynd. Alligevel hvilede fortrøstningen på vores egen fyldestgørelse. Og hvis fyldestgørelsen kunne have været fuldkommen, så ville fortrøstningen helt og holdent hvile på den, og hverken troen eller Kristus ville være til nogen nytte. Men den kunne umuligt være fuldkommen. Om man så havde gjort bod i hundred år, ville man alligevel ikke vide, hvornår man havde gjort tilstrækkelig bod. Det ville være ensbetydende med altid at gøre bod og aldrig nogen sinde at blive færdig med den.
      

 

Indbringende aflad

Her kom nu den hellige stol i Rom den stakkels kirke til hjælp og opfandt afladen. Med den eftergav og ophævede man fyldestgørelsen, først i enkelte tilfælde, så for syv år, hundrede år osv. Så udliciterede man det til biskopperne og de kirkelige embedsmænd, så en kunne give aflad for hundrede år, en anden for hundrede dage, mens paven forbeholdt sig selv retten til at kunne ophæve hele fyldestgørelsen.
    Da nu dette begyndte at give penge, og afladshandlen var indbringende, udtænkte man et gyldenår og henlagde det til Rom. Her kunne man få eftergivelse af al pine og skyld. Så folk strømmede til Rom. For enhver ville gerne være fri for de tunge, utålelige byrder. Det var som at finde jordens skatte og grave dem op. Straks iler paven videre og laver mange gyldenår efter hinanden. Men jo flere penge han opslugte, desto større blev hans svælg.
    Derfor sendte paven herefter afladen med sine embedsmænd rundt til de forskellige lande, indtil alle kirker og huse var fulde af gyldenår. Til sidst raslede han også omkring i Skærsilden blandt de døde, først ved at anrette offermesser og forbønstjeneste, dernæst med afladen og gyldenåret, og endelig blev sjælene så billige, at han frigav en sjæl for en tier.
    Men det var heller ikke nok. For selv om paven lærer folk at have tiltro til og stole på denne aflad, så gør han det dog på den anden side usikker. For i sine skrivelser bestemmer paven, at den, der vil have del i afladen eller gyldenåret, både skal have angret og skriftet og give penge. Men ovenfor har vi hørt, at sådan anger og skriftemål hos dem er usikker og hykleri. Desuden var der heller ingen, der vidste, hvem der var i Skærsilden. Og hvis der i det hele taget var nogen, var der ingen, der vidste hvem, der havde angret og skriftet sandt. Altså tog paven imod pengene og bød dem stole på sin magt og aflad og henviste dem dog alligevel til deres egne tvivlsomme gerninger.
      

 

Overskydende gode gerninger

Nu var der nogle, som ikke anså sig for at være skyldige i sådanne virkelige synder med tanker, ord og gerninger. De ville ligesom mig og andre med mig være munke og præster i klostre og stiftelser. Ved at faste, våge, bede, holde messe, bruge ubehageligt tøj og hårde senge, kæmpede vi imod onde tanker og ville med alvor og magt være hellige. Men den medfødte arvesynd virkede i søvne efter sin natur, som også Augustin og Hieronymus sammen med andre bekender. Dog tænkte enhver om de andre, at nogle nok var så hellige, som vi prædikede, uden synd og fulde af gode gerninger. Derfor overgav og solgte vi vores gode gerninger til andre, som om de var overflødige for os selv til at komme i Himlen. Det er fuldstændig sandt, og vi kan fremvise både breve og underskrevne kontrakter.
    Munkene selv havde jo ikke brug for boden, for hvad skulle de angre? De gav ikke plads for onde tanker. Hvad skulle de skrifte? De undgik onde ord. Hvad skulle de gøre fyldest for? De var uskyldige i deres gerninger og kunne derfor også sælge andre stakkels syndere deres overflødige retfærdighed. Sådanne hellige var også farisæerne og de skriftkloge på Kristi tid.
  

 

Den sande bod

Her kommer den flammende engel Johannes Døber, den rette bodsprædikant, og slår alle sammen til jorden med et tordenbrag og siger: ”Gør bod!” Og nogle tænker da: Vi har jo gjort bod. Andre tænker: Vi har ikke brug for at gøre bod. Men Johannes siger: Gør alle sammen bod! For det, som nogle mennesker gør, er en falsk bod, mens de andre er falske hellige, og begge slags behøver syndernes forladelse For I ved endnu ikke, hvad synd i virkeligheden er, for slet ikke at tale om, at I skulle gøre bod for den eller undgå den. Ikke en eneste af jer er god, I er fulde af vantro, uforstand og uvidenhed om Gud og hans vilje. For her er han til stede, af hvis fylde vi alle må modtage nåde over nåde, og intet menneske kan være retfærdig for Gud uden ham. Derfor, vil I gøre bod, så gør sand bod. Jeres bod duer ikke. I hyklere, der ikke tror, I har behov for bod, I slangekryb, hvem har forsikret jer om, at I skal undslippe den kommende vrede, osv.
    På samme måde prædiker Paulus også i Romerbrevet 3: ”Der er ingen forstandig, ingen retfærdig, ingen agter Gud, ingen gør godt, end ikke en eneste, alle sammen er uduelige og frafaldne.” Og i Apostlenes Gerninger 17: ”Nu byder Gud alle mennesker alle vegne at gøre bod”. Der står ”alle mennesker”, ingen er undtaget, som hører under betegnelsen menneske. Denne bod lærer os at kende synden, nemlig, at vi alle er fortabte. Hverken hud eller hår er godt, vi må ganske enkelt blive nye og andre mennesker.
    Denne bod er ikke opdelt og afkortet som den anden, der gør bod for gerningssynderne. Den er heller ikke usikker som den anden, for den diskuterer ikke, hvad der er synd eller ikke er synd, men samler det hele i én bunke og siger: alt og det hele hos os er synd. Hvorfor skal vi bruge lang tid på at søge, dele og skelne? Derfor er angeren heller ikke usikker her. For der er intet tilbage, som vi kan bruge som noget godt til at betale vores synd med, men alene en sikker fortvivlelse over alt, hvad vi er, tænker, siger og gør.
    Skriftemålet kan heller ikke være falsk, usikker eller opdelt, for den, der bekender, at alt hos ham udelukkende er synd, han sammenfatter al synd, udelader intet og glemmer heller ikke nogen. Derfor kan der heller ikke være usikkerhed omkring fyldestgørelsen. Den er nemlig ikke vores usikre, syndige værk, med Guds uskyldige lams lidelse og blod. Ham, der bærer verdens synder.
    Denne bod prædiker Johannes og derefter Kristus i evangeliet, og også vi. Med denne bod støder vi pave og alt, der er bygget op på vores gode gerninger, til jorden. For det er alt sammen bygget på en rådden og ustabil grund, der hedder gode gerninger eller loven. Men der er ingen gode gerninger at finde, men alene onde gerninger. Og ingen overholder loven, som Kristus siger i Johannes 7, men alle overtræder den. Derfor består bygningen, hvor den er allerhelligst og allerfinest, af ren og skær løgn og hykleri.
    Denne bod varer hos den kristne indtil døden. For vi kæmper hele livet mod den synd, der er tilbage i kødet, som Paulus viser i Romerbrevet 7. Men vi kæmper ikke ved hjælp af egne kræfter, men ved hjælp af Helligåndens gave, som følger syndernes forladelse. Denne gave renser og udfejer dagligt de tilbageværende synder og arbejder på at gøre mennesket helt rent og helligt.
    Hverken pave, teologer, kirkeretseksperter eller noget andet menneske ved noget om denne bod. Det er en lære fra Himlen, åbenbaret gennem evangeliet, men må gå for at være kætteri hos de ugudelige hellige.
      

 

Livslang bod

Modsat kunne der også komme nogle sekteriske partier, ja, måske findes der allerede nogle, som vi så det under bondeoprøret. Det er folk, der mener, at alle, der engang har modtaget Helligånden eller syndernes forladelse eller er blevet troende, altid forbliver troende, selv om de synder. Synden kan ikke længere skade dem. Derfor råber de: Gør, hvad du vil! Tror du, så har det alt sammen ingen betydning. Troen udsletter alle synder, osv. De tilføjer yderligere, at hvis man synder, efter at have modtaget troen og Helligånden, så har man aldrig virkelig haft troen og Ånden. Af den slags tåbelige mennesker har jeg haft mange for mig, og jeg er bekymret for, at der stadig stikker sådan en djævel i nogle.
    Derfor er det nødvendigt at vide og lære, at hellige mennesker, endnu har og føler arvesynden og derfor også dagligt gør bod og kæmper imod den. Men hvis de falder i åbenlys synd som David med ægteskabsbrud, mord og gudsbespottelse, så støder de troen og Helligånden ud, så de ikke længere har troen og Ånden. For Helligånden lader ikke synden herske og få overhånd, så den fuldbyrdes, men styrer og hindrer den, så den ikke udfører, hvad den vil. Men hvis synden får lov til at gøre, hvad den vil, så mister man Helligånden og troen. For det hedder, som Johannes siger: ”Den, der er født af Gud, synder ikke, og kan ikke synde”. Og dog er det også sandt, som Johannes skriver samme sted: ”Hvis vi siger, at vi ikke har synd, så lyver vi, og Guds sandhed er ikke i os”.

  

 

Evangeliet

Vi vil nu komme tilbage til evangeliet, der ikke kun giver råd og hjælp imod synden på én måde, for Gud er rig i sin nåde. For det første sker det gennem det mundtlige ord, der forkynder syndernes forladelse for hele verden. Det er evangeliets egentlige embede. For det andet gennem dåben. For det tredje gennem nadveren. For det fjerde gennem absolutionens kraft, og også gennem kristnes indbyrdes samtale og trøst, Matthæus 18: ”hvor to eller tre er forsamlede, osv.”

  

 

Dåben

Dåben er intet andet end Guds ord i vand, befalet ved hans indstiftelse. Dåben er et ”bad i Ordet”, som Paulus siger i Efeserbrevet 5, eller som også Augustin siger: ”Ordet kommer til elementet og skaber et sakramente.” Derfor er vi ikke enige med Thomas Aquinas, der glemmer Guds indstiftelse, og siger, at Gud har tilføjet en åndelig kraft til vandet, som vasker synden bort ved hjælp af vandet. Vi er heller ikke enige med Duns Scotus, der lærer, at dåben vasker synden bort ved den guddommelige viljes bistand, så renselsen altså alene sker ved Guds vilje, og slet ikke i kraft af ord eller vand.

 

  

 

 

Barnedåben

Om barnedåben lærer vi, at man skal døbe børnene. De hører nemlig også med til den lovede befrielse, som Kristus har fuldbragt. Derfor skal kirken række børnene disse ting.

  

 

Nadveren

Om nadveren lærer vi, at brød og vin i nadveren er Kristi sande legeme og blod og ikke alene bliver rakt til og modtaget af fromme, men også af onde kristne.
    Man skal ikke kun give folk den ene del af nadveren. Vi har ikke brug for filosofiske kunstgreb, der vil lærer os, at der er lige så meget i den ene del af nadveren som i begge dele, som de pavelige teologer og kirkemødet i Konstanz lærer. For selv om det også var sandt, at der er lige så meget i den ene del som i begge dele, så er den ene del jo dog ikke hele den ordning og indstiftelse, som er overgivet os og befalet af Kristus. Og især fordømmer og forbander vi i Guds navn dem, der ikke alene selv undlader at bruge både brød og vin, men tilmed som herrer slet og ret forbyder og fordømmer det. De anklager det for kætteri og sætter sig dermed imod og over Kristus, vores Herre og Gud.
    Deres spidsfindige filosofi regner vi overhovedet ikke med, når de hævder, at der sker en forvandling af selve grundkernen i brød og vin. De lærer, at brød og vin forlader eller mister deres indre naturlige væsen, og at kun brødets ydre skikkelse og farve bliver tilbage og ikke længere er rigtigt brød. Det passer imidlertid på bedste måde med Skriften, at brødet virkelig er og forbliver brød, som Paulus selv kalder det, når han siger: Det ”brød” som vi bryder (1 Kor 10,16) og ligeledes: Så kan han spise af ”brødet” (1 Kor 11,28).

  

 

Nådens nøgler

Nådens nøgler er et embede og en fuldmagt, der er givet kirken af Kristus, til at binde og tilgive synden. Det gælder ikke alene de grove, åbenlyse synder, men også de finere, hemmelige, som kun Gud kender. Som der står skrevet i Salme 19: ”Hvem ved, hvor meget han fejler?” Og Paulus klager i Romerbrevet 7 selv over, at han i kødet tjener syndens lov. Det er ikke op til os at vurdere synden, men det er alene Gud, der afgør, hvad, der er synd, hvor alvorlig den er og hvor meget den omfatter. Som der står skrevet i Salme 143: ”Gå ikke i rette med din tjener, for intet menneske er retfærdigt for dig”. Og som Paulus også siger i Første Korinterbrev 4: ”Vel er jeg mig intet bevidst, men derfor er jeg ikke retfærdiggjort.”

 

  

 

 

Skriftemålet

Nådens nøgler omfatter altså tilsigelsen af syndernes forladelse i absolutionen. De er forordnet af Kristus i evangeliet, som en hjælp og trøst mod synden og den onde samvittighed. Derfor må man for alt i verden ikke lade den personlige samtale med tilsigelsen af syndernes forladelse gå af brug i kirken. Især ikke af hensyn til de svage samvittigheder eller de udisciplinerede unge, så de kan blive hørt og undervist i den kristne lære.
    Men hvilke synder, den enkelte vil tale om, må stå enhver frit. For så længe vi er i kødet, lyver vi ikke, hvis vi siger: Jeg er et stakkels menneske, fuld af synd. Eller som det siges i Romerbrevet 7: Jeg føler en anden lov i min lemmer, osv. For da den personlige absolution udspringer af tjenesten med nådenøglerne, skal man ikke foragte den, men sætte den højt og værdsætte den som alle andre embeder i den kristne kirke.
  

 

Det ydre ord og troen

Det handler nemlig her om virkningen af det ydre, talte ord. Vi fastholder da, at Gud ikke giver nogen sin Ånd eller nåde undtagen gennem eller med det forudgående, ydre ord. Dermed kan vi holde stand over for sværmerne, der praler med, at de har fået Ånden uden ordet og forud for det. Derefter sætter de sig til doms over Skriften og det ydre ord, tolker og vrider det, som de vil. Det var det, Müntzer gjorde, og som mange endnu gør den dag i dag, når de skelner skarpt mellem Ånden og bogstaven og hverken ved, hvad de siger eller hævder. Sådan er også pavedømmet det rene sværmeri, fordi paven roser sig af, at ”al ret findes i hans hjertes skrin”. Hvad han dømmer og befaler sin kirke, det skal være ånd og sandhed, også selv om det er over og imod Skriften eller det mundtlige ord.
    Det er alt sammen den gamle Djævel og slange, der også gjorde Adam og Eva til sværmere og førte dem fra Guds ydre ord over i åndelighed og egne meninger. Men han gjorde det jo netop ved andre ydre ord. Ligesom også vores sværmere fordømmer det ydre ord og alligevel ikke selv tier stille, men plaprer løs og skriver verden fuld. Som om det alene er gennem Bibelen eller apostlenes mundtlige ord, at Helligånden ikke kan komme, men sagtens kan komme gennem deres egne bøger og ord. Hvorfor venter de ikke selv med at prædike og skrive, til Ånden af sig selv kommer ind i folk uden og forud for deres skrifter? De praler jo med, at Ånden er kommet ind i dem uden Skriftens prædiken? Men vi vil ikke spilde mere tid på det her. Vi har redegjort tilstrækkeligt for det andre steder.
      

 

Vækkelse

For også de, der tror forud for dåben eller bliver troende i dåben, har det gennem det ydre, forudgående ord. De voksne, der er kommet til fornuft, må jo også tidligere have hørt, at den, der tror og bliver døbt, skal blive frelst, selv om de måske i begyndelsen var vantro og derfor først fik Helligånden og dåben 10 år senere. Også Kornelius fra Apostlenes Gerninger 10, havde i lang tid forud hos jøderne hørt om den kommende Messias. Derved var han retfærdig for Gud, og hans bønner og almisser var Gud velbehagelige ved denne tro. Derfor kalder Lukas ham retfærdig og gudfrygtig. Uden at dette løfte om Messias først var blevet forkyndt og hørt, kunne han ikke have troet eller været retfærdig. Men Peter måtte nu fortælle ham, at den Messias, som han indtil da havde troet på som den kommende, nu var kommet. Hans tro på den kommende Messias måtte derfor ikke holde ham fanget hos de forstokkede og vantro jøder. Nu måtte han vide, at han skulle blive frelst ved den nærværende Messias, så han ikke fornægtede eller forfulgte ham som jøderne gjorde.
    Kort sagt, sværmeriet sidder i Adam og hans børn fra syndefaldet af og indtil verdens ende. Dets gift er indgydt og indplantet i os af den gamle drage. Og det er oprindelsen, kilden og kraften bag alle kætterier, også pavedømmet og muhamedanismen. Derfor må og skal vi stå fast på, at Gud ikke vil handle med os mennesker på anden måde end gennem sit ydre ord og sakramenter. Alt andet, der giver sig ud for at være Helligånd, men som er uden et sådant ydre ord eller sakramenterne, det er fra Djævelen. Gud ville heller ikke give sig til kende for Moses uden gennem den brændende tornebusk og det mundtlige ord. Heller ingen af profeterne, hverken Elias eller Elisa, har modtaget Ånden uden om Guds åbenbaring til Moses. Og Johannes Døber blev ikke undfanget uden Gabriels forudgående ord, og gav ikke et hop i moders liv, før Marias stemme lød. Og Peter siger: ”Profeterne har ikke profeteret ud fra menneskelig vilje, men ved hjælp af Helligånden, som Guds hellige mennesker.” (2 Pet 1,21). Men uden det ydre ord var de ikke hellige, langt mindre ville Helligånden have drevet dem til at tale, hvis de ikke var hellige. For de var hellige, siger han, fordi Helligånden taler gennem dem.

 

  

 

 

Udelukkelse fra menigheden

Den store bandlysning, som paven kalder det, regner vi for en ren politisk sanktion, der ikke kommer os kirkens tjenere ved. Men udelukkelsen fra menigheden, som er den sande, kristne bandlysning, består i, at man ikke skal lade åbenlyse syndere, der stædigt fastholder synden, komme til nadver eller have del i menighedens fællesskab. Ikke før de forbedrer sig og afstår fra synden. Og præsten skal ikke blande nogen verdslig straf ind i denne åndelige straf eller bandlysning.

  

 

Kaldelse og ordination af præster

Hvis biskopperne ville være sande biskopper og tage sig af kirken og evangeliet, kunne man for kærlighedens og enighedens skyld godt gå med til, at de ordinerede og godkendte os og vores prædikanter. Det er dog ikke nogen absolut nødvendighed og bør kun ske, hvis man fjerner det overbesmykkede paradeværk med sit ukristelige væsen. Men nu er de desværre ikke sande biskopper og ønsker heller ikke at være det. De opfører sig som verdslige herrer og fyrster, der hverken prædiker eller lærer eller døber eller holder altergang for slet ikke at tale om andre af kirkens opgaver. Oven i købet forfølger og fordømmer de dem, der er kaldet til et sådant embede og udøver det.
    Uanset disse biskopper kan kirken dog ikke være uden tjenere. Derfor må og skal vi selv ordinere dygtige personer til dette embede, som de gamle eksempler fra kirken og fædrene viser. Og det kan de hverken forbyde os eller forhindre os i, heller ikke efter deres egen kirkelov. For den siger nemlig, at selv dem, der er ordineret af kættere, skal anses for at være virkelig ordinerede og fortsat være det. Ligesom også Hieronymus skriver om kirken i Alexandria, at den til at begynde med blev styret uden biskopper af præsterne og prædikanterne i fællesskab.

 

  

 

 

Præsternes ægteskab

Pavekirken forbyder præsterne ægteskab og har besværet deres guddommelige stilling med et liv som evig ugift. Men dette forbud har de hverken begrundelse for eller ret til, men handler som antikristelige, tyranniske, ulykkesbringende skurke. Derved har de givet årsag til utallige forfærdelige, afskyelige seksuelle synder af alle slags, som de endnu sidder fast i. Hverken paven eller vi selv har fået magt til at lave en kvinde af en mand eller en mand af en kvinde eller at gøre begge til intetkøn. Lige så lidt har vi magt til at adskille Guds skabninger, der er skabt sådan, eller forbyde dem at bo sammen i et lovligt ægteskab. Derfor vil vi hverken anerkende eller efterleve deres elendige cølibat, men have, at ægteskabet skal være tilladt, som Gud har anordnet og indstiftet det. Hans værk vil vi hverken rive fra hinanden eller hindre, for en sådan fremgangsmåde er ”en djævelsk lære”, som Paulus siger i Første Timotheusbrev 4.

 

  

 

 

Kirken

Vi giver dem ikke medhold i, at de er kirken, for det er de heller ikke. Vi vil heller ikke høre på, hvad de befaler eller forbyder i kirkens navn. Gudskelov ved selv et syvårs barn i dag, hvad kirken er, nemlig de hellige, troende får, der hører deres hyrdes røst. For sådan beder børnene: ”Jeg tror på en hellig, kristelig kirke”. Denne hellighed består ikke i messeklæder, bestemte frisurer, kunstfærdige kåber eller andre ceremonier, som de har opdigtet uden grund i den hellige Skrift, men den består i Guds ord og en sand tro.

 

  

 

 

Tro og gode gerninger

Om retfærdiggørelsen har jeg intet at ændre i det, jeg hidtil og altid lærer. Nemlig, som Peter siger, at vi ved troen får et andet, nyt, rent hjerte, og at Gud regner os for fuldstændig retfærdige og hellige på grund af Kristus, vores mellemmand. Skønt synden i kødet endnu ikke helt er væk eller død, så vil han dog hverken tilregne os den eller huske den.
    På denne tro, fornyelse og tilgivelse af synd følger de gode gerninger. Og hvad der endnu er af syndigt eller mangelfuldt ved dem, bliver ikke regnet for synd eller mangel netop på grund af Kristus. Vi skal i alle henseender, både hvad angår vores person og vores gerninger, kaldes og være retfærdige og hellige af ren og skær nåde og barmhjertighed, udøst og udbredt over os i Kristus. Derfor kan vi ikke rose os meget af fortjeneste eller gerninger, hvis de vurderes uden nåde og barmhjertighed. Men, som der står skrevet i Første Korinterbrev 1: ”Den, der roser sig, skal rose sig af Herren”, nemlig at han har en nådig Gud. Så er alt godt. Vi siger desuden, at troen er falsk og ikke sand, hvis der ikke følger gode gerninger.

 

  

 

 

Klosterløfterne

Fordi klosterløfterne strider direkte imod den første hovedartikel, skal de ganske enkelt afskaffes. Det er dem, Kristus taler om i Matthæus 24, hvor han advarer mod falske antikrister. For den, der aflægger løfte om at leve i kloster, tror, han fører et bedre liv end almindelige kristne mennesker og vil i kraft af sine gerninger hjælpe ikke alene sig selv til Himlen, men også andre. Det er at fornægte Kristus. Og med støtte i Thomas Aquinas roser de sig af, at et klosterløfte skulle have samme værdi som dåben.

 

  

 

 

Menneskelige traditioner

Det er ukristeligt og må fordømmes, at papisterne påstår, at menneskelige skikke tjener til at opnå syndernes forladelse eller til at fortjene saligheden. Som Kristus siger: ”Det er forgæves, de tjener mig, fordi de lærer ting, der ikke er andet end menneskelige bud” (Matt 15, 9). På samme måde i Titus 1: ”De vender sig bort fra sandheden”. Det er heller ikke sandt, når de siger, det er en dødssynd at bryde sådanne bud.

Det er de artikler, jeg må stå fast på og vil stå fast på indtil døden, om Gud vil. Der er intet, jeg kan ændre eller give efter i. Hvis nogen vil give efter i et eller andet, så må han gøre det efter sin egen samvittighed.

Til sidst er der også pavens blændværk med fjollede og barnlige ting som indvielse af kirker, dåb af klokker, dåb af altersten, hvor der indbydes faddere, der giver gaver. Den slags dåb er en sådan spot og hån mod den hellige dåb, at man ikke skal tåle det. Dernæst er der også indvielse af lys, træer, urter, korn, kager, osv. Det har intet med en virkelig indvielse at gøre, men er det rene spot og bedrag. Der er ikke tal på, hvad der er af narreværk. Det overlader vi til deres Gud og til dem selv til at tilbede, indtil de bliver trætte af det. Vi vil ikke rodes ind i det.

  

 

Underskrifter

Martin Luther Dr. har underskrevet.
Justus Jonas Dr., rektor, har egenhændig underskrevet.
Johannes Bugenhagen fra Pommern Dr. har underskrevet.
Caspar Creutziger Dr. har underskrevet.
Niclas Amsdorff fra Magdeburg har underskrevet.
Georg Spalatin fra Altenburg har underskrevet.
Jeg Filip Melanchthon har læst artiklerne og fundet dem rette og kristelige. Men når det gælder paven, mener jeg dog, at hvis han vil tillade evangeliet, så kan vi for vores del og for fredens og enhedens skyld også tillade de biskopper som lever nu, og som i fremtiden kommer til at leve under den overhøjhed, som han har efter menneskelig ret, at de fortsætter med at adlyde ham.
Johan Agricola fra Eisleben har underskrevet.
Gabriel Didymus har underskrevet.
Jeg Urban Regius Dr., superintendent for menighederne i hertugdømmet Lüneburg, underskriver i mit og mine brødres navn og på vegne av kirken i Hannover.
Jeg Stefan Agricola, hofprædikant, underskriver.
Også jeg Johan Draconites, professor og prædikant i Marburg, har underskrevet.
Jeg, Konrad Figenbotz, underskriver til Guds ære på at jeg har lært sådan og fortsat lærer og tror med vished på det som ovenfor er skrevet.
Andreas Osiander, prædikant i Nürnberg, underskriver.
M. Viet Dietrich, prædikant i Nürnberg, underskriver
Erhard Schnepff, prædikant i Stuttgart, underskriver.
Konrad Oetinger fra Pforzheim, hertug Ulrichs hofprædikant.
Simon Schneeweiss, sognepræst i Crailsheim.
Johan Schlainhauffen, sognepræst i Köthen, underskriver.
M. Georg Helt fra Forchheim.
M. Adam Krafft fra Fulda og
M. Antonius Corvin, prædikanter i Hessen.
Jeg, Johan Bugenhagen fra Pommern Dr., underskriver på magister Johan Brenz' vegne, i overensstemmelse med den opgave han gav mig både mundtlig og skriftlig, da han forlod Schmalkalden. Jeg har vist det frem for de brødre, som har underskrevet.
Jeg, Dionysius Melander, underskriver Bekendelsen, Apologien og Konkordien om nadveren.
Paul Rhodius, superintendent i Stettin.
Gerhard Oeniken, superintendent i Minden.
Jeg, Brixius Northanus, pastor i Kristi kirke i Soest, underskriver den ærværdige Fader M. Luthers artikler og vidner at jeg hidtil har troet og lært sådan, og at jeg ved Kristi Ånds hjælp herefter vil tro og lære sådan.
Mikael Coelius, prædikant i Mansfeld, underskriver.
M. Petrus Geltner, prædikant i Frankfurt, har underskrevet.
Wendalin Faber, sognepræst i Seeburg i Mansfeld.
Jeg, Johan Aepinus, underskriver.
Ligeledes også jeg, Johan Amsterdamus, fra Bremen.
Jeg, Fredrik Myconius, sognepræst i Gotha i Thuringen, underskriver på egne og på Justus Menius fra Eisenachs vegne.
Jeg, Johan Lang, doktor og prædikant i Erfurt, underskriver egenhændig på egne og mine evangeliske medarbejderes vegne, nemlig:
Hr. Licentiat Ludvig Platz fra Melsungen.
Hr. Magister Sigismund Kirchner.
Hr. Wolfgang Kismetter.
Hr. Melchior Weitmann.
Hr. Johan Thall.
Hr. Johan Kilian.
Hr. Niclas Faber.
Hr. Andreas Menser.
Også jeg, Egidius Mechler, har egenhændig underskrevet.
Til forsiden