Martin Luther

 

Den Store Katekismus

med ny fortale

og formaning til skriftemål

1530

 

 

 

Forord

 

I 1528 var Luther med på en rundrejse til de nye lutherske menigheder. Han kunne da konstatere, at det stod sløjt til med folks viden om selv de helt grundlæggende ting i kristendommen.

 

For at råde bod på det, udarbejder Luther noget undervisningsmateriale. Det er en bearbejdning af en række undervisningsforløb, som Luther selv havde haft over katekismen.

 

Resultatet af det er Den Lille og Den Store Katekismus. De svarer til hinanden som det vi i dag ville kalde elevens bog og lærerens bog. I den lille finder man det stof, som børnene og den jævne kristne skulle kunne. I den store et dette så uddybet og forklaret. Luther giver desuden er række gode pædagogiske og teologiske råd, samtidig med at der er konkrete vejledninger til de enkelte emner og afsnit.

 

De første udgaver udkom i 1529, men allerede året efter kom der et nyt oplag. Her har Luther udvidet sin indledning med en række vigtige iagttagelser og gode råd. Desuden tilføjer han en kort vejledning om skriftemålet, hvor det især er den personlige sjælesorg, Luther er optaget af.

 

Det er denne reviderede og udvidede udgave fra 1530, der her bringes i en ny oversættelse.

 

Oversat og tilrettelagt ved

cand.theol.

Finn B. Andersen

 

 

Dr. Martin Luthers fortale

Når vi lægger så megen vægt på katekismen og indtrængende beder andre gøre det, har det sine gode grunde. Vi ser nemlig, at mange prædikanter og sognepræster desværre er meget forsømmelige på dette område og foragter både deres embede og denne lære. Nogle gør det på grund af deres høj akademiske uddannelse, andre af ren dovenskab og økonomiske hensyn. Som om de var sognepræster og prædikanter for pengenes skyld og ikke havde andet at bestille end at nyde de materielle goder, så længe de lever, som de var vant til under pavedømmet.

     De har nu så rigeligt, klart og let tilgængeligt alt, hvad de skal bruge til at lære og prædike, i mange nyttige bøger. Alligevel er de ikke så samvittighedsfulde og ansvarsbevidste, at de anskaffer sådanne bøger, og hvis de har dem, bruger de dem dog ikke. Det er bøger som ”Prædikener, der tolker sig selv”, ”Ingen grund til panik”, ”Færdige prædikener” og ”Guldåren” og hvad ellers der findes af hjælpemidler. Ak, de er alle sammen nogle værre materialister og livsnydere, der snarere burde passe svin og fange rotter end at være sjælesørgere og sognepræster.

 

Evangeliets frihed gælder ikke kødet

Nu da de er fri for det unyttige og besværlige bønneremseri syv gange i døgnet, kunne de i det mindste bruge lidt tid morgen, middag og aften. Her kunne de læste en side eller to af katekismen, af min lille bog om bøn, af Ny Testamente eller noget andet fra Bibelen, og så bede et Fadervor for sig selv og deres sognebørn. På den måde kunne de dog vise evangeliet lidt respekt og taknemmelighed, til gengæld for at de ved det er blevet befriet for så mange byrder og besværligheder. Kunne de dog blot skamme sig lidt over, at de ligesom svin og hunde, ikke har fået mere ud af evangeliet end denne skadelige, kødelige frihed. For den store hob agter desværre evangeliet alt for ringe også uden præsternes passivitet. Ja, selv når vi opbyder al vores energi, udretter vi intet særligt. Hvad skal det så blive til, hvis vi er forsømmelige og dovne, som vi var under pavedømmet?

     Og dertil kommer sikkerhedens og ligegyldighedens skammelige last, at mange mener, at katekismen er en ringe, simpel lære. Når de har bladret den igennem en enkelt gang, tror de straks, de kan det hele, og kaster bogen hen i en krog. De skammer sig næsten over at læse mere i den. Ja, man finder også nogle slyngler og nærighoveder blandt adelen, der hævder, at man nu hverken behøver sognepræst eller prædikant mere, da man jo har det i bøgerne og selv kan læse det. De lader ubekymret præsteembederne forfalde og stå tomme og lader sognepræst og prædikant lide bitter nød og sult. Det passer fint for de tåbelige tyskere at bære sig sådan ad, for vi tyskere har sådanne forfærdelige folk og må lide under det.

 

Luthers eget andagtsliv

Men det siger jeg for min egen del: Jeg er også doktor og prædikant, ja så lærd og erfaren som nogen af dem, der er så opblæste og sikre. Alligevel gør jeg som et barn, der skal lærer katekismen. Om morgenen og når jeg ellers har tid, læser jeg og gentager ord for ord Fadervor, De Ti Bud, Trosbekendelsen, Davids salmer, osv. Og desuden må jeg endnu daglig læse og studere og kan alligevel ikke tingene, som jeg gerne ville. Nej, jeg må blive ved at være et barn og elev i katekismen, og det vil jeg også gerne. Men disse sarte, kræsne folk vil med én gennembladning straks være klogere end alle doktorer, kunne alt og ikke behøve mere. Nuvel, det er et sikkert tegn på, at de foragter både deres embede og folks sjæle, ja, også Gud og hans ord. De behøver slet ikke at falde, de er nemlig allerede faldet gruelig dybt. De trængte virkelig til at blive børn og begyndte at lære den ABC, som de for længst mener at være kommet ud over.

     Derfor beder jeg disse dovne tyksakke og overmodige helgener, at de for Guds skyld vil åbne ørerne og tro, at de sandelig, sandelig ikke er så lærde og så høje doktorer, som de selv indbilder sig. Ingen skal tro, han er udlært i disse ting eller ved nok, selv om han så selv synes, han kan det hele særdeles godt. For selv om man vidste og kunne alt til punkt og prikke, hvad der dog ikke er muligt i dette liv, så er der alligevel megen nytte og frugt ved, at man daglig læser og ved eftertanke og tale øver disse ting. Helligånden er nemlig nærværende ved denne læsning, gentagelse og eftertænkning og føjer stadig nyt, øget lys og forståelse til, så det stadigt smager bedre og bedre og trænger dybere ind, som Kristus også lover i Matthæus18, 20: Hvor to eller tre er forsamlede i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem.

 

Beskyttelse mod det onde

Desuden er det en uvurderlig hjælp mod Djævelen, verden, kødet og alle onde tanker, at man omgås med Guds ord, taler om det, gennemtænker det. Således priser også den første Salme dem salige, der dag og nat beskæftiger sig med Guds lov. Du kan med garanti ikke finde røgelse af nogen slags, der virker stærkere mod Djævelen, end at du beskæftiger dig med Guds bud og ord, taler og synger om det, overvejer det. Det er i sandhed det rette vievand og det tegn, han flygter for, og hvormed han lader sig fordrive.

     Nu burde du jo alene af denne grund gerne læse, tale, tænke og beskæftige dig med sådanne stykker, selv om du ingen anden frugt og nytte havde, end at du derved kunne fordrive Djævelen og onde tanker. Han kan nemlig hverken høre eller tåle Guds ord. Og Guds ord er ikke som anden løs snak eller eventyr, men som Paulus siger i Rom l, 16, er det en ”Guds kraft”, der tilføjer Djævelen brændende smerte, men os en overstrømmende styrke, trøst og hjælp.

     Er det nødvendig at sige mere? Hvis jeg skulle fortælle om al den nytte og frugt, som Guds ord virker, hvordan skulle jeg så få papir og tid nok. Djævelen kalder man en tusindkunstner. Hvad skal man så kalde Guds ord, som forjager og tilintetgør en sådan tusindkunstner med al hans kunst og magt? Det må jo være mere end en hundredtusindkunstner. Hvordan kan vi så letsindigt foragte denne magt, nytte, kraft og frugt, især os, der vil være sognepræster og prædikanter? Man burde jo ikke alene intet give os at spise, men jage os bort ved at pudse hundene på os og kaste møg efter os. For ikke blot behøver vi hver dag Guds ord som dagligt brød, men vi må også have det som værn mod tusindkunstneren, Djævelens, uafbrudte anfægtelser og fælder.

     Er det ikke nok som opfordring til dagligt at læse katekismen, så bør dog Guds bud alene tvinge os tilstrækkeligt. I Femte Mosebog 6, 9 befaler Gud strengt, at man altid skal beskæftige sig med Guds bud og have det som et mærke for sine øjne og i sine hænder hvad enten man sidder, går, står eller ligger. Det er sikkert ikke uden grund, Gud byde og befale os det så strengt. Nej, han kender den nød og fare, vi er i og Djævelens vedvarende, rasende stormløb og anfægtelse. Derfor advarer han os og beskytter os som med en god rustning mod Djævelens brændende pile, og med en effektiv medicin mod hans dødbringende smitte og gift. Ja, sikke nogle vanvittige, tåbelige fjolser vi er. Vi bygger og bor blandt så mægtige fjender, som Djævelen, men ringeagter alligevel vores forsvarsvåben og er for dovne til at se og tænke på dem.

    

Katekismen er nøglen til Bibelen

Men hvad gør nu disse overmætte, frække helgener, der ikke vil eller gider læse og lære katekismen dagligt? De regner sig selv for meget klogere end Gud selv med alle sine engle, profeter, apostle og alle kristne. For Gud selv skammer sig ikke ved dagligt at belære os på denne måde, da han intet bedre ved at lære os, og stadig lærer os det samme og ikke tager fat på noget nyt eller noget andet. Og heller ingen hellige kender noget bedre eller noget andet at lære og kan aldrig lære det færdigt. Er vi så ikke nogen forfærdelige snobber, når vi bilder os ind, at vi kan det hele, bare vi har læst og hørt det én gang. Og at vi ikke mere behøver at læse og lære det, men på én time er blevet udlært i det, som Gud selv ikke kan blive færdig med at lære os? For han underviser os fra verdens begyndelse til dens ende, og alle profeter og alle hellige har måttet lære det, er blevet ved med at være elever og må stadig være det.

     For det må jo være sådan: Den, der kan De Ti Bud godt og grundigt, han forstår også hele Bibelen. Han kan derfor råde, hjælpe, trøste, træffe afgørelse og dømme, i alle sager og spørgsmål, både åndelige og verdslige, så han kan være dommer over alle lærdomme, samfundsklasser, religiøse anliggender, retsspørgsmål og hvad der ellers kan være i verden. Og hvad er hele Salmernes bog andet end blot tanker over og indøvelse i det første bud? Nu ved jeg alt for godt, at sådanne driverter og frække ånder ikke forstår en eneste Salme, endsige da hele Den Hellige Skrift. Alligevel tror de, at de ved alt og foragter katekismen, der er et kort resumé og en sammenfatning af hele Bibelen.

     Derfor beder jeg endnu en gang alle kristne, og især sognepræsterne og prædikanterne, at de ikke alt for tidligt vil være doktorer og indbilder sig at vide alt. Det er nemlig med indbildninger som med nyt tøj: det kryber. De skal dagligt øve sig flittigt og blive ved, og desuden omhyggelig vogter sig for hovmod og sikkerhedens giftige smitte.  Og de skal fortsætte med at læse, lære, overveje og betragte, og ikke holde op, før de med sikkerhed har erfaret, at de har lært Djævelen til døde og er blevet klogere end Gud selv og alle hans hellige.

     Hvis de gør sig den umage, vil jeg love dem, ja, de skal selv erfare, hvilken frugt, de får, og hvor dygtige folk Gud vil gøre af dem. Med tiden kan de selv smukt bekende, at jo længere og mere de beskæftiger sig med katekismen, jo mindre ved de og jo mere har de at lære. Først da vil de som de sultne og tørstige rigtig kunne smage det, de nu i deres overflod og rigdom, ikke engang gider snuse til. Dertil give Gud sin nåde. Amen.

 

 

Katekismens fem grundtekster

Guds Ti Bud

1. Du må ikke have andre guder end mig.

2. Du må ikke misbruge Guds navn.

3. Du skal holde hviledagen hellig.

4. Du skal ære din far og mor.

5. Du må ikke slå ihjel.

6. Du må ikke bryde ægteskabet.

7. Du må ikke stjæle.

8. Du må ikke sige falsk vidnesbyrd mod din næste.

9. Du må ikke begære din næstes hus.

10. Eller hans hustru, ansatte, dyr eller noget, der er hans.

 

Trosbekendelsen

1. Jeg tror på Gud fader, den almægtige, himmelens og jordens skaber.

2. Og på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vores Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til Helvede, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaren til himmels, siddende ved Gud Faders den almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

3. Jeg tror på Helligånden, en hellig kristelig kirke, de helliges fællesskab, syndernes forladelse, kødets opstandelse og et evigt liv. Amen.

 

 

Fadervor, som Kristus har lært os. 

Vor far, du som er i Himlene!

1. Helliget blive dit navn.

2. Komme dit rige.

3. Ske din vilje, som i Himlen, således også på jorden.

4. Giv os i dag vores daglige brød.

5. Og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere.

6. Og led os ikke ind i fristelse,

7. Men fri os fra det onde. Amen.

 

 

Katekismen giver et kort resumé af Bibelen

Det er de vigtigste stykker, som man først og fremmest må lære sig at gentage ord for ord. Og man skal vænne børnene til dagligt at fremsige dem. Både morgen og aften og ved måltiderne, og man skal ikke give dem mad og drikke, før de har sagt dem. På samme måde har familiens overhoved også pligt til at forholde sig overfor sine ansatte, at han ikke beholder dem i sin tjeneste, hvor de ikke kan dem eller ikke vil lære dem. Man skal ikke finde sig i, at nogle er så primitive og asociale, at de ikke vil lære disse tre hovedstykker. For her er alt, hvad Bibelen indeholder, sammenfattet på en kort, enkel og ligefrem måde. De kære fædre eller apostle, hvem det nu end har været, har her i et kort resumé sammenfattet, hvad der er de kristnes lære, liv, visdom og kunnen, hvad de taler om og beskæftiger sig med og hvad de lever på.

    Når man har forstået disse tre stykker, er det rimeligt, at man også kan gøre rede for vores sakramenter, som Kristus selv har indstiftet. Det er dåben og Kristi hellige legeme og blod. Teksterne står hos Matthæus og Markus i slutningen af deres evangelier, hvor Kristus giver sine disciple de sidste instrukser og udsender dem.

 

Dåben.

 

Gå hen og lær alle folkeslag og døb dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses.  

 

Men den, der ikke tror, skal fordømmes.  

 

    Så meget er nok for almindelige kristne at vide om dåben fra Bibelen.

 

 

 

 

Nadveren

På samme måde om det andet sakramente med korte, enkle ord som teksten hos Paulus:

 

    Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt, et brød, takkede, brød det, gav sine disciple det og sagde: Tag det og spis det! Det er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til min ihukommelse!     

 

    På samme måde tog han også et bæger efter måltidet og sagde: Dette bæger er den nye pagt i mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette, så ofte I drikker, til min ihukommelse.

 

Pædagogiske synspunkter

Således har man nu i alt fem stykker, der rummer hele den kristne lære, som man altid skal lægge vægt på, snakke om og overhøre ord for ord. For du skal ikke regne med, at de unge lærer dem og husker dem alene gennem prædikenen. Når de nu kan disse stykker godt, kan man tilføje nogle salmer eller sange, der passer til, for at indprente og styrke det lærte. På den måde kan man gøre ungdommen kendt med Bibelen, så de stadig når videre.

    Man skal dog ikke slå sig til tåls med, at de alene lærer ordlyden og kan gengive teksten. De unge skal også deltage i gudstjenesten, især når katekismen gennemgås, så de hører den blive udlagt og lærer at forstå, hvad hvert stykke rummer. Så de kan redegøre for, hvad de har hørt, og svare rimelig fornuftig, når man spørger dem, så prædikenen ikke bliver uden nytte og frugt. For at indprente disse ting for ungdommen bestræber vi os på, at prædike over katekismen så ofte som muligt. Og vi gør det ikke svært og indviklet, men kortfattet og letforståeligt, så det rigtig trænger ind og bliver husket. Derfor vil vi nu behandle de nævnte stykker efter hinanden og så tydeligt som muligt vise, hvad der er vigtigt.

 

 

 

 

 

De Ti Bud

1 Du må ikke have andre guder

Det vil sige: Du skal alene anse mig for din Gud. Hvad betyder det, og hvordan skal det forstås? Hvad betyder det at have en Gud, eller hvad er Gud?

    Svar: En Gud kaldes det, som man venter sig alt godt fra, og som man tager sin tilflugt til i al nød. Altså er det at have en Gud intet andet, end at man af hjertet stoler og tror på ham. Det er alene hjertets tillid og tro, der afgør, både hvad der er Gud og afgud, som jeg ofte har sagt. Er troen og tilliden ret, er også din Gud ret. Og omvendt, hvor tilliden er falsk og urigtig, er den rette Gud der heller ikke. For de to hører sammen, tro og Gud. Det, du knytter dit hjerte til og stoler på, er i virkeligheden din Gud.

    Derfor er dette buds meningen altså, at det kræver hjertets sande tro og tillid, som retter sig mod den ene, sande Gud og holder fast ved ham alene. Det vil sige så meget: Se til, at jeg alene er din Gud, og søg ikke nogen anden. Det betyder, at mangler du noget godt, da vent det af mig og søg det hos mig, og hvis du lider ulykke og nød, så hold dig nær til mig. Jeg, jeg vil give dig, hvad du behøver og hjælpe dig ud af al nød. Lad blot ikke dit hjerte hænge ved noget andet og finde ro deri.

   

Definitionen på en gud

Det må jeg forklare tydeligere, så man virkelig forstår det ved nogle almindelige eksempler på det modsatte. Mange mennesker mener, at have Gud og fuldt op af alt, når de har penge og ejendele. I stolthed stoler de så sikkert på det, at de ikke bryder sig om nogen anden. Se, de har også en Gud, som hedder Mammon (Matt 6, 24), det vil sige penge og gods, som de af hele deres hjerte knytter sig til, og som er den almindeligste afgud på jorden. Den, der har penge og gods, føler sig sikker, føler sig glad og uforfærdet, som sad han midt i Paradis. Og omvendt, den, der ingen har, han tvivler og taber modet, som vidste han ikke af nogen Gud. Man vil finde meget få, som er ved godt mod, ikke jamrer og klager, når de ikke har mammon. Det klæber ved den menneskelige natur lige til graven. På samme måde med den, der stædigt sætter sin lid til, at han har store evner, klogskab, magt, gunst, venskab og ære, han har også en gud, men ikke den sande, den ene Gud. Det ser du igen af, hvor overmodig, sikker og stolt man er over sådanne goder, og hvor modløs, når man ikke har dem eller mister dem. Derfor siger jeg endnu en gang: At have en gud er at have noget, som man af hjertet sætter hele sin lid til.

    Se nu ligeledes på, hvad vi har begået i blindhed under pavedømmet. Når nogen havde tandpine, fastede han og vendte sig til den hellige Apollonia. Frygtede han ildebrand, gjorde han den hellige Laurentius til nødhjælper. Frygtede han pest, aflagde han løfter til den hellige Sebastian. Der er meget mere af sådan afskyelighed, hvor enhver vælger sin egen helgen og tilbeder og påkalder ham om hjælp i nøden. Hertil hører også dem, der er så ekstreme, at de slutter pagt med Djævelen, for at han skal give dem, hvad de behøver af penge, hjælpe dem i ulovlig elskov, bevare deres kvæg, skaffe deres tabte ejendom tilbage eller andet, som mirakelmagerne og de der, beskæftiger sig med åndeverden gør. For alle disse sætter deres hjertes tillid til noget andet end den sande Gud, venter sig intet godt af ham og søger det ikke hos ham.

   

Din tro gør din gud

Nu forstår du altså let, hvad og hvor meget dette bud kræver. Menneskets hele hjerte og al dets tillid skal rettes mod Gud alene og ikke mod nogen anden. For du kan nok forstå, at det at have en Gud ikke betyder, at man kan gribe om ham med hænderne og holde ham fast eller stikke ham i en pung eller lukke ham inde i en kasse. Men det er at gribe om ham, når hjertet griber om ham og hænger ved ham. Og af hjertet at hænge ved ham betyder ikke andet end helt at forlade sig på ham. Det er, som ville han sige: Hvad du før har søgt hos helgenerne eller ventet dig af Mammon eller noget andet, det skal du alt sammen vente af mig, og du skal holde mig for den, der vil hjælpe dig og i rigt mål give dig alt godt.

    Se, nu ved du, hvad der er den rette ærefrygt og gudstjeneste, der behager Gud, og som han påbyder os med trussel om evig vrede. Nemlig at hjertet ikke har nogen anden trøst og tillid end til ham og ikke lader sig rive derfra, men gerne risikerer og forsager alt i verden af denne grund. På den anden side kan du let se og forstå, hvordan verden udelukkende bedriver falsk gudstjeneste og afguderi. For der har aldrig været et folk så amoralsk, at det ikke har indrettet og holdt en gudstjeneste. Men hver har til sin særlige gud ophøjet det, som han ventede sig noget godt af og hjælp og trøst. For eksempel har de hedninger, der satte deres lid til magt og herredømme, gjort deres Jupiter til højeste gud. Andre, som stræbte efter rigdom og lykke eller efter lyst og gode dage, Herkules, Merkur, Venus eller andre. De gravide kvinder valgte Diana, og enhver gjorde straks det til gud, som hans hjerte drog ham til. Men således indbefatter det at have en gud, også efter alle hedningers mening, at have tillid og tro. Fejlen er, at deres tillid er falsk og usand, for den er ikke rettet mod den ene Gud, uden hvem der i sandhed ingen gud er, hverken i himlen eller på jorden (2 Mos 44, 6). Derfor gør hedningerne egentlig deres opdigtede indbildning og drøm om Gud til afgud og forlader sig på det rene intet. Således er det med al afgudsdyrkelse, for den består ikke alene i, at man opstiller et billede og tilbeder det, men den har først og fremmest sin rod i hjertet. Det spejder efter og søger hjælp og trøst hos skabningen, hos helgener eller djævle. Det retter sig ikke mod Gud og venter ikke, at han vil hjælpe, og tror heller ikke, at det gode, der sker, kommer fra Gud.

    Hertil kommer endnu en falsk gudstjeneste, det største afguderi, som vi til dato har bedrevet, som stadig regerer i verden, og som alle munkeordener er grundet på. Det angår alene samvittigheden, som her søger hjælp, trøst og salighed i egne gerninger. Man tiltror sig at kunne aftvinge Gud himmelen og fører regnskab over, hvor meget man har skænket, fastet, holdt messe osv. Man forlader sig på det og pukker på det, som vil man ikke have noget givet af ham, men selv erhverve det eller få det ved helgenernes overskydende gerninger. Akkurat som om han måtte stå til tjeneste for os som vores skyldner, mens vi var hans baroner. Hvad er det andet end af Gud at gøre en afgud, ja en opdigtet gud, og at regne sig selv for gud? Men det er nu lidt for akademisk til at passe i de unges undervisning.

   

Det nordeuropæiske ord ”gud”

Men man skal fremholdes for folk, at de nøje skal mærke sig og huske dette buds mening. Man skal sætte sin lid til Gud alene og håbe og vente sig alt godt af ham som den, der giver os legeme, liv, mad, drikke, beskæftigelse og sundhed, beskyttelse, fred og alt, hvad vi trænger til af timelige og evige goder. Han bevarer os mod ulykke og redder og hjælper os, når noget ondt sker os. Kort sagt, Gud er, som nu tilstrækkeligt er sagt, alene den, fra hvem man modtager alt godt og fries fra al ulykke. Derfor, mener jeg også, vi her nordpå fra gammel tid netop kalder Gud med et navn, der er smukkere og bedre end noget andet. Vores ord ”gud” kommer nemlig af det lille ord ”god”, fordi han er en evig kilde, der strømmer over med lutter godhed, og fra hvem alt, som er og kaldes godt, har sit udspring.

   

Skabningen som Guds redskab

For selv om vi får meget godt fra mennesker, så modtager vi det jo i virkeligheden fra Gud, fordi vi får det på grund af hans befaling og ordning. For vores forældre og al øvrighed, ja, hver enkelt over for sin næste, har befaling til at gøre os alt muligt godt. Egentligt modtager vi det ikke af dem, men gennem dem, fra Gud. For skabningerne er kun Guds hånd, kanal og middel, som han giver alt ved. Han giver moderen bryster og mælk at række barnet, korn og al vækst på jorden til livets ophold, alt sammen goder, ingen skabning selv kan frembringe. Derfor må ingen driste sig til at tage eller give noget, der ikke er befalet af Gud, så man erkender det som hans gaver og takker ham derfor, som bønnen kræver. Derfor skal man heller ikke afvise de ting, som goderne formidles igennem og heller ikke i overmod søge andre måder eller veje, end dem, Gud har befalet. For så er det ikke at få det fra Gud, men at søge det ved egen hjælp.

    Så se nu enhver på sig selv, at man frem for alle ting holder dette bud højt i ære og ikke regner det for en spøg. Spørg og ransag dit eget hjerte grundigt, så vil du nok finde ud af, om det alene holder sig til Gud eller ej. Har du et sådant hjerte, som kan vente sig alt godt fra ham, især i nød og savn, og ellers lade alt fare, som ikke er Gud, så har du den ene sande Gud. Omvendt, hænger hjertet ved noget andet, som det venter sig mere godt af og bedre hjælp fra end af Gud, så det ikke løber til Gud, men flygter fra ham, når det går dårligt, så har du en afgud.

 

Belønning og straf

For at man skal være klar over, at Gud mener det alvorligt og holder øje med det, har han for det først føjet en frygtelig trussel til dette bud, dernæst et smukt, trøsterigt løfte. Det skal man understrege tydeligt og indskærpe ungdommen, så den tager sig det til sig og husker det. Der står: ”Jeg er Herren, din Gud, en nidkær Gud, der hjemsøger fædrenes misgerninger på børnene indtil tredje og fjerde led, når man hader mig, men viser barmhjertighed i tusind led, når man elsker mig og holder mine bud.” (2 Mos 20, 5-6). Skønt disse ord gælder alle budene, som vi nedenfor skal høre, er de dog føjet netop til dette hovedbud, fordi det betyder allermest, at et menneske har et ret hovedstykke. For hvor hovedstykket er i orden, må også hele livet blive ret. Og omvendt.

    Så lær nu af disse ord, hvor vred Gud er mod dem, der sætter deres lid til noget uden for ham, og omvendt, hvor mild og nådig han er mod dem, der af hele hjertet tror og fortrøster sig til ham alene. For vreden ophører ikke før i fjerde slægtled, men velgerningen eller godheden strækker sig over mange tusind led. Dette betyder, at man ikke så sikkert skal overlade alt til tilfældigheder, som de rå hjerter gør i den tro, at det ikke betyder noget. Han er den Gud, der ikke ladet det ustraffet, at man vender sig bort fra ham, og han ophører ikke med sin vrede før i fjerde led, når alle er helt udryddede. Derfor vil han frygtes og ikke foragtes.

   

Historiens vidnesbyrd

Dette har han også vist os i alle de historier og beretninger, som Bibelen er fuld af, og som den daglige erfaring stadig grundigt bekræfter. For han har udryddet al afgudsdyrkelse fra begyndelsen af, både hos hedninger og jøder. Og endnu i dag omstyrter han al falsk gudstjeneste, så at alle, der fremturer heri til sidst, må gå til grunde. Selv om man derfor endnu finder stolte, mægtige og rige vomme, der ser stort på Guds vrede, fordi de stoler på deres Mammon, i den tro at de kan bestå mod Guds vrede, så vil de dog ikke kunne klare sig i længden. Før man ser sig om, vil de gå til grunde med alt, hvad de har stolet på, sådan som alle andre er gået under, selv om de troede sig endnu sikrere og mægtigere.

    Disse stivnakker tror, at Gud intet ser og er ligeglad, fordi han er overbærende og ikke straks griber ind. Derfor må han slå til og straffe, så det huskes lige til børnebørnene. Så alle fatter det og ser, at det ikke er nogen spøg for ham. For det er dem, han tænker på, når han siger: ”dem, der hader mig”, det vil sige, dem, som fremturer i deres trods og stolthed. Hvad man prædiker eller siger til dem, vil de ikke høre. Irettesætter man dem, for at de skal forstå deres situation og forbedre sig, inden straffen rammer dem, bliver de tossede og vrede. Sådan gør de sig rigtig fortjent til vreden, som vi nu dagligt ser det med biskopper og fyrster.

    Men selv om disse trusselsord er skrækkelige, så er trøsten i løftet meget mægtigere. De, der holder sig til Gud alene, kan stole på, at han vil vise barmhjertighed imod dem. Det vil sige, at han giver dem ene gode velsignelser, ikke alene dem, men også deres børn i tusind og atter tusind generationer. Dette løfte skal bevæge og drive os til at stole på Gud med hjertets fulde tillid, så vi søger alt godt hos ham, både timeligt og evigt, fordi den høje majestæt tilbyder så store ting, lokker så hjerteligt og lover så rigeligt.

 

Virkelig lykke

Må disse ord derfor gå enhver til hjertet og ikke regne dem, som om de var talt af et menneske. For det er enten evig velsignelse, lykke og salighed eller evig vrede, ulykke og fortvivlelse, der står på spil. Hvad kan du få eller ønske mere, når han så venligt lover dig, at han med alt godt vil være din, at han vil beskytte og hjælpe dig i al nød? Men der mangler desværre meget i at verden tror og regner det for Guds ord, fordi de ser, at dem, der sætter deres lid til Gud og ikke til velstandsånden, lider bekymring og nød. Og Djævelen modstår dem og hindrer dem, så de mangler penge, popularitet og status, ja, knap nok livet. Modsat har de, der tjener pengeguden, magt, popularitet, status og materielle værdier og alt, hvad der er behageligt i denne verden. Derfor må man indprente sig disse ord, der netop er rettet mod et sådant ydre skin, og vide, at de ikke lyver eller bedrager, men vil blive virkeliggjort.

    Tænk du selv efter eller spørg en anden og sig mig: Hvad har de i sidste ende opnået, alle dem, der har brugt deres energi og tid på at skabe sig en formue og materielle goder? Så vil du opdage, at deres slid og arbejde er spildt. Og selv om de har samlet store formuer sammen, så er de dog gået tabt og er forsvundet. Og selv har de aldrig nået at have glæde af deres værdier, som de ikke engang har kunnet give videre blot til tredje slægtled. Eksempler kan du finde nok af i alle historier og hos gamle, erfarne folk. Læg kun mærke til dem og regn med dem. Saul var en stor konge, udvalgt af Gud, og en from mand. Men da han sad solidt på sin trone, lod han sit hjerte trække i den forkerte retning. Han satte sin lid til sin krone og sin magt, så han måtte gå under med alt, hvad han havde, så ikke engang hans børn forblev i live. David var derimod en fattig, foragtet mand, jaget og upopulær, så hans liv intetsteds var sikkert. Men han blev bevaret i stedet for Saul og blev konge. For disse ord måtte stå fast og gå i opfyldelse, fordi Gud ikke kan lyve og bedrage. Overlad du kun til Djævelen og verden at bedrage med deres glimmer, der nok holder en tid, men til syvende og sidst er intet.

    Lad os derfor lære det første bud godt, så vi forstår, at Gud ikke finder sig i nogen dumdristig tillid til noget som helst andet og intet højere kræver af os end en hjertelig forventning om alt godt. Vi skal derfor gå den rette, lige vej og bruger alle goder, som Gud giver, på samme måde som en skomager bruger sin nål og tråd til sit arbejde og derefter lægger dem til side. Eller som en gæst i et herberg, der får mad og seng blot som et midlertidigt behov. Sådan skal enhver gøre i sin stilling, efter Guds ordning, og ikke lade noget tage førstepladsen og blive herre eller afgud. Det må være nok om det første bud, som vi har behandlet grundigt, fordi der ligger allerstørst vægt på det. For, som vi før har sagt, hvor hjertet har det godt med Gud, og dette bud holdes, følger alle de andre bud efter.

 

2 Du må ikke misbruge Guds navn

Det første bud har nu undervist vores hjerte og lært os om troen. Det andet bud fører os uden for os selv og retter mund og tunge mod Gud. Det første, der bryder frem fra hjertet og viser sig, er nemlig vores ord.

    Som jeg nu ovenfor har lært dig at svare på, hvad det vil sige at have en Gud, må du også lære at forstå og gentage meningen af dette og de andre bud enkelt og ligetil.

    Når man spørger: Hvorledes forstår du det andet bud, og hvad vil det sige at bruge Guds navn unyttigt eller misbruge det? – svar da i al korthed: Det er at misbruge Guds navn, når man nævner Gud Herren, hvordan det så end sker, til at bekræfte løgn og al slags umoral. Derfor lærer dette bud så meget, at man ikke med falskhed må anføre Guds navn eller tage det i munden, når hjertet godt véd, eller burde vide, at det forholder sig anderledes. Det sker ofte, når nogen sværger for retten, og den ene part lyver mod den anden. For Guds navn kan man ikke misbruge værre, end hvis man bruger det til at lyve og bedrage med. Det er den simpleste og enkleste mening med dette bud.

    Af dette kan enhver nu selv let regne ud, hvornår og på hvor mange måder, Guds navn bliver misbrugt, selv om det er umuligt at opregne alle misbrug. Kort sagt, sker der al slags misbrug af Guds navn for det første i almindelige handler og ting, der drejer sig om penge, ejendele og anseelse. Det kan foregå offentligt for retten, i butikkerne eller andre steder, når man sværger og aflægger falsk ed på Guds navn eller lægger sit hoved på et fad i en sag. Og især er det meget almindeligt i sager omkring parforholdet, når man bryder de løfter, man har givet hinanden.

    Men allermest foregår misbrugene i åndelige sager, der angår samvittigheden, når falske prædikanter står frem og udgiver deres løgnagtige narrestreger for Guds ord.

    Se, alt dette er at smykke sig med Guds navn eller gøre sig selv ren og retfærdig med det, hvad enten det nu drejer sig om almindelige handler eller høje og skarpsindige sager angående tro og lære. Og blandt løgnerne hører også spotterne, ikke alene de grove, der er kendt for at krænke Guds navn uden skam, og som ikke hører under kirken, men for retten, men også dem, der offentligt spotter sandheden og Guds ord og påstår det kommer fra Djævelen. Det er ikke nødvendigt at uddybe nærmere her.

   

Fordobling af synden

Lad os nu huske på, hvor stor vægt, der ligger på dette bud, så vi omhyggeligt kan tage os i agt for al slags misbrug af det hellige navn. Det er den værste synd, der kan begås i ydre forhold. At lyve og bedrage er i sig selv en stor synd. Men den bliver endnu større, hvis man forsøger at retfærdiggøre det ved at bruge Guds navn som skalkeskjul, så der af én synd bliver en dobbelt, ja, så man mangedobler synden.

    Derfor har Gud også tilføjet et alvorligt trusselsord: ”For Herren vil ikke lade den ustraffet, der misbruger hans navn.” (2 Mos 20). Det vil sige, at det ikke passere upåtalt, men bliver straffet. For som han ikke vil lade det være ustraffet, at man vender sit hjerte fra ham, således vil han heller ikke finde sig i, at man bruger hans navn til at smykke løgnene med. Nu er det desværre en almindelig plage i hele verden, at der kun er så få, der ikke bruger Guds navn til løgn og al slags ondskab. De er lige så få som dem, der af hjertet alene tager deres tilflugt til Gud.

    For den smukke egenskab har vi alle af naturen, at når vi har gjort en skurkestreg, vil vi gerne dække og smykke vores udåd, for at ingen skal se den eller vide besked om den. Ingen er så frække, at de roser sig af deres ondskab. Alle vil gerne gøre det i smug, så ingen opdager det. Overrasker man nu en, må Gud holde for med sit navn og gøre slyngelstregen from, for at forvandle vanæren til ære.

    Det er verdens almindelige fremgangsmåde, og det har bredt sig som en syndflod i alle lande. Derfor har vi også fået den løn, vi søger og fortjener: pest, krig, inflation, ildebrand, oversvømmelse, ulydige hustruer, børn, kolleger og al slags ulykke. Hvor skulle al den elendighed ellers komme fra? Det er en stor nåde, at jorden endnu bærer og nærer os.

    Derfor skal man frem for alt holde de unge fast på dette og de andre bud og vænne dem til at have dem forrest i hukommelsen. Og hvis de overtræder dem, skal man straks irettesætte dem og altid indprente og indskærpe dem budet, så de kan opdrages ikke alene med straf, men også i ærbødighed og frygt for Gud.

    Så forstår du nu, hvad det betyder at misbruge Guds navn. For at sammenfatte det kort, er det altså enten at bruge det alene til løgn og under det navn udgive noget for sandhed, der ikke er det, eller at bruge det til at sværge, bande og udøve magi ved, og handle ondt, på hvad måde det end sker.

   

I sandhedens tjeneste

Foruden det må du også vide, hvordan man bruger Guds navn ret. For når det hedder: ”Du må ikke misbruge Guds navne,” siges der tillige, at man skal bruge det ret. For Guds navn er netop åbenbaret og givet os, for at vi skal bruge det til gavn. Derfor giver det sig selv, at når det er forbudt at bruge det hellige navn til løgn eller umoralske ting, så er det på den anden side påbudt at bruge det til sandhed og alt godt. Det gør man, når man sværger sandt, hvor det er nødvendigt og det forlanges. Når man lærer ret. Og når man påkalder Guds navn i nød og lover og priser det, når det går godt, osv. Det er alt sammen sammenfattet og befalet i ordene fra Salme 50: ”Kald på mig på nødens dag. Jeg vil udfri dig, og du skal ære mig!” Alt dette er at bruge Guds navn i sandhedens tjeneste til vores evige gavn, og på den måde helliges hans navn, som vi beder i Fadervor.

    Her har du således essensen af hele dette bud forklaret. Og når man forstår det, kan man let svare på det spørgsmål, der har bekymret mange lærere, nemlig hvorfor det er forbudt i evangeliet at sværge, når dog Kristus, Paulus og andre hellige har sværget så tit? Meningen er kort og godt den, at man ikke skal sværge på noget ondt, dvs. på en løgn, og hvor det ikke er nødvendigt eller nyttigt. Men på det gode og til næstens forbedring må man godt sværge. For det er en sand og god gerning, hvorved Gud prises og sandheden og retten bekræftes, løgnen gendrives og folk forliges, lydigheden fremmes og strid bilægges. For Gud selv træder imellem og skiller ret og uret, ondt og godt fra hinanden. Sværger den ene part falsk, så har han sin dom, at han ikke skal undgå straffen. Og selv om det går noget tid, skal intet dog lykkes for ham. Alt, hvad han har vundet, skal forsvinde mellem fingrene og aldrig blive nydt med glæde. Således har jeg ofte set det blandt mange af dem, der brød deres ægteskabsløfte. Bagefter havde de ikke én god dag eller time, men er endog blevet ramt forfærdeligt både på sjæl og legeme, og deres ejendele.

   

Børneopdragelsens nødvendighed

Derfor opfordrer jeg indtrængende, at man tidligt vænner børnene til ikke at lyve ved at advare, afskrække, formane og straffe dem. Frem for alt må de ikke bruge Guds navn til det. Hvis man blot lader stå til, kommer der ikke noget godt ud af det. Det er jo åbenlyst, at verden er værre end nogensinde. Der er ingen lov og orden, ingen samfundsmoral, ingen føler ansvar eller viser troskab, men overalt finder man ansvarsløse folk uden nogen grænser. Hverken belæring eller straf gør indtryk på dem. Og alt sammen skyldes det Guds vrede og straf, fordi man har tilsidesat hans bud.

    På den anden side skal man også tilskynde og opmuntre børnene til at ære Guds navn og til stadighed have det klar i alt, hvad de møder og oplever. For det er at vise Guds navn den rette ære, at man forventer al trøst af ham og beder ham om hjælp. Altså skal hjertet først ved troen giver ham ære, derefter kommer munden med sin bekendelse, som vi har hørt.

    Det er en god og nyttig vane, der er effektiv mod Djævelen, der altid er i nærheden og lurer på, hvordan han kan friste til synd og nederlag, smerte og lidelse. Men hvor man af hjertet nævner Guds navn og påkalder det, dér kan han ikke forblive i længden, da han meget nødigt hører dette navn. Og hvis Gud ikke holdt os oppe, fordi vi påkalder ham, så ville der møde os mange skrækkelige og forfærdelige ting. Jeg har selv prøvet det og erfaret, at pludselige, store ulykker straks har vendt sig og ikke har anrettet skade på grund af denne påkaldelse. For at ærgre Djævelen skal vi altid have det hellige navn på læben, for at han ikke skal kunne skade os, som han gerne vil.

   

Pædagogiske indlæringsmetoder

Det er også en god skik, at man vænner sig til daglig at betro sig under Guds beskyttelse med sjæl og legeme, hustru, børn, medhjælpere og alt, hvad man har, mod al den ulykke, der kan møde os. Det er fra denne skik, bordbønnerne og morgen- og aftenandagten stammer. Også den pædagogiske børneskik, at slå korsets tegn, når man ser eller hører noget forfærdeligt og skrækkeligt, og sige: ”Herre Gud, beskyt os. Hjælp os, kære Herre Krist!” eller noget lignende. Og på samme måde, når vi uventet oplever noget godt, hvor lidt det så er, at man da siger: ”Gud ske tak og lov! Det har Gud sendt.” osv. Sådan som man tidligere vænnede børnene til at faste og bede til de forskellige helgener. Det synes Gud betydelig bedre om end al slags klosterliv eller den strengeste munkehellighed.

    Se, sådan kunne man på barnets vilkår og med leg opdrage ungdommen til at frygte og ære Gud. På den måde ville det første og andet bud komme til sin ret og blive praktiseret. Da kunne noget godt slå rod, vokse op og bære frugt, så sådanne folk voksede op, som hele landet kunne få gavn af og glæde sig over. Det ville også være den rigtige måde at opdrage børn på, imens man stadig kan vænne dem til det med det gode og frivilligt. For det, man alene kan fremtvinge ved hjælp af tvang og straf, kommer der ikke noget godt ud af. Man kan højest opnå, at de opfører sig pænt, så længe de er under opsyn.

    Men med den rette metode slår det rod i hjertet, så de frygter Gud mere end trusler og straf. Dette siger jeg så ligetil for ungdommens skyld, at det dog en gang må trænge ind og slå rod. For når vi prædiker for børn, må vi også tale som dem.

    Så har vi da vist, hvordan man forhindrer misbrug af Guds navn og lært den rette brug, som ikke består i ord alene, men i praksis og livsførelse. Og man skal vide, at det i høj grad behager Gud, og at han vil belønne det rigeligt, som han også strengt vil straffe misbruget.

 

 

3 Du skal holde hviledagen hellig

Hviledagen har vi opkaldt efter det hebraiske ord sabbat, der egentlig betyder at hvile, dvs., at ophøre med arbejdet. Derfor plejer vi også at sige, at vi holder fyraften eller helligaften.

    Nu har Gud i Det Gamle Testamente udskilt den syvende dag og bestemt den til hvile og påbudt at helligholde den frem for alle andre dage. Hvad denne ydre hvile angår, er budet alene givet til jøderne. De skulle standse det grove arbejde og hvile, for at både mennesker og dyr kunne rekreere sig og ikke blive nedslidt ved uafbrudt arbejde.

    Jøderne tolkede senere budet alt for snævert og misbrugte det groft, så de også anklagede Kristus og ikke ville tolerere sådanne gerninger af ham, som de dog selv udførte på denne dag. Man kan læse om det i evangelierne. Akkurat som om dette bud var opfyldt ved, at man ikke udførte nogen ydre gerning. Det er dog ikke meningen, som kort og godt er den, at de skulle holde fridagen eller hviledagen hellig, som vi siden skal høre.

   

Moselovens regler gælder ikke for kristne

Derfor angår dette bud efter sin ydre, bogstavelige mening ikke os kristne. Det angår rent ydre ting som andre bestemmelser i Det Gamle Testamente, der er bundet til særlige forhold, personer, tider og steder. Alt dette er nu gjort frit ved Kristus. Vi vil derfor enkelt og ligetil vise, hvad Gud kræver af os i dette bud i kristen betydning. Husk da på, at vi ikke holder hviledag for de lærde og erfarne kristnes skyld, for de trænger ikke til det. Vi gør det første og fremmest af hensyn til vores legeme og de almindelige behov, som naturen lærer os og kræver, så almindelige mennesker, der hele ugen passer deres arbejde og opgaver, kan få en pause til at slappe af og få ny energi. Men allermest gør vi det, for at man på en sådan hviledag har mulighed for at deltage i gudstjenesten, hvad man ellers ikke har. Man kan da samles, for at høre og beskæftige sig med Guds ord, og for at bede, prise og lovsynge Gud.

    Men disse ting er som sagt ikke bundet til bestemte tider som hos jøderne, så det netop skal ske på den eller den dag. Ingen dag er i sig selv bedre end nogen anden. Egentlig burde det foregå hver dag, men da almindelige mennesker er forhindret, må man i det mindste vælge én dag i ugen til det. Og da nu søndagen fra gammel tid har været brugt, skal man lade det blive ved det, for at det kan foregå i enighed og orden, og der ikke ved unødige forandringer skabes forstyrrelser.

   

Budets blivende betydning

Den enkle mening med dette bud er da, at når man holder hviledag, skal man sørge for at komme til at høre Guds ord. Denne dags egentlige formål er altså prædikenen for børnene og almindelige mennesker. Men man skal ikke tolke hvilen så strengt, at en eller anden tilfældig arbejdsopgave, som ikke kan udskydes, skulle være forbudt.

    Når man derfor spørger, hvad de ord betyder: ”Du skal hellige hviledagen”, så svar: At hellige hviledagen betyder så meget som at holde den hellig. Hvad vil det da sige at holde hellig? Ikke andet end at bruge hellige ord, gøre hellige gerninger og leve et helligt liv. For dagen i sig selv trænger ikke til nogen helligelse, for den er i sig selv skabt hellig, men Gud vil have, at den skal være hellig for dig. Altså bliver den hellig eller vanhellig for dig, alt efter om du øver hellig eller vanhellige gerninger på denne dag.

    Hvordan sker nu en sådan helligholdelse? Ikke ved at man sidder og varmer sig under dynen og ikke udfører noget rigtigt arbejde, heller ikke ved at man gør sig i stand og tager sit fineste tøj på, men ved at man som sagt beskæftiger sig med Guds ord, øver sig i det.

    Ja, vi kristne skal jo altid holde hviledag på denne måde, altid foretage os hellige ting, dvs., daglig omgås Guds ord og have det i hjerte og mund. Men da vi som sagt ikke altid har tid og lejlighed, bør man hver uge sætte nogle timer af til ungdommen og i det mindste én dag for hele menigheden, som de udelukkende kan bruge på De Ti Bud, Trosbekendelsen og Fadervor, så hele vores liv og tilværelse bliver indrettet efter Guds ord. Når som helst det sker, holdes der ret helligdag. Hvis det ikke sker, skal det ikke kaldes en kristen hviledag. For at slappe af og gå ledige kan ikke-kristne også godt, ligesom hele sværmen af pavelige præster daglig står i kirken, synger og ringer, men alligevel ikke helliger nogen hviledag. De prædiker nemlig ikke Guds ord eller lever efter det, men lærer og lever lige stik imod det.

   

Alene Guds ord gør hellig

For Guds ord er helligdommen over alle helligdomme, ja, den eneste helligdom, som vi kristne kender til og har. For selv om vi havde alle helgeners relikvier eller indviede klæder i massevis, så ville det ikke gavne os. Det er alt sammen døde ting, som ikke kan hellige nogen. Men Guds ord er den skat, der helliger alle ting, og hvorved alle helgener selv er blevet helliget. Når som helst man omgås med Guds ord, prædiker, hører, læser eller overvejer det, bliver personen, dagen og arbejdet helliget, ikke for den ydre gernings skyld, men for ordets skyld, der gør os alle hellige. Derfor siger jeg altid, at hele vores liv og al vores gerning må leves og handles ud fra Guds ord, hvis det skal kaldes helligt og gudvelbehageligt. Hvor dette sker, står dette bud ved magt i sin fylde.

    Alt, hvad vi derimod tænker og gør uden om Guds ord, er vanhellig for Gud, selv om det stråler og skinner nok så meget. Ja, selv om man så smykkede det med ene helgenrelikvier, som de selvopfundne kirkelige ordener gør, der ikke kender Guds ord, men søger hellighed ved egne gerninger.    

    Læg derfor mærke til, at dette buds kraft og nytte ikke består i at hvile, men i at hellige, så at der hører særlige hellige øvelser til denne dag. For andet arbejde og opgaver kaldes jo egentlig ikke hellige øvelser, med mindre mennesket i forvejen er helligt. Men her må der ske en sådan gerning, som gør mennesket selv helligt. Men det sker som sagt alene ved Guds ord. I den hensigt har man indrettet steder, tider og personer og hele den ydre gudstjeneste, for at det kan foregå offentligt.

   

Guds ord fordrer alvor og seriøsitet

Da der nu ligger så stor vægt på Guds ord, at ingen hviledag kan helligholdes uden det, skal vi vide, at Gud vil have dette bud strengt overholdt. Han vil straffe alle, der foragter hans ord og ikke vil høre og lære det på de tidspunkter, der er bestemt. Mod dette bud synder de, der misbruger og vanhelliger hviledagen åbenlyst. De undlader at høre Guds ord på grund af pengebegær eller letsindighed, eller de sidder rundt på værtshusene som gale, fulde svin. Men det vanhelliges også af dem, der kun hører Guds ord som ren underholdning og kommer og går af gammel vane. Når året er omme, er de ikke nået videre end året før. For man har hidtil ment, at det var at helligholde hviledagen ret, når man om søndagen havde overværet en messe eller hørt evangeliet blive oplæst. Men Guds ord blev der ikke spurgt efter, ligesom der heller ikke var nogen til at undervise.

    Nuvel, selv om vi nu har Guds ord, har vi dog ikke afskaffet dette misbrug. Vi hører gerne prædikenen og lader os formane, men vi hører det uden alvor og opmærksomhed. Derfor skal vi huske på, at det ikke alene drejer sig om at høre ordet, men at det også skal læres og bevares. Og tænk ikke, at det er noget, du kan gøre som du har lyst til, eller at der ikke ligger stor vægt på dette. Det er Guds bud, og at det betyder, at du bliver krævet til regnskab for, hvordan du har hørt, lært og æret hans ord.

    På samme måde må man også irettesætte de kræsne ånder, der straks er overmætte og mister appetitten, når de har hørt en prædiken eller to, som om de nu kunne selv og ikke mere behøvede nogen læremester. For det er netop den synd, man hidtil har regnet blandt dødssynderne, og som kaldes kræsenhed eller kedsomhed, er en ulykkelig, ødelæggende tilstand, som Djævelen fortryller og bedrager mange hjerter med, for at han kan overrumple os og ubemærket berøve os Guds ord.

    For du må huske på, at selv om du kan det aldrig så godt og er en mester i alle ting, så befinder du dig dog dagligt i Djævelens rige. Og han hviler hverken dag eller nat, men søger at overrumple dig, så han kan så vantro og onde tanker i dit hjerte mod de foregående og alle de andre bud. Derfor må du altid have Guds ord i hjerte, mund og øre. For hvor hjertet er passivt og ordet ikke lyder, bryder han ind og har gjort ulykken, før man er klar over det. Omvendt har Guds ord en sådan kraft, hvor man tænker på det, hører det og beskæftiger sig seriøst med det, at det aldrig er uden frugt, men altid giver ny forståelse, energi og discipelsind og renser hjerte og tanker. For Guds ord er ikke passivt og dødt, men virksomt og levende. Og selv om vi ikke havde brug for anden hjælp eller var udsat for andre fare, så burde det dog lokke enhver, at Djævelen derved holdes væk og jages bort, og dette bud bliver opfyldt og glæder Gud mere end alle prangende, hykleriske gerninger.

 

 

4 Du skal ære din far og mor

Hidtil har vi lært de tre første bud, der handler om vores forhold til Gud. For det første, at man hele sit liv af ganske hjerte skal forlade sig på ham, frygte og elske ham. For det andet, at man ikke må misbruge hans hellige navn til løgn eller noget andet ondt, men bruge det til Guds pris og til næstens og egen gavn og salighed. For det tredje, at man på hviledage og helligdage omhyggeligt skal beskæftige sig med Guds ord, for at vores liv og gerninger kan være på ret kurs. Nu følger de syv andre bud, der gælder vores forhold til vores næste. Det første og vigtigste er:

 

DU SKAL ÆRE DIN FAR OG MOR

Denne opgave som far og mor har Gud specielt fremhævet i forhold til alle andre livsopgaver, der er forordnet af ham. Han befaler os ikke blot at elske, men også at ære vores forældre. Vores søskende og vores næste i almindelighed, befaler han os ikke noget højere, end at vi skal elske dem. Han fremhæver og udmærker således vores far og mor frem for alle andre personer på jorden og stiller dem på linie med sig selv. For at ære er noget meget højere end at elske, fordi det ikke alene omfatter kærligheden, men også disciplin, ydmyghed og ærefrygt, som for en skjult majestæt. Det kræver ikke alene, at man tiltaler dem venligt og med ærbødighed, men især at man både med hjerte og i omgangsform er sådan imod dem, at man viser dem ære og regner dem for de øverste næst efter Gud. For den, man af hjertet skal ære, må man også agte for høj og stor.

    Derfor skal man indskærpe børnene, at de skal anse deres forældre som dem, der står i Guds sted. Selv om de er ubegavede, fattige, skrøbelige og underlige, skal de huske på, at de dog er deres far og mor, givet dem af Gud. På grund af deres livsførelse eller fejltagelser skal man ikke berøve dem æren. Man skal ikke se på personerne, hvordan de er, men på Guds vilje, der har skabt og indrettet det på den måde. Ellers er vi alle lige over for Gud, men indbyrdes mellem mennesker er der nødvendig med en sådan ulighed og fastsat forskel. Derfor har Gud også befalet at overholde den, så du er lydig mod mig som din far, og at det er mig, der har myndigheden.

    Så lær nu for det første, hvad det er for en ære mod vores forældre, dette bud kræver. Nemlig at man frem for alt andet anser dem for kostbare og værdifulde som den største skat på jorden. Dernæst at man også i sprogtonen viser selvdisciplin, så man ikke brokker sig, er stædig og råber, men lader dem have ret og tier, selv om de også går for vidt. For det tredje, at man også med praktiske opgaver og økonomisk viser dem den ære, at man hjælper til i det daglige og også når de bliver gamle, syge, skrøbelige eller økonomisk trængte. Alt dette skal man ikke blot gøre glad og gerne, men også med ydmyghed og ærefrygt, som for Gud. For den, der i sit indre véd, hvordan man skal betragte sine forældre, vil ikke lade dem lide nogen nød, men sætte dem over og ved siden af sig selv og hjælpe dem med alt, hvad han har og formår.

   

En gerning, Gud med garanti synes om

For det andet: Læg mærke til, hvilken stor, god og hellig gerning, der her lægges hen til børnene, men som man desværre ganske foragter og slår hen i vejret. Man er sig ikke bevidst, at det er Gud, der har befalet det, og at det er et helligt guddommeligt ord og lære. Havde man regnet med det, ville man vide, at de, der lever efter dette ord, også må være hellige mennesker. Så havde man ikke behøvet at opfinde noget klosterliv eller kirkelige ordener. Så var ethvert barn blevet ved dette bud og havde kunnet vende sig til Gud med god samvittighed og sige: Skal jeg øve gode og hellige gerninger, véd jeg ikke noget bedre, end at vise mine forældre al ære og lydighed, for det har Gud selv befalet. For det, Gud befaler, må være langt ædlere end alt, hvad vi selv kan udtænke. Og fordi der ikke findes nogen højere og bedre mester end Gud, er der virkelig ikke nogen bedre lærdom end den, han giver. Og nu lærer han i rigt mål, hvad man skal gøre, når man vil gøre retskafne, gode gerninger. Og når det er ham, der har befalet det, viser han, at de også behager ham. Når det nu er Gud, der har befalet det og han ikke véd noget bedre at befale, så vil jeg jo ikke kunne gøre det bedre.

    Se, på denne måde burde man have undervist et fromt barn, givet det en god opdragelse og beholdt det hjemme i lydighed og til hjælp for forældrene, så man havde haft gavn og glæde af det. Men man har ikke villet holde Guds bud frem, men har ladet det ligge og er løbet let hen over det, så børnene ikke er blevet bekendt med det. I stedet har man stået og måbet over det, vi selv har fundet på, uden at tage Gud med på råd.

    Lad os derfor for Guds skyld omsider lære, at de unge må sætte alt andet til side og først og fremmest give agt på dette bud. Hvis de vil tjene Gud med virkelig gode gerninger, skal de gøre det, som deres far og mor eller dem, der er sat i deres sted, har brug for. For den, der véd og gør det, har først og fremmest den store trøst i hjertet, at man trods alle dem, der øver deres egne gode gerninger, frimodigt kan rose sig og sige: Se, denne gerning behager min Gud i Himmelen, det véd jeg bestemt. Lad dem med deres mange, store, sure og besværlige gerninger alle på én gang træde frem og rose sig. Lad os se, om de kan gøre noget, der er større og bedre end lydigheden mod fader og moder, som ifølge Guds ord og vilje kommer lige efter lydigheden mod Guds egen majestæt. Når det gælder Guds ord og vilje og hvordan den skal udføres, er der intet, der gælder mere end forældrenes ønsker og hvad, de siger. Blot det ikke strider mod lydigheden mod Gud og er i konflikt med de forrige bud.

    Derfor bør du af hjertet være glad og takke Gud, fordi han har udvalgt dig og sat dig i stand til udføre en så værdifuld og kærkommen gerning. Og selv om den ud ad til anses for den ringeste og mest nedvurderede, så skal du anse den for noget stort og kostbart. Ikke på grund af vores værdighed, men fordi den indbefattes i og omsluttes af en kostbar prydelse og helligdom, nemlig Guds ord og bud. Oh, hvor meget skulle ikke alle eneboere, munke og nonner give, hvis de med alt deres religiøsitet kunne fremvise bare én eneste gerning, øvet på hans bud og med glad hjerte kunne sige til Gud: Nu véd jeg, at denne gerning er dig velbehagelig. Hvad skal der dog blive af disse stakkels fattige mennesker, når de for Gud og alverden skal stå rødmende af skam foran et ungt menneske, der har levet efter dette bud, og de så må tilstå, at de med alle deres anstrengelser ikke er værdige at række dette barn et glas vand. Der sker dem nu kun deres ret på grund af deres djævelske forførelse, fordi de ringeagter Guds bud og i stedet forgæves må plage sig med selvopfundne gerninger og kun få kritik og ulykke som løn.

   

Barnets lydighed eller klosterlivets hellighed

Skulle et hjerte nu ikke springe og strømme over af glæde, når det tager fat på sine daglige opgaver og gør, hvad der er befalet, at det da kan sige: Se, dette er bedre end alle eneboernes hellighed, selv om de faster sig til døde og uden ophør beder på deres knæ. Her har du nemlig en sikker tekst og et guddommeligt vidnesbyrd om, at han har befalet dette, men ikke med et ord har befalet klosterlivet. Men det er ulykken og verdens forfærdelige blindhed, at ingen tror det. Djævelen har i den grad fortryllet os med falsk hellighed og vores egne gerningers falske glimmer.

    Derfor gentager jeg, at jeg gerne ser, at man åbner øjne og ører og lægger sig dette på sinde, for at vi ikke igen skal blive lokket fra Guds rene ord til Djævelens løgn og pjank. Så ville det også stå bedre til, så forældrene fik langt mere glæde, kærlighed, venskab og enighed i hjemmene. Og børnene kunne også vinde forældrenes hele hjerte. Hvis børnene derimod er trodsige og ikke vil gøre, hvad de skal, før man truer dem med straf, så gør de både Gud og forældrene vrede. De berøver sig selv den gode samvittigheds skat og glæde og samler sig en bunke ulykker. Derfor går det nu også sådan i verden, som alle beklager, at unge såvel som gamle er uden hæmninger og grænser, og ikke har nogen ærefrygt eller respekt. De gør ikke noget, uden de drives af udsigt til straf og repressalier, og i det skjulte foretager de sig alt, hvad de kan komme af sted med. Derfor vil Gud også straffe dem og lade dem rammes af al slags elendighed og ulykke. Forældrene formår almindeligvis intet selv. Den ene tåbe avler den anden. Som de selv har levet, sådan bliver deres børn.

    Dette bør nu være det første og vigtigste, der skal drive os til at adlyde dette bud. Og hvis vi ikke havde nogen far og mor, måtte vi ønske, at Gud ville vise os sten eller træ, som vi kunne regne for vores far og mor. Når han nu har givet os levende forældre, hvor meget mere burde vi så ikke være glade for at kunne vise dem ære og lydighed. Vi véd, at det behager den høje majestæt og alle engle, men ærgrer alle djævle. Tilmed er det den største gerning, vi kan øve, næst efter den høje gudstjeneste, der er befalet i de forrige bud. For at give nødhjælp og anden gerning mod næsten kan ikke sammenlignes med dette. Gud har sat denne ordning øverst, ja stillet den i sit sted på jorden. Denne Guds vilje og hans velbehag skal være os årsag og bevæggrund nok til villigt og med lyst at gøre, hvad vi formår.

 

Glem ikke at takke

Desuden er vi jo pligtige til over for verden at være taknemmelige for de velgerninger og alt det gode, vi har modtaget fra vores forældre. Men her hersker Djævelen også i verden, så børnene glemmer deres forældre, ligesom vi alle glemmer Gud. Ingen tænker på, hvordan Gud forsørger, bevarer og beskytter os og giver os så meget godt til sjæl og legeme. Men så snart noget ondt rammer os, bliver vi vrede og beklager os utålmodigt. Straks har vi glemt alt, hvad vi i vores livstid har modtaget af godt. Nøjagtig det samme gør vi mod vores forældre, og der er ikke noget barn, der indser eller tænker på det, med mindre Helligånden giver det. Denne utaknemmelighed i verden kender Gud så rigelig. Derfor påminder og formaner han os ved budene, for at enhver skal huske på, hvad hans forældre har gjort for ham. Derved erkender han, at han har legeme og liv fra dem, og er blevet ernæret og opdraget af dem, og ellers hundrede gange var omkommet i sit eget skidt uden dem. Derfor er det rigtig og godt sagt af gamle, kloge folk: Gud, forældre og lærere kan man aldrig takke eller gengælde nok! Den, som besinder sig på dette, vil vel uden tvang vise sine forældre al ære og bære dem på hænderne som dem, Gud har skænket ham alt godt gennem.   

   

Med udsigt til et godt liv

Foruden alt dette må det også være en stor drivkraft, at Gud har føjet en dennesidig forjættelse til dette bud: ”for at du kan få et langt liv i det land, Herren din Gud vil give dig.” (2 Mos 20, 12). Se selv, hvor seriøst Gud tager det med dette bud, så han tilkendegiver, at lydigheden imod det ikke alene er ham velbehagelig, og at han har sin glæde og lyst deri, men at det også skal bringe lykke og blive til vores egen fordel, så vi kan føre et stille og roligt liv med alt godt. Derfor priser og fremhæver Paulus det også i Efeserbrevet 6, 2, når han siger: ”Det er det første bud, der er knyttet forjættelse til: for at det må gå dig vel, og du må få et langt liv på jorden.” For selv om de andre bud har deres forjættelser, er det dog ingen steder så klart og tydeligt udtalt som ved dette bud.

    Frugten og lønnen er, at den, der holder dette bud, skal have gode dage, lykke og velstand. På den anden side er straffen også, at den, der er ulydig, skal dø tidligt og ikke have nogen glæde af livet. For udtrykket ”at leve længe” betyder i Bibelen ikke blot at opnå en høj alder, men at have alt det, der hører med til et langt liv, som et godt helbred, hustru og børn, beskæftigelse, fred, god regering osv., uden hvilket dette liv ikke kan nydes med glæde eller vare længe. Vil du nu ikke adlyde din far og mor og lade dig opdrage, kommer du til at adlyde politi og domstole, og lyder du ikke dem, så kommer du i hvert fald til at adlyde bedemanden, det vil sige, døden. For dette er kort og godt Guds vilje: Enten gengælder han dig med alt godt, hvis du adlyder ham, elsker og tjener ham, eller han sender dig både bøddel og død, hvis du gør ham vred. Hvad er grunden til, at der er så mange forbrydere, som man daglig må idømme lange straffe, om det ikke er ulydighed? Fordi de ikke vil lade sig retlede af det gode, bringer de det ved Guds straf så vidt, at man kun ser ulykke og stor sorg på deres vej. For det sker meget sjældent, at den slags mennesker dør en naturlig død i deres alderdom.

    Men de fromme og lydige har den velsignelse, at de lever godt og længe og, som vi før har sagt, ser deres børnebørn i tredje og fjerde led. Man kan også se, at hvor der findes fine gamle slægter, der lever i velstand og har mange børn, kommer det af, at nogle af dem har fået en god opdragelse og har set det eksempel, forældrene har givet. Derimod står der skrevet om de ugudelige i Salme 109, 13: ”Hans afkom gå til grunde, hans navn slettes ud i næste slægtled.” Læg dig da på sinde, hvor vigtig en ting lydigheden er for Gud, siden han sætter den så højt og finder så stort behag i den og belønner den så rigeligt, men holder så strengt på at straffe dem, der handler imod den.

    Alt dette siger jeg, for at man skal indprente ungdommen det. For ingen er klar over, hvor nødvendigt dette bud er, da det under pavedømmet ikke har været værdsat eller lært. Det er så enkle og lette ord, derfor mener enhver, at han kan springe let hen over dem og glor efter andre ting, da han i forvejen kan dem. Man indser og tror ikke, hverken at Gud vredes så strengt, hvis vi forsømmer dette bud, eller at de gerninger, vi øver, når vi holder budet, er Gud så kostbare og velbehagelige.

   

Forældremyndigheden uddelegeres

Til dette bud hører også at tale om al slags lydighed mod offentlige myndigheder, der lovgiver og styrer. For fra forældrenes myndighed afledes og stammer al anden myndighed. Hvis en far ikke formår at opdrage sit barn alene, tager han en skolelærer til hjælp, der underviser det. Er han for svag, tager han sine venner og naboer til hjælp. Dør han, overdrager han forældremyndigheden til andre, der har ret til det. Ligeledes må han også have ansatte under sig til at hjælpe med husets arbejde. Alle, der har den funktion, der ligger i ordet ”herre”, er i forældres sted og modtager deres magt og myndighed fra dem. I Bibelen kaldes de derfor også alle for fædre dem, der ifølge deres myndighed har et faderembede og skal vise et faderligt sindelag mod alle, som står under dem. Således har romerne og andre folk også tidligere kaldt manden og konen i huset for husfar og husmor, ligesom fyrster og konger kaldes for landsfædre. Og det er en stor skam for os, der vil være kristne, at vi ikke også bruger den betegnelse eller i det mindste agter og ærer dem som sådanne.

    Hvad et barn nu er fader og moder skyldig, skylder de også dem, der er i forældrenes sted. Derfor bør de ansatte se til, at de ikke alene adlyder deres foresatte, men også ærer dem som deres egne forældre og udfører alt, hvad de véd, man ønsker af dem. Ikke af tvang og modvilje, men med glæde og lyst, netop fordi det er Guds bud, og det behager ham mere end noget andet. Af denne grund bør de yde deres bedste og være glade for, at de har fået nogle foresatte. De kan have en glad samvittighed og vide, hvordan de skal gøre de rette gyldne gerninger, der hidtil har været forsømte og foragtede. I stedet løb enhver i kloster, på valfart og efter aflad i Djævelens navn, sig selv til skade og med dårlig samvittighed.

 

Straf og belønning i ret perspektiv

Hvis man nu bare kunne gøre almindelige mennesker bevidst om dette, så måtte både børn og unge jo springe højt af glæde, love og takke Gud. De kan ved dagligdags opgaver erhverve sig en skat, som dem, man ellers regner for de helligste, ikke har. Er det ikke en stor hæder at vide og kunne sige: ”Når du udfører dine daglige opgaver i hjemmet, er det bedre end alle munkes hellighed og strenge liv?” Og desuden har du det løfte, at det alt sammen skal blive dig til lykke og velsignelse. Hvordan vil du blive saligere eller leve mere helligt, hvad gerningerne angår? For over for Gud er det alene troen, der gør hellig og tjener ham, mens gerningerne tjener andre mennesker. Da har du alt godt, hjælp og beskyttelse fra Herren, dertil en god samvittighed og en nådig Gud, der vil gengælde dig hundrede gange. Hvis du blot er ærlig og lydig, er du næsten kongelig, men hvis ikke, hviler der kun vrede og unåde over dig fra Gud, og du har ingen fred i hjertet og rammes desuden af al slags modgang og ulykker. Den, det ikke gør indtryk på, så han forbedre sig, overlader vi til domstol og bedemand. Derfor skal den, der vil lytte til et godt råd, huske på, at Gud ikke spøger, men at det er dig, Gud taler til og kræver lydighed af. Lyder du ham, da er du hans kære barn. Foragter du hans bud, da skal du have vanære og modgang og et bedrøvet hjerte som løn.

    Der er også grund til at tale om lydighed mod de offentlige myndigheder, der som sagt også hører ind under faderstanden, og hvis område strækker sig vidt. Her drejer det sig ikke om en enkelt far, men om så mange fædre, som der er personer, der har nogen under sig, som indbyggerne i et land eller en by, eller i et firma. For gennem disse offentlige fædre giver Gud os dagligt brød, hus og hjem, beskyttelse og sikkerhed på samme måde som gennem vores naturlige forældre. Da den altså med denne udmærkelse bærer sit navn og sin rang, er det vores pligt at ære den og agte den højt som den dyreste skat og det kosteligste klenodie på jorden.

   

Gud er ikke blind

Den, der nu er lydig, villig og parat til at tjene og gerne vil gøre alt for at ære sin øvrighed, véd, at han gør, hvad der er Gud velbehageligt, og at han får glæde og lykke som løn. Vil han ikke gøre det med kærlighed, men foragte det, og er modvillig og oprørsk, skal han på den anden side også vide, at han ikke skal vente nåde og velsignelse. Og mener han, at han kan tjene penge på sin modstand, vil han på andre måder miste ti gange så meget eller falde i domstolenes hænder eller omkomme i krig, under epidemier eller inflation. Og han skal ikke opnå, at få nogen glæde af sine børn og lide skade gennem sine kolleger, naboer eller fremmede og tyranner, for at han kan få løn og høste, hvad han søger og fortjener.

    Om vi kun én gang ville lade os overbevise om, hvor velbehagelige sådanne gerninger er for Gud og hvilken rig belønning, de indebærer, så skulle vi udelukkende sidde i overstrømmende lykke og have alt, hvad vores hjerte begærer. Men fordi man nu fuldstændig foragter Guds ord og bud, som om de var talt af en eller anden nar, så lad os se, om du kan skubbe Gud af tronen. Hvor vanskeligt bliver det mon for ham, at betale dig igen? Lev du derfor hellere med Guds nåde, fred og lykke, end i ulykke under hans unåde. Hvorfor tror du vel, at verden er så fuld af utroskab, synd, elendighed og mord, andet end at enhver vil være sin egen herre og øvrighed, ikke tager hensyn til nogen og gøre alt, hvad han har lyst til. Derfor straffer Gud den ene slyngel med den anden, så hvis du bedrager og foragter din herre, kommer der en anden, som er på samme måde over for dig. Ja, så du i dit eget hus må finde dig i ti gange så meget ondt fra hustru, børn og kolleger.

    Vi føler godt vores ulykke, brokker os og klager over utroskab, vold og uret, men vil ikke indse, at vi selv er slyngler, der redeligt har fortjent straffen og ikke bliver bedre derved. Vi vil ikke have nåde og lykke og derfor er det rimeligt, at vi kun møder modgang uden formildende omstændigheder. Der må åbenbart endnu findes fromme mennesker på jorden, siden Gud endnu lader os få så meget godt. Hvis det gik os efter fortjeneste, skulle vi ikke eje en øre i huset eller et græsstrå på marken. Alt dette har jeg måttet udfolde med så mange ord, for at nogen dog ville tage det til hjerte, og vi kunne blive frigjorte fra den blindhed og elendighed, hvori vi er faldet så dybt. Så vi for alvor kunne lære Guds ord og vilje at kende. For deraf skal vi lære, hvordan vi kan have nok af glæde, lykke og salighed, både i tid og i evighed.

   

Åndelige fædre

Vi har altså talt om tre slags fædre i forbindelse med dette bud. De naturlige fædre, de fædre, der er vores foresatte i det daglige arbejde og landsfædrene i landets ledelse. Desuden er der også åndelige fædre, ikke som under pavedømmet, hvor de vel havde titlen, men ikke har udført noget faderligt embede. For åndelige fædre er alene dem, der underviser os i Guds ord og leder os, som Paulus roser sig af at være en far, når han siger: ”For i Kristus Jesus var det mig, der ved evangeliet blev far til jer.” (1 Kor 4, 15). Fordi de nu er fædre, tilkommer der dem også ære, og det vel frem for andre. Men det er dem, der får den allermindst. For verden ærer dem på den måde at man jager dem ud af landet og ikke under dem en bid brød. Kort sagt, de må, som Paulus siger, være verdens affald, et udskud i alles øjne (1 Kor 4, 13).

    Derfor er det nødvendigt, at indskærpe for folk, at de, der vil kaldes kristne, over for Gud er skyldige at vise dem, der våger over vores sjæle, dobbelt ære, så man gør godt imod dem og støtter dem økonomisk. Så vil Gud også give dig nok, og du skal ikke mangle noget. Men her jamrer og klager alle sig. De er bekymrede for, om deres økonomi nu vælter, og kan derfor ikke lønne bare én retskaffen præst, mens vi før mættede ti katolske ædedolke. Derfor har vi også fortjent, at Gud tager sit ord og sin velsignelse fra os og igen lader løgnepræster fremstå, der atter kan føre os til Djævelen og i tilgift udsuge vores penge og vores blod.

    Men de, der holder sig Guds vilje og bud for øje, har det løfte, at det rigeligt skal gengældes dem, hvad de ofrer deres naturlige og åndelige fædre og yder til deres ære. Ikke bare sådan, at de et år eller to skal have brød, klæder og penge, men et langt liv, næring og fred og evigt være rige og salige. Gør derfor kun, hvad du er skyldig, og lad Gud sørge for, hvorledes han vil ernære og opholde dig. Har han lovet det og endnu aldrig løjet, vil han heller ikke lyve for dig her. Det skulle drive os og skabe et hjerte i os, der måtte smelte af lyst og kærlighed til dem, vi skylder ære, så vi opløftede vores hænder og glade takkede Gud, der har givet os sådanne løfter, for hvis skyld vi burde løbe til verdens ende. For om hele verden forenede sine kræfter, formåede de dog ikke at lægge én time til vores liv eller give os et eneste lille korn af jorden. Men Gud kan og vil give dig alt i overflod efter dit inderste ønske. Men den, der foragter dette og slår det hen i vejret, er ikke værdig at høre et Guds ord. Dette er nu rigeligt sagt til alle, der hører ind under dette bud.

   

Formaning til forældrene

Desuden er det også rimeligt, at der prædikes for forældrene og alle dem, der er i forældrene sted, om hvordan de skal forholde sig mod dem, der er betroet i deres varetægt. Det står vel ikke udtrykkeligt i De Ti Bud, men er dog ellers befalet rigeligt så mange andre steder i Bibelen. I dette bud, hvor Gud nævner far og mor, vil han også have forældrene indbefattet. For han vil ikke have slyngler og tyranner til denne opgave og embede. Og han giver dem heller ikke magt og ret til at styre, for at de skal lade sig tilbede, men for at de skal huske på, at de selv er skyldige at lyde Gud, og at de frem for alt hjerteligt og trofast skal varetage deres embede, så de ikke alene føder og legemligt forsørger deres børn, kolleger og landsmænd, men først og fremmest opdrager dem til Guds pris og ære. Tænk derfor ikke, at det beror på din egen opfattelse og forgodtbefindende, men at Gud strengt har befalet og pålagt dig det, og for ham skal du også stå til ansvar for det.

    Her har vi atter den store elendighed, at ingen er opmærksom på dette bud eller tager det alvorligt. Man lever, som om Gud havde givet os børn, for at vi skulle have dem til fornøjelse og underholdning. De ansatte, for at vi bare skulle bruge dem til opgaverne som malkekøer og arbejdsheste. Og landets indbyggere, for at vi egenrådigt skal herske over dem og overlade dem til sig selv, som om det ikke kom os ved, hvad de lærer, eller hvordan de lever. Ingen vil indse, at der her er tale om en befaling af den guddommelige majestæt, som strengt kræver det efterlevet og straffer overtrædelser. Og man ser ikke den store nød, der gør at man med alvor tager sig af ungdommen.

   

Opdragelse og uddannelse

For hvis vi vil have gode og dygtige folk både til de verdslige og kirkelige opgaver, må vi sandelig ikke spare nogen energi, besvær eller omkostning på vores børns undervisning og opdragelse, så de kan tjene Gud og verden. Vi skal ikke alene tænke på, hvordan vi kan samle gods og penge til dem. Gud kan godt forsørge dem uden os og gøre dem rige, således som han også daglig gør. Men han har givet og betroet os børn, for at vi skal opdrage og lede dem efter hans vilje, ellers behøvede han jo hverken far eller mor til det. Derfor må enhver gør sig det klart, at han under tab af den guddommelige nåde frem for alt er skyldig at opdrage sine børn til gudsfrygt og erkendelse. Og hvis de er egnede til det skal man også lade dem undervise og studere, så man kan få nytte af dem, hvor der er behov.

    Hvis man nu gjorde det, skulle Gud også i rigt mål velsigne os og give os sin nåde til at opdrage mennesker, som folk og fædreland kunne forbedres ved. Så skulle man få gode og dygtige medborgere, samvittighedsfulde og huslige kvinder, som igen kunne opdrage fromme børn og legekammerater. Betænk nu selv, hvilken ubodelig skade du gør, hvis du er sløset her og ikke gør dit til, at dit barn opdrages til et nyttigt, Gud velbehageligt menneske. Du drager da al synd og vrede over dig selv og dine børn og fortjener Helvede, selv om du var nok så from og hellig. Og fordi man foragter dette, straffer Gud også verden så forfærdeligt, at man hverken har offentlig ro og orden, styrelse eller fred. Derfor klager vi også alle sammen uden at kunne indse, at det er vores egen skyld. For således som vi opdrager dem, får vi dem også, ulydige og uden for pædagogisk rækkevidde. Det burde nu være nok til formaning. En grundigere uddybning må ske en anden gang.

 

 

5 Du må ikke slå ihjel

Vi har nu gennemgået alt om det åndelige og det verdslige styre, altså lydigheden mod den guddommelige og faderlige myndighed. Men her går vi nu ud af vores eget hus til naboerne for at lære, hvordan vi skal leve indbyrdes, enhver med sin næste. Derfor er hverken Gud eller øvrigheden indbefattet i dette bud, lige så lidt som det fratager dem den ret, de har til at idømme dødsstraf. For Gud har overdraget den magt, han har til at straffe forbrydere, til øvrigheden i forældrenes sted. Som man kan læse i Femte Mosebog 21, 18-21, så stillede forældrene førhen selv deres børn for retten og dømte dem til døden. Derfor er der her tale om et forbud privatpersoner imellem, men ikke for øvrigheden.

    Dette bud er nu let nok at forstå og er ofte blevet udlagt, da man hvert år hører det i forbindelse med evangelieteksten fra Matthæus 5, 20-26, hvor Kristus selv udlægger det og sammenfatter det i en hovedsum, nemlig at man hverken må dræbe med hånd, hjerte, mund, tegn eller attituder, og heller ikke give gode råd eller yde hjælp til det. Derfor forbydes enhver her at vredes, undtagen som sagt dem, der er sat i Guds sted, altså forældre og øvrighed. For Gud, og de, der er i Guds sted, skal netop udtrykke deres vrede, irettesætte og straffe på grund af dem, der overtræder dette og andre bud.

    Men årsagen til og nødvendigheden af dette bud er, at Gud udmærket er klar over, hvor ond verden er, og at dette liv rummer mange ulykker. Derfor har han sat dette og andre bud mellem de gode og de onde. Som der nu er mange slags fristelser mod alle bud, sådan går det også her, fordi vi må leve blandt mange mennesker, der gør os fortræd, så det giver anledning til at vi bliver irriteret på dem. Ser din nabo f.eks., at du har fået et bedre hus og gård, større materiel fremgang og lykke fra Gud end ham, ærgrer han sig og misunder dig og taler ondt om dig. Sådan får du ved Djævelens tilskyndelse mange fjender, som ikke under dig noget godt hverken i legemlig eller åndelig henseende. Når man nu oplever det, vil vores hjerter rase og fnyse og hævne sig. Så begynder man at skændes og slås, og bagefter følger elendighed og mord. Her kommer Gud os nu i forkøbet som en venlig far og vil have striden bilagt, for at det ikke skal udvikle sig til noget værre, eller den ene skal ødelægge den anden. Han vil kort sagt have, at hver og en skal være beskyttet, befriet og berolige mod uret og vold fra andre menneskers side og have dette bud opstillet som en ringmur, en fæstning og et fristed for næsten, så man ikke skal tilføje ham fortræd og skade på legemet.

 

Syndens kædereaktion

Meningen med dette bud er altså, at man ikke skal tilføje sin næste noget ondt, selv om han i høj grad har fortjent det. For når drab er forbudt, er også alt det forbudt, der kan blive årsag og ophav til drab. For mange, som ikke slår ihjel, forbander dog næsten eller ønsker ham af hjertet så meget ondt, at hvis det skulle komme over ham, ville han snart dø. Da det nu af naturen hænger ved enhver, og det er almindeligt, at ingen vil tåle noget af den anden, vil Gud bortrydde selve roden og årsagen til hjertets vrede mod næsten og vænne os til altid at have dette bud for øje og spejle os i det. Vi skal se på Guds vilje og med hjertelig tillid og påkaldelse af hans navn overgive den uret, vi lider, til ham og lade de andre rase og vredes i deres fjendskab, så de gør, hvad de vil. På den måde skal et menneske lære at tæmme sin vrede og få et tålmodigt og forsonligt hjerte, især mod dem, der giver ham årsag til vrede, altså hans fjender.

   

Mange slags mord

Hovedsummen af dette bud er derfor, at man tydeligt skal gøre folk forståelige, hvad det betyder ikke at slå ihjel. For det første, at man ikke tilføjer nogen noget med hånd eller i gerning. Dernæst at man ikke bruger tungen til at overtale eller råde nogen til ondt. Ligeledes at man ikke bruger eller tillader noget middel eller nogen metode, som kan skade eller krænke nogen. Og endelig, at hjertet ikke er fjendsk mod nogen eller af vrede og had ønsker ondt over nogen, så at både legeme og sjæl er uden skyld over for enhver, særlig over for dem, der ønsker eller tilføjer dig noget ondt. At øve ondt imod dem, der under dig alt godt og som er venlige mod dig, er jo ikke menneskeligt, men djævelsk. Imod dette bud forsynder sig ikke blot de, der gør deres næste ondt, men også den, der kan gøre sin næste godt ved at forhindre, forebygge, beskytte og redde, men ikke gør det. Hvis du således lader nogen gå nøgen, som du kunne have givet tøj, så er du skyld i at han fryse ihjel. Ser du nogen sulte, og du ikke giver ham mad, så er du skyld i at han dør af sult. På samme måde, hvis du ser nogen uskyldigt dømt til døden eller i lignende nød, og du ikke redder ham på trods af, at du kender middel og udvej, så er du skyld i hans død. Og det hjælper ikke, at du siger, at det ikke er sket med din medvirken, for du har unddraget ham din kærlighed og berøvet ham den velgerning, som kunne have reddet ham.

 

Passiv dødshjælp i luthersk betydning

Derfor kalder Gud også med rette alle dem for mordere, som over for mennesker i nød og livsfare ikke hjælper med vejledning og handling. Han vil lade dem ramme af en meget hård dom på den yderste dag, som Kristus selv forkynder, når han siger: ”For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog jer ikke af mig, jeg var nøgen, og i gav mig ikke tøj, jeg var syg eller i fængsel, og i så ikke til mig.” (Matth 25, 42-43). Det vil sige: I ville have ladet mig og mine dø af sult, tørst og kulde, sønderrive af vilde dyr, rådne op i fængsel og gå til grunde i elendighed. Hvad er det andet end at kaldes mordere og blodhunde? For selv om du ikke har begået noget sådant i handling, så har du dog ladet din næste blive i sin ulykke og ladet ham omkomme. Og det er jo akkurat det samme, som om jeg så nogen falde i vandet og kæmpe for livet eller falde i ilden og kunne række ham en frelsende hånd og redde ham, men ikke gjorde det. Ville jeg da ikke stå for alles øjne som en morder og usling? Derfor er det Guds bestemte vilje, at vi ikke skal lade noget menneske lide noget ondt, men vise vores næste al godhed og kærlighed. Og det gælder, som før sagt, ganske særligt dem, der er vores fjender. For at gøre sine venner godt er kun en simpel hedensk dyd, som Kristus siger i Matthæus 5.

    Her har vi da atter Guds ord, hvormed han opmuntrer og driver os til rette, ædle og høje gerninger, som mildhed, tålmodighed og kort sagt kærlighed og virksom godhed mod vores fjender. Og han vil stadig minde os om at tænke tilbage på det første bud, at han er vores Gud og derfor vil hjælpe os, være os nær og beskytte os, så han kan neddæmpe vores lyst til at hævne os.

    Dette skulle man nu lære med kraft og indskærpe, så ville vi få hænderne fulde af gode gerninger. Men dette er ikke værd at prædike for munkene. Det ville gøre gejstligheden for stor skade og være nærgående mod eneboernes hellighed, og man ville vel netop beskylde os for at forbyde gode gerninger og lægge klostrene øde. For på denne måde ville det almindelige kristne liv gælde lige så meget, ja, meget mere, og enhver kunne se, hvordan de med et falsk og hyklerisk skin af hellighed bedrager og forfører verden, fordi de har bagatelliseret dette og andre bud og holdt dem for unødvendige, som om de ikke var bud, men blot evangeliske råd. Og desuden har de frækt prist og udskreget deres hykleri og gerninger som det mest fuldkomne liv, for at de kunne føre et godt og behageligt liv uden kors og tålmodighed. Det er også derfor de er gået i kloster, for at de ikke skulle behøve at lide noget ondt af nogen eller gøre noget godt. Men du skal vide, at dette er de sande, hellige og guddommelige gerninger, som Gud med alle engle glæder sig over, mens al menneskelig hellighed er at sammenligne med stank og skidt, som ikke fortjener andet end vrede og fordømmelse.

 

 

6 Du må ikke bryde ægteskabet

De følgende bud er nu i sig selv lette at forstå ud fra de foregående, for de går alle ud på, at man skal vogte sig for alt det, der kan skade næsten. Og de er opstillet i en udmærket rækkefølge. Først taler de om næstens person selv. Dernæst peges der på den person, der står ham nærmest eller som har den højeste værdi for ham næst efter hans liv, nemlig hans ægtefælle, som er ét kød og blod med ham. Der er ikke noget andet, man kan skade ham mere med. Derfor indskærpes det også her klart, at man ikke skal tilføje ham nogen skade ved hans ægtefælle. Ifølge ordlyden sigter budet egentlig kun på ægteskabsbrud, fordi det hos det jødiske folk var forordnet og påbudt, at enhver skulle gifte sig. Derfor blev ungdommen også meget tidligt gift, så det at leve ugift ikke blev regnet for noget. Offentlig prostitution var heller ikke tilladt, som det nu er tilfældet. Derfor var ægteskabsbrud den almindeligste form for seksuel synd hos dem.

   

Ægteskabet er en guddommelig ordning

Men fordi der blandt os findes en værre suppedas og en skammelig sammenblanding af alle former for seksuelle synder og utroskab er dette bud rettet imod al slags uordentlig seksualitet, under hvad navn det end nævnes. Det er ikke blot den ydre gerning, der er forbudt, men også ethvert middel, anledning og tillokkelse til det. Så hjerte, mund og hele kroppen kan være disciplineret og ikke give rum for seksuelle synder eller yde hjælp eller vejledning til det. Ja, ikke alene det, men vi skal også forhindrer, beskytte og redde, hvor der er fare på færde. Vi skal yde bistand og vejledning, for at vores næste kan bevare sin ære. Hvis du undlader at gribe ind, hvor du kunne have hindret synden, eller ser igennem fingre med det, som om det ikke kom dig ved, har du lige så stor skyld som gerningsmanden selv. Kort sagt kræves der både at enhver lever disciplineret, og at han også hjælper sin næste til det. Gud vil altså ved dette bud omgærde og beskytte enhvers ægtefælle, så ingen forgriber sig på vedkommende.

    Men fordi dette bud gælder netop ægteskabet og giver anledning til at tale om det, skal du for det første lægge vel mærke til, hvordan Gud så herligt priser og ære det. Han både stadfæster og beskytter ægteskabet med dette bud. Ovenfor i det fjerde bud stadfæster han det: »Du skal ære din fader og din moder.” Men her værner og beskytter han det som sagt. Derfor vil han også, at vi skal ære det og anse det for en guddommelig, salig ordning, og leve i det, fordi han har indstiftet det før alle andre livsstillinger. I den hensigt har han også skabt mænd og kvinder forskellige, som man kan se - men ikke til umoral. Det er for at de skal holde sig til hinanden, være frugtbare, få børn og forsørge dem og opdrage dem til Guds ære. Derfor har Gud også velsignet denne ordning rigt frem for alle andre og har skænket den alt, hvad der findes i verden, for at familien kan blive godt og rigeligt forsørget. Det ægteskabelige liv er altså ikke en leg eller en menneskelig opfindelse, men en fortræffelig ordning, og det ægteskabelige liv er guddommelig seriøst. For det er Gud meget magtpåliggende, at man opdrager folk, der kan tjene verden og hjælpe den til gudserkendelse, saligt liv og alle gode egenskaber for at bekæmpe ondskaben og Djævelen.

    Derfor har jeg altid understreget, at man ikke må foragte eller ringeagte denne ordning, som den blinde verden og vores falske kirkefolk gør. Vi skal værdsætte den i lyset af Guds ord, som den er smykket og helliget med. Den er ikke blot ligestillet med alle andre livsstillinger, men går forud og over alle, hvad enten det er kejsere, fyrster, biskopper, og hvad de end kaldes. For hvilke kirkelige og verdslige ordninger der end er, må de alle ydmyge sig og lade sig finde i denne ordning, som vi senere skal høre. Derfor er den ikke nogen speciel ordning, men en altomfattende og ædel ordning, der findes i hele kristenheden, ja i hele verden.

    For det andet bør du også vide, at den ikke blot er en hæderlig, men også en nødvendig ordning. Og det er alvorligt påbudt af Gud, at mænd og kvinder, af hvilken samfundsklasse, de end er, skal være i den. Det er de nemlig skabte til, med undtagelse af nogle få, som Gud særlig har undtaget. Det er enten fordi de ikke egner sig til ægteskab, eller fordi de ved en særlig overnaturlig nådegave er fritaget, så de kan bevare seksuel renhed uden for ægteskabet. For hvor naturen går sin gang, som Gud har skabt den, er det ikke muligt at bevare en ren moral uden for ægteskabet. Kød og blod er og bliver kød og blod, og den naturlige lyst og drifterne har deres uforanderlige og nødvendige gang, som enhver ser og mærker. For at det derfor skal være lettere at undgå seksuelle synder, har Gud befalet ægtestanden, for at enhver skal have sin egen ægtefælle og lade sig nøje med det. Selv om der også i ægteskabet er behov for Guds nåde, for at hjertet kan forblive rent på dette punkt.

   

Det urene cølibat

Heraf ser du, hvordan hele vores papistiske flok af præster, munke og nonner sætter sig imod Guds ordning og bud, når de foragter og forbyder ægteskabet og lover evig kyskhed og derved bedrager folk med løgn og hykleri. For ingen har så lidt kærlighed og lyst til en ren moral, som netop de, der for deres store helligheds skyld unddrager sig ægteskabet. Enten lever de offentligt og skamløst i hor eller de gør hemmeligt nogen ting, der er endnu værre, som man ikke engang tør nævne, men som man desværre så ofte har erfaret sandheden af.

    Kort sagt, selv om de afholder sig fra selve den ydre gerning, så kredser deres tanker uafbrudt om sex og urene lyster. Det er et uafbrudt begær og en skjult lidenskab, som man kun kan leve med i ægteskabet. Derfor er ethvert løfte om seksuel renhed uden for ægteskabet forbudt ifølge dette bud. Og det er tilladt, ja, endog befalet stakkels bundne samvittigheder, der er blevet bedraget gennem deres klosterløfter, at de må træde ud af den umoralske ordning og træde ind i det ægteskabelige liv. Klosterlivet har ikke magt til at bevare renheden, selv om det var aldrig så guddommeligt, og de, der forbliver deri, må stadig synde mere og mere imod dette bud.

    Det fortæller jeg, for at man kan give ungdommen lyst til ægteskabet og vide, at den er en salig og Gud velbehagelig ordning. Derved kunne man med tiden atter bringe det derhen, at den igen kunne komme til ære og ret, og at det hæmningsløse og umoralske liv, der nu breder sig alle steder i verden med offentlige bordeller og andre skammelige ting, må blive stoppet. Det er de sørgelige følger af denne foragt for ægteskabet. Det er derfor også forældrenes og de offentlige myndigheders pligt at sørge for, at ungdommen opdrages med en god moral og livsførelse. Og når de bliver voksne, skal man lade dem gifte sig med ære efter Guds vilje. Dertil give Gud sin velsignelse og nåde, så det bliver til velsignelse og glæde.

   

Et godt ægteskab kræver indsats

I overensstemmelse hermed, skal det til slut siges, at dette bud ikke alene kræver, at enhver lever moralsk rent i gerning, ord og tanker i sin livsstilling, dvs., først og fremmest i ægteskabet, men også, at man elsker og er glad for den ægtefælle, Gud har givet. For hvor den ægteskabelige renhed skal bevares er det altafgørende, at mand og hustru lever med hinanden i kærlighed og enighed, så de af hjertet og i troskab virkelig vil hinanden. Det er en af de vigtigste ting, der fremmer kærligheden og viljen til at holde sit ægteskab rent. Og hvor det er tilfældet, vil den rette seksualmoral også følge af sig selv uden noget bud. Derfor formaner Paulus også så flittigt ægtefolkene til at elske og ære hinanden. Her har du nu atter en kostelig gerning, ja, mange og store, gode gerninger, som du med glæde kan rose dig af mod alle kirkelige ordner, som man har fundet på uden Guds ord og bud.

 

 

7 Du må ikke stjæle

Næst efter din person og din ægtefælle er dine ejendele også vigtige. Også det vil Gud have bevaret og befaler derfor, at ingen må tage noget af det eller skade det. For at stjæle betyder ikke andet end med urette at sætte sig i besiddelse af en andens ejendom. Heri er kort sagt indbefattet enhver gevinst, der sker på næstens bekostning, i enhver form for handel. Det er nu en meget vidt udbredt last, som man næsten ikke regner for noget, så den går ud over alle grænser. Hvis man skulle hænge alle dem, der er tyve, men dog ikke vil kaldes det, ville verden snart blive en ørken og hverken bødler eller galger række til. At stjæle er som sagt ikke bare det, at man tømmer pengekasser og lommer, men også at man snyder på torvet, i forretninger, spisesteder og værksteder, ja, kort sagt, alle steder, hvor man handler og modtager og giver varer og arbejde for penge.

 

De virkelige stortyve

For at forklare det for almindelige mennesker, skal jeg vise et grelt eksempel, så man kan se, hvor fromme, vi er. Hvis en ansat ikke er ærlig og omhyggelig med sine opgaver, men pådrager skader eller lader nogen ske, som godt kunne være forhindret, så kan man påfører det sted, hvor man er, et tab på flere tusind kroner. Vi taler her om ting, man gør i ond hensigt og ikke ved uheld, der ikke var planlagt. Det samme er tilfældet hvis man på grund af dovenskab, ligegyldighed eller ondskab sløser eller handler uforsvarligt med tingene for at irritere og sætte sig op mod sine overordnede. Hvis en anden hemmeligt havde fjernet eller stjålet de samme ting, ville han være blevet straffet som en forbryder, men du tør rose dig af og holde på din ærlighed, og ingen skal vove at kalde dig tyv. Det samme gælder også alle håndværkere og arbejdere, der i deres begærlighed ikke ved, hvordan de bedst kan få mest mulig i betaling og løn. Alligevel er de dovne og fusker med deres arbejde. De er alle sammen værre end hemmelige tyve, som man dog kan sætte bag tremmer eller forebygge at de gør det igen. Men mod de andre kan man ikke værge sig, og der er ingen, der tør kritisere dem eller beskylde dem for tyveri. Man vil hellere tabe ti gange så meget ud af sin pung. For her er det mine naboer, gode venner og mine egne kolleger, som jeg ellers venter mig godt af, der er de første til at snyde mig.

    Således sker det også i stor udstrækning på torvet og i den daglige handel, hvor den ene åbenlyst bedrager den anden med dårlige varer, mål, vægt og penge og snyder ham med smarte, udspekulerede finansoperationer eller andre metoder. Man sætter priserne op og piner og plager køber, som man har lyst. Hvem kan vel opregne alle disse ting? Det er kort sagt det almindeligste arbejde og den største klub på jorden. Og betragter man verden og alle dens foretagender, så er den ikke andet end en kæmpe stald, fuld af store tyveknægte. Derfor er det heller ikke lommetyvene, der er de virkelige stortyve, men dem, der sidder på fine kontorer og kaldes direktører og ærlige borgere, mens de bag de flotte facade sjæler og røver.

    Ja, her burde man måske tie om de små tyve, når man skal tage fat på de store ærketyve, som de store i samfundet søger selskab med, og som daglig udplyndrer ikke en by eller to, men hele landet. Og hvad med alle tyves overhoved og øverste skyts-herre, den hellige pavestol i Rom og hele dens slæng, som gennem tyveri har tilranet sig alverdens skatte, og som de den dag i dag ruger over? Det er kort sagt sådan her i verden, at de, der kan stjæle og røve åbenlyst, går frit og sikkert uden at nogen straffer dem. De forlanger oven i købet at være æret og agtet, mens de små, hemmelige tyve, som én gang har forgrebet sig, må lide skam og straf og anse de andre for retskafne og hæderlige folk. De andre skal alligevel vide, at de over for Gud er de største tyve, og at han også vil straffe dem efter deres værdighed og fortjeneste.

 

Ærlighed varer virkelig længst

Da nu dette bud, som jeg har påvist, rækker så vidt, er det nødvendigt og rigtigt at indskærpe og udlægge det for almindelige mennesker, så man ikke lader folk gå så sikre og sorgløse omkring, men altid stiller dem Guds vrede for øje og indprenter dem den. For det er ikke for de kristne, vi skal prædike dette, men først og fremmest for de tyveknægte og skurke, som dommer og fængselsbetjent snarere skulle prædike for. Derfor skal enhver vide, at han under fortabelse af Guds nåde er forpligtet til ikke at gøre sin næste nogen skade, eller berøve ham nogen fordel, eller vise utroskab i handel og arbejde. Tværtimod skal man i troskab bevare hans ejendom, fremme og befordre hans gavn, særlig da hvis man får løn og penge for det.

    Den, der nu overmodigt foragter dette, kan nok gå fri og undslippe samfundets staf, men han kan ikke undslippe Guds vrede og straf. Han skal blive en hjemløs tigger, og desuden få al plage og ulykke, hvis han forhærder sig i trods og hovmod. Nu lader du stå til, når du skulle tage vare på dine opgaver, lever behageligt, modtager din løn som en tyv og lader dig alligevel ære som et fint menneske. Det er der mange, der gør, når de lægger sig ud med deres arbejdsplads og kun uvillig tjener og hjælper, når det drejer sig om at afværge skader og ulykker? Se nu til, hvad du vinder ved det. For når du en gang bliver din egen og får dit eget hjem, hvad Gud til din ulykke nok skal hjælpe dig til, så skal alt dette komme igen og gengældes dig, og al den skade, du har gjort, skal du komme til at betale tredive gange igen.

    På samme måde skal det gå håndværkere og medhjælpere, af hvem man nu må høre og finde sig i den værste frækhed, som om de var herrer over andres ejendom, så enhver må give dem, hvad de forlanger. Men lad dem blot flå en, så længe, de kan. Gud skal ikke glemme sit bud, men give dem løn som fortjent og ikke lade dem komme på den grønne gren, men på den rådne gren, så de ikke skal få nogen fremgang eller lykke. Gid vi havde en ordentlig ledelse her i landet, så skulle man snart få bugt med dem og få afværget al den frækhed. Sådan var det forhen tilfældet hos romerne, hvor man til skræk og advarsel gjorde kort proces med sådanne folk.

    Den samme skæbne burde ramme alle andre, som gør det offentlige, frie marked til en røverhule, hvor man daglig snyder de fattige og er årsag til nye ulykker og inflation. Enhver bruger det frie marked efter sit eget forgodtbefindende, som om han med fuld ret og god samvittighed kunne sælge sine varer så dyrt, som det nu passer ham, uden at nogen tør protestere.

   

En skrøbelig gevinst

Alt dette vil vi nu roligt se på og lade dem flå og stjæle og skrabe sammen, men vi vil sætte vores lid til Gud, som også uden vores tro skal føre sin sag. Vi vil håbe på, at han vil give dig en sådan velsignelse, at kornet i din lade, dyrene i din stald og varerne på dit lager skal blive ødelagt, når du længe nok har flået og stjålet. Ja, om du bedrager eller snyder nogen for en krone, skal rust fortære og ødelægge dine penge, så du aldrig får nogen glæde af dem.

    Vi ser det daglig erfaret og opfyldt for vores øjne, at der ingen lykke er ved stjålet og uærligt erhvervet ejendom. Hvor mange er der ikke, som dag og nat skraber penge sammen, og aldrig bliver de en krone rigere? Og selv om de samler sig nok så meget, møder der dem så mange plager og ulykker, at de hverken kan nyde det med glæde eller lade det gå i arv til deres børn.

    Men da ingen bekymrer sig om det, men lever, som om det ikke kom os ved, må Gud på anden måde ramme os og lære os, hvad der hører til en god livsførelse. Han må lade den ene skattestigning efter den anden komme over os eller lade en flok slyngler gæste os, der på et øjeblik tømmer vores pengekasser og punge og ikke standser, så længe vi har en krone tilbage og som tak ødelægger og afbrænder vores huse og ejendomme og myrder og voldtager kvinder og børn.

    Kort sagt, stjæler du meget, vær så vis på, at dobbelt så meget skal blive stjålet fra dig. Og den, der med magt og svindel røver og erhverver sig en gevinst, skal komme til at finde sig i, at en anden gør det samme ved ham. For den kunst mestrer Gud, når den ene røver og stjæler fra den anden, så at straffe den ene tyv med den anden. Hvordan skulle man ellers få bødehefter og fængsler nok?

   

Særlig omsorg for de ringest stillede

Enhver, der nu vil tage imod et godt råd, skal vide, at det er Guds bud, som han vil have taget alvorlig. For selv om du foragter, bedrager, stjæler og udplyndrer os, vil vi nok komme over det og udholde og tåle din frækhed og i overensstemmelse med vores Fadervor tilgive dig og have barmhjertighed med dig. Vi véd nemlig, at de ærlige dog altid skal have nok, og at du skader dig selv mere end nogen anden.

    Men tag dig i agt, når de stakkels fattige, som der er så mange af, kommer til dig, dem, der må slide for de daglige fornødenheder. Dem skal du behandle med respekt og ikke som nogen, der lever af din nåde. Hold op med at flå dem og klæde dem ikke af til skindet, samtidig med at du oven i købet afviser dem i stolthed og hovmod. Det er mennesker, som du burde gøre vel imod.

    Men nu må de gå skuffet og bekymret bort, og fordi de ikke kan klage deres nød til nogen, skriger og råber de mod himmelen. Jeg siger det endnu en gang, tag dig i agt for det som for selve Djævelen. For deres suk og råb er dødsens alvorligt, og skal blive dig og hele verden for tung en byrde at bære. For det skal nå frem til ham, der tager sig af fattige og undertrykte hjerter og ikke vil lade dem være uhævnede. Men foragter du det og trodser du, så se til, hvem du står imod. Vil det lykkes for dig og gå dig vel, må du over for alverden kalde Gud og mig for en løgner.

    Vi har nu formanet, advaret og forbudt tilstrækkeligt. Den, der ikke vil agte eller tro det, vil vi lade gå, til han selv kommer til at erfare det. Dog må man indprente dette for ungdommen, for at den kan tage sig i agt og ikke følge i den gamle, hæmningsløse floks spor, men have Guds bud for øje, at ikke Guds vrede og straf også skal ramme dem.

    Vi har pligt til at tale og irettesætte med Guds ord. Men til at styre en sådan offentlig frækhed, hører der vågne og modige ledere til, der vil lovgive og sørge for at det går ærligt til i al slags handel og foretagender, så de fattige ikke bliver plaget og undertrykt, og at de offentlige myndigheder ikke selv bliver belastet med de andres synder.

    Lad der nu være sagt tilstrækkeligt om, hvad det vil sige at stjæle, for at man ikke skal tage det i al for snæver betydning, men lade det gælde i alle forhold, hvor man har med næsten at gøre. Og for at sige det kort ligesom ved de forrige bud: Det er forbudt for det første at tilføje næsten skade og uret, hvordan det end sker, ved at forringe eller fratage ham hans ejendele. Og man ikke må tillade eller se igennem fingre med noget sådant, men forhindre og afværge det. På den anden side er det påbudt at hjælpe og fremme alt til hans bedste, og hjælpe ham, hvis han lider nød, dele med ham og yde ham lån, og det enten han er ven eller fjende.

    Den, som nu søger og ønsker at gøre gode gerninger, skal finde nok, som er Gud hjertelig velbehagelige, og som han vil overøse med nåde og velsignelse, så det rigeligt skal gengældes os, hvad vi gør til vores næstes nytte og gavn. Som også kong Salomon lærer i Ordsprogene 19, 17: ”Er man god mod den ringe, låner man Herren. Han gengælder en, hvad godt, man har gjort.” Du har en rig Herre, som du kan stole på, og som ikke skal lade dig mangle noget eller lide nød. Så kan du med god samvittighed nyde hundrede gange mere, end du i utroskab og med uret kan sammenskrabe dig. Den, der ikke bryder sig om velsignelse, skal finde vrede og ulykke nok.

 

 

8 Du må ikke sige falsk vidnesbyrd

Foruden vores eget legeme, vores ægtefælle og vores ejendele har vi endnu en skat, som vi ikke kan undvære, nemlig vores ære, vores gode navn og rygte. For det er ikke rart at leve blandt andre i offentlig vanære og foragtet af enhver. Derfor vil Gud ikke have, at næstens navn, ære og rygte berøves ham, så lidt som, at hans penge og hans ejendele skal berøves ham, for at enhver kan stå som et hæderligt menneske over for ægtefælle, børn, kolleger og naboer.

   

Retssager skal være fair

For det første sigter dette bud ifølge den bogstavelige ordlyd, på den offentlige domstol, når et stakkels uskyldigt menneske anklages og dømmes ved hjælp af falske vidner, så han straffes på sin frihed, ejendele eller ære.

    I vores dage kunne man måske tro, at dette kun angik os i ringe grad, men blandt jøderne var det ganske almindeligt, selv om dette folk levede under et godt styre. Og selv hvor et sådant styre endnu findes, forløber det ikke uden denne synd. Årsagen hertil er, at hvor dommere, eller andre folk med magt sidder i retten, kan det ikke undgås, at det går efter verdens skik og brug. Man vil nødig fornærme nogen, men hykler og smigrer for at vinde gunst, penge, gode forbindelser eller venskab. Af den grund må en fattig mand ofte komme til kort med sin sag, få uret og lide straf. Og det er en almindelig plage i verden, at der sjældent sidder ærlige folk i retten.

    For der hører jo frem for alt en ærlig mand til for at være dommer, ja, ikke alene ærlig, men også klog og dygtig, modig og dristig. For den, der skal dømme sandt i alle sager og ramme rigtigt med sin dom, vil ofte komme til at fornærme gode venner, familie, naboer og rige og mægtige folk, som både kan gavne og skade ham meget. Derfor må han være ganske blind og lukke både øjne og øren og kun se på det, der angår sagen og så dømme efter det.

    Derfor sigter dette bud for det første til, at enhver skal hjælpe sin næste til hans ret og ikke tillade, at den forhindres eller fordrejes, men fremme den og fastholde den. Det gælder hvad enten man er dommer eller vidne, og ligegyldigt hvilken sag, det drejer sig om.

    Der er her særlig sat vores herrer jurister nogle retningslinier, for at de kan omgås sagerne med ærlighed og redelighed. De skal lade ret være ret og ikke fordreje eller fortie noget af hensyn til penge, ære eller position. Dette er en del af dette bud og dets egentligste mening, hvad angår alt det, der sker inden for retsvæsenet.

    Men dernæst har det en langt mere vidtrækkende betydning, når man anvender det på de kirkelige domstole eller de kirkelige myndigheder. Her er det således, at enhver vidner falsk imod sin næste. For hvor der findes fromme prædikanter og kristne, fælder verden straks den dom, at de er kættere, frafaldne, ja, oprørere og afskyelige forbrydere. Dertil kommer så, at Guds ord på det skammeligste og giftigste må lade sig forfølge, bespotte, udskælde og blive beskyldt for løgn, blive fordrejet, og forklaret og udlagt falsk. Men lad det gå sin gang. Det er den forblindede verdens skik, at den fordømmer og forfølger sandheden og Guds børn, og alligevel ikke regner det for nogen synd.

   

Sladder og bagtalelse

Desuden er alle tungens synder forbudt i dette bud, og det gælder for os alle sammen. Det er de synder, som man skader og fornærmer sin næste med. For at sige falsk vidnesbyrd er intet andet end sladder. Og det onde, som man med sin sladder gør sin næste, vil Gud have afværget, hvad enten det nu er falske prædikanter med deres lære og bespottelse, falske dommeres og vidners udsagn eller anden løgn og ondsindet omtale uden for retten.

    Hertil hører særlig den ondskabsfulde og afskyelige last at bagtale og bagvaske, hvormed Djævelen rider os, og som der kan siges meget om. For det er en almindelig og skadelig plage, at enhver hellere vil høre ondt end godt om sin næste. Og selv om vi selv er så onde, og ikke kan tåle, at nogen taler dårligt om os, men gerne vil, at al verden skal forgylde os ved sin omtale af os, kan vi dog ikke tåle, at man taler godt om de andre.

    For at vi kan undgå denne last, skal vi derfor huske, at det ikke er tilladt at dømme og straffe sin næste offentligt, selv om man ser ham synde, med mindre man har befaling til at dømme og straffe. Der er nemlig en meget stor forskel mellem at dømme og at have kendskab til synd. Du kan godt have kendskab til den, men dømme den, skal du ikke. At min næste synder, kan jeg nok se og høre, men jeg har ingen befaling til at omtale det for andre. Hvis jeg gør det alligevel og dømmer og fordømmer, så falder jeg i en synd, der er større end næstens. Men har du kendskab til noget, så gør dine ører til en grav og luk den til, til du får befaling til at være dommer og at straffe på embedes vegne.

    Bagtalere er altså dem, der ikke lader det blive ved at have kendskab til synden, men går videre og fælder dom. Og når de véd en smule om en anden, render de rundt i alle kroge med det og fryder og morer sig over at kunne rode op i andres smuds, ligesom svinene, der vælter sig i skidtet og roder deri med deres tryner. Det er ikke andet end at gribe ind i Guds dom og embede, dømme og straffe med den hårdeste dom. For ingen dommer kan straffe strengere og gå videre, end at han siger: Denne er en tyv, morder, forræder osv. Den, der derfor vover at sige noget sådant ophøjer sig selv til offentlig myndighed. For selv om du ikke har nogen straffesanktion, så bruger du dog din tunge til næstens skam og skade.

    Derfor vil Gud have forhindret, at nogen taler dårligt om en anden, selv om han også er skyldig og man godt véd det. Endnu værre er det, hvis man ikke véd det, og kun har det fra løse rygter. Du spørger: Skal jeg da ikke sige det, hvis det er sandhed? Jeg svarer: Hvorfor bringer du det så ikke frem for en dommer? Fordi jeg ikke kan bevise det offentligt, og så giver man mig bare en over næsen og afviser mig i vrede. Aha, kære, lugter du nu lunten? Hvis du ikke har mod til at gå til rette vedkommende og forsvare din påstand, så hold hellere din mund. Men véd du noget, så hold det for dig selv og tal ikke til andre om det. Men siger du det videre, selv om det er sandt, så er du dog en løgner, når du ikke kan bevise det, og så bærer du dig til og med ad som en kujon. For man skal ikke fratage nogen hans gode navn og rygte, med mindre det i forvejen offentligt er frataget ham.

    Falsk vidnesbyrd er altså alt det, man ikke kan bevise. Derfor, hvad der ikke gennem tilstrækkeligt bevis er kendt, skal ingen offentliggøre eller udgive for sandhed. Kort sagt: Hvad der er hemmeligt, skal man lade forblive hemmeligt eller også straffe det hemmeligt, som vi siden skal høre. Hvis du derfor støder på en, der fører unødvendig sladder og nedsættende tale om en anden, så modsig ham i hans åbne ansigt, at han kan rødme og skamme sig. På den måde vil mange forstå at holde sin mund, som ellers vil bringe et stakkels menneske i vanry, som han vanskeligt kan befri sig fra. For godt navn og rygte er let at røve, men ikke let at give tilbage.

   

Undtagelser for de offentlige myndigheder

Det er altså kort og godt forbudt at tale ondt om næsten. Dog er de offentlige myndigheder, præster og forældre også undtaget her. For dette bud må ikke forstås på den måde, at det onde ikke må være straffet. Det er her ligesom med det femte bud, der forbyder at påføre nogen legemlig straf. Alligevel synder domstol og fængselsvæsen ikke imod Guds bud, når de ifølge deres embede gør næsten ondt. For Gud selv har indrettet dette embede og forbeholdt sig retten til at straffe efter sit behag i henhold til sin trussel i det første bud.

    Skønt man ikke skal dømme eller fordømme nogen, er det derfor en synd, hvis de, der har fået befaling til det, ikke gør det, ligesom det er synd, hvis nogen gør det uden i embedes medfør. For i embedes medfør er det nødvendigt, at man taler om det onde, fremfører klagemål, spørger og vidner. Det er på samme måde som en læge, der må se og føle på intime steder, hvis han skal kunne hjælpe. Sådan er øvrighed, forældre, ja også søskende og i øvrigt gode venner skyldige, hvor det er nødvendigt og nyttigt, at straffe det onde.

    Men det ville være den rette måde, om man handlede i overensstemmelse med evangeliet, hvor Kristus i Matthæus 18, 15 siger: ”Hvis din broder forsynder sig, så gå hen og drag ham til ansvar på tomandshånd.” Her har du en kostelig og god regel om, hvordan du bedst kan styre din tunge, så du kan tage dig i agt for det forfærdelige misbrug. Ret dig nu efter det, så du ikke er for hurtig til at udsprede ondt om din næste til fremmede og lyve ham noget på. Forman ham derimod i enrum, så han kan omvende sig. Gør på samme måde, hvis der er en, der sladrer om en eller anden. Lær også ham, at han selv bør gå hen og irettesætte vedkommende hvis han har set det. Og hvis ikke, så skal han holde sin mund.

   

Kristen klagevejledning

Det kan du også lære af det, der dagligt foregår i hjemmet. For sådan handler de ansvarlige i hjemmet. Hvis de ser et af børnene eller en medhjælp ikke gør, hvad de skal, siger de det selv til vedkommende person. Men hvis de var så tossede, at de gik ud på gaderne for at klage til naboerne over vedkommende, ville naboerne sikkert sige: Din tosse, hvad kommer det os ved? Hvorfor siger du det ikke til vedkommende selv? Se, det ville være kærligt handlet at gøre sådan, så der blev rådet bod på det onde, og din næste beholdt sit gode navn og rygte, som også Kristus siger på det anførte sted: Hører han dig, så har du vundet din broder. Da har du gjort en stor og fortræffelig gerning. For mener du, at det er en ringe ting at have vundet en broder? Lad alle munke og hellige ordener med alle deres gerninger blive smeltet sammen i klump og se, om de kan rose sig af, at de har vundet én broder.

    Endvidere lærer Kristus: ”Men hører han dig ikke, så tag endnu een eller to med dig, for at enhver sag kan blive afgjort efter to eller tre vidners udsagn.”  Man bør altså altid henvende sig til den, hvem det angår, og ikke bagtale ham, uden at han ved af det.

    Men vil det heller ikke hjælpe, så fremlæg det for den offentlige myndighed, hvad enten det nu er for en verdslig eller en kirkelig domstol. For her står du ikke alene, men har de vidner med dig, gennem hvilke du kan overbevise den skyldige og på hvis udsagn dommeren kan begrunde, dømme og straffe. Derved kan man på lovlig og retfærdig vis standse eller forhindre det onde. Men at gå rundt og sladre i krogene om næsten og rode i snavset forbedrer ingen. Og når man så senere skal stå i retten og vidne, vil man helst ikke have sagt det. Derfor var det godt for sådanne sladderhanke, at man lod dem bøde for deres øregas, andre til advarsel. Hvis du gjorde det for at gavne din næste eller af kærlighed til sandheden, behøvede du ikke at snige dig hemmeligt omkring eller undgå dagen og lyset.

    Alt dette gælder hemmelige synder. Men hvis synden er offentlig kendt, så dommeren og alle andre kender til det, kan du uden at synde tage afstand fra en sådan og lade ham fare som en, der har pådraget sig selv vanære. Og du kan også offentligt vidne imod ham. For når det er kommet åbenlyst for dagen, kan der ikke være tale om bagtalelse eller falsk dom eller falsk vidnesbyrd, som når vi nu straffer paven og hans lære, som offentligt er fremstillet i bøger og udskreget for al verden. For hvor synden er åbenlys, er det kun rigtigt at revse den offentligt, så enhver kan tage sig i agt for den.

 

Tungen i det godes tjeneste

Dette er altså hovedindholdet af dette bud og den almindelige mening med det, nemlig at ingen skal være sin næste, hverken fjende eller ven, til skade med sin tunge eller tale ondt om ham, det være sig sandhed eller løgn, når det ikke sker på embedes vegne eller i den hensigt, at det skal blive til hans forbedring. Man skal bruge sin tunge til at sige det bedste om enhver, til at skjule næstens synd og fejl, undskylde ham, retfærdiggøre ham og holde hans gode navn og rygte i ære. Årsagen skal allermest være den, som Kristus påpeger i evangeliet og som han vil have alle de bud, der angår næsten, samlet i: ”Alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det samme skal I gøre mod dem.” (Matth 7, 12).

    Dette lærer naturen os også på vores eget legeme, som Paulus siger i Første Korinterbrev 12, 22: ”Tværtimod, de lemmer på legemet, som synes at være de svageste, netop de er nødvendige, og de lemmer, som vi synes er mindre ære værd, dem giver vi desto større ære, og de lemmer, som vi undser os ved, klæder vi med desto større blufærdighed.” Ansigt, øjne, næse og mund skjuler ingen, for de behøver det ikke, fordi de er de anseligste lemmer, vi har. Men de skrøbeligste, dem vi rødmer over, skjuler man med omhu. Her må hænder, øjne og hele legemet hjælpe med at dække og tilhylle.

    Således bør vi alle skjule vores næstes skrøbeligheder og efter al evne tjene, hjælpe og fremme hans ære og omvendt værge ham imod, hvad der kan blive ham til vanære. Og det er i særdeleshed en god og fin vane, at man opfatter alt det, man hører om næsten, på bedste måde, når det da ikke er noget åbenlyst ondt. Man skal holde ham det til gode imod den giftige sladder, der kun forsøger at opspore og opsnappe noget ondt hos næsten og fordreje og udlægge alt på den værste måde, som det nu især sker med det stakkels Guds ord og dets forkyndere.

    Derfor er der i dette bud indbefattet rigtig mange gode gerninger, som i højeste grad har Guds velbehag og bringer overflod af godhed og velsignelse med sig, hvis blot den blinde verden og de falske hellige ville erkende dem. For der er intet i og på hele mennesket, som i højere grad og i videre omfang både kan gøre godt og øve skade i åndelige og verdslige sager, end netop tungen, der dog er det mindste og svageste lem.

 

 

 

 

9 og 10: Du må ikke begære

9 Du må ikke begære din næstes hus

10 Du må ikke begære din næstes hustru, folk eller dyr eller noget, der hører din næste til

Disse to bud er særligt givet til jøderne, selv om de til dels også angår os. De handler nemlig ikke bare om ydre ægteskabsbrud og tyveri, fordi det allerede er forbudt tilstrækkeligt i de foregående bud. Men nogle mente, at de havde holdt alle budene, når blot de i det ydre havde gjort eller undladt de pågældende gerninger. Derfor har Gud tilføjet disse to bud, for at man også skal anse selve det at begære eller tragte efter næstens hustru eller ejendom for synd og forbudt. Særlig fordi arbejdere og medhjælpere under det jødiske styre ikke som nu var frie og tjente for løn, så længe de ville, men var deres herres ejendom med legeme og alt, hvad de ejede, ligesom kvæget og anden ejendom.

    På samme måde havde en mand magt over sin hustru, så han ved skilsmissebrev offentligt kunne skille sig fra hende og tage en anden. Derfor var der risiko for, at en, der gerne ville have en andens hustru, fandt et påskud til at skille sig fra sin egen hustru og lokke den andens bort fra sin mand, så han under skin af ret kunne tage hende til sig. Det blev ikke regnet for nogen synd eller skam blandt jøderne, lige så lidt som det gør hos os i vores dage, hvis en arbejdsgiver afskediger sine ansatte og lokker en andens medarbejdere til sig.

    Derfor forstod jøderne disse bud helt korrekt således, at ingen må gå med tanker eller planer om at erhverve sig noget, der tilhører en anden. Det kan være hans hustru, ansatte, hus og gård, marker, dyr. Heller ikke selv om det kan gøres med skin af ret, hvis det alligevel er til skade for næsten. Men budets indhold er endnu mere omfattende og dybere end det. For i det syvende bud er den synd forbudt at tilegne sig fremmed ejendom eller holde noget tilbage, man ingen ret har til. Men her forbydes det desuden, at fralokke næsten noget, selv om man kan gøre det uden direkte at komme i konflikt med samfundets love, så ingen kan beskylde en for at have gjort noget ulovligt.

   

Intelligensen på afveje

For af naturen er vi sådan, at ingen under sin næste så meget som sig selv, og enhver skraber så meget til sig selv, som han formår, så må de andre klare sig, som de bedst kan. Og så vil vi oven i købet anses for at være gode mennesker og på smukkeste måde pynte på os selv og skjule det skurkagtige sind. Vi spejder og søge efter så mange behændige kneb og smarte fiduser, som man i vores tid er så dygtige til, så det ser ud, som om man havde loven på sin side, som man frækt påberåber sig.

    Alligevel vil man ikke finde sig i, at det kaldes for frækhed, men påstår, at det blot er fornuftighed og forsigtighed. Her er også jurister og advokater gerne behjælpelige, som vrider og drejer retten, som det bedst kan tjene sagen. De fordrejer ordene og kommer med udflugter uden hensyn til nogen rimelighed eller næstens behov. Kort sagt, den, der i sådanne sager er den dygtigste og mest udspekulerede, får bedst hjælp af domstolene. Som det også hedder: ”Loven hjælper den, der er årvågen.”

    Derfor er dette sidste bud ikke givet for dem, der i verdens øjne er rene slyngler, men netop for de mest ærbare. De, der vil roses og kaldes redelige og hæderlige mennesker, fordi de ikke har forbrudt sig imod de foregående bud. Således som særlig jøderne gerne vil gælde for at være, og endnu mange mægtige og betydningsfulde mennesker i dag. For de andre, den almindelige hob, står meget lavere, nemlig under det syvende bud, for de spørger ikke efter, hvordan de med ære og ret kan skaffe sig tingene.

   

Når synden gøres juridisk lovlig

Den slags sker især, hvor man søger domstolene for at fratage noget fra næsten og skille ham af med noget af det, der er hans ejendom. For at give et eksempel, kan det være, når man er uenige og skændes om en stor arv eller om faste ejendomme, da fremfører man og tager alt det til hjælp, som kan have skin af ret. Man pudser og pynter det op, så retten må tilfalde en, og man kan beholde ejendommen på en sådan måde, at ingen bagefter kan klage over det eller gøre krav på det.

    På samme måde går det, når nogen vil have et slot, en by, et gods eller noget andet stort. Så bruger mange bestikkelse og gode forbindelser eller på anden måde, for at det kan blive frakendt en anden og tilkendt ham, og han tilmed kan få det bekræftet ved brev og segl, så det kan siges, at være erhvervet med fuld lovlig ret og med ærlighed.

    Det samme sker også ved almindelig køb og salg, når den ene behændigt snupper noget ud af hånden på den anden, så han må kigge langt efter det. Eller overlister og snyder ham, hvor han ser sin fordel eller gevinst, så den, der er blevet snydt måske som følge af pengemangel eller gæld ikke kan beholde det. Svindleren kan på den måde få det for det halve eller for slet ingen penge.

    Og så skal det tilmed hedde sig, at det ikke er taget eller erhvervet med urette, men købt redeligt. Det hedder her: Den, der kommer først til mølle, får først malet. Og enhver er sig selv nærmest, den anden må så se, hvad der bliver tilbage. Og hvem er vel så klog, at han kan udtænke alle de måder, som man under ærligheds maske kan tilrane sig andres ejendele? Det anser verden ikke for uret og vil ikke se, at næsten lider tab og må give afkald på det, han ikke uden skade kan undvære. Men da der ikke findes nogen, der vil, at noget sådant skulle ske for ham selv, burde man let kunne indse, at disse udveje og påskud er falske.

    Sådan gik det også til med hustruerne før i tiden. Når en blev forelsket i en anden mands hustru, kendte man sådanne kneb, at man enten selv eller gennem andre, sørgede for, at hendes ægtefælle blev træt af hende. Eller hun opførte sig på en sådan måde, at hendes mand måtte lade sig skille og overlade hende til den anden. Den slags ting gik uden tvivl stærkt i svang under den gamle pagt, ligesom man i evangeliet kan læse om kong Herodes, at han tog sin egen broders hustru til ægte, mens broderen endnu levede. Og dog ville han, som Markus 6, 20 vidner, gå for at være en ærlig og from mand.

    Sådanne eksempler håber jeg ikke skal finde sted blandt os, fordi Det Nye Testamente forbyder, at ægtefolk må lade sig skille. Men måske har man tilfælde, hvor en med list forsøger at fratage en anden en rig forlovet. Men det er ikke sjældent blandt os, at den ene franarrer og berøver den anden ansatte eller overtaler dem med gode ord.

 

Gud kan ikke narres

Alt dette må nu være, som det vil. Men vi skal vide, at Gud ikke vil, at du fratager din næste noget, der tilhører ham, så han må savne det. Blot for at du kan få din begærlighed tilfredsstillet, samtidig med at du i verdens øjne kan beholde det med ære. For det er en skjult, svindleragtig ondskabsfuldhed. Og du har spillet under dække, som man siger, for at man ikke skal lægge mærke til det. Og selv om du lader, som om du ikke har gjort nogen uret, så er du dog gået din næste for nær.

    Selv om det ikke kaldes at stjæle og bedrage, så betyder det dog, at du har begæret næstens ejendom, det vil sige, franarret ham det mod hans vilje og misundt ham det, Gud har givet ham. Og selv om dommeren og alle andre må lade dig beholde det, vil Gud dog ikke lade dig have det i fred. For han gennemskuer dit skurkagtige hjerte og verdens snuhed, der tager hele hånden, hvis man blot rækker den en lille finger, så det også resulterer i åbenlys uret og vold.

    Altså lader vi disse bud have deres ligefremme betydning, at der for det første er befalet, at man ikke skal ønske sin næste nogen skade. Man skal heller ikke hjælpe eller give anledning til det, men unde ham og lade ham beholde, hvad han ejer. Desuden skal man fremme og hjælpe, hvad der kan blive ham til nytte og gavn, som vi ønsker, at andre skal gøre mod os. Budet er således særlig rettet imod misundelsen og den skammelige købesyge, for at Gud kan udrydde årsagen og roden, som det udspringer fra og som man skader næsten med. Derfor siger Gud det også så tydeligt med ordene: ”Du må ikke begære, osv.” Gud vil først og fremmest have, at vores hjerte skal være rent, selv om vi dog ikke når så langt, så længe vi lever her. Derfor forbliver det et bud, der i lighed med de andre bud, altid anklager os og viser os, hvor lidt vores fromhed er værd over for Gud.

 

 

De Ti Bud er livets norm

Vi har nu gennemgået De Ti Bud. De er et sammendrag af den guddommelige lære om, hvad vi skal gøre, for at hele vores liv kan behage Gud. De Ti Bud er den sande kilde, som alt det udspringer fra, der kan kaldes gode gerninger. De er den rette kanal, som alle gode gerninger må strømme igennem. Ingen gerning og intet sindelag, der tilsidesætter disse bud, kan være Gud velbehagelig om gerningerne og sindelaget end i verdens øjne er nok så fin og imponerende. Lad os nu se, hvad vores store helgener kan prale af med hensyn til deres munkeordener og store, vanskelige gerninger. Ting, som de har udtænkt og pålagt sig, mens de har ladet budene ligge, som om de var for ringe eller for længst var udført.

    Jeg mener, at man skulle have nok at gøre, hvis man skal holde disse bud: mildhed, tålmodighed, kærlighed til fjender, seksuel renhed, hjælpsomhed og alt, hvad det fører med sig. Men sådanne gerninger gælder intet og regnes ikke i verdens øjne. De er ikke bemærkelsesværdige og opsigtsvækkende og øves ikke på særlige tidspunkter, særlige steder og måder, men er almindelige hverdagsopgaver, som den ene nabo kan gøre mod den anden. Derfor har de ingen anseelse.

 

Dagligdagens sande gode gerninger

Munkenes gerninger får alle til at spærre øjne og øren op. Dertil bidrager de selv med stor pomp og pragt og herlige bygninger, som de udsmykker sådan, at alt kan skinne og stråle. Man afbrænder røgelse, man synger og ringer, man tænder bedelys og alterlys, så man for alle disse ting ikke kan se eller høre andet end en præst, der står i en gylden kåbe eller en lægmand, der hele dagen ligger på knæ i kirken. Det kaldes en kostelig gerning, som man ikke kan rose nok. Men at en fattig tjenestepige passer et lille barn og trofast gør, hvad der er hende pålagt, må ikke regnes for noget. Hvad skulle ellers munke og nonner søge i deres klostre?

    Men se, er det ikke en forbandet frækhed af disse håbløse helgener, at de vover at opfinde et højere liv og bedre levemåde, end De Ti Bud lærer. De påstår som sagt, at det er et ringe liv, der kun passer for almindelige mennesker, mens deres er for de hellige og fuldkomne. De ynkelige, blinde mennesker ser ikke, at intet menneske kan bringe det så vidt, at han holder blot et eneste af De Ti Bud, som de skal holdes. Her må både Trosbekendelsen og Fadervor komme os til hjælp, som de midler, hvor vi må søge og nedbede og uafladelig modtage, hvad der er nødvendigt, for at holde budene, som vi siden skal høre. Derfor er det med deres pral, som hvis jeg ville prale og sige: Jeg ejer ganske vist ikke en rød øre, men en million tror jeg nok, jeg kan betale.

   

Hænderne fulde

Det understreger jeg så kraftigt, for at man kan blive befriet for det grove misbrug, der har slået så dybe rødder og for at man i alle samfundslag kan vænne sig til alene at se hen til Guds bud og blot bekymre sig om det. For det vil vare længe, inden man kan tilvejebringe en lære eller en livsform, der kan hamle op med De Ti Bud, fordi de er så høje, at ingen i menneskelig kraft kan opfylde dem. Og den, der kunne det, måtte være et himmelsk, engleagtigt menneske, højt hævet over al verdens hellighed.

    Gå bare i gang og tag godt fat, sæt al din energi og evner ind, så vil du få så meget at bestille, at du ikke vil søge eller spørge efter nogen anden gerning eller regne nogen anden hellighed. Det må være nok om den første del af katekismen, både til undervisning og formaning. Dog vil vi til slut gentage den tekst, der hører til, og som vi har omtalt under det første bud. Så kan man kan se, hvor stor vægt Gud lægger på, at man grundigt lærer, beskæftiger sig med og lever efter De Ti Bud.

    ”Jeg, Herren din Gud, er en nidkær Gud, der indtil tredje og fjerde led straffer efterkommerne på grund af synden hos dem, der hader mig, men i tusind led viser barmhjertighed mod dem, der elsker mig og holder mine bud!”

    Skønt denne tilføjelse som sagt først og fremmest er føjet til det første bud, er den dog givet for alle budenes skyld, fordi de alle sigter på dette og skal være rettet imod det. Derfor har jeg sagt, at man også skal påminde og indskærpe ungdommen det, så den lærer det og husker det. Så kan man se, hvad der skal drive og lokke os til at holde disse bud. Derfor skal man opfatte ordene, som om de hørte særligt til hvert eneste af budene, så de bliver en virkelig bestanddel af dem alle.

 

Gud vil faktisk have budene efterlevet

Disse ord indeholder både et vredt trusselsord og et venligt løfte for at afskrække og advare os, men også for at lokke og drage os til at modtage hans ord som guddommelige alvorsord og agte dem højt. Gud udtrykker, hvor stor vægt, han lægger på det, og hvor strengt, han våger over det. Han straffer alle grueligt og forfærdeligt, som foragter og overtræder hans bud, men på den anden side belønner han rigeligt dem, der agter hans bud højt og gerne vil handle og leve efter dem. Dermed kræver han, at alle budene skal opfyldes med et sådant hjerte, der frygter Gud alene og kun har ham for øje. Og som følge af denne frygt afholder sig fra alt, der er imod hans vilje, for at han ikke skal vredes. Som på den anden side også stoler på ham alene og af kærlighed gør det, som han vil have, fordi han taler så venligt med os som en far og tilbyder os al nåde og godhed.

    Dette er også meningen og den rette udlægning af det første og fornemste bud, som alle de andre skal have deres udspring i og flyde igennem. Ordene ”Du må ikke have andre guder end mig”, betyder altså simpelthen ikke andet end det, som her siges: Du skal frygte og elske mig som din eneste rette Gud og forlade dig på mig. For hvis dit hjerte er således over for Gud, har du opfyldt dette og alle de andre bud. Den, derimod, der elsker noget andet i Himmelen og på jorden, holder hverken dette eller noget andet bud. Den hellige Skrift forkynder og indskærper således over alt dette bud med henblik på de to stykker, gudsfrygt og tillid. Især gør profeten David det fra først til sidst i Salmerne, hvor han siger: ”Herren har behag i dem, der frygter ham, dem, der stoler på hans barmhjertighed” (Salme 147). Det er, som om hele budet er forklaret i det ene vers og netop siger så meget: Herren har behag i dem, der ingen andre guder har!

   

Budene er en organisk helhed

Altså skal det første bud lyse og kaste glans over alle de andre. Derfor må du også lade dette stykke omfatte alle budene ligesom båndet eller ringen i kransen, således at det føjer begyndelsen til slutningen og binder det hele sammen, så man stadig gentager det og ikke glemmer det. Sådan i det andet bud, at man frygter Gud og ikke misbruger hans navn til at bande, lyve, bedrage og anden synd, men bruger det ret ved påkaldelse, bøn og tak, udsprungen af kærlighed og tillid til det første bud. På samme måde skal denne frygt, kærlighed og tillid drive og tvinge os, så vi ikke foragter hans ord, men gerne lærer og hører det, ærer det og holder det helligt.

    Det samme gælder nu også hvad de følgende bud angår med hensyn til næsten. Alt skal ske i kraft af det første bud, nemlig at man ærer sin far og mor, herrer og al øvrighed, underordner sig dem og er dem lydige, ikke for deres skyld, men for Guds skyld. For du må hverken anse eller frygte din far eller mor eller gøre noget eller undlade at gøre noget, dem til behag, men kun se til, hvad Gud kræver og fordrer af dig. Undlader du det, har du en vred dommer, men handler du efter det har du omvendt også en nådig fader. Ligeledes, at du ikke tilføjer din næste nogen lidelse, skade eller ulykke eller på anden måde går ham for nær. Det gælder både hans legeme, hans hustru, ejendele, ære eller ret, som det i det ene bud efter det andet er befalet. Heller ikke selv om du havde lejlighed og årsag til det, og ingen mennesker ville straffe dig for det.

    Men du skal gøre godt imod enhver, være hjælpsom og fremme hans forhold, når og hvor du kan, alene af kærlighed til Gud og i tillid til, at han rigeligt skal lønne dig for alt. Så ser du, hvordan det første bud er begyndelsen og kildevældet, der strømmer gennem alle de andre bud og som de atter vender tilbage til, og som de alle afhænger af, så begyndelse og ende er knyttet sammen og viklet ind i hinanden.

    Det er gavnligt og nødvendigt atter og atter at erindre om, formane til og fremholde for ungdommen, så de ikke bliver opdraget som dyr med straf og tvang, men i gudsfrygt og til hans ære. Det er ikke et menneskeligt påhit, men den høje majestæts egne bud. Og han våger selv over det med en sådan alvor, at han rammer den med vrede og straf, der foragter hans bud, men omvendt gengælder dem overstrømmende rigelig, der holder dem. Hvor man betænker det og lægger sig det på sinde, da vil man af sig selv føle lyst og trang til gerne at gøre Guds vilje.

    Derfor er det ikke uden grund befalet i Det Gamle Testamente, at man skal skrive budene på alle vægge og i alle hjørner, ja, selv på sine klæder. Det var ikke blot for at de skal være skrevet der og være til pynt, som jøderne gjorde, men for at man uafbrudt skulle have dem for øje og i stadig erindring søge at opfylde dem i alt, hvad man foretog sig. Det var som om budene stod skrevet alle steder, hvor man så hen. På den måde vil man både hjemme i sit hus og over for sine naboer finde anledning nok til at leve efter De Ti Bud, så ingen for den sags skyld behøvede at gå langvejs.

    Her ser man atter, hvor højt disse bud bør ophøjes og prises frem for alle andre ordner, bud og gerninger, som man ellers lærer og lægger vægt på. For her kan vi trodse og sige: Lad alle vise og hellige træde frem, og lad os se, om de kan fremvise én eneste gerning, som disse bud. Dem kræver Gud med en sådan alvor og befaler under trussel om sin strengeste straf og vrede, og tilføjer desuden så herlige løfter om, at han vil overøse os med alt godt og alle velsignelser. Derfor bør man også frem for alt andet lære De Ti Bud og holde dem for dyrebare og værdifulde, som den største skat, Gud har givet os.

 

 

 

 

 

Trosbekendelsen

Hidtil har vi hørt det første stykke i den kristne lære og set alt det, Gud vil, at vi skal gøre og lade være med. Nu følger så meget passende Trosbekendelsen, der viser os alt det, vi kan forvente at modtage af Gud. Kort sagt, lærer vi ham her at kende helt og aldeles. Det har netop det formål, at vi så kan gøre det, som De Ti Bud befaler. For de rager så højt, at alle menneskers evne er alt for ringe og svage til at holde dem.

    Det er lige så nødvendigt at lære denne del af katekismen at kende som den første del, for at man kan vide, hvordan man kommer så vidt, og hvorfra man får kraft til at holde budene. For hvis vi af egen kraft kunne holde De Ti Bud, som de skal holdes, så behøvede vi intet andet, hverken troen eller Fadervor. Men inden man nøjere forklarer troens nytte og gavn, er det for almindelige mennesker nok, at de lærer at fatte og forstå troens indhold.

    For det første har man hidtil delt Trosbekendelsen op i 12 artikler, selv om der i virkeligheden er mange flere, hvis man enkeltvis ville opstille alle de stykker, der står i Bibelen og hører til troen. Enkelte af dem kunne heller ikke udtrykkes med så få ord.

    Men for at man lettest og enklest kan tilegne sig det, sådan som det skal læres af børnene, vil vi kort sammenfatte bekendelsen i tre hovedartikler efter de tre personer i guddommen. Her er det, som alt, hvad vi tror på, viser hen til. Den første artikel om Gud Fader forklarer skabelsen, den anden om Sønnen forklarer frelsen, den tredje om Helligånden helliggørelsen.

    I sin allerkorteste form kan bekendelsen altså sammenfattes i ordene: Jeg tror på Gud Fader, der har skabt mig, jeg tror på Guds Søn, der har befriet mig, jeg tror på Helligånden, der gør mig hellig. Én Gud og én tro, men tre personer, derfor også tre artikler eller bekendelser.

Vi vil nu i korthed gennemgå ordene.

 

 

Den første artikel

Jeg tror på Gud Fader, den almægtige, himmelens og jordens skaber

 

Her er på det allerkorteste afbildet og fremstillet, hvordan Gud Faders væsen, vilje, gerning og værk er. For når De Ti Bud har befalet os, at man ikke må have mere end én Gud, må man vel spørge: Hvad er Gud da for en mand? Hvad gør han? Hvordan kan man prise ham, eller male og beskrive ham, så man kan kende ham? Det lærer nu denne og de følgende artikler, så Trosbekendelsen ikke er andet end de kristnes svar og bekendelse til det første bud. Som når man spurgte et lille barn: Kære, hvad har du for en Gud? Hvad véd du om ham? Barnet kunne så svare: Min Gud er først og fremmest Faderen, der har skabt himmelen og jorden. Ud over det, holder jeg intet for Gud, for der er ingen anden, der kunne skabe himmelen og jorden.

    Men for de lærde og mere erfarne kan man nærmere udfolde alle tre artikler og dele dem i så mange stykker, der er ord. Men for de unge må det være nok at forklare det nødvendigste, nemlig at denne artikel angår skabelsen, så man bliver stående ved ordet: Himmelens og jordens skaber. Hvad er nu sagt, eller hvad mener du med ordet: Jeg tror på Gud Fader, den almægtige, himmelens og jordens skaber? Svar: Dette mener og tror jeg, at jeg er Guds skabning, det vil sige, at han har givet og uden afbrydelse stadig opholder mit legeme, sjæl og liv, lemmer, både store og små, alle sanser, fornuft og forstand m.m., mad og drikke, tøj, arbejde, ægtefælle og børn, kolleger, hus og hjem osv. Dernæst at han lader alle skabninger tjene mig til livets nytte og gavn, både sol, måne og stjerner på himmelen, dag og nat, luft, ild, vand, jord og hvad den bærer og yder, fugle, fisk, dyr, korn og planter af enhver slags. Desuden hvad der mere findes af legemlige og jordiske goder som en god ledelse, fred og tryghed. Man lærer således af denne artikel, at ingen af os har livet fra sig selv eller ved sig selv kan opholde livet eller noget af alt det, der lige er opregnet og hvad mere der kunne opregnes, hvor lille og ringe det end er. For alt er sammenfattet i ordet: Skaber.

   

Den fortsatte skabelse og opholdelse

Desuden bekender vi også, at Gud Fader ikke alene har givet os alt det, som vi har og ser for vores øjne, men at han også daglig vogter og beskytter os mod alt ondt og al ulykke, forhindrer al slags fare og uheld. Og alt det gør han af ren og skær kærlighed og godhed, uden at vi har gjort os fortjent til det, som en venlig fader, der drager omsorg for, at intet ondt skal hænde os. Men at uddybe det, hører ind under de to andre ord i denne artikel, nemlig ”Fader” og ”almægtig”.

    Heraf følger nu af sig selv, at når alt det, vi ejer og har, og hvad der er i himmelen og på jorden, daglig gives os af Gud og af ham opholdes og bevares for os, så er vi også skyldige uden ophør at elske, prise og takke ham for det. Vi skal kort og godt, ganske og aldeles tjene ham med disse ting, sådan som han kræver og befaler i De Ti Bud.

    Her er der nu meget at tale om, hvis man skulle udfolde, hvor få de er, der tror denne artikel. For vi springer alle let hen over denne artikel, hører den og siger den, men vi ser og tænker ikke på, hvad den lærer os. For hvis vi af hjertet troede det, ville vi også handle efter det og ikke gå så stolt frem, være trodsige og prale, som om vi havde liv, rigdom, magt og ære fra os selv, så man skulle frygte og tjene os, sådan som den usalige, forvendte verden gør. Den er aldeles overvældet af sin blindhed og misbruger alle Guds goder og gaver alene til sit eget hovmod, købesyge, lyst og nydelse. Den ser ikke engang hen til Gud for at takke ham eller erkende ham som sin herre og skaber.

    Derfor skulle denne artikel ydmyge og forskrække os alle, hvis vi troede den. For vi synder daglig med øjne, øre, hænder, legeme og sjæl, penge og ejendele og med alt, hvad vi har, især dem, der endnu bekæmper Guds ord. Dog har de kristne det fortrin, at de erkender, at de er skyldige at tjene Gud og være ham lydige.

   

At leve som et bevidst menneske

Derfor skal vi daglig øve os i denne artikel, indprente os den og erindre den i alt, hvad vi oplever og hvad der hænder os af godt. Og når vi bliver reddet ud af nød og fare, skal vi tænke på, hvordan det er Gud, der giver og tildeler os alt dette. Vi skal deri skønne og se hans faderlige hjerte og uudsigelige kærlighed imod os. Så ville vores hjerte blive opvarmet og opflammet til at være taknemmeligt og til at bruge alle sådanne goder til Guds ære og pris.

    Så har vi da i korthed meningen med denne artikel og det, der er vigtigst for almindelige mennesker at lære. Både hvad vi har modtaget fra Gud, og hvad vi derfor også er ham skyldige. Det er en meget dyb og værdifuld erkendelse, men en endnu kosteligere skat. For her ser vi, hvordan Faderen har givet os sig selv med alle sine skabninger og på det allerrigeste forsørger os i dette liv, foruden at han også ved sin Søn og Helligånden overøser os med uudsigelige, evige goder, som vi nu skal høre.

 

Den anden artikel

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Søn, vores Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til Dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til Himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

 

Her lærer vi den anden person i guddommen at kende, så vi ser, hvad Gud har skænket os ud over de førnævnte timelige goder. Han har nemlig udøst sig selv helt og aldeles og ikke beholdt noget, som han ikke har givet os. Denne artikel er utrolig dyb og omfattende, men for også at behandle den kort, så børn kan forstå den, vil vi tage ét ord for os og indbefatte hele artiklens indhold i det. Vi lærer nemlig her, hvordan vi er blevet befriet. Det samler vi i ordet, at Jesus Kristus er vores ”Herre”.

    Når nogen nu spørger: Hvad tror du i den anden artikel om Jesus Kristus? svar da kort: Jeg tror, at Jesus Kristus, den sande Guds søn, er blevet min Herre. Hvad betyder så det at blive en herre? Det vil sige, at han har befriet mig fra synden, fra Djævelen, fra døden og fra al ulykke. For tidligere havde jeg ikke nogen herre eller konge, men var fanget under Djævelens magt, fordømt til døden, bundet i synd og blindhed.

   

Befrielse fra syndens konsekvenser

For dengang vi var blevet skabt og havde modtaget al slags godt af Gud Fader, kom Djævelen og bragte os ud i ulydighed, synd, død og al ulykke. Vi faldt i Guds vrede og unåde, dømt til evig fordømmelse, som vi selv havde bevirket og fortjent det. Der var hverken gode råd, hjælp eller trøst, før denne eneste og evige Guds Søn af grundløs godhed forbarmede sig over vores jammer og elendighed og kom ned fra Himmelen for at hjælpe os. Så er vores tyranner og fangevogtere nu jaget bort alle sammen, og i deres sted er Jesus Kristus kommet, livets, retfærdighedens, al godheds og saligheds Herre. Og han har revet os stakkels fortabte mennesker ud af Helvedes gab, vundet og frigjort os, og atter ført os tilbage til Faderens yndest og nåde. Han har taget os under sin beskærmelse og beskyttelse som sin ejendom, for at regere og lede os ved sin retfærdighed, visdom, magt, liv og salighed.

   

Befrielsens omkostninger

Hovedindholdet af denne artikel er altså, at det lille ord ”Herre” ganske enkelt betyder så meget som en befrier. Det vil sige, den, der har ført os fra Djævelen tilbage til Gud, fra døden til livet, fra synden til retfærdigheden og bevarer os her. Men de andre stykker, der følger efter hinanden i denne artikel, tjener kun til at forklare og udfolde denne befrielse. Hvordan og med hvilke midler befrielsen er sket, det vil sige, hvad han har måttet udholde, hvad han har brugt og risikeret for at vinde os og bringe os under sit herredømme. Han måtte nemlig blive menneske, undfanget af Helligånden og uden al synd født af Jomfruen, for at han kunne blive Herre over synden. Han har desuden måttet lide, dø og blive begravet for at gøre fyldest for mig og betale, hvad jeg har forskyldt. Og betalingen var ikke med sølv eller guld. Han betalte med sit eget dyrebare blod. Og alt dette har han gjort, for at han kunne blive min Herre. Han har jo ikke gjort det, eller behøvede at gøre det, for sin egen skyld. Derefter er han igen opstået, har slugt og fortæret døden. Og til sidst er han faret til Himmels og har taget herredømmet ved Faderens højre, så at Djævelen og alle magter må adlyde ham og ligge ved hans fødder, indtil han på den yderste dag omsider fuldstændig adskiller og afsondrer os fra den onde verden, Djævelen, døden og synden.    

 

Nærmere forklaring følger på søndag

Men at uddybe hver enkelt af disse stykker, hører ikke hjemme under den korte børnelærdom, men til de store prædikener hele året igennem, især på de søndage og helligdage, der er forordnet til at behandle hver enkelt artikel udførlig, som Kristi fødsel, lidelse, opstandelse, himmelfart, osv. Desuden hviler hele det evangelium, vi prædiker, på, at man grundigt forstår denne artikel. På denne artikel hviler hele vores frelse og al salighed. Og denne artikel er så indholdsmættet og omfattende, at vi altid vil have rigeligt at lære.

 

 

Den tredje artikel

Jeg tror på Helligånden, én, hellig, kristen kirke, de helliges menighed, syndernes forladelse, kødets opstandelse og et evigt liv. Amen.

 

Denne artikel kan jeg, som sagt, ikke forklare bedre end ved at tale om helligelsen. Ved det fremstilles og afbildes Helligånden ved sit embede, nemlig at han gør hellig. Derfor må vi holde fast ved ordet ”Helligånd”, fordi det er så kortfattet, at man ikke kan bruge noget bedre. For der nævnes mange slags ånder i Bibelen, som menneskets ånd, himmelske ånder og onde ånder. Men alene Guds Ånd kaldes Helligånden, det vil sige, den, der har gjort os hellig og endnu gør os hellig. For ligesom Faderen kaldes en Skaber og Sønnen en Befrier, således skal også Helligånden ifølge sin gerning kaldes en Helliger eller en Helliggører. Men hvordan går denne helligelse til? Svar: Ligesom Sønnen har fået det herredømme, ved hvilket han befrier os, gennem sin fødsel, død og opstandelse, således udfører Helligånden også sin helligelse gennem de ting, der nævnes i artiklen. Det er de helliges samfund eller den kristne kirke, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Det vil sige, at Helligånden først fører os ind i sin hellige menighed og lægger os i kirkens skød, som han bruger til at prædike for os og bringe os til Kristus.

   

Skatten uddeles og troen vækkes

For hverken du eller jeg kunne nogensinde vide noget om Kristus eller tro på ham eller få ham til Herre, hvis det ikke ved evangeliets prædiken blev tilbudt og skænket os i vores indre af Helligånden. Frelseværket er udført og fuldbragt. For Kristus har erhvervet og vundet skatten til os ved sin lidelse, død og opstandelse. Men hvis hans gerning forblev skjult, så ingen vidste det, var det jo forgæves og spildt. For at nu en sådan skat ikke skal ligge begravet, men tværtimod tages i anvendelse og blive til gavn, har Gud ladet ordet udgå og forkynde. Derved bliver Helligånden givet, der bringer og tilegner os denne skat og befrielse. Derfor er helligelsen intet andet end at bringe os til den Herre Kristus, så vi kan modtage et sådant gode, som vi ellers ikke kunne selv.

    Så lær nu at forstå denne artikel helt tydeligt. Når man spørger: Hvad mener du med ordene: ”Jeg tror på Helligånden”, så skal du svare: Jeg tror, at Helligånden gør mig hellig, som hans navn lyder. Men hvorved gør han dette, eller på hvad måde og med hvilket middel gør han det? Svar: Ved den kristne kirke, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Han har nemlig en særlig menighed i verden, som er den mor, der føder og plejer enhver kristen ved Guds ord. Ved menigheden åbenbarer og forkynder han ordet, så hjerterne bliver oplyst og antændt. På den måde fatter og modtager man det, hænger ved det og forbliver ved det.

   

Helligånden og evangeliet følges ad

For hvis Helligånden ikke lader Guds ord prædike og opvækker hjerterne, så man fatter det, da er det spildt. Sådan gik det til under pavedømmet, da troen var gemt helt væk, og ingen kendte Kristus som en Herre eller Helligånden som den, der gør hellig. Det vil sige, at ingen troede, at Kristus var vores Herre, der uden vores gerninger eller fortjeneste havde vundet os en sådan skat og gjort os velbehagelige for Faderen. Hvad manglede der da? Helligånden var der ikke til at åbenbare det og lade det prædike. I stedet var der mennesker og onde ånder, der lærte os, at vi skulle blive salige og finde nåde ved vores egne gerninger. Derfor var der heller ikke nogen kristen kirke. For hvor man ikke prædiker om Kristus, er der ingen Helligånd, som skaber, kalder og samler den kristne kirke. Og uden for denne kirke kan ingen komme til den Herre Kristus. Lad det være tilstrækkeligt om denne artikels hovedindhold. Men fordi de stykker, der omtales i den, ikke er så klare for almindelige mennesker, vil vi kort gennemgå dem.

   

De svære udtryk

Trosbekendelsen kalder på latin den hellige kristne kirke for ”communio sanctorum”. Det betyder et samfund af hellige. Begge udtryk betyder det samme, men til at begynde med har det ene udtryk ikke stået der, og det er også oversat dårligt og uforståeligt ved ”de helliges samfund”. Hvis man tydeligt skulle gengive det, måtte man oversætte det helt anderledes. Det græske ord ”ecclesia” betyder egentlig en ”forsamling”. Men vi er så vant til ordet ”kirke”, som folk ikke forbinder med en forsamling af mennesker, men med et indviet hus eller kirkebygning. Huset skal ikke kaldes en kirke uden alene på grund af de mennesker, der kommer sammen i bygningen. For vi, der kommer sammen, laver og indretter os et særligt rum og giver huset navn efter forsamlingen.

    Ordet »kirke« betyder således egentlig ikke andet end en almindelig forsamling. Ordet er af græsk oprindelse, ligesom også ordet ecclesia, for grækerne siger på deres sprog ”kyria”, ligesom man på latin kalder det ”curia”. Derfor skulle det på vores sprog egentlig hedde ”en kristen menighed eller forsamling”, eller allerbedst og klarest ”en hellig kristenhed”.

    På samme måde skulle ordet ”communio”, der er tilføjet, heller ikke gengives ved samfund, men ved menighed. Udtrykket er nemlig ikke andet end en slags fodnote eller tolkning, som en eller anden har brugt til at forklare, hvad en hellig kirke betyder. Det er der så nogle folk uden ret megen sprogkundskab, der har oversat til ”de helliges samfund”, skønt det udtryk er svært at forstå og ikke giver nogen mening for almindelige mennesker. Man burde i stedet oversætte det med ordene ”de helliges menighed”, det vil sige, en menighed hvor der udelukkende er hellige, eller endnu bedre ”en hellig menighed”. Dette siger jeg, for at man kan forstå udtrykket, fordi det nu er blevet så almindeligt, at det vanskeligt igen kan udryddes, og det bliver jo næsten anset som kætteri, hvis man forandrer et eneste ord.

   

Helligelsen sker ved ordet

Men meningen og indholdet af tilføjelsen er den: Jeg tror, at der er et lille helligt folk og menighed på jorden, der består udelukkende af hellige mennesker, under ét hoved, Kristus. De er sammenkaldt af Helligånden, i én tro, ét sind og samme overbevisning, med mange slags gaver og dog fælles i kærligheden, uden partier og splittelse. Af den er jeg også en del og et lem, delagtig i og fælles om alle de goder, den har. Jeg er bragt til denne menighed og indlemmet i den ved Helligånden, ved at jeg har hørt Guds ord og endnu hører det. Det er nemlig sådan, man kommer derind. For tidligere, førend vi kom derind, tilhørte vi fuldstændig Djævelen og kendte intet til Gud og Kristus. Helligånden forbliver hos denne hellige menighed eller kristenhed lige til den yderste dag. Ved den drager han os og bruger den til at fremholde Ordet, så vi er optaget af det. Ved Ordet virker og forøger Helligånden nemlig helligelsen, så vi dagligt vokser og bliver stærk i troen og dens frugter, som Helligånden frembringer.

    Dernæst tror vi også, at vi i kristenheden får syndernes forladelse. Det sker ved de hellige sakramenter og absolutionen, samt ved alle slags trøstende ord i hele evangeliet. Under dette punkt hører derfor alt, hvad der er at sige om sakramenterne og deres brug, ja, kort sagt, hele evangeliet og alle opgaverne i menigheden, der altid må være i gang. For selv om Guds nåde ganske vist er erhvervet ved Kristus, og helligelsen er udført ved Helligånden gennem Guds ord, da vi blev forenet med den kristne kirke, er vi dog aldrig uden synd på grund af vores kød, som vi endnu slæber rundt på.

   

Daglig syndsforladelse

Derfor er alt i kristenheden indrettet til, at man daglig kan hente den reneste syndsforladelse ved ord og tegn, til trøst og oprejsning for vores samvittighed, så længe vi lever. Selv om vi stadig har synd, virker Helligånden altså, at den dog ikke skader os, fordi vi er i kristenheden, hvor der ikke er andet end syndsforladelse. Både fordi Gud tilgiver os, og fordi vi indbyrdes tilgiver og bærer over med hinanden og hjælper hinanden. Men uden for kristenheden, hvor evangeliet ikke findes, er der heller ingen tilgivelse, ligesom der heller ikke kan være nogen hellighed. Derfor har de udstødt og udskilt sig selv alle dem, der søger og vil fortjene hellighed ved deres egne gerninger, og ikke ved evangeliet og syndernes forladelse.

 

Vækst i kristenlivet

Da helligheden imidlertid er begyndt og daglig forøges, venter vi, at vores kød bliver aflivet og begraves med al dets urenhed, men derefter kommer til syne igen i herlighed og opstå i fuldstændig og total hellighed til et nyt, evigt liv. For endnu er vi kun halvvejs rene og hellige, så Helligånden stadig må arbejde på os med ordet og daglig uddele syndernes forladelse, indtil vi når det liv, hvor der ikke mere skal være nogen forladelse. Da skal der helt og holdent være rene og hellige mennesker, fulde af fromhed og retfærdighed, frelste og frie fra synd, død og al ulykke, i et nyt, udødeligt og forklaret legeme. Se, alt dette skal være Helligåndens embede og gerning, at han her på jorden begynder og daglig forøger helligheden ved hjælp af de to ting: den kristne kirke og syndernes forladelse. Men når vi er blevet til støv, vil han på et øjeblik fuldføre det helt og til evig tid bevare os ved de sidste to ting i artiklen. Men at der her står ”kødets opstandelse” er heller ikke en helt præcis oversættelse. For når vi hører ordet ”kød”, tænker vi straks på butikker med fødevare. Det ville være mere dækkende, hvis vi sagde ”legemets eller ligets opstandelse”. Det har dog ikke den store betydning, når man blot forstår, hvad der menes med udtrykket.

    Dette er nu den artikel, der altid må være i gang og fortsætte sit værk. For skabelsen er afsluttet, og befrielsen fuldført, men Helligånden udfører stadig sin gerning indtil den yderste dag. Og i den hensigt har han stiftet en menighed på jorden, som han taler og udretter alt gennem. For han har endnu ikke samlet hele sin kristenhed eller helt uddelt syndernes forladelse. Derfor tror vi på ham, som daglig kalder os ved Ordet og giver, forøger og styrker troen ved det samme ord og ved syndernes forladelse. Og når det alt sammen er fuldbyrdet, og vi holder ud og afdør fra verden og al ulykke, vil han til sidst gøre os fuldstændig hellige for evigt. Det venter vi nu på ved Ordet i troen.

   

Guds uudsigelige kærlighedsfylde

Se, her har du Guds sande væsen, vilje og værk på det smukkeste afbildet i ganske få, men dog indholdsmættede ord. Heri består al vores visdom, der langt overstiger al menneskelig visdom, tanke og forstand. For selv om hele verden energisk har stræbt efter at finde ud af, hvad Gud dog er for en størrelse, og hvilke planer, han har med os, så er man dog aldrig nået frem til noget. Men her har du det alt sammen fuldt udfoldet. I disse tre artikler har han selv vist os og lukket op for sit faderlige hjertes inderste væsen og uudsigelige kærlighedsfylde. For han har netop skabt os, for at han kunne befri os og gøre os hellige. Og ud over at han har skænket og overdraget os alt, hvad der er i himmelen og på jorden, har han også givet os sin Søn og Helligånd, ved hvem han drager os til sig. Vi kan nemlig aldrig nå frem til at erkende Faderens barmhjertighed og nåde, uden ved vores Herre Kristus, der er det faderlige hjertes spejl. Uden Kristus ser vi ikke andet end en vred og frygtindgydende dommer. Men vi kunne heller ikke vide noget om Kristus, hvis ikke Helligånden havde åbenbaret det.

    Derfor adskiller og afsondrer disse tre trosartikler os kristne fra alle andre mennesker på jorden. Der findes ganske vist også uden for kristenheden mennesker, der kun tror på og tilbeder én sand Gud, det være sig hedninger, tyrkere, jøder eller falske kristne og hyklere. Men ingen af dem véd, hvad Gud tænker om dem og derfor forventer de heller ikke nogen kærlighed eller noget godt af ham. Derfor forbliver de under evig vrede og fordømmelse. De har nemlig ikke vores Herre Kristus og er heller ikke oplyst og benådet med nogen gave fra Helligånden.

   

Troens dobbelte gode

Heraf ser du, at troen er en helt anden lære end De Ti Bud. Budene lærer os ganske vist, hvad vi skal gøre. Troen derimod fortæller os, hvad Gud gør og giver os. De Ti Bud er desuden indskrevet i alle menneskers hjerter, men troen kan ingen menneskelig klogskab fatte. Den kan alene læres af Helligånden. Budene gør ingen til kristen, for Guds vrede og unåde forbliver altid over os, fordi vi ikke kan holde, hvad Gud kræver af os. Men troen bringer intet andet end nåde og gør os fromme og velbehagelige for Gud. For ved denne erkendelse får vi lyst og kærlighed til alle Guds bud, fordi vi her ser, hvordan Gud helt og aldeles med alt, hvad han har og formår, giver os sig selv til hjælp og bistand, så vi kan holde De Ti Bud. Faderen giver os alle skabninger til hjælp, Kristus giver alle sine gerninger og Helligånden giver alle sine gaver.

    Det er tilstrækkelig forklaring til Trosbekendelsen, som grundviden for almindelige mennesker, så man ikke bliver overbebyrdet. Når blot man fatter hovedindholdet, kan man senere selv gå videre og inddrage flere steder fra Bibelen, så man fortsætter med at øge sin indsigt. For så længe vi lever her på jorden, er det nødvendigt at prædike og høre om dette dagligt.

 

 

Fadervor

Vi har nu hørt, hvad vi skal gøre og tro. Heri består det bedste og saligste liv. Nu følger det tredje stykke, der handler om, hvordan man skal bede. Det forholder sig nemlig sådan, at intet menneske kan holde De Ti Bud fuldstændig, selv om vi er begyndt at tro. Djævelen og verden og vores eget kød sætter sig imod det af al magt. Derfor er intet mere nødvendigt, end at man altid har åben for forbindelsen til Gud. At man råber og beder ham om, at han vil opholde og forøge troen og opfyldelsen af De Ti Bud og rydde alt det bort, der ligger i vejen og hindrer os. For at vi kan vide, hvordan, vi skal bede, har vores Herre Kristus selv lært os måden og ordene. Det skal vi nu se på.

   

Formaning til bøn

Men før vi gennemgår Fadervor stykke for stykke, er det allervigtigste, at vi formaner og tilskynder folk til at bede, ligesom Kristus og apostlene har gjort. Det er nemlig udgangspunktet, at man er klar over, at vi ifølge Guds bud er skyldige at bede. For under det andet bud, ”du må ikke misbruge Guds navn”, har vi hørt, at der kræves, at man skal prise det hellige navn og påkalde det eller bede. For at påkalde er ikke andet end at bede. Og det er befalet strengt og alvorligt. Det er lige så nødvendigt som de andre bud om, ikke at have andre guder, ikke at slå ihjel, ikke at stjæle, osv. Derfor må ingen tro, at det er lige meget, om man beder eller ej. Mange overfladiske mennesker lever i den indbildning og tanke: Hvorfor skulle jeg bede. Det er ikke til at vide, om Gud bryder sig om eller vil høre min bøn? Beder jeg ikke, så beder en anden. På den måde vænner de sig til aldrig at bede. Og de bruger det påskud, at da vi forkaster falske og hykleriske bønner, så lærer vi, at man ikke skal eller må bede.

    Det er ganske vist sandt, at det, man hidtil har foregivet skulle være bøn, og som man har afplapret og skrålet i kirken, ikke har været nogen virkelig bøn. Sådan ydre ting kan vel være en øvelse for små børn, skoleelever og almindelige mennesker, når de bruges på rette måde. Det kan kaldes at synge eller læse, men ikke at bede i egentlig forstand. At bede er nemlig, som det andet bud siger, at råbe til Gud i al nød. Det kræver han af os, og det kommer ikke an på, hvad vi synes. Hvis vi vil være kristne, må og skal vi bede. Nøjagtig som vi må og skal være lydige mod vores forældre og de offentlige myndigheder.

    Ved bøn og påkaldelse bliver Guds navn æret og brugt til vores gavn. Det skal du først og fremmest huske på, for at de tanker, der vil afholde eller skræmme dig fra at bede, kan blive tilbagevist og bragt til tavshed. Det går jo heller ikke, hvis et barn siger til sin far: Hvilken rolle spiller min lydighed? Jeg gør akkurat, hvad der passer. mig, det er jo ligegyldigt. Nej, budet står der. Du skal og må gøre det. Sådan beror det heller ikke her på min vilje, om jeg beder eller ej, men jeg skal og må bede, med tanke på Guds vrede og unåde.

   

Budet er en hjælp

Det skal man altså frem for alt lægge mærke til og fastholde, for at man derved kan tilbagevise og bringe de tanker til tavshed, der vil afholde eller skræmme os fra at bede. Som om det ikke havde noget at betyde, om vi bad eller ej, eller som om det kun er befalet dem, der er mere hellige end os og derfor står sig bedre med Gud. Af naturen er det menneskelige hjerte nemlig så usikker, at det altid flygter for Gud og tænker, at han hverken ønsker eller bryder sig om vores bøn, fordi vi er syndere, der kun har fortjent hans vrede.

    Imod sådanne tanker skal vi se på dette bud og vende os til Gud, for at vi ikke skal gøre ham endnu mere vred ved vores ulydighed. Ved dette bud giver han os endnu tydeligere til kende, at han ikke vil forstøde os eller jage os bort, selv om vi er syndere. Han vil i stedet drage os til sig, for at vi kan ydmyge os for ham, klage vores nød og elendighed og bede om nåde og hjælp. Man læser derfor i Bibelen, at han også vredes på dem, der for deres synders skyld er blevet ramt, fordi de ikke igen vendte sig til ham og ved bønnen atter har stillet hans vrede og søgt hans nåde.

    Heraf skal du nu drage den slutning, at fordi det er befalet så alvorligt at bede, må man på ingen måde foragte sin bøn, men tænke stort og højt om den. Lær dette ved eksempler fra de andre bud. Et barn må på ingen måde foragte sin lydighed imod sin far og mor, men altid tænke: Denne gerning er en lydighedshandling, og hvad jeg gør, udfører jeg kun i den hensigt at lyde Guds bud. Det bygger jeg på, og det kan jeg holde mig til og anse for noget stort, ikke for min egen værdigheds skyld, men for budets skyld. På samme måde er det også her. Hvad og hvorfor vi beder, skal vi anse som påbudt af Gud og gjort i lydighed mod ham og tænke således: Min person gør ikke bønnen noget værd, men det, at Gud har befalet det. Derfor skal enhver, hvad han end beder om, altid komme frem for Gud i lydighed mod dette bud.

    Derfor beder og formaner vi enhver indtrængende, at man lægger sig det på hjerte og på ingen måde foragter bønnen. For hidtil har man i Djævelens navn lært sådan, at ingen har regnet det for noget, og man har ment, at det var nok, når den ydre gerning skete. Det var lige meget, om Gud hørte det eller ej. Det er at gøre grin med bønnen og bare at mumle hen i vejret, derfor er det en forgæves bøn. For vi lader os forvirre og afskrække af sådanne tanker: Jeg er ikke hellig og værdig nok. Hvis jeg var så from og hellig som Peter eller Paulus, så ville jeg bede. Men den slags tanker må man jage bort. For det samme bud, som gjaldt Paulus, gælder også mig, og det andet bud er givet lige så vel for min skyld som for hans, så han har ikke noget bedre eller helligere bud at rose sig af.

    Derfor skal du sige: Den bøn, jeg beder, er lige så værdifuld og hellig og velbehagelig for Gud, som Paulus’ og de allerhelligstes. Jeg vil gerne lade ham være helligere, hvad hans person angår, men ikke hvad budet angår. I forholdet til bønnen anser Gud ikke personen, men han har behag i bønnen for sit ords skyld og på grund af lydigheden. For på det bud, som alle hellige grunder deres bøn på, grunder jeg også min. Desuden beder jeg netop om det samme, som de alle beder og har bedt om. Og yderligere er det lige så vigtigt, ja, endnu vigtigere for mig end for de store hellige.

    Dette er det første og vigtigste stykke, at al vores bøn skal grunde sig på og bero på lydighed mod Gud, uanset vores person, om vi er syndere eller fromme, værdige eller uværdige. Og vi skal vide, at Gud ikke vil, at man skal drive gæk med det. Han vredes og straffer, hvis vi ikke beder, lige så vel, som han straffer al anden ulydighed. Men vi skal også vide, at han ikke vil lade os bede forgæves. For hvis han ikke ville bønhøre dig, ville han heller ikke så strengt befale dig at bede.

 

Bønnens løfter

For det andet skal vi så meget ivrigere drives og lokkes til bøn, fordi Gud har knyttet et løfte til den og tilsagt os, at det vi beder om, virkelig skal ske. Som han siger i Salme 50: ”Og kald på mig på nødens dag, jeg vil udfri dig, og du skal ære mig.” Og Kristus siger i Matthæus 7, 7: ”Bed, så skal der gives jer…, for enhver, der beder, han får.” Det burde jo opvække vores hjerte og antænde det med lyst og kærlighed til at bede, fordi han med sit ord bevidner, at det er ham inderligt velbehagelig, at vi beder. Han vil virkelig høre og bønhøre os, for at vi ikke skal ringeagte det eller slå det hen i vejret og bede uden vished. Dette kan du foreholde ham og sige: Her kommer jeg, kære far, og beder, ikke som følge af mit eget påfund eller min egen værdighed, men efter dit bud og løfte, som ikke kan skuffe mig eller lyve. Den, der ikke tror et sådant løfte, skal vide, at Gud vredes på ham som en, der vanærer ham og gør ham til en løgner.

    Desuden burde det også lokke og drage os, at Gud foruden sit bud og sit løfte kommer os i forkøbet og selv lærer os ordene. Han viser os både måden, vi skal bede og lægger os i munden, hvad vi skal bede om. Vi kan se, hvor hjerteligt han antager sig vores nød, og at vi ikke skal tvivle på, at en sådan bøn er ham velbehagelig og virkelig vil blive hørt. Det er en kæmpe fordel frem for alle andre bønner, som vi selv kan udtænke. For dem ville samvittigheden altid være i tvivl om og sige: Jeg har bedt, men hvem ved, om det behager ham, eller om jeg har bedt på rette måde? Derfor findes der her på jorden ikke nogen finere bøn end Fadervor, fordi der er sådan fantastisk vidnesbyrd om, at Gud hjertelig gerne hører det. Derfor skal vi ikke bytte det bort for al verdens gods.

   

Husk situationens alvor

Denne bøn er desuden også foreskrevet os, for at vi skal se og tænke på den nød, der skal tvinge os til at bede uafbrudt. For den, der vil bede, må fremføre, forelægge og nævne noget, som han begærer. Ellers er det ikke nogen bøn. Derfor har vi også med rette forkastet de bønner, som munke og præster dag og nat med møje fremhyler og fremmumler, skønt ingen af dem tænker på at bede om noget som helst. Og hvis man bragte alle deres kirker og alle kirkens ansatte sammen, måtte de indrømme, at de aldrig af hjertet har bedt om så meget som blot en dråbe vin. For ingen af dem har givet sig til at bede af lydighed mod Gud og af tro på løftet eller på grund af nød. Man har i bedste fald ikke tænkt på andet end at gøre en god gerning, som man ville betale Gud med, som om de ikke ville modtage noget af ham, men kun bringe ham noget.

    Men hvor det skal være en ret bøn, må det også være alvor, at man kender sin nød, nemlig sådan en nød, der trykker os og driver os til at råbe til Gud og påkalde ham. Så bliver bønnen af sig selv, som den skal være, så man ikke behøver nogen undervisning i, hvordan man skal forberede sig til det og komme i den rette stemning. Men den nød, der skal ligge os på hjerte, både for os selv og for andre, vil du i rigeste mål finde i Fadervor. Derfor skal den også tjene til, at man husker denne nød, betragter den og lægger sig den på sinde, så vi ikke bliver sløsede til at bede. For vi har alle rigeligt, som vi mangler. Men fejlen er, at vi ikke føler det eller ser det. Derfor vil Gud også, at du skal klage din nød og fremføre dit ønske, ikke fordi han ikke kender det, men for at dit hjerte må blive optændt til at bede endnu stærkere og ønske sig endnu mere. Du skal folde dit tæppe helt ud, så der er plads til at modtage en masse.

    Derfor burde man fra barn af vænne sig til, at enhver daglig beder for al sin nød, når man føler noget, der trykker. Og også for andre folk, som man lever iblandt, som for præsten, de offentlige myndigheder, naboer, kolleger og altid for Gud fremholde hans bud og forjættelser og vide, at han ikke vil have det foragtet. Dette siger jeg, fordi jeg gerne vil have det indprentet igen i folk. Så de kunne lære at bede ret og ikke gå så ligeglade og kolde omkring, så de dag for dag bliver mere uegnet til at bede. Det er netop det, Djævelen ønsker og hjælper til af al sin magt, for han føler udmærket, hvilken plage og skade, der tilføjes ham, når der virkelig bliver bedt.

   

Værn mod det onde

For det skal vi vide, at al vores beskærmelse og beskyttelse beror på bønnen alene. For vi er alt for svage over for Djævelen og al hans magt og hele hans følge, der rejser sig imod os, så de sagtens kunne træde os under fod. Derfor må vi besinde os og gribe til de våben, som de kristne skal være udrustede med for at modstå Djævelen.

    For hvad mener du, det er, der hidtil har udrettet så store ting, afværget eller forhindret vores fjenders råd, planer, som Djævelen har villet undertrykke evangeliet med. Det er nogle fromme menneskers bøn, der som en jernmur er kommet imellem dem og os. Ellers ville man have fået set et ganske andet skuespil, hvor Djævelen havde ødelagt hele Tyskland i dets eget blod.

    Lad dem blot le og drive deres spot med det. Vi vil dog ved bønnen alene være stærke nok både over for dem og Djævelen, blot vi holder flittig ved uden at blive trætte. For når som helst en from kristen beder: Kære far! Lad dog din vilje ske, da siger han deroppe: Ja, kære barn, det skal sandelig ske og opfyldes, på trods af al verden og Djævelen!

    Det er nu sagt til formaning, at man frem for alle ting kan lære at agte bønnen for stor og dyrebar og forstå forskellen mellem at fremplapre en remse og bede en bøn. For vi forkaster ikke bønnen. Kun det unyttige skrigeri og mumlen forkaster vi, ligesom Kristus selv forbyder og forkaster lange opremsninger, når man beder.

    Nu vil vi gennemgå Fadervor enkelt og kort. Den består af syv artikler eller bønner efter hinanden, der omfatter alle former for nød, der uafbrudt omgiver os. Enhver af dem er så alvorlig, at det burde drive os til at bede hele livet.

 

 

Den første bøn

Helliget blive dit navn

Den første bøn er vanskelig at gengive ordentlig, fordi udtrykket ikke er helt almindeligt. Meningen med udtrykket er dette: himmelske far, hjælp os, at kun dit navn må være helligt! Hvad betyder det så, at Guds navn må blive helligt? Er det da ikke allerede helligt? Svar: Jo, det er altid helligt i sig selv, men i vores brug af det, er det ikke helligt. For Guds navn er givet os, fordi vi er blevet kristne og er døbt. Vi kaldes Guds børn og har sakramenterne, ved hvilke han gør os til en del af sig selv. Alt, hvad Gud har, skal derfor tjene til vores nytte. Det vigtigste for os er da, at Guds navn må blive holdt i ære, helligt og ophøjet som den højeste skat og helligdom, vi ejer. Derfor beder vi som fromme børn om, at hans navn, som er helligt i Himmelen, også må være og blive helligt på jorden, hos os og i hele verden.

    Hvorledes bliver det nu helligt blandt os? Det tydeligste svar, man kan give er: Når både vores lære og vores liv er gudfrygtigt og kristent. For når vi i denne bøn kalder Gud vores far, har vi også pligt til altid at regne os og opføre os som fromme børn, så han ikke skal have skam, men ære og ros på grund af os. Nu bliver hans navn vanhelliget af os enten ved ord eller gerninger, for hvad vi gør her på jorden, er enten ord eller gerninger, tale eller handlinger. Det sker altså for det første, når man i Guds navn prædiker og lærer noget, der er falsk og forførerisk, så hans navn bruges til at pynte og tilsløre løgnen med. Det er den største skændsel og vanære af Guds navn. Det sker også, når man bruger Guds navn til at dække over sværgen, banden og magi, osv.

    For det andet vanhelliges Guds navn gennem åbenlyst syndig livsførelse og handling, når de, der kaldes kristne og Guds folk, er ægteskabsbrydere, alkoholikere, købelystne, misundelige og bagtalere. Her bliver Guds navn for vores skyld atter udsat for skam og spot. En jordisk far får jo skam og kritik af at have et ondt og ulydigt barn, som med ord og i gerninger handler sådan imod ham, at han bliver foragtet og vanæret. På samme måde er det også Gud til vanære, hvis vi, der benævnes efter hans navn og har alt godt fra ham, lærer, taler og lever anderledes, end som fromme og himmelske børn. Så må Gud høre, at man siger om os, at vi ikke er Guds, men Djævelens børn.

    Du ser altså, at vi i dette stykke netop beder om det, Gud kræver i det andet bud, nemlig at man ikke skal misbruge hans navn til at sværge, bande, lyve, bedrage osv., men bruge det ret til Guds pris og ære. For den, der bruger Guds navn til noget syndigt, vanhelliger og skandaliserer dette hellige navn, ligesom man tidligere regnede en kirke for vanhellig, hvis der var begået et mord eller anden forbrydelse i den. Eller man vanærede en alterkalk eller en anden hellig ting, som i sig selv var hellig, men blev vanhelliget ved misbrug. Således er denne bøn let og klar nok, når man blot forstår selve det sproglige udtryk, nemlig at udtrykket ”at hellige” betyder at love, prise og ære, både med ord og i gerning.

    Læg nu mærke til, hvor nødvendig denne bøn er. Vi ser, hvordan verden er fuld af religiøse sekter og falske lærere, der alle bruger det hellige navn som skjul for deres djævelske lære. Derfor burde vi uafbrudt råbe og skrige imod alle sådanne, både mod dem, der fører falsk lære og har en falsk tro, og mod dem, som angriber, forfølger og undertrykker vores evangelium og den rene lære. Det er folk som pavens biskopper, tyranner, sværmere osv. Men også hos os selv, der ganske vist har Guds ord, men ikke er taknemlige for det, eller lever efter det, som vi bør. Når du nu af hjertet beder om det, kan du være vis på, at det behager Gud. For intet er ham kærere at høre, end at hans ære og pris sættes over alt andet, og at hans ord læres rent og holdes højt og i ære.

 

 

Den anden bøn

Komme dit rige

I den første bøn bad vi om, at Gud vil våge over, at verden ikke smykker sin løgn og ondskab med hans navn, men at han vil gøre sådan, at den holder det højt og helligt både med lære og liv, så det gennem os må blive lovet og priset. I den anden bøn beder vi så om, at også hans rige må komme. Men ligesom Guds navn i sig selv er helligt, og vi alligevel beder om, at det må være helligt iblandt os, sådan kommer Guds rige også på samme måde af sig selv uden vores bøn. Alligevel beder vi om, at det også må komme til os. Det vil sige, at vi beder om, at det må være virksomt iblandt os og hos os, så vi også må høre til dem, blandt hvem hans navn helliges og hans rige kommer.

    Hvad betyder nu Guds rige? Svar: Intet andet end det, vi før hørte i Trosbekendelsen, at Gud har sendt sin søn, Kristus, vores Herre, til verden, for at løskøbe og befri os fra Djævelens magt og føre os ind i sit rige. Han vil som en retfærdighedens, livets og salighedens konge herske over os imod synd og død og en ond samvittighed. Derfor har han også givet os sin Helligånd, der skænker os alt det ved sit hellige ord, og som oplyser og styrker os ved sin kraft i troen. Derfor beder vi nu for det første om, at det må blive virksomt hos os og hans navn blive prist gennem hans hellige ord og en kristen livsførelse. At vi, der har modtaget dette ord, må forblive ved det og daglig vokse i det, og at det hos andre mennesker må vinde indgang og tilslutning. Vi beder om, at det med kraft må udbredes over jorden, så mange må blive bragt til nådens rige ved Helligånden og få del i befrielsen. Så vi alle til evig tid må forblive i det ene kongerige, der nu har taget sin begyndelse.

    For Guds riges kommer til os på to måder. Dels her i tiden ved ordet og troen, dels evigt, når Kristus kommer igen. Vi beder om begge disse ting, at det må komme til dem, der endnu ikke er delagtige i det, og til os, som har fået det, at det må tiltage ved daglig vækst, og siden i det evige liv. Alt dette er det samme som at sige: Kære Fader! Vi beder dig, giv os først og fremmest dit ord, så evangeliet må blive prædiket ret over hele verden. For det andet, at det ved troen må blive modtaget og blive virksomt og levende i os. At dit rige således må have fremgang iblandt os gennem ordet og Helligåndens kraft, og at Djævelens rige må blive omstyrtet, så han ikke længere kan have magt og ret over os. Vi beder om, at det til sidst må blive ødelagt, og synd og død og Helvede blive tilintetgjort, så vi evigt må leve i fuldkommen retfærdighed og salighed!

    Heraf ser du, at vi ikke beder om småting eller om jordiske, forgængelige goder, men om en stor og evig skat og om alt, hvad Gud kan give os. Og det er alt for stort til, at et menneskeligt hjerte skulle komme på den tanke at driste sig til, at ønske det, hvis Gud ikke selv havde befalet os at bede om det. Men fordi han er Gud, vil han også have den ære, at han giver meget mere og rigeligere, end nogen kan fatte. Som en evig uudtømmelig kilde, der strømmer rigeligere, jo længere den flyder og jo mere den dækker. Han begærer intet højere af os, end at vi beder om mange og store ting, ligesom han på den anden side vredes, når man ikke tillidsfuld beder og ønsker noget.

    Det er som hvis en rig og mægtig konge gav en fattig tigger lov til at bede om hvad som helst, og var parat til at give ham de største kongelige gaver, og klovnen så ikke bad om andet end en portion slotssuppe. Man ville med rette anse ham for et fjols eller en uforskammet skurk, der gjorde grin med kongens gavmildhed og ikke havde fortjent at møde kongen mere. Sådan er det også en stor skam og vanære for Gud, når han tilbyder og lover så mange og ufattelig store gaver, og vi så foragter det og ikke tror, at vi skal få dem, og næppe nok tør bede om et stykke brød.

    Dette skyldes alt sammen den forfærdelige vantro, der ikke venter sig så meget af Gud, som at han skulle mætte os, endsige at man forventer sådanne rige gaver af Gud, uden at tvivle. Derfor bør vi styrke os imod det og lade Guds rige være det første, vi beder om. Så skal vi bestemt også få alt andet i rigt mål. Som Kristus siger: ”Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.” For hvordan skulle han lade os lide mangel og nød med hensyn til dette liv, når han lover os det evige og uforgængelige?

 

 

Den tredje bøn

Ske din vilje på jorden, som den sker i Himmelen

Vi har nu bedt om, at Guds navn må blive æret af os, og at hans rige må vinde fremgang iblandt os. I de to stykker er alt indbefattet, som gælder Guds ære og vores frelse, så vi må få Gud og alle hans goder i eje. Men her er det af stor nødvendighed, at vi holder fast ved det og ikke lader os rive bort fra det. Ligesom et land med et godt styre både må have nogen, der bygger og styrer godt, og nogen, der forsvarer, beskytter og værner om det, således er det også her. Selv om vi har bedt om det vigtigste, nemlig om evangeliet, troen og Helligånden, at han vil styre os og befri os fra Djævelens magt, så må vi også bede om, at han vil lade sin vilje ske. For det ville være mærkeligt, om vi blot skulle holde fast ved det og tåle alle de mange stød og knubs af alle dem, der forsøger at forhindre de to foregående stykker.

    For ingen gør sig det klart, hvordan Djævelen sætter sig imod det, fordi han ikke kan tåle, at nogen tror eller lærer ret. Og det gør ham meget ondt, at han må lade sine løgne og modbydeligheder, der æres under det guddommelige navns skønneste skin, blive afsløret og kritiseret, og dertil blive uddrevet af hjertet og finde sig i, at hans rige lider en sådan skade. Derfor larmer og raser han af al sin magt og kraft som en vred fjende og samler alt, hvad der er ham underlagt og tager desuden verden og vores eget kød til hjælp. For vores kød er i sig selv sløvt og har lyst til det onde, selv om vi har modtaget og tror Guds ord. Og verden er ond og ugudelig. Her ophidser han og puster til ilden, for at han kan hindre os og drive os tilbage og fælde os og atter bringe os under sin magt. Det er al hans vilje, sind og tanke, som han tragter efter dag og nat. Og han under sig ikke et øjebliks ro, men bruger alle kneb, rænker, midler og metoder, som han overhovedet kan udtænke.

    Derfor må vi virkelig være forberedt og huske, at hvis vi vil være kristne, får vi Djævelen og alle hans engle og verden til fjender, og at de vil tilføje os al mulig ulykke og hjertesorg. For hvor Guds ord bliver prædiket, modtaget eller troet, så det bærer frugt, skal det kære, hellige kors heller ikke udeblive. Og her skal ingen tænke, at han kan leve i fred, men han må sætte alt det ind, han har på jorden, gods, ære, hus og hjem, hustru og børn, legeme og liv. Dette gør vores kød og den gamle Adam ondt. For det gælder om at være standhaftig og tålmodigt finde os i, at man angriber os og slippe det, man tager fra os. Derfor er det som i alle andre tilfælde meget nødvendigt, at vi uafbrudt beder: Kære Fader, ske din vilje, ikke Djævelens og vores fjenders vilje, ej heller alle deres, som forfølger og undertrykker dit hellige ord eller som hindrer dit rige. Og giv os, at vi med tålmodighed bærer og overvinder alt det, vi af den grund må lide, så vores arme kød ikke af dovenskab eller sløvhed skal vige eller falde fra.

    Se, således har vi i disse tre bønner enkelt og ligetil de vigtigste ting, der vedrører Gud. Det er dog alt sammen af hensyn til os, fordi det, vi beder om, alene gælder os. Nemlig, at de ting også må ske i os, som også sker uden vores medvirken. Guds navn bliver helliget og hans rige kommer, også uden vores bøn. På samme måde sker og fuldføres hans vilje også, selv om Djævelen og hele hans følge larmer, vredes og raser kraftigt imod det og forsøger at udrydde evangeliet helt. Men for vores egen skyld må vi bede om, at Guds vilje må ske blandt os trods al deres rasen, så de ikke kan udrette noget, og vi trods al vold og forfølgelse holder fast og lader Guds vilje være os til behag.

    Sådan en bøn skal nu være vores skjold og værn, der kan tilbageslå og overvinde alt, hvad Djævelen, paven, biskopperne, tyrannerne og kætterne kan gøre mod vores evangelium. Lad dem da alle sammen rase og forsøge det yderste, lad dem rådslå og beslutte, hvordan de kan undertrykke og udrydde os, for at deres vilje og råd kan have fremgang. Mod dette skal en eller to kristne med denne ene bøn være vores mur, som de skal løbe panden imod og knuses. Den trøst og det trodsige mod har vi, at Djævelens og alle vores fjenders vilje og planer skal blive tilintetgjort, hvor stolte, sikre og vældige, de end føler sig. For hvis deres vilje ikke blev brudt og forhindret, kunne Guds rige ikke være på jorden og hans navn ikke blive helliget.

 

 

Den fjerde bøn

Giv os i dag vores daglige brød

Her tænker vi nu på vores stakkels madkurv, vores legemes og jordiske livs behov. Det er en kort og enkel bøn, men omfatter dog alligevel mange ting. For når du nævner og beder om dagligt brød, så beder du om alt det, der hører med til at have og nyde det daglige brød og om at blive fri for alt, der hindrer det. Derfor må du lade dine tanker gå videre end til komfuret og dagligvarerne, men også ud over markerne og i hele landet, der bærer og skaffer det daglige brød og alle slags næringsmidler. For hvis Gud ikke lod kornet vokse og velsignede fødevarerne og hele landets produktion, ville vi aldrig kunne tage et brød ud af ovnen eller have noget at sætte frem på bordet.

    Og for at vi kan fatte os i korthed, så omfatter denne bøn alt det, der hører til dette liv på jorden, fordi det kun er derfor vi har brug for det daglige brød. Nu hører det ikke alene til livet, at vores legeme får næring og tøj, og hvad der hører til livets ophold, men også at vi må leve i fred og ro blandt de mennesker, vi færdes og omgås med i dagligdagen. Kort sagt, alt, hvad der angår vores daglige liv i hjemmet og blandt vores naboer, såvel som hos de offentlige myndigheder. For hvor disse ting bliver forhindret, så alt ikke går, som det skal, skader det også livet, så det til sidst ikke længere er til at holde ud. Derfor er det allervigtigst at bede for de offentlige myndigheder og landets ledelse, fordi det er via dem, Gud især sørger for dagligt brød og gode livsvilkår. For selv om vi af Gud har fået alt godt i overflod, kan vi dog ikke i tryghed og glæde beholde noget af det, hvis han ikke giver os et stabilt og fredeligt styre. For hvor der råder ufred, strid og krig, er det daglige brød allerede borte eller i al fald indskrænket.

    Derfor var det rimeligt, hvis man i enhver god fyrstes skjold i stedet for en løve eller en krone satte et brød eller prægede det på mønterne for at minde både dem og befolkningen om, at vi gennem de offentlige embeder har beskyttelse og fred og uden dem ikke kan spise eller beholde det kære brød. Derfor er de også al ære værd, så vi giver dem, hvad vi skal som dem, ved hvem vi nyder alt det, vi har, i fred og ro. Ellers kunne vi ikke beholde en eneste øre. Dernæst skal vi også bede for dem, at Gud gennem dem må give os endnu mere velsignelse og gode gaver.

    Hermed er der nu i korthed angivet og påpeget, hvor langt denne bøn når, til alle de forskellige forhold på jorden. Heraf kunne man nu gøre en lang bøn og med mange ord opregne alle de ting, der hører med her. Vi beder således om, at Gud vil give os mad og drikke, klæder, hus og hjem og godt helbred, og lade kornet på marken vokse og afgrøderne trives, og dertil hjælpe os hjemme med økonomien, give og bevare en from ægtefælle, fromme børn og kolleger, lade vores arbejde, opgaver, og hvad vi ellers har at gøre, få fremgang og lykke, give os trofaste naboer og gode venner osv.

    På samme måde, at han vil give kejsere og konger og alle samfundslag, og især landets ledelse, alle offentlige myndigheder og embedsmænd visdom, kraft og lykke til at regere godt og klare alle ulykker og fjender. Og at han vil give indbygger og menigmand lydighed, fred og enighed. Ligeledes at han vil vogte os for al slags skade på legeme og næring, uvejr, hagl, ildebrand, oversvømmelse, giftstoffer, epidemier, kvægsygdomme, krig og vold, inflation, skadedyr, forbrydere osv. Angående alt det er det godt at indprente folk, at alt dette og meget andet må gives os af Gud, og at vi må bede om det.

    Men først og fremmest er denne bøn rettet mod vores farligste fjende, Djævelen. For al hans higen og tragten går ud på at fratage os eller hindre alt det, vi har fra Gud. Og han nøjes ikke med at forhindre og forstyrre det åndelige styre, for på den måde at forføre sjælene og bringe dem under sin magt gennem sine løgne. Han forsøger også at afværge og forhindre, at der kan bestå noget styre med gode og fredelige forhold på jorden. Derfor er han skyld i så megen strid, mord, oprør og krig, ligesom uvejr og hagl. Han ødelægger kornet og kvæget, forurener luften osv. Kort sagt, det gør ham ondt, at nogen får en bid brød af Gud og får lov til at spise det i fred. Og hvis det stod i hans magt, og vores bøn ikke forhindrede det, ville vi sandelig ikke beholde et strå på marken, ikke en krone i huset, ja, ikke en time ville han lade os leve, især ikke dem, der har Guds ord og gerne vil være kristne.

    Se, således vil Gud vise os, hvordan han antager sig al vores nød, og så trofast sørger også for vores timelige behov. Og selv om han også i rigeligt mål gør det for de ugudelige og onde, vil han dog, at vi skal bede om det, for at vi skal erkende, at vi modtager det af hans hånd, og derved se hans faderlige godhed imod os. For hvis Gud slår hånden af os, vil intet lykkes eller trives, hvad man daglig erfarer. Hvad er det ikke for en plage i verden med den dårlige økonomi, ja, med daglige prisstigninger og snyd i almindelig handel og arbejde? Man undertrykker de stakkels fattige og berøver dem deres daglige brød, hvad vi desværre må finde os i. Men de skal se til, at de ikke glemmer den fælles bøn, og vogte sig for, at dette lille stykke af Fadervor ikke vender sig imod dem.

 

 

Den femte bøn

Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere

Denne bøn angår nu vores stakkels, elendige liv, der ikke foregår uden synd. Selv om vi har Guds ord og troen og lever efter hans vilje, samt styrker os ved Guds gaver og velsignelse, så fejler vi endnu daglig og gør ting, vi ikke burde. For vi lever i denne verden blandt mennesker, der påfører os meget ondt og giver os anledning til utålmodighed, vrede, hævn, osv. Dertil kommer, at vi har Djævelen i hælene på os, som angriber os fra alle kanter og kæmper imod alle de foregående stykker, så det ikke er muligt altid at stå fast i en sådan stadig kamp. Derfor er der også her yderst nødvendigt at bede og råbe: Kære far! Forlad os vores skyld! Ikke sådan at forstå, at han ikke uden vores bøn og før vores bøn tilgiver synden. Før vi bad om det eller nogensinde tænkt på det, skænkede han os jo evangeliet, hvori der udelukkende er tilgivelse. Men det gælder om, at vi erkender og modtager en sådan tilgivelse.

    Vort kød, som vi daglig lever i, er af den art, at det ikke stoler og tror på Gud. Det lader sig stadig beherske af onde lyster og begær, så vi daglig synder i ord og gerning, ved overtrædelser og undladelser. Derfor bliver vores samvittighed usikker, så vi frygter Guds vrede og unåde og derved mister den trøst og tillid, som evangeliet skænker os. Derfor er det nødvendigt, at man uafbrudt griber til denne bøn og henter trøst, så vores samvittighed igen kan blive oprejst.

    Det tjener til, at Gud kan bryde vores stolthed og holde os i ydmyghed. For den ret har han forbeholdt sig, at når nogen vil pukke på sin fromhed og foragte andre, må han betragte sig selv og holde denne bøn op for sig. Så opdager han, at han er nøjagtig lige så from som de andre, og at vi alle må skamme os over for Gud og glæde os over, at vi kan få forladelse. Og så længe vi lever her på jorden skal ingen tænke, at han kan nå så vidt, at han ikke længere behøver en sådan forladelse. Kort sagt, hvis Gud ikke uafbrudt forlader os vores skyld, er vi fortabte.

    Meningen med denne bøn er altså, at Gud ikke vil se hen til vores synd og lønne os, efter hvad vi daglig fortjener, men handle nådigt mod os og tilgive os, som han har lovet, så vi med en glad og frimodig samvittighed kan træde frem for ham og bede. For hvis hjertet ikke står i det rette forhold til Gud og kan gribe denne trøst, vil det aldrig driste sig til at bede. Men en sådan tillid og et sådant glad hjerte kan ingen få, uden at han ved, at han har sine synders forladelse.

    Men der er tilføjet et gavnligt og trøsterigt tillæg: ”Som også vi forlader vores skyldnere.” Han har lovet os, at vi skal være sikre på, at alt er os forladt og eftergivet, men dog kun hvis vi også tilgiver vores næste. For ligesom vi daglig pådrager os mere skyld over for Gud, og han dog af nåde forlader os alt, sådan må vi også bestandig tilgive vores næste, når han gør os skade og uret, når han lægger onde planer imod os, osv. Tilgiver du nu ikke, så tro ikke, at Gud tilgiver dig.

    Men tilgiver du, så har du den trøst og vished, at tilgivelse skænkes dig i himmelen. Men ikke på grund af din tilgivelse, for Gud gør det frit, uforskyldt og af ren nåde, fordi han har lovet det, sådan som evangeliet lærer os. Men til at styrke os og gøre os trygge sætter han dette som et garantimærke ved siden af løftet. Det stemmer med bønnen i Lukas 6, 37: »Tilgiv, så skal i få tilgivelse.” Derfor gentager Jesus det også lige efter Fadervor, når han i Matthæus 6, 14 siger: ”For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske far også tilgive jer, osv.”

    Derfor er dette tegn tilføjet denne bøn, for at vi, når vi beder, skal huske på løftet og tænke således: Kære far! Derfor kommer jeg og beder om, at du vil tilgive mig, ikke fordi jeg kan gøre fyldest eller kan fortjene det, men fordi du har lovet det og sat dit segl derpå, for at det skal være sikkert, som om jeg fik absolutionen udtalt af dig selv. For det samme, som dåb og nadver udretter som ydre tegn, det virker også dette tegn til at styrke vores samvittighed og gøre den glad. Og det er netop frem for alt andet givet os i den hensigt, at vi hvert øjeblik skal kunne bruge og øve det, som noget, vi altid har hos os.

 

 

Den sjette bøn

Led os ikke i fristelse

Vi har nu hørt nok om, hvilket besvær og arbejde, det koster at få alt det, man beder om og holde fast ved det, og at det alligevel ikke sker uden skrøbelighed og snublen. Dertil kommer, at selv om vi også har fået tilgivelse og en god samvittighed og er fuldstændig frikendte, så er det dog således med livet, at man kan stå i dag og falde i morgen. Selv om vi derfor er kristne og har en god samvittighed for Gud, må vi dog stadig bede om, at han vil bevare os fra at falde tilbage og give efter for anfægtelse eller fristelse. Men der er tre slags fristelser, der lokker: kødets, verdens og Djævelens. For vi bor i kødet og har gamle Adam på nakken, der daglig rører sig og lokker os til seksuelle synder, dovenskab, frådseri og drukkenskab, købesyge og bedrageri for at narre og snyde næsten, og, i en sum, alle slags onder lyster. Det hænger ved os af natur og bliver tillige sat i bevægelse ved andres selskab og eksempel, når vi hører og ser noget, der let kan smitte og optænde selv et uskyldigt hjerte.

    Desuden er der verden, der plager os med ord og gerninger og lokker os til vrede og utålmodighed. Der er kort sagt ikke andet end had, misundelse, fjendskab, vold, uret, utroskab, hævn, sværgen, skænderi, bagtalelse, hovmod og stolthed i forbindelse med overdreven luksus, ære, ros og magt, fordi ingen vil være den ringeste, men enhver vil sidde til højbords og ses af alle. Hertil kommer så også Djævelen, der puster til ilden og ophidser overalt. Men især driver han sit spil med det, der angår samvittigheden og de åndelige ting, så vi ringeagter både Guds ord og gerning. Så kan han nemlig rive os bort fra troen, håbet og kærligheden og drive os til vantro, falsk sikkerhed og forhærdelse eller omvendt til fortvivlelse, gudsfornægtelse og bespottelse og utallige andre forfærdelige ting. Alt det er nu snarer og fælder, ja, virkelige gloende pile, som ikke kommer fra kød og blod, men som Djævelen på det allergiftigste skyder mod vores hjerter.

    Det er store, alvorlige farer og anfægtelser, som enhver kristen oplever. Og blot én af dem, er mere end rigelig. Og fordi vi er i dette elendige liv, hvor man fra alle sider trænger og jager os, tilskyndes vi til altid at råbe og bede om, at Gud ikke vil lade os blive sløve og trætte og atter falde tilbage i synd, skam og vantro. Ellers er det umuligt at overvinde selv de mindste anfægtelser.

    Bønnen om ikke at blive ledt ind i fristelser, betyder altså, at Gud giver os kraft og styrke til at stå imod, uden at anfægtelsen dog borttages eller ophæves. For fristelser og tilskyndelser kan ingen undgå, fordi vi lever i kødet og har Djævelen omkring os. Vi må derfor finde os i at møde anfægtelser, ja, at stå i dem op til halsen. Men vi beder om, at vi ikke må falde og drukne i dem. Derfor er der stor forskel på at opleve fristelse og at indvilge i den eller sige ja til den.

    Vi kommer alle til at mærke til fristelser, selv om alle ikke oplever det på samme måde, men nogle værre og sværere end andre. Sådan fristes de unge først og fremmest af kødet, de voksne og ældre af verden. Dem, der beskæftiger sig meget med teologiske spørgsmål, som de stærke kristne, fristes af Djævelen. Men at mærke og føle fristelsen skader ingen, fordi det sker imod vores vilje, og vi helst var fri for den. For hvis man ikke mærkede og følte fristelsen, var der jo ikke tale om anfægtelse. Men at indvilge i fristelsen sker, når man overlader den roret og ikke står imod den eller beder om hjælp.

    Derfor må vi kristne være rustede og daglig være forberedte på og vente, at vi uafbrudt bliver anfægtet. Ingen skal vandre så tryg og uagtsom, som om Djævelen var langt fra os, men altid være forberedt på hans angreb og slå ham på flugt. For selv om jeg også i dette øjeblik er uden forbudte lyster, tålmodig, venlig og står fast i troen, skal Djævelen nok i samme sekund afskyde en sådan pil imod mit hjerte, så jeg næppe kan blive stående. For han er en sådan fjende, som aldrig ophører eller bliver træt, men hvor den ene anfægtelse hører op, kommer der altid andre og nye til. Derfor er der ikke noget andet råd eller nogen anden trøst end at løbe hen og gribe om Fadervor og af hjertet sige til Gud: Kære far! Du har befalet mig at bede, lad mig nu ikke blive fristet og falde tilbage! Så vil du mærke, at den må høre op og omsider overgive sig. Men vil du driste dig til at klare dig selv med dine egne tanker og dit eget råd, vil du kun gøre det værre og give Djævelen mere rum. For han har et slangehoved, og hvis han blot kan finde et hul, hvor det kan komme igennem, følger hele kroppen efter. Men bønnen kan holde ham borte og drive ham tilbage.

 

 

Den syvende og sidste bøn

Men fri os fra det onde. Amen

På grundsproget lyder denne lille bøn således: ”Fri eller beskyt os fra den onde eller den ondskabsfulde.” Det ser ud, som om Kristus taler om Djævelen og har ønsket at sammenfatte det hele, så hovedindholdet af hele Fadervor er rettet imod vores hovedfjende. For det er ham, der forhindrer alt det iblandt os, som vi beder om: Guds navn og ære, Guds rige og vilje, det daglige brød, en glad og god samvittighed osv. Derfor sammenfatter vi nu til sidst alt dette og siger: Kære far! Hjælp dog, at vi må blive fri for årsagen til alle disse ting! Men ikke desto mindre indbefattes heri også alt ondt, som møder os i Djævelens rige: fattigdom, ulykker, død og, kort sagt, al den usalige jammer og hjertesorg, som der er så ufattelig meget af på jorden. Fordi Djævelen ikke alene er en løgner, men også en morder, jagter han uafbrudt vores liv og køler sin vrede ved at bringe os ulykke og skade på legemet. Det er årsagen til de mange dødsulykker og at så mange bliver psykisk syge, drukner, begår selvmord og mange andre skrækkelige ting. Derfor har vi her på jorden ikke andet at gøre mod denne hovedfjende end uafbrudt at bede. For hvis Gud ikke hjalp os, var vi ikke sikre for ham et eneste øjeblik.

    Heraf ser du, hvordan Gud ønsker, at vi skal bede om alt, hvad der anfægter os også legemligt, så vi ikke søger og venter hjælp fra andre end ham. Denne bøn har han imidlertid sat til sidst. For skal vi bevares og fries fra alt ondt, må hans navn først helliges i os, hans rige være iblandt os og hans vilje ske. Derefter vil han bevare os fra synd og skam, og alt det, der gør os ondt og skader os.

    Sådan har Gud kortfattet beskrevet al den nød, der til enhver tid kan komme over os, så vi ikke skal have nogen undskyldning for at lade være med at bede. Men her er det afgørende, at vi også lærer at sige Amen. Det vil sige, at vi ikke tvivler på, at vores bøn virkelig er hørt og skal blive opfyldt. For Amen er helt og holdent et troens ord uden spor af tvivl. Det grunder sig ikke på eventyr, men véd at Gud ikke lyver, når han har lovet at bønhøre os. Hvor en sådan tro ikke findes, er der heller ingen sand bøn. Derfor er de folk fanget i en skadelig indbildning, der beder på en sådan måde, at de ikke vover af hjertet at sige ja dertil og tro på, at Gud virkelig bønhører. De bliver i tvivlen og siger: Hvordan skulle jeg være så dristig og rose mig af, at Gud hører min bøn? Jeg er dog en elendig synder, osv.

    Det skyldes, at de ikke ser på Guds løfter, men på deres egne gerninger og værdighed. På den måde gør de Gud til en løgner og ringeagter ham. Derfor får de heller ikke noget, som Jakob siger: ”Man skal bede i tro, uden at tvivle, den, der tvivler, ligner nemlig en havets bølge, der jages og kastes hid og did af vinden, og et sådant menneske må ikke vente at få noget fra Herren.” (Jakob 1, 6-7). Se, så vigtigt er det for Gud, at vi er overbeviste om, at vi ikke beder forgæves, og at vi på ingen måde skal ringeagte vores bøn.

 

 

Dåben

Dåbens bibelske begrundelse

Vi har nu gennemgået de tre hovedstykker i den almindelige kristne lære. Ud over det skal vi også se lidt på vores to sakramenter, der er indstiftede af Kristus. Enhver kristen må i det mindste have en kort grundlæggende viden om dem. For uden sakramenterne ville der ikke være nogen kristne, selv om man desværre hidtil intet har lært om dem. Vi begynder med dåben, ved hvilken vi allerførst blev optaget i kristenheden. Men for at man lettere skal kunne forstå det, vil vi gennemgå det systematisk, og kun standse ved det, der er vigtigt. For hvordan man skal fastholde og forsvare dåben over for andre kirkesamfund og kirkelige retninger, overlader vi til de lærde.

    Først må man frem for alt nøje kende de ord, som dåben er grundet på, og som det hele drejer sig om. Det er ordene i Matthæus 28, 19, hvor vores Herre Kristus siger: ”Gå ud i hele verden, lær alle folk og døb dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn." Og i Markus 16, 16: “Den, der, tror og bliver døbt, skal blive frelst, men den, der ikke tror, bliver fordømt.“

    I disse ord skal du for det første lægge mærke til, at her står Guds bud og indstiftelse, så man ikke kan tvivle om, at dåben er en guddommelig ting, der ikke er udtænkt eller opfundet af mennesker. For ligesom jeg kan sige om De Ti Bud, Trosbekendelsen og Fadervor, at dem har intet menneske udtænkt i sit eget hoved, men de er åbenbaret og givet af Gud selv, sådan kan jeg også triumferende sige, at dåben ikke er noget menneskeværk, men indstiftet af Gud selv. Tilmed har han alvorligt og strengt påbudt, at vi skal lade os døbe ellers bliver vi ikke frelst. Man skal derfor ikke tro, at det blot er en bagatel i stil med at tage noget nyt tøj i brug. For det er af største vigtighed, at man anser dåben for virksom, værdifuld og herlig. Det er på det punkt, vi allermest kæmper og strider, fordi verden nu er så fuld af kirkelige retninger, der råber op om, at dåben er en ydre ting, der intet udretter. Men lad den aldrig så meget være en ydre ting, for her står Guds ord og bud, der indstifter, begrunder og stadfæster dåben. Og hvad Gud indstifter og påbyder, kan ikke være unyttigt, men må være en aldeles kostelig ting, selv om den også i det ydre var ringere end et halmstrå. Har man hidtil regnet det for noget stort, når paven med sine breve og skrivelser uddelte aflad, gav tilladelse til kirkebyggeri og alterudsmykning, og det alene for brevenes og seglenes skyld, så burde vi anse dåben for noget langt højere og mere værdifuldt, fordi Gud har befalet den, og den desuden sker i hans navn. For sådan lyder ordene: Gå hen og døb, men ikke i jeres navn, men i Guds navn.

    For at blive døbt i Guds navn er, at blive døbt af Gud selv, og ikke af et menneske. Selv om det sker ved et menneskes hånd, er det dog i sandhed Guds eget værk. Enhver kan derfor tænke sig til, at dåben er langt højere end nogen gerning, øvet af et menneske, ja, selv af en helgen. For hvordan skulle man kunne udføre en gerning, der var mere værd end en, der er udført af Gud selv? Men her har Djævelen travlt med at blænde os med billig glimmer og føre os bort fra Guds gerning og hen til vores egen gerning. For det ser langt mere religiøst ud, når en munk gør en masse vanskelige og store gerninger. Og vi synes alle sammen meget bedre om det, som vi selv udretter og gør os fortjent til. Men Bibelen lærer sådan: selv om man samlede alle munkenes mest skinnende gerninger sammen i en bunke, så ville de alligevel ikke være så ædle og fine, som hvis Gud samlede et halmstrå op. Hvorfor? Fordi personen er ædlere og bedre! Man skal nemlig ikke agte personen efter gerningerne, men gerningerne efter personen, fra hvem de må hente deres værdi. Men det er den tåbelige fornuft ligeglad med. Fordi dåben ikke glimrer som de gerninger, vi selv gør, skal den ikke gælde for noget.

 

Frelsende gudvand

Lær nu heraf at få en korrekt forståelse af dåben, så du kan svarer på spørgsmålet om, hvad dåben er. Nemlig, at den ikke bare er almindeligt vand, men at dåben er vand, omsluttet af Guds ord og bud og derved helliget. Dåben er udelukkende gudvand.  Ikke fordi selve vandet er finere end andet vand, men fordi Guds ord og bud er hos det. Derfor er det helt igennem skurkestreger og Djævelens hån, når vores nye superånder, fjerner Guds ord og befaling fra dåben og ikke anser den for andet end det vand, der kommer ud af vandhanen. Derfor råber de op: Hvad skulle en håndfuld vand mon kunne hjælpe sjælen? Ja, kære, hvem véd ikke, at vand er vand, hvis man adskiller vandet og ordet? Men hvordan tør du gribe ind i Guds ordning og fjerne den største skat, som Gud har forbundet og omsluttet den med, og som han ikke vil have skilt derfra? For kernen i vandet er Guds ord eller bud og Guds navn, der er en større og finere skat end himmelen og jorden.

    Læg altså godt mærke til denne forskel, at dåben er en helt anden ting end alt andet vand. Ikke på grund af selve vandets beskaffenhed, men fordi der her er føjet noget mere værdifuldt til. For Gud har selv føjet sin ære til og lagt sin kraft og sin magt deri. Derfor er det ikke bare almindeligt vand, men et guddommeligt, himmelsk, helligt og frelsende vand, eller hvordan man nu skal prise det. Alt sammen på grund af Ordet, der er et himmelsk og helligt ord, som ingen kan prise tilstrækkeligt. For Ordet formår alt og rummer alt, hvad Gud er. Derfor er dåben også det, vi kalder et sakramente. Som Augustin rammende siger: ”Ordet kommer til elementet og der fremstår et sakramente.” Det vil sige, når ordet kommer til elementet eller den naturlige ting, bliver det til et sakramente, der er en hellig ting og et guddommeligt tegn.

    Derfor lærer vi altid, at man ikke skal bedømme sakramenterne og de ydre ting, som Gud har anordnet og indstiftet, efter deres umiddelbare udseende. Man skal huske på, at Guds ord er indesluttet i disse ting, som nødden i sin skal. På samme måde er det jo også med vores forældre og de offentlige myndigheder. Hvis man kun ser på, hvordan de har næser, øjne, hud og hår, så ligner de jo alle andre mennesker, og en eller anden kunne da komme og sige: Hvorfor skal jeg holde mere af mine forældre end af de andre? Men fordi budet kommer til: Du skal ære din far og din mor, så ser jeg her et helt andet menneske, smykket og klædt med Guds majestæt og herlighed. Budet er den gyldne kæde, de bærer om halsen, ja, kronen på deres hoved, som viser mig, hvordan og hvorfor jeg skal ære netop dette kød og blod.

    På samme måde og endnu mere skal du ære dåben og anse den for værdifuld for Ordets skyld, fordi Gud selv har æret den både med ord og gerninger, og endog stadfæstet den med tegn fra himlen. For mener du, at det blot var skuespil, da Kristus lod sig døbe, og himmelen åbnedes, og Helligånden fór ned i synlig skikkelse, og der var ren og skær guddommelig herlighed og majestæt? Derfor understreger jeg endnu en gang, at man for alt i verden ikke må adskille og fjerne de to ting, Ordet og vandet, fra hinanden. For hvis man fjerner Ordet, så er det ikke andet vand end det vand, vi bruger til daglig. Det kunne man for den sags skyld godt kalde en badedåb. Men når Ordet føjes til, som Gud har forordnet det, så er det et sakramente og kaldes Kristusdåben. Det er nu det første stykke om det hellige sakramentes væsen og værdighed.

   

Dåbens virkning

For det andet, da vi nu véd, hvad dåben er, og hvad vi skal anse den for, så må vi også lære, hvorfor og hvortil den er indstiftet, det vil sige, hvad den gavner, giver og gør. Det kan man heller ikke lærer bedre end gennem de førnævnte ord af Kristus, nemlig: ”Den, der tror og bliver døbt, skal blive frelst." Det skal man helt enkelt forstå som ordene lyder, så dåbens kraft, gerning, nytte, frugt og resultat er, at den frelser. For man døber ingen, for at han skal blive borgmester, men for at han skal blive frelst, som ordene lyder. Men at blive frelst, betyder jo som man ved, netop at blive løst fra synden, døden og Djævelen og at komme ind i Kristi rige og leve evigt i fællesskab med ham.

    Her ser du atter, hvor dyrebar og værdifuld dåben må anses for at være, fordi vi ved den opnår en sådan uudsigelig skat, som også viser, at den ikke bare er helt almindelig vand. For almindelig vand kan ikke udrette sådanne ting. Men Ordet gør det, samt det at Guds navn er deri. Og hvor Guds navn er, dér må der også være liv og salighed, så det med rette kan kaldes et guddommeligt, frelsende, virkende og nåderigt vand. For ved Ordet får vandet kraften til at være genfødelsens bad, som Paulus siger det i Titusbrevet 3.

    Men vores kloge hoveder, de nye superånder, fremhæver, at alene troen frelser, mens gerninger og ydre ting derimod intet hjælper. Til det svarer vi, at det er fuldstændig rigtigt, at intet i os ud over troen frelser, som vi skal se. Men de blinde vejledere vil ikke se, at troen må have noget, den kan tro. Det vil sige, at troen må have noget, som den kan holde sig til, og som den kan stå fast på. Derfor klynger troen sig nu til vandet og tror, at det er en dåb, der er fuld af salighed og liv. Ikke på grund af vandet, som det vist nu er tilstrækkelig klart, men fordi vandet er forenet med Guds ord og ordning, og fordi hans navn er knyttet dertil. Når jeg nu tror på det, hvad andet tror jeg så på end Gud, som den, der har givet og plantet sit ord i vandet og giver os denne ydre ting, for at vi her kan gribe en sådan skat?

    Nu er de så tåbelige, at de adskiller troen og den genstand, som troen er knyttet og bundet til, selv om det så blot er noget ydre. Ja, det skal og må være noget ydre, så sanserne kan fatte og gribe det og derved føre det ind i hjerterne. Hele evangeliet er jo også en ydre og mundtlig prædiken. Kort sagt, hvad Gud gør og virker i os, det vil han virke gennem sådanne ydre ordninger. Hvor Gud nu taler og uanset hvilke midler, han bruger, så skal troen rette sin opmærksomhed derhen og holde sig til det. Her har vi ordene: ”Den, der tror og bliver døbt, skal blive frelst." Hvad andet taler disse ord om end dåben, det vil sige, om det vand, der er indesluttet i Guds ordning? Deraf følger, at den, der forkaster dåben, forkaster Guds ord, troen og Kristus, som henviser og binder os til dåben.

   

Troens betydning

For det tredje, da vi har set dåbens store nytte og kraft, så lad os nu videre se, hvem, der modtager det, som dåben giver og gavner. Det er atter klart og tydeligt udtrykt netop i ordene: ”Den, der tror og bliver døbt, skal blive frelst.” Det vil sige, at det alene er troen, der gør et menneske værdig til at modtage det frelsende, guddommelige vand på gavnlig måde. Fordi disse ting frembæres og loves her i ordene ved og med vandet, kan det ikke modtages på anden måde, end ved, at vi tror det af hjertet. Uden tro er dåben ikke til nogen nytte, selv om den så i sig selv er en guddommelig og uvurderlig skat. Derfor udretter dette korte udtryk ”den, der tror”, så meget, at det udelukker og tilbageviser alle gerninger, som vi kan finde på at gøre i den hensigt at opnå og fortjene frelsen. For det står fast, hvad der ikke er tro, det bidrager intet til frelsen og modtager heller intet. Men hvis de nu siger, som de plejer: Dåben er dog også selv en gerning, og du siger, at gerningerne intet gælder til salighed. Hvad bliver der da af troen? Svar: Ja, vores gerninger udretter ganske rigtigt intet til frelsen, men dåben er heller ikke vores gerning, men Guds gerning. Du må nemlig nøje skelne Kristusdåben fra badedåben. Og Guds gerninger er frelsende og nødvendige til frelse, og de udelukker ikke troen, men kræver den, for uden tro kan man ikke gribe dem. For derved, at du lader dig overøse med vand, har du endnu ikke udført og modtaget dåben, så den gavner dig noget. Nej, dåben gavner dig, når du lader dig døbe i den overbevisning, at det sker efter Guds befaling og ordning og i Guds navn, så du i vandet kan modtage den lovede frelse. Nu kan hverken hånden eller legemet modtage denne frelse, men hjertet må tro det.

    Sådan ser du klart, at dåben ikke er en gerning udført af os, men at det er en skat, som Gud giver os, og som troen griber. På samme måde som vores Herre Kristus på korset ikke er vores gerning, men en skat, indesluttet og frembåret i Ordet og modtaget i troen. Derfor gør de os uret, når de råber op imod os, som om vi prædikede imod troen. Når vi dog udelukkende påpeger, at troen er så nødvendig, at vi uden den hverken kan modtage noget eller få gavn af det.

    Hermed har vi de tre ting, man må vide om dette sakramente. Og som det vigtigste, at det er Guds ordning, som vi bør holde i ære. Dette forhold alene var tilstrækkelig grund til at lade sig døbe, selv om dåben udelukkende var en ydre ting. På linie med det fjerde bud om at ære sine forældre, der alene angår kød og blod, men er omsluttet af Guds bud og derfor har en anden status. Sådan også med dåben, selv om vi kun havde ordene ”Gå hen og døb”, så måtte vi dog modtage og benytte dåben som en Guds ordning. Men nu foreligger der ikke alene et bud og en befaling, men også et løfte. Derfor er dåben noget langt herligere, end hvad Gud ellers har påbudt og anordnet. Kort sagt, dåben er så fuldt af trøst og nåde, at himmel og jord ikke kan rumme det. Men det er en stor kunst, at tro det. Der er ingen mangler ved skatten, men der mangler det, at man griber og fastholder den.

    Derfor har enhver kristen hele livet igennem nok at lære og øve sig i angående dåben. Han har altid nok at gøre med at blive fastere i troen på, hvad dåben tilsiger og bringer, nemlig sejr over døden og Djævelen, syndernes forladelse, Guds nåde, Kristus med alt, hvad han har og Helligånden med sine gaver. Kort sagt, det er så overstrømmende, at når vores svage natur betænker det, falder den i tvivl, om det nu også er rigtigt. Tænk nemlig selv efter: Hvis der et sted var en læge, som kunne forhindre at folk døde, eller, hvis de døde, straks kunne bringe dem til live igen på en sådan måde, at de derefter levede evigt, hvor ville verden da lade det sne og regne over ham med penge, så almindelige mennesker ikke kunne komme til for de rige. Men her i dåben får enhver gratis en sådan skat og et sådant lægemiddel bragt lige til døren. Et lægemiddel, der opsluger døden og holder alle mennesker i live.

    Derfor skal vi tænke på dåben og bruge den nyttigt, så vi styrker og trøster os ved den, når vores synd og samvittighed tynger os. Sig da: Jeg er dog døbt, men er jeg døbt, så er det også lovet mig, at jeg skal blive frelst og have det evige liv både til sjæl og legeme. Derfor sker begge dele i dåben, både at legemet, der ikke kan modtage andet end vandet, overøses og at ordet samtidig udtales, for at sjælen også kan modtage det. Fordi nu begge dele, vand og ord, er én dåb, så må også både legeme og sjæl blive frelst og leve evigt. Sjælen gør det ved ordet, som den tror på, og legemet, fordi det er forenet med sjælen og også modtager dåben, således, som det er i stand til. Derfor har vi ingen større skat, hverken til legeme eller sjæl, for derved bliver vi aldeles hellige og salige, hvilket ellers intet liv og ingen gerning på jorden kan udrette.

    Det er nu tilstrækkeligt at vide om dåbens væsen, gavn og brug.

 

 

Barnedåben

Her opstår nu et spørgsmål, som Djævelen har forvirret verden med gennem sine kirkelige partier, nemlig angående barnedåben, om børnene nu også tror og bliver døbt på rette måde? Herpå svarer vi kort: Den, der er ulærd, må skyde det spørgsmål fra sig og henvise det til de lærde.

 

Mange barnedøbte har Helligånden

Men vil du svare, så svar således: At barnedåben behager Kristus, fremgår tydeligt af hans egen gerning. Gud har nemlig helliget og givet Helligånden til mange af dem, der er blevet døbt som børn. Også den dag i dag findes der mange, hvor man kan mærke på både deres liv og lære, at de har Helligånden. Ligesom det jo også af Guds nåde er givet os den gave, at vi kan udlægge Bibelen og kende Kristus, hvilket ikke kan ske uden Helligånden. Men hvis Gud ikke anerkendte barnedåben, ville han ikke give nogen af dem Helligånden eller blot en lille del. Kort sagt: Der måtte fra gamle dage af og indtil denne dag ikke have været en eneste kristen på jorden.

    Nu bekræfter Gud dåben ved at indgyde Helligånden, som man jo kan spore hos adskillige kirkefædre, som Bernhard, Gerson, Johann Hus og andre, der er døbt som børn. Og når den hellige kristne kirke skal bestå indtil verdens ende, må man jo indrømme, at barnedåben er Gud velbehagelig. Han kan ikke være imod sig selv eller hjælpe løgnen og ondskaben eller give sin nåde og Ånd dertil. Dette er næsten det bedste og stærkeste bevis for almindelige mennesker, der ikke har studeret. For man kan ikke berøve os eller omstøde denne artikel: ”Jeg tror på den hellige, almindelige kirke, de helliges menighed, osv.”

   

Forskel på dåbens gyldighed og gavn

Dernæst siger vi videre, at det vigtigste for os ikke er, om den, der bliver døbt, tror eller ikke tror. Dåben bliver nemlig ikke ugyldig af den grund, men alt beror på Guds ord og bud. Det er måske sat lidt på spidsen, men følger dog af det foregående. Her så vi, at dåben udelukkende er vand og Guds ord hos og med hinanden. Det vil sige, at når ordet er hos vandet, så er dåben korrekt, selv om troen ikke kommer til. Min tro gør ikke dåben, men modtager den. Og dåben bliver ikke forkert, selv om den end ikke modtages og bruges rigtig, fordi dåben ikke er bundet til vores tro, men til ordet. For selv om en jøde i dag kom med falskhed og forkerte motiver, og vi med fuld alvor døbte ham, måtte vi ikke desto mindre sige, at denne dåb var gyldig. For vandet er til stede sammen med Guds ord, selv om det ikke blev modtaget, som det skulle. Det er på samme måde med dem, der går uværdigt til nadver. De modtager et rigtigt sakramente, selv om de ikke tror.

    Vi kan altså konstatere, at disse partiers indvending intet har at betyde. For selv om børnene ikke kunne tro - hvad vi dog har set, ikke er rigtigt - så ville dåben alligevel være gyldig, og ingen skal gendøbe dem. Nadveren tager jo heller ikke skade af, at der er en, der deltager med forkerte motiver. Og man kan ikke give lov til, at vedkommende på grund af det første misbrug lidt efter atter fik nadveren, som om han ikke fik et virkeligt sakramente første gang. For det ville i allerhøjeste grad være at spotte og krænke sakramentet.

    Hvordan kan man komme på den tanke, at Guds ord og ordning skulle være forkert og ikke gælde noget, fordi vi bruger det på uret måde? Derfor, har du ikke troet, så tro nu og sig til dig selv: ”Dåben var der intet galt med, men jeg har desværre ikke modtaget den ret.” For også jeg selv og alle, der lader sig døbe, må over for Gud bekende: ”Jeg kommer her i min tro, og hjulpet af de andres tro, alligevel kan jeg ikke bygge på, at jeg tror, og at mange beder for mig, men jeg bygger på, at det er dit ord og din befaling.” Jeg går heller ikke til nadver på min tro, men på Kristi ord. Om jeg så er stærk eller svag, det lader jeg Gud råde for. Men det véd jeg, at han befaler mig at komme og spise og drikke, og at han skænker mig sit legeme og blod. Det lyver eller bedrager mig ikke.

   

Barnets tro er Guds gave

Sådan gør vi nu også med barnedåben. Vi bærer barnet til dåben i den overbevisning og med det håb, at barnet kan tro, og vi beder Gud om, at han vil skænke det troen. Men vi døber ikke på det, men alene på, at Gud har befalet det. Hvorfor? Fordi vi véd, at Gud ikke lyver. Jeg, mine nærmeste og alle mennesker kan tage fejl og lyve, men Guds ord kan ikke fejle.

    Derfor er det frække og tåbelige folk, der drager denne slutning: Hvis jeg ikke tror, så kan dåben ikke være rigtig. Det ville jo være det samme som at sige, at hvis man ikke tror, så er Kristus heller intet. Eller hvis jeg ikke er lydig, så er forældre og øvrighed intet. Er det mon at drage en korrekt slutning, at hvis man ikke gør, hvad man skal gøre, så skal selve genstanden heller ikke være noget eller gælde noget? Min gode ven, vend det om og slut meget snarere sådan: Netop derfor er dåben noget og rigtig, fordi man kan modtage den forkert. For hvis den ikke i sig selv var gyldig, kunne man ikke misbruge den eller synde imod den. Det er nemlig sandt, som man siger: ”Misbrug ophæver ikke en tings væsen, men stadfæster den.” Guld taber ikke sin renhed, selv om det bæres af en slyngel, der har stjålet det.

    Derfor står det fast, at dåben altid forbliver gyldig og beholder sit sande væsen, selv om kun ét menneske blev døbt, og det endda ikke troede ærligt. For Guds indstiftelse og ord lader sig ikke rokke eller ændre af mennesker. Men disse sværmerånder er så forblindede, at de ikke ser Guds ord og bud og ikke regner dåben for mere end vandet i vandhanen, eller øvrigheden for andet end almindelige mennesker. Og fordi de ikke kan se nogen tro og lydighed, skal selve tingene heller intet gælde. Her er en hemmelig, oprørsk djævel på færde, der gerne vil rive magten fra øvrigheden, for at man siden kan træde den under fødder og forvrænge og tilintetgøre alle Guds gerninger og indstiftelser. Derfor må vi være vågne og bevæbnede og ikke lade os lokke eller vige fra ordet, så vi ikke bare lader dåben være et uvirksomt tegn, som sværmerne tror.

 

Dåbens symbolik

Til sidst skal man også vide, hvad dåben symboliserer, og hvorfor Gud netop har føjet dette ydre tegn og handling til det sakramente, ved hvilket vi først optages i kristenheden. Det ydre tegn eller ceremonien bestod oprindelig i, at man dykkede os helt ned under vandet og derefter løftede os op igen. Disse to stykker, at komme under vandet og igen komme op, viser dåbens kraft og virkning, som ikke er andet end den gamle Adams dødelse og derefter at det nye menneskes opstår. Disse to ting skal ske med os hele vores liv. Et kristent liv er således ikke andet end en daglig dåb, som en gang er begyndt og stadig fortsættes. For det må ske uden ophør, at man stadig renser det ud, der er af den gamle Adam, så det, der hører det nye menneske til, kan komme frem. Hvad er da det gamle menneske? Det er det, der er os medfødt fra gamle Adam, vrede, had, misundelse, umoral, griskhed, dovenskab, hovmod, ja, vantroen med alle dens laster, der af naturen ikke har noget godt i sig. Når vi nu kommer ind i Kristi rige, skal alt dette daglig aftage, så vi stadig bliver mildere, mere tålmodige og fredselskende og mere og mere aflægger vantroen, griskheden, hadet, misundelsen og hovmodet.

    Dette er de kristnes rette brug af dåben, som brugen af vand symboliserer. Hvor denne renselsesproces nu ikke sker, men man overlader magten til det gamle menneske, så det bliver stærkere, kan man ikke tale om, at dåben bliver brugt, men at man tværtimod bekæmpet dåben. For de, der er uden for Kristus, kan ikke gøre andet end dag for dag blive værre, som også ordsproget siger: ”Jo længere, jo værre!” Hvis én i fjor var stolt og grisk, er han i år mere grisk og stolt. Lige fra ungdommen vokser syndens frugter og bliver ved. Et lille barn har ingen særlig last, men når det vokser op, bliver det udisciplineret og umoralsk, og som voksen, kommer de alvorlige laster frem, jo længere, jo værre. Derfor følger det gamle menneske uophørligt sin natur, hvis man ikke hindrer det og dæmper det ved dåbens kraft. Når man derimod er blevet en kristen, mindskes den gamle natur dag for dag, indtil den helt forsvinder. Det er virkelig at nedsænke sig i dåben og daglig komme op igen. Altså er det ydre tegn ikke kun givet, for at det skal virke kraftigt, men også for at symbolisere denne virkning. Hvor troen nu bærer frugt, er det ikke blot et tomt symbol, men virkningen er med. Men hvor troen ikke findes, forbliver det blot et ufrugtbart tegn.

   

Bodens sakramente

Her kan man også se, at dåben både med sin kraft og symbolik også omfatter det tredje sakramente, som man kalder boden. Men egentlig er det blot dåben i brug. For hvad er bod andet end alvorligt at bekæmpe det gamle menneske og træde ind i en ny livsførelse? Når du derfor lever i boden, så vandrer du i dåben, der ikke alene symboliserer det nye liv, men også virker det, begynder det og hjælper det fremad. For i dåben får vi nåde, ånd og kraft til at undertrykke det gamle menneske, så det nye kan komme frem og blive stærkt. Derfor bliver dåben altid stående. Og selv om nogen falder ud og synder, har vi dog altid fri adgang, så man igen kan underlægge sig det gamle menneske. Men man må ikke mere overøse os med vand. For selv om man lod sig nedsænke i vand hundred gange, er der dog ikke mere end én dåb, hvis gerning og betydning består og vedvarer. Boden er altså intet andet end en tilbagevenden og indtræden i dåben, så man genoptager og udfører det, man tidligere var begyndt på, men var holdt op med.

    Det siger jeg, for at man ikke skal få den opfattelse, som vi har haft længe, at dåben var tilintetgjort, hvis man faldt i synd, så man ikke mere kunne bruge den. Grunden hertil var, at man ikke så på dåben som andet end en ydre gerning, der én gang var udført. Og det skyldes sikker en udtalelse af Hieronymus, hvor han siger: ”Boden er den anden planke, som vi må redde os i land på, efter at skibet er forlist, som vi gik om bord i og sejlede med, dengang vi kom ind i kristenheden.” Ved den udtalelse er dåbens brug ophævet, som om den ikke mere kan gavne os. Derfor er denne udtalelse forkert. For skibet går ikke under, for det er Guds ordning og ikke vores opfindelse. Men det kan godt ske, at vi snubler og falder over bord. Men hvis nogen falder ud, må han se til, at svømme tilbage til skibet og holde fast i det, indtil han atter bliver halet indenbords. Og så må han genoptage det, han var begyndt på.

    Dåben er altså en herlig og værdifuld ting, der river os ud af Djævelens gab og gør os til Guds ejendom, dæmper og borttager synden og derefter daglig styrker det nye menneske og stadig øver sit værk, indtil vi forlader denne elendighed og kommer til den evige herlighed. Derfor skal enhver anse dåben for sit daglige tøj, som han altid skal have på, så han altid er at finde i troen og dens frugter, holder det gamle menneske nede og lader det nye vokse. For vil vi være kristne, må vi øve den gerning, som vi blev kristne ved. Men falder nogen ud, må han atter komme tilbage. For ligesom Kristus, vores nådestol, ikke forlader os eller nægter os at komme tilbage, selv om vi synder, sådan forbliver alle hans skatte og gaver også. Når vi i dåben én gang har modtaget syndernes forladelse, så bliver den også hos os hver dag, så længe vi lever, dvs. så længe vi trækkes med det gamle menneske.

 

 

 

Nadveren

Nadverens bibelske begrundelse

Ligesom vi har hørt om den hellige dåb, må vi også se på det andet sakramente og de tre hovedpunkter: Hvad nadveren er, hvad den gavner, og hvem der skal gå til nadver. Svarerne finder vi i de ord, som Kristus har indstiftet nadveren med. Og de ord bør enhver kende, der vil være en kristen og gå til alters. For vi har ikke tænkt os, at lade nogen kommer til nadver, der ikke véd, hvad de kommer efter eller hvorfor de kommer.

    Nadverordene lyder sådan: ”Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt, et brød, takkede og brød det, gav sine disciple det og sagde: Tag dette og spis det, det er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig! Ligeså tog han også bægeret efter måltidet, takkede, gav dem det og sagde: Drik alle heraf, dette bæger er den nye pagt ved mit blod, der udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette, så ofte som I drikker det, til ihukommelse af mig!”

    Heller ikke her vil vi strides og kæmpe med dem, der spotter og vanærer dette sakramente. Men ligesom ved dåben vil vi først og fremmest lære, hvad der er hovedsagen, nemlig at den vigtigste ting er Guds ord og indstiftelse eller befaling. For nadveren er ikke udtænkt eller indstiftet af noget menneske, men af Kristus, uden nogens råd og beslutning. Som vi har set, forbliver De Ti Bud, Fadervor og Trosbekendelsen urokkede i deres væsen og værdighed, selv om ingen holder dem, beder eller tror. På samme måde forbliver også dette højværdige sakramente urokket og ubeskadiget, selv om vi bruger og behandler det uværdigt. Du tror vel ikke, at Gud skulle spørge efter vores gerning og tro, så han af den grund skulle ændre sin ordning? I alle jordiske ting forbliver alt jo, sådan som Gud har skabt og ordnet det, hvordan vi så end bruger og behandler det. Det må man altid indskærpe, for så kan man tilbagevise næsten alle de kirkelige partier. For de vurderer sakramenterne uafhængigt af Guds ord, som noget, vi gør.

   

Wienerbrød eller ”vinogblod”

Hvad er da nadveren? Svar: Det er vores Herre Kristi sande legeme og blod, i og under brødet og vinen. Og det er ved Kristi ord befalet os kristne at spise og drikke. Og som det blev sagt om dåben, at den ikke er almindelig vand, så siger vi også her, at nadveren er brød og vin, men ikke almindeligt brød og vin, som man plejer at sætter på bordet, men brød og vin omsluttet af Guds ord og bundet til det.

    Det er Ordet, der frembringer dette sakramente og adskiller det fra almindeligt brød og vin, så det er og kaldes Kristi legeme og blod. For det hedder: ”Når ordet kommer til den ydre ting, bliver det et sakramente.” Denne sætning af Augustin er så rammende og godt sagt, at han næppe har sagt noget bedre. Ordet må gøre elementet til et sakramente. Hvis ikke, forbliver det blot en almindelig genstand. Nu er det ikke en fyrstes eller en kejsers, men den guddommelige majestæts ord og ordning, som alle skabninger burde falde til fode og bekende, at det er således, som han siger, og modtage det med al ære, frygt og ydmyghed. Ved hjælp af dette ord kan du styrke din samvittighed og sige: Selv om hundred tusind djævle og alle sværmerne kommer farende og siger: Hvordan kan brød og vin være Kristi legeme og blod, så véd jeg dog, at samtlige ånder og høj lærde tilsammen ikke er så kloge som den guddommelige majestæts lillefinger. Nu har vi Kristi ord: ”Tag dette og spis det, det er mit legeme. Drik alle heraf, det er den ny pagt i mit blod.” Det holder vi fast ved, og vi vil se dem, der vil være i stand til at mestre ham og gøre det anderledes, end han her har talt det. Det er vel sandt, at når du tager ordet væk eller betragter det uden ordet, så har du intet andet end almindelig brød og vin. Men når ordet forbliver der som det skal og må, så er brødet og vinen i kraft af dette ord, i sandhed Kristi legeme og blod. For som Kristi mund taler og siger, sådan er det, fordi han ikke kan lyve eller bedrage.

    Derfor er det let at besvare de mange spørgsmål, som man i øjeblikket er optaget af. Om også en ugudelig præst kan forvalte og uddele sakramentet, og lignende spørgsmål. For ud fra det, vi lige har set, er svaret klart: Selv om en slyngel uddeler eller modtager sakramentet, så modtager han alligevel det rette sakramente, lige så vel som den, der omgås med det på den allerværdigste måde. I begge tilfælde er det Kristi legeme og blod, for sakramentet er ikke grundet på menneskers hellighed, men på Guds ord.

    Ligesom ingen helgen på jorden, ja, ingen engel i Himmelen, kan gøre brød og vin til Kristi legeme og blod, sådan kan heller ingen forandre eller ændre nadveren, selv om det også bliver misbrugt. Ordet, der indstifter og frembringer sakramentet, bliver ikke falsk på grund af personen eller vantroen. For Kristus siger ikke: Når I tror eller er værdige, så har I mit legeme og blod, men derimod: Tag, spis og drik, det er mit legeme og blod. Ligeledes: Gør dette. Nemlig det, jeg nu gør, indstifter, giver jer og byder jer at tage. Det betyder så meget som: Hvad enten du er uværdig eller værdig, så har du her hans legeme og blod, i kraft af de ord, der kommer til brødet og vinen. Mærk dig det og hold godt fast derpå. For disse ord er hele vores grundlag for vores beskyttelse og vores værn imod alle de vildfarelser og forførelser, der nogensinde er opkommet eller endnu måtte fremkomme.

 

 

Syndernes forladelse serveres

Således har vi nu i korthed omtalt det første stykke, der angår sakramentets væsen. Lad os nu videre se på den kraft og magt, hvortil sakramentet er indstiftet. For det er hovedsagen, at man er klar over, hvad man skal søge og hente deri. Det fremgår nu tydeligt og klart af de netop citerede ord: ”Det er mit legeme og blod, som gives og udgydes for jer til syndernes forladelse.” Her siges kort sagt: Derfor går vi til nadver, for at vi her kan modtage en sådan skat, ved og i hvilken vi får syndernes forladelse. Hvorfor det? Fordi ordene står der og giver os det. For derfor byder Kristus mig at spise og drikke, for at det skal være mit og komme mig til gavn som et sikkert pant og tegn, ja, som selve det gode, der er givet for mig imod synden, døden og alt ondt.

    Derfor kaldes det med god grund for himmelføde, der nærer og styrker det nye menneske. For ved dåben bliver vi først genfødt, men alligevel forbliver det gamle menneske hos os. Det giver os så mange hindringer og anfægtelser fra Djævelen og verden, så vi ofte bliver trætte og sløve, ja, så vi undertiden snubler. Derfor er dette sakramente givet til daglig føde og næring, for at troen kan tage til og styrkes, så den ikke falder tilbage under sådan kamp, men bestandig bliver stærkere og stærkere. For det nye liv skal leves sådan, at det altid tager til og går fremad. Men herunder må det lide meget. For Djævelen er så ond en fjende, at når han ser, at vi står ham imod og bekæmper det gamle menneske, og han ikke kan undertrykke os med magt, da sniger han omkring og angriber os fra alle sider. Han prøver alle kneb og holder ikke op, før han omsider har gjort os trætte, så man enten falder fra troen eller lader hænder og fødder synke og bliver ked af det hele eller utålmodig. Ind i denne situation, hvor hjertet føler, at det bliver for svært, er denne trøst netop givet, så vi her kan hente ny styrke og energi.

    Men her vrider nu vores kloge ånder sig med stor evne og klogskab, så de skriger og larmer op: Hvordan kan brød og vin tilgive synden eller styrke troen? Selv om de hører og véd, at vi ikke siger dette om brød og vin, da brød i sig selv er brød, men om det brød og vin, der er Kristi legeme og blod og har hans ord hos sig. Dét og intet andet er netop skatten, som en sådan syndsforladelse er erhvervet ved. Nu skænkes og tilegnes det os ikke på anden måde end i de ord: ”Givet og udgydt for jer”. For i de ord har du begge dele, både at det er Kristi legeme og blod, og at det er dit som en skat og en gave. Nu kan Kristi legeme jo ikke være en ufrugtbar og virkningsløs ting, der intet virker eller gavner. Men lige meget hvor stor skatten end er i sig selv, må den dog være omsluttet af Ordet og rækkes os, ellers ville vi ikke vide noget om den eller søge den.

    Derfor er det også helt hen i vejret, når de siger, at Kristi legeme og blod ikke er givet eller udgydt for os i nadveren, og derfor kan man ikke få syndernes forladelse i sakramentet. For selv om frelsen er fuldbragt på korset og syndernes forladelse er erhvervet ved det, så kan det dog ikke komme til os på anden måde end gennem ordet. For hvordan vidste vi ellers at det var sket eller skulle skænkes os, hvis man ikke forkyndte det gennem prædikenen eller det mundtlige ord? Hvorfra kunne de vide det, eller hvordan kunne de gribe og tilegne sig det, hvis de ikke holder sig til og tror på Bibelen og evangeliet? Men nu er hele evangeliet og indholdet i Trosbekendelsen jo ved ordet lagt ind i dette sakramente og serveret for os. Hvorfor skulle vi da lade dem rive en sådan skat ud af sakramentet? De må dog bekende, at det netop er de ord, vi hører overalt i evangeliet. Og lige så lidt som de kan sige, at hele evangeliet eller Guds ord uden for sakramentet er virkningsløst, lige så lidt kan de sige, at de samme ord er det i nadveren.

 

Troens betydning

Således har vi nu hele sakramentet, både hvad det er i sig selv, og hvad det giver og gavner. Nu må vi så også se, hvem det er, der modtager denne kraft og nytte. Som vi ovenfor har sagt det i forbindelse med dåben og ellers ofte har slået fast, så er svaret i al korthed dette: Den, der tror det, som ordene forkynder og som de bringer. For de er ikke sagt eller forkyndt for sten eller træ, men til dem, der hører ordene: ”Tag og spis!” Og fordi Kristus tilbyder og lover syndernes forladelse, kan det ikke blive modtaget på nogen anden måde end ved troen. Denne tro kræver han selv i ordet, når han siger: Givet ”for jer” og udgydt ”for jer”. Det er som vil han sige: Derfor giver jeg det og byder jer at spise og drikke, for at I skal tilegne jer det og nyde det. Den, der nu betragter det som sagt til ham personlig og tror, at det er sandt, han ejer det også. Men den, der ikke tror, han har intet, fordi han lader sig det tilbyde forgæves og ikke vil nyde et sådant frelsebringende gode. Skatten er åbnet og lagt uden for din dør, ja, på dit bord, men det hører med, at du også tager den til dig og stoler på det, som ordene giver dig.

    Det er nu hele den kristne forberedelse til at modtage dette sakramente på værdig måde. For da denne skat udelukkende frembydes i ordene, kan man ikke gribe og tilegne sig den på anden måde end med hjertet. For med de bare næver kan man ikke gribe en sådan gave og evig skat. Faste og bøn kan være en udmærket ydre forberedelse og øvelse for børnene, for at legemet kan opføre sig disciplineret og ærbødigt over for Kristi legeme og blod. vores legeme kan imidlertid ikke fatte eller modtage det, der bliver skænket i og med nadveren. Men troen i hjertet gør det, hvor denne skat erkendes og begæres. Dette må nu være nok, som en grundlæggende undervisning om dette sakramente. Hvad der yderligere kunne være at sige, hører hjemme i anden sammenhæng.

 

Nadverens nødvendighed

Da vi nu har den rette lære og forståelse af sakramentet, er det til sidst også nødvendig med en formaning og tilskyndelse til, at man ikke skal være ligeglad med en sådan stor skat, der dagligt bruges og uddeles blandt de kristne. De, der ønsker at være kristne, skal bestræbe sig på ofte at modtage dette højværdige sakramente. For vi ser, at nogen undlader det af ren og skær dovenskab. Mange af dem, der hører evangeliet, lader både ét og to år gå uden at bruge nadveren, fordi pavens narrestreger er afskaffet, så vi er fri for hans tvang og regler. Som om de er så stærke kristne, at de ikke har brug for nadveren. Nogle holder sig også væk af frygt, fordi de har hørt, at ingen skal komme uden at føle sig drevet af hunger og tørst. Og andre indvender, at det er en fri ting, der ikke er nødvendig, og at det er nok, at de tror. Og sådan går det med de fleste, at de bliver helt udisciplineret og til sidst foragter både sakramentet og Guds ord.

    Det er ganske rigtig sandt, som vi har sagt, at man for Guds skyld ikke skal drive eller tvinge nogen, for at man ikke atter skal begå et nyt sjælemord. Men det skal man dog gøre sig klart, at folk, der i så lang tid holder sig borte fra nadveren, ikke bør regnes for kristne. For Kristus har ikke indstiftet det, for at man skal behandle det som et skuespil, men har befalet sine kristne at spise og drikke det og derved tænke på ham. De, der virkelig er kristne og anser nadveren for værdifuld og nyttig, skal nok selv søger for at komme til nadver. Men for at den jævne kirkegænger og de svage, der også gerne vil være kristne, kan blive endnu mere tilskyndet til at overveje den nød og det behov, der skal drive dem, vil vi dog sige lidt om det. For ligesom det i andre spørgsmål, der angår troen, kærligheden og tålmodigheden, ikke er nok blot at lære og undervise, men det også er nødvendigt at formane daglig, således er det også her tiltrængt at prædike, for at man ikke skal blive sløv og doven. For vi véd og føler godt, hvordan Djævelen altid bekæmper dette og alle kristne aktiviteter, og forsøger at ødelægge og hindre så meget, han kan.

    For det første har vi den klare tekst, hvor Kristus siger, ”gør dette” til ihukommelse af mig. Det er ord, der byder og befaler os, der vil være kristne, at bruge sakramentet. Den, der derfor vil være Kristi discipel, han skal tænke på nadveren og bruge den, ikke af tvang, men af lydighed mod vores Herre Kristus og til hans behag. Men indvender du: Der står jo også ”så ofte som I gør det”. Han tvinger altså ingen, men gør det frit. Svar: Det er sandt, men der står ikke, at man aldrig skal gøre det. Netop fordi han siger ”så ofte”, som I gør det, så er det jo underforstået, at man skal gøre det ofte. Ordene er netop tilføjet, fordi sakramentet skal være frit og ikke bundet til særlige tider som jødernes påskelam. Dette måtte de kun spise én gang om året og kun på den fjortende dag efter den første fuldmåne om aftenen. Det er, som han derfor her vil sige: Jeg indstifter en påskefest eller et måltid for jer, som I ikke kun skal nyde én gang om året på netop denne ene dag, men så ofte I har lejlighed og behov og uden hensyn til tid og sted. Paven har ganske vist fordrejet disse ord og gjort nadveren til en jødefest på ny.

 

Ingen kristendom uden kirkegang

Du ser således, at friheden ikke er givet til, at man skal foragte sakramentet. For det kalder jeg foragt, hvis man uden gyldig forhindring, lader gå så lang tid, hvor man ikke ønsker at komme til nadver. Vil du have en sådan frihed, kan du lige så godt tage endnu mere frihed, så du slet ikke er nogen kristen og ikke behøver hverken at tro eller bede. For det ene er lige så meget Kristi bud som det andet. Men vil du være en kristen, må du i det mindste engang imellem adlyde og efterkomme dette bud. For et sådant bud burde jo bevæge dig til selvbesindelse og til at tænke: Hør, hvad er jeg egentlig for en kristen? Hvis jeg virkelig var en kristen, ville jeg vel længes lidt efter det, som min Herre har befalet mig at gøre.

    Når vi stiller os så ligegyldige over for nadveren, kan man sandelig se, hvad slags kristne vi har været under pavedømmet. For da gik vi messe udelukkende af tvang og frygt for menneskebud, uden lyst og kærlighed, og uden at tænke på, at det er Kristi befaling. Men vi tvinger eller presser ingen, og ingen skal gøre det bare for at tjene os eller være os til behag. Men det skal tilskynde og opmuntre dig, at Kristus vil have det, og at det behager ham. Man skal ikke lade sig presse til troen eller nogen god gerning af mennesker. Vi gør ikke andet, end at vi siger og formaner, hvad du skal gøre, ikke for vores, men for din egen skyld. Kristus drager og tilskynder dig. Vil du foragte det, bliver ansvaret dit eget.

    Dette skal nu være det første, særlig for de kolde og ligegyldige, for at de skal tænke sig om og vågne op. For det er virkelig sandt, hvad jeg også selv har erfaret, og som enhver vil opdage hos sig selv, at når man unddrager sig nadveren, bliver man dag for dag mere rå og kold og slår det til sidst hen i vejret. Ellers må man jo rådføre sig med sit hjerte og sin samvittighed og opføre sig som et menneske, der gerne vil stå sig godt med Gud. Jo mere nu dette sker, desto mere vil hjertet blive opvarmet og opflammet, så det ikke bliver helt koldt.

   

Nadver og kirketugt

Men siger du: Hvad så, hvis jeg ikke føler mig beredt? Svar: Det er også min anfægtelse. Og den stammer særlig fra den gamle opfattelse under paven. Den gang pinte man sig selv, for at man kunne være helt ren, og Gud ikke skulle finde den mindste plet på os. Det har gjort, at vi nu er blevet så ængstelige, at enhver straks siger forfærdet: Oh, ve, du er ikke værdig! Og så begynder vores natur og fornuft at måle vores uværdighed overfor det store, dyrebare gode. Da føler man sig som en mørk lygte imod den lyse sol eller som smuds imod ædelstene. Og fordi vi ser dette, vil vi ikke frem, men venter, til vi bliver beredt. Og så går den ene uge efter den anden, det ene halvår efter det andet. Men vil du se efter, hvor from og ren, du er, og arbejde på, at intet skal anklage dig, så kommer du aldrig.

    Derfor skal man her gøre forskel på folk. For de, der er amoralske og udisciplineret, til dem skal man sige, at de skal blive borte. De er ikke skikkede til at modtage syndernes forladelse, fordi de ikke føler behov for den og ikke ønsker at være fromme. Men de andre, der ikke er sådanne umoralske folk uden hæmninger, de skal ikke blive borte, selv om de også er svage og skrøbelige. Som også Hilarius har sagt: ”Hvis en person ikke har begået en sådan synd, at man med rette kan udstøde ham af menigheden og regne ham for en ikke-kristen, skal han ikke holde sig borte fra sakramentet, for at han ikke skal berøve sig livet.” Så vidt kommer ingen, at han ikke daglig har mange skrøbeligheder i kød og blod.

    Derfor skal disse mennesker lære, hvor vigtigt det er at være klar over, at sakramentet ikke afhænger af vores værdighed. For vi lader os ikke døbe, fordi vi er værdige og hellige, og vi går ikke til skrifte, fordi vi er rene og uden synd. Tværtimod kommer vi lige modsat, fordi vi er arme elendige mennesker og netop fordi vi er uværdige. Det gælder naturligvis ikke den, der slet ikke begærer nåde og absolution, og som ikke har tænkt sig at lægge sit liv om. Men den, der gerne vil have nåde og trøst, skal tilskynde sig selv og ikke lade sig afskrække men sige: Jeg ville gerne være værdig, men jeg kommer uden værdighed på dit ord, fordi du har befalet det, og som den, der gerne vil være din discipel. Min værdighed må det gå med, som det kan. Det er imidlertid svært, for det blokerer og hindrer os altid, at vi mere ser på os selv end på Kristi ord. For vores natur vil gerne have det således, at den kan bygge på sig selv, og hvis ikke, holder den sig tilbage. Det er nok om det første stykke.

   

Syndernes forladelse med personlig adresse

For det andet er der foruden budet som nævnt også løftet, der på det allerstærkeste skal tilskynde og drive os. For der står de venlige og kærlige ord: ”Det er mit legeme, som gives for jer. Det er mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse.” Disse ord er ikke prædiket for stok og sten, men for dig og mig. Ellers kunne Kristus lige så godt have tiet stille og ikke indstiftet noget sakramente. Derfor må du betænke og tage dig selv med ind i ordet ”jer”, for at Kristus ikke skal tale forgæves med dig.

    For her byder han os den skat, som han har bragt os fra himmelen, og som han også på det venligste indbyder til, når han i Matthæus 11, 28 siger: ”Kom hid til mig, alle I, der er trætte og tyngede af byrder, og jeg vil give jer hvile.” Det er både synd og skam, når han så hjerteligt og venligt opfordrer og formaner os til at gribe vores højeste og bedste gode, og vi så stiller os så fremmede til det og går så lang tid, at vi bliver helt kolde og forhærdede, så vi hverken har lyst eller kærlighed til nadveren. Man skal jo ikke anse sakramentet for en skadelig ting, som man skal flygte fra, men som et helt igennem helbredende og trøstende lægemiddel, som hjælper og giver liv til både sjæl og legeme. For når sjælen bliver helbredt, så er legemet også hjulpet. Hvorfor opfører vi os så som om det var en gift, der bringer smerte og død? Det er vel sandt, at de, der foragter det og lever ukristeligt, modtager nadveren til deres skade og fordømmelse. For sådanne mennesker er ingen ting nemlig godt og frelsende. De er i samme situation som en syg, der i ulydighed spiser og drikker noget, som lægen har forbudt. Men de, der mærker deres svaghed og gerne vil være fri for den og begærer hjælp imod den, de skal bruge nadveren som en kostelig modgift imod den gift, de har i sig. For her i sakramentet modtager du af Kristi mund syndernes forladelse, der omfatter og bringer Guds nåde og Guds Ånd med sig med alle sine gaver, beskyttelse og kraft mod døden, Djævelen og al ulykke.

    Således har du fra Guds side både vores Herre Kristi befaling og hans løfte. Yderligere skal din egen nød, som du kæmper med, drive dig, da det er derfor denne befaling, indbydelse og løfte er givet. For Kristus siger selv: ”De raske har ikke brug for læge, men de syge” (Matt 9, 12). Og de syge er jo netop dem, der er plagede og er besværede med synd, frygt for døden og anfægtelse af kødet og Djævelen. Er du nu besværet, og føler din svaghed, gå så glad hen og lad dig forfriske, trøste og styrke. For vil du vente, til du bliver dette kvit, så du kan komme ren og værdig til sakramentet, så må du i al evighed blive borte derfra. For da fælder han dommen og siger: Er du ren og from, så behøver du ikke mig, og jeg heller ikke dig. Derfor er de uværdige alene dem, der ikke mærker deres svaghed og ikke vil være syndere.

   

Fjender på alle sider

Men siger du: Hvordan skal jeg da bære mig ad, når jeg ikke kan føle en sådan nød eller hunger og tørst efter sakramentet? Svar: De, der har det sådan, ved jeg ikke noget bedre råd at give, end at de må gribe i deres eget bryst og se efter, om de ikke også har kød og blod. Og hvis det er tilfældet, så læs for din egen skyld, hvad Paulus skriver i Galaterbrevet 5, 19 om dette kød: ”Kødets gerninger er åbenlyse, som: utugt, ægteskabsbrud, urenhed, magi, overtro, fjendskaber, strid, hidsighed, egennytte, splittelser, partier, misundelse, drukkenskab, nydelsessyge og lignende.” Hvis du derfor ikke kan føle det, så tro dog Bibelen. Den lyver ikke for dig, for den kender dit kød bedre end du selv. Ja, Paulus trækker i Romerbrevet 7, 18 den slutning: ”For jeg véd, at i mig, det vil sige, i mit kød, bor der intet godt.” Når Paulus må sige sådan om sit kød, så vil vi ikke være bedre eller helligere. Men at vi ikke føler det, er kun så meget værre. Det er et tegn på, at man har et spedalsk kød, der intet kan føle, og dog breder sig og smitter alt. Som sagt, er du i den grad følelsesløs, så tro dog Bibelen, der udtaler dommen over dig. I det hele taget, jo mindre du føler dine synder og skrøbeligheder, jo mere grund har du til at søge hjælp og lægedom.

    For det andet, så se efter, om du ikke også er i verden. Og hvis du ikke ved det, så spørg din nabo ad. Er du i verden, så regn ikke med, at det vil mangle på synd og nød. Begynd kun at leve, som om du ville være en kristen og blive ved evangeliet, og se så til, om du ingen fjender får, der tilføjer dig ondt, uret og vold og giver dig anledning til synd og umoral. Har du ikke erfaret det, så lad Bibelen, som overalt giver verden dette vidnesbyrd, sige dig det.

    Foruden alt dette har du jo også Djævelen om dig, og ham kan du ikke helt undgå, når vores Herre Kristus selv ikke kunne undgå ham. Hvad er da Djævelen? Ikke andet, end hvad Bibelen kalder ham, en løgner og en morder. En løgner, der forfører hjertet bort fra Guds ord og forblinder dig, så du ikke føler din nød og kan komme til Kristus. En morder, som ikke under dig livet en eneste time. Hvis du kunne se, hvor mange knive, spyd og pile, der hvert øjeblik er rettet imod dig, ville du være glad for at kunne komme til nadver, så ofte som muligt.

    Men at man kan gå så tryg og uopmærksom omkring, beror ene og alene på, at vi ikke tænker og tror, at vi er i kødet og i den onde verden, eller i Djævelens rige. Øv dig derfor vel i dette og gå i dig selv, eller se dig om og hold dig blot til Bibelen. Føler du da stadig intet, har du så meget mere grund til at klage både for Gud og din broder. Lad dig da vejlede og modtag forbøn, og stop ikke før stenen er væltet fra dit hjerte, så skal du nok blive klar over nøden. Du skal opdage, at du ligger dobbelt så dybt som andre stakkels syndere, og at du trænger meget mere til sakramentet imod din elendighed, som du desværre ikke ser. Må Gud dog give dig nåde, så du kan føle din nød og få mere behov for sakramentet. Især fordi Djævelen angriber dig sådan og uden ophør angriber dig, så han kan ødelægge dig både på sjæl og legeme, så du aldrig kan være sikker for ham. Hvor hurtigt kan han ikke påføre dig jammer og elendighed, når du allermindst venter det.

 

 

En kort formaning til skriftemål

En frivillig sag

Om skriftemålet har vi altid lært, at det skal være frit og uden det pavelige tyranni, løsrevet fra al tvang og befriet fra den uudholdelige byrde, der var pålagt kristenheden. For der har ikke været nogen større plage indtil nu, end at man har tvunget alle til at skrifte, som om det handlede om den største dødssynd. Man har desuden gjort det så byrdefuldt og pint folk med at optælle alle synder, så ingen var i stand til at skrifte grundigt nok. Og det værste var, at ingen lærte eller vidste, hvad skriftemålet er, eller hvor nyttigt og fuld af trøst det er. Det eneste resultat var en masse angst og skræmte samvittigheder. Alle var tvunget til at skrifte og intet var mere ubehageligt.

    Men nu er vi befriet for de ting, så man ikke længere er tvunget til det og skal gøre det i frygt. Desuden er vi sparet for den plage at skulle fortælle alle synder nøjagtig. Og endelig har vi den fordel, at vi nu ved, hvordan man skal bruge skriftemålet på en god måde, til trøst og styrke for vores samvittighed.

   

Misbrug af friheden

Den frihed har alle været dygtig til at lære, ja desværre alt for dygtig. Man gør kun, hvad man selv vil og bruger friheden som om det var en frihed til aldrig mere at bruge skriftemålet. Vi er hurtige til at lære det, der passer ind i vores eget kram. Og de ting, der er behagelig og godt i evangeliet, har folk let ved at fatte. Men som jeg har sagt, så hører disse svin ikke ind under evangeliet og skal ikke høste nogen af fordelene, men skal forblive under paven og drives og plages til at skrifte, faste osv., endnu mere end før.

    Den, der ikke tror evangeliet og vil leve og handle efter det, som en kristen skal, han skal heller ikke nyde nogen af fordelene. Hvad er den af, når du kun vil have alle goderne, men intet yde eller gøre? Derfor vil vi ikke prædiket for sådanne folk eller give dem del i vores friheder, men sende dem tilbage til paven, så han kan plage dem som en sand tyran. For til folk, der ikke vil adlyde evangeliet, hører netop en sådan fangevogter, der er Guds djævel og bøddel. Men for andre, der gerne lader sig vejlede, må vi stadig prædike, påminde, tilskynde og lokke, så denne værdifulde og trøsterige skat, som evangeliet rækker os, ikke ligger ubrugt. Derfor vil vi også sige lidt om det personlige skriftemål for at undervise og formane folk.

 

Forskellige slags skriftemål

For det første har jeg sagt, at foruden det skriftemål, vi her taler om, er der endnu to former, som man kunne kalde almindelige syndsbekendelser, som alle kristne skal bruge. Det er de bekendelser, hvor man skrifter sin synd for Gud alene eller for næsten alene og beder om tilgivelse. Det er også det, der er indeholdt i Fadervor, når vi siger: ”Forlad os vores skyld, som vi også forlader vores skyldnere.” Ja, hele Fadervor er intet andet end et sådant skriftemål. For hvad er vores bøn andet, end at vi bekender, hvad vi ikke har eller ikke gør, hvad vi skulle, og beder om nåde og en god samvittighed? Dette skriftemål skal og må ske uden ophør, så længe vi lever. For et kristent liv består egentlig i, at vi erkender os som syndere og beder om nåde.

    På samme måde er også det andet almindelige skriftemål, som enhver skal gøre overfor sin næste, bundet til Fadervor, nemlig at vi indbyrdes skrifter vores synd og tilgiver hinandens skyld, før vi kommer til Gud og beder ham om tilgivelse. Nu er vi uden undtagelse alle skyldige over for hinanden. Derfor skal og må vi ganske åbenlyst bekende vores synd alle og enhver, og ikke skamme sig over for hinanden. For det går, som man siger: Er én from, vil alle være det. Og ingen handler over for Gud eller næsten, som han skal. Dog er der ved siden af denne almindelige skyld også en særlig, hvor man har gjort en anden vred, så man specielt må bede ham om tilgivelse. Sådan har vi i Fadervor to absolutioner eller syndstilgivelser. Vi får både tilgivelse for, hvad vi er skyld i over for Gud og over for vores næste, hvis vi tilgiver næsten og forsoner os med ham.

 

Den personlige sjælesorg

Foruden disse offentlige, daglige og nødvendige skriftemål findes der så også det personlige skriftemål, som alene sker i samtale med en anden kristen. Det er hvis der er noget særligt, der anfægter eller plager os. Noget, som vi kæmper med, men ikke rigtig finder ro i. Eller hvis vi føler os svage i troen. Vi kan da snakke med en anden kristen om det og få gode råd, trøst og styrke, når og så ofte vi vil.

    Denne personlige samtale er ikke omfattet af budet som de andre to, men er stillet til rådighed for enhver, der har behov for det, for at man kan bruge det, når det er nødvendigt. Det udspringer af den ordning, at Kristus selv har lagt absolutionen eller tilsigelsen af syndernes forladelse i munden på sin kristenhed og har befalet, at vi skulle løses fra synden på denne måde. Hvor der nu er et hjerte, der føler sin synd og begærer trøst, har man her en sikker tilflugt, hvor vi finder og hører Guds ord. Her sætter Gud os fri ved et andet menneske og forkynder tilgivelse.

 

Skriftemålets to dele

Som jeg ofte har sagt, skal du derfor lægge godt mærke til, at skriftemålet består af to dele: Den første er vores værk eller vores gerning, at jeg beklager min synd og begærer trøst og opmuntring. Det andet er et værk, som Gud gør, når han ved ordet, der er lagt et andet menneske i munden, frikender mig for mine synder. Dette er det fornemste og mest værdifulde stykke, der gør skriftemålet lifligt og trøsterigt. Indtil nu har man lagt al vægt på vores gerning og ikke tænkt længere, end at vi skulle have skriftet fuldstændigt. Akkurat som om det kun var en god gerning, som man ville betale Gud med. Hvis skriftemålet ikke var foretaget fuldkomment og på den mest nøjagtige måde, måtte absolutionen ikke gælde eller synden være tilgivet. Dermed drev man folk så vidt, at enhver måtte fortvivle over at skulle skrifte så nøjagtigt, så det var helt umuligt. Ingen kunne finde ro eller tro på absolutionen. Derfor gjorde de ikke alene det kære skriftemål unyttigt for os, men gjorde det også besværligt og upopulært til åbenlys skade og fordærv.

    Derfor skal vi være omhyggelige med, at adskille de to dele vidt fra hinanden og regne vores gerning for ringe, men Guds ord for højt og stort. Vi skal ikke bruge skriftemålet som ville vi gøre en kostelig gerning og give noget til Gud, men kun for at modtage fra ham. Du behøver ikke komme og fortælle, hvor retskaffen eller ond du er. Er du en kristen, ved jeg det allerede, er du det ikke, ved jeg det endnu mere. Men du skal gøre det, for at du kan klage din nød og lade dig hjælpe, så du kan få et glad hjerte og en god samvittighed.

    Her er det ikke nødvendigt, at presse nogen med bud. Men vi siger: Den, der er kristen eller gerne vil være det, har her et godt råd, nemlig at han skal gå hen og hente denne kostelige skat. Er du ikke kristen og begærer du ikke denne trøst, så overlader vi til en anden at tvinge dig. Dermed ophæver vi nu hele pavens tyranni, bud og tvang, da vi aldeles ikke behøver den. For vi lærer som sagt således: Den, der ikke villig og for absolutionens skyld går til skrifte, skal blot blive væk. Ja, den, der går for sin gernings skyld, og sætter sin lid til hvor fuldstændigt han har skriftet, skal også blive væk. Men vi formaner til, at du skal skrifte og fortælle din nød, ikke fordi du skal gøre det som en god gerning, men fordi du skal høre, hvad Gud siger til dig. Du skal se på ordet eller absolutionen, agte det som værdifuldt og dyrebart og modtage det som en virksom, nyttig skat med al ærbødighed og tak.

 

Uafhentet gevinst

Når man nu understreger dette og påviser den nød, der skulle bevæge og tilskynde os, behøver man ikke megen nøden og tvang. Enhver skulle drives af sin egen samvittighed og gøres så bange, at han ville blive rigtig glad og gøre som en tigger, der hørte, at man et sted uddelte en stor gave og penge og tøj. Da behøvede man ingen til at drive eller tvinge ham af sted. Han ville af sig selv løbe, alt hvad han kunne, for ikke at gå glip af det. Man skal ikke gøre det til en befaling, så alle tiggere skulle løbe derhen alene, fordi man befalede det, men ikke fortalte, hvad man skulle søge og hente der. Det ville betyde, at man gik med ulyst og ikke regnede med at hente noget, men blot skulle udstilles som en fattig og elendig tigger? Det ville man ikke øse megen glæde eller trøst ved, men blot blive endnu mere fjendtlig stemt over for budet.

    Indtil nu har pavens prædikanter været tavse om den fortræffelige, rige gave og uudsigelige skat og kun drevet folk sammen, netop af den grund, at man skulle se, hvor urene og smudsige mennesker vi var. Hvem kunne da med glæde gå til skrifte? Men vi siger ikke, at man skal se, hvor fuld du er af smuds og spejle dig deri, men vi råder og siger: Er du fattig og elendig, så gå hen og brug den lægende medicin. Den, der nu føler sin elendighed og nød, vil få en sådan længsel efter skriftemålet, at han med glæde løber efter det.

    Men den, der ikke regner det og ikke kommer af sig selv, ham lader vi passe sig selv. Men de skal dog vide, at vi ikke regner dem for kristne. Så lærer vi nu, hvor fortræffeligt, kostbart og trøsterigt det er med skriftemålet, og vi formaner til, at man ikke foragter denne dyre gave i betragtning af vores store nød. Er du nu en kristen, behøver du hverken tvang fra min side og da slet ikke pavens bud, men du vil sikkert tvinge dig selv og bede mig om, at du må få del i det. Men foragter du det og går hovmodigt omkring uden skrifte, så trækker vi den slutning, at du ikke er kristen og heller ikke skal modtage nadveren. For du foragter, hvad ingen kristen skal foragte, og bevirker derved, at du ikke kan have nogen tilgivelse af synden. Og det er et sikkert tegn på, at du også foragter evangeliet.

    Kort sagt: Vi vil ikke vide af nogen tvang. Men den, der ikke hører og følger vores prædiken og formaning, med ham vil vi ikke have noget at bestille, og han skal heller ikke have nogen fordel af evangeliet. Var du en kristen, ville du være glad, selv om du skulle løbe hundrede kilometer efter det, og du ville ikke lade dig presse, men komme og presse os. For her må det blive omvendt med tvangen, så vi står under budet, og du kommer i frihed. Vi presser ingen, men ser gerne, at man presser os, ligesom man tvinger os til at prædike og uddele nadveren.

    Når jeg derfor formaner til skrifte, gør jeg ikke andet, end at jeg formaner dig til at være en kristen. Hvis jeg kan bringe dig til at være det, har jeg også bragt dig til at bruge skriftemålet. For de, der stræber efter gerne at ville være fromme kristne og blive deres synder kvit og have en glad samvittighed, har allerede den rette hunger og tørst. De snapper efter brødet som en jaget hjort, der er udmattet af sult og tørst. Som Salme 42 siger: ”Som hjorten skriger efter vand, således skriger min sjæl til dig, Gud.” Så smertefuldt og bange, som hjorten søger efter en frisk kilde, så angst og bange søger jeg efter Guds ord eller absolutionen og nadveren. Se, det ville være en ret lære om skriftemålet. Så kunne man få lyst og kærlighed til det, så folk kom til os og løb efter os, mere end vi brød os om. Papisterne lader vi plage og pine sig selv og andre, som ikke regner denne skat, men lukker sig selv ude. Men lad os løfte vores hænder og love og takke Gud, fordi vi er kommet til en sådan erkendelse og nåde.

 

 

Afslutning

Hele denne gennemgang af katekismen er nu sagt til formaning, ikke alene til os gamle og voksne, men også til de unge mennesker, som man skal opdrage i den kristne tro og forståelse. Derved kan man så meget lettere gøre de unge fortrolige med De Ti Bud, Trosbekendelsen og Fadervor, så de går til dem med lyst og alvor og fra ungdommen af øver sig i dem og blive vant til dem. For det er nu næsten for sent med de gamle, så man ikke kan nå langt med dem. Man må derfor opdrage dem, der skal komme efter os og overtage vores embede og gerning, så at de frugtbart kan opdrage deres børn, for at Guds ord og kristenheden kan blive bevaret. Derfor bør enhver, der har ansvar i familien vide, at man efter Guds befaling og bud er skyldig at lære sine børn det, eller lade dem undervises i det, de skal kunne. Fordi de er døbt og optaget i kristenheden, skal de også have del i nadverens fællesskab, for at de kan hjælpe os og blive til nytte. For de bør dog alle hjælpe os at tro, elske, bede og stride imod Djævelen.

 

 

 

 

Tilbage til forsiden