Forord

Dr. Martin Luthers fortale

Evangeliets frihed gælder ikke kødet

Luthers eget andagtsliv

Beskyttelse mod det onde

Katekismen er nøglen til Bibelen

Katekismens fem grundtekster

Guds Ti Bud

Trosbekendelsen

Fadervor, som Kristus har lært os.

Dåben.

Nadveren

Pædagogiske synspunkter

De Ti Bud

1 Du må ikke have andre guder

Definitionen på en gud

Din tro gør din gud

Det nordeuropæiske ord ”gud”

Skabningen som Guds redskab

Belønning og straf

Historiens vidnesbyrd

Virkelig lykke

2 Du må ikke misbruge Guds navn

Fordobling af synden

I sandhedens tjeneste

Børneopdragelsens nødvendighed

Pædagogiske indlæringsmetoder

3 Du skal holde hviledagen hellig

Moselovens regler gælder ikke for kristne

Budets blivende betydning

Alene Guds ord gør hellig

Guds ord fordrer alvor og seriøsitet

4 Du skal ære din far og mor

DU SKAL ÆRE DIN FAR OG MOR

En gerning, Gud med garanti synes om

Barnets lydighed eller klosterlivets hellighed

Glem ikke at takke

Med udsigt til et godt liv

Forældremyndigheden uddelegeres

Straf og belønning i ret perspektiv

Gud er ikke blind

Åndelige fædre

Formaning til forældrene

Opdragelse og uddannelse

5 Du må ikke slå ihjel

Syndens kædereaktion

Mange slags mord

Passiv dødshjælp i luthersk betydning

6 Du må ikke bryde ægteskabet

Ægteskabet er en guddommelig ordning

Det urene cølibat

Et godt ægteskab kræver indsats

7 Du må ikke stjæle

De virkelige stortyve

Ærlighed varer virkelig længst

En skrøbelig gevinst

Særlig omsorg for de ringest stillede

8 Du må ikke sige falsk vidnesbyrd

Retssager skal være fair

Sladder og bagtalelse

Undtagelser for de offentlige myndigheder

Kristen klagevejledning

Tungen i det godes tjeneste

9 og 10: Du må ikke begære

Intelligensen på afveje

Når synden gøres juridisk lovlig

Gud kan ikke narres

De Ti Bud er livets norm

Dagligdagens sande gode gerninger

Hænderne fulde

Gud vil faktisk have budene efterlevet

Budene er en organisk helhed

Trosbekendelsen

Den første artikel

Den fortsatte skabelse og opholdelse

At leve som et bevidst menneske

Den anden artikel

Befrielse fra syndens konsekvenser

Befrielsens omkostninger

Den tredje artikel

Skatten uddeles og troen vækkes

Helligånden og evangeliet følges ad

De svære udtryk

Helligelsen sker ved ordet

Daglig syndsforladelse

Vækst i kristenlivet

Guds uudsigelige kærlighedsfylde

Troens dobbelte gode

Fadervor

Formaning til bøn

Budet er en hjælp

Bønnens løfter

Husk situationens alvor

Værn mod det onde

Den første bøn

Helliget blive dit navn

Den anden bøn

Komme dit rige

Den tredje bøn

Ske din vilje på jorden, som den sker i Himmelen

Den fjerde bøn

Giv os i dag vores daglige brød

Den femte bøn

Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere

Den sjette bøn

Led os ikke i fristelse

Den syvende og sidste bøn

Men fri os fra det onde. Amen

Dåben

Dåbens bibelske begrundelse

Frelsende gudvand

Dåbens virkning

Troens betydning

Barnedåben

Mange barnedøbte har Helligånden

Forskel på dåbens gyldighed og gavn

Barnets tro er Guds gave

Dåbens symbolik

Bodens sakramente

Nadveren

Nadverens bibelske begrundelse

Wienerbrød eller ”vinogblod”

Syndernes forladelse serveres

Troens betydning

Nadverens nødvendighed

Ingen kristendom uden kirkegang

Nadver og kirketugt

Syndernes forladelse med personlig adresse

Fjender på alle sider

En kort formaning til skriftemål

En frivillig sag

Misbrug af friheden

Forskellige slags skriftemål

Den personlige sjælesorg

Skriftemålets to dele

Uafhentet gevinst

Afslutning