Til forsiden

 

 

Absolution (syndsforladelse)

Adam - Den gamle Adam

Advarsel

Afgud

Afgudsdyrkelse

Aflad

Alder

Allegori (symbolsk tolkning)

Almagt – Guds almagt

Almisser

Amen

Anfægtelse

Anger

Angst

Anseelse - personsanseelse

Anstrengelse (besvær)

Anstød

Antikrist

Apostel

Arbejde

Artiklen om retfærdiggørelse

Arvesynd

Astrologi og horoskoper

Autoritet

Bagtalelse

Band - bandlyse

Barmhjertighed

Barnets tro

Barnedåb

Befaling

Begær

Behag

Bekendelse

Bekymring

Beskyttelse

Bibelen

Bibelord

Bibelsyn

Bibliotek

Billeder

Biskop

Blindhed

Blomst

Bogstavelig betydning

Bondestand

Bordel

Borgerligt liv

Bod

Bror

Broderskab

Bryllup

Brød

Bud

Bud - De Ti Bud

Bugen, maven

Bytte

Bøger

Bøn

Bønhørelse

Børn

Børn (Guds/Djævelens)

Ceremonier

Dans

Dialektik

Digt

Disciplin

Djævelen

Dom

Dom - den sidste dom

Dommedag

Dommer

Drukkenskab

Drøm

Dunkle steder i Skriften

Dyd

Død

Dødsnød

Dødsstund

Dødssynd

Dømme

Dåre

Dårskab

Dåb

Edsaflæggelse

Egenkærlighed

Egennytte

Ejendele

Embede

Engle

Enhed – kirkens enhed

Enighed

Ensomhed

Epistel (brev)

Erfaring

Efterfølgelse – Kristi efterfølgelse

Eftergivenhed

Erhvervelse - uddeling

Etik

Evangelium

Evighed

Fadder

Fadervor

Falde i synd

Falskhed

Familie

Far og mor

Fare

Faste

Fattig

Fattigdom

Fejltagelse

Festdag

Filosofi

Fjendekærlighed

Fjender - evangeliets fjender

Fjendskab – verdens fjendskab

Folk

Foragt

Forandring

Forbandelse

Forbedring

Forbillede

Forbrydelse

Fordømmelse

Forebygge

Forfølgelse

Forførelse

Forkyndelse

Forladelse – syndernes forladelse

Forladthed

Formaning

Fornuft

Fornægtelse

Fornærmelse

Forstillelse

Forsætter – gode forsætter

Forsoning

Forstand

Forsyn

Fortjeneste

Fortrøstning

Fortvivlelse

Forældre

Frafald

Fred

Fred i kirken

Fremmed retfærdighed

Frelser

Frihed

Frelsesvilje – Guds frelsesvilje

Frimodighed

Fristelse

Fromhed

Frygt

Fuldkommenhed

Fyldestgørelse

Fylderi (drukkenskab)

Følelser og tro

Gave

Genfødsel

Genfødsel – ny genfødsel

Gerning

Gerninger – gode gerninger

Gerningsretfærdighed

Gerningshellighed

Glemsel

Glæde

Godhed

Godhed – Guds godhed

Gods

Grav, begravelse

Gud

Guds hus

Guds Søn

Gudsbespottelse

Gudserkendelse

Gudsfrygt

Gudstjeneste

Gæstebud ‑ fest - gæster

Gæstfrihed

Had

Have

Havesyge

Hedning

Helgen

Hellig

Helligånden

Helligdag

Helliggørelse

Hellighed

Helligholdelse af søndag

Helvede

Hemmeligheder

Himmelfart

Himmerige

Hensigt – god hensigt

Historier – bibelske historier

Hjælp

Hjerte

Hor

Hovmod

Husfar

Husholdning

Husstand

Hustru

Hvile

Hvorfor?

Hykler

Hykleri

Hævn

Høre

Håb

Hånds - ånds arbejde

Håndværk

Ikke-kristen

Indbildskhed

Irettesætte

Jesus

Kald

Kamp - de kristnes kamp

Kanon – Skriftens kanon

Katekismen

Kirke

Kirkebyggeri

Kirkegård

Kirkeledelse

Kirketugt

Klage

Klarhed – Skriftens klarhed

Klogskab

Kloster

Klæder - tøj

Konfessioner - trosretninger

Korsfæstede – Den Korsfæstede

Kraft

Krig

Kristen, kristenstand

Kristen – falsk kristen

Kristenliv

Kristen-navnet

Kristus

Kristi liv og død

Kunst

Kyskhed (seksuel disciplin)

Kætter

Kætteri

Kærlighed – Guds kærlighed

Kærlighed – vor kærlighed

Kærligheden til næsten

Kød

Lam - Guds lam

Langmodighed, Guds

Last

Lediggang

Legeme

Lidelse

Lidelse – Kristi lidelse

Ligegyldighed

Lignelse

Liv

Liv efter døden

Lov

Lovens brug

Lovens tredje brug

Lov og evangelium

Lydighed

Lydighed - Kristi lydighed

Lykke

Lyst

Læge

Lærdom

Lære

Lære – falsk lære

Lærer - skolelærer

Lærer i kirken

Læretugt

Lært af Gud

Løfte

Løgn

Løn

Låne

Mad

Magt

Mammon

Manden

Martyr

Medicin

Meditation

Medlidenhed

Menighed

Menneske

Menneskebud

Menneskelære

Messe - messeofret

Misbrug

Mistænksomhed

Misundelse

Mod

Modløshed

Modstandsret

Moseloven

Munk (billedligt)

Munkevæsen

Musik

Myndighed - verdslig myndighed

Mængden - Flertallet

Mørke

Mådehold

Nabo

Nadver

Natur

Naturret

Navn – Guds navn

Nidkærhed

Nyheder

Nysgerrighed

Nytte

Nærig

Næste

Nød

Nøglemagten

Nåde

Nåde og gave (favor - donum)

Nådegaver

Nådemidler

Omhu

Omvendelse

Onde

Ondskab

Opdragelse

Oplysning

Oprør

Opstandelse

Ord

Ord – Guds ord

Ordforståelse

Ordination

Overflod

Overmod

Overtro

Penge

Person

Pine

Politik

Profet

Profet – falsk profet

Prædestination

Prædikant

Prædikeembede

Prædiken

Præst (præsteembedet)

Præstedømme, det almindelige

Påkaldelse

Påske

Regere (efter evangeliet)

Religion

Renhed

Ret

Retfærdig

Retfærdig og synder – på én gang

Retfærdiggjort

Retfærdiggørelse

Retfærdighed

Retssag

Rigdom

Rige – Guds rige

Rige – Kristi rige

Ros

Rygte

Råd

Sakramente og forbillede

Sakramenter

Salighed (frelse)

Samfundslivet

Samtale

Samvittighed

Samvittighedsfrihed

Sange

Sandhed

Sand kristendom

Sekt

Selvmodsigelser i Bibelen

Selvophøjelse

Selvtillid

Sjæl

Sjælesorg

Sjælesørger

Skam

Skaber

Skaberværk

Skabning

Skikkelse

Skilsmisse

Skole

Skoleelev

Skrift - Den hellige Skrift

Skriftemål, privat skriftemål

Skriftforståelse

Skriftudlægning

Skrøbelighed

Skyld

Skæbne

Skærsilden

Skønhed

Smiger

Sorg

Spekulation

Spil

Spot

Spotter

Sprog, sprogkundskab

Stand

Standhaftighed

Stat og kirke

Stedfortrædende lovopfyldelse

Stedfortrædende straflidelse

Stolthed

Straf – Guds straf

Strid

Stridslysten

Styrke

Svaghed

Svir

Sværge

Sværmer

Synd

Syndefald

Syndernes forladelse

Synge

Søndag

Søvn

Taknemlighed

Taler

Tanker

Teodicé (Gud og det onde)

Teolog

Teologi

Testamente - almindeligt testamente

Testamente - Det Gamle Testamente

Testamente - Det Nye Testamente

Tilbedelse

Tilgivelse af næsten

Tilgivelse – Guds tilgivelse

Tillid

Tjener (ansatte)

Tjeneste

Tradition, overlevering

Treenighed

Tro

Tro – falsk tro

Trofasthed

Trosartikel

Trosbekendelse

Trosfrihed

Trossager

Trussel

Trængsel

Trætte (skænderi)

Trøst

Tugt

Tunge

Tvang (til tro)

Tvivl

Tyranner

Tyveri

Tålmodighed

Udholdenhed i troen

Udvælgelse

Uenighed

Ufred

Ugift stand

Ugudelig

Ukyskhed (seksuel urenhed)

Ulydighed

Ulykke

Under

Ungdom

Universel forsoning

Universel frelsesvilje

Upartisk

Uret

Uretfærdighed

Uskyld

Utaknemlighed

Utroskab

Utugt

Uvidenhed

Valg

Vane

Veje – De to veje

Velgerninger

Velsignelse

Ven

Venlighed

Vente

Verden

Verdens visdom

Verdsligt regimente

Vilje

Visdom

Vished

Videnskab

Vranglære

Vrede

Vrede – Guds vrede

Våge

Ydmyghed

Ydre ting

Ædruelighed

Ægteskab

Ægteskabsbrud

Ære

Ærgerrighed

Ødselhed

Økonomi

Øvrighed

Åbenbaring

Åger

Åndsarbejde

 

 

 

Martin Luthers skrifter:

Weimar-udgaven

Martin Luther. Skrifter i udvalg, 9 bind

Luthers skrifter i udvalg, 5 bind

 

 

Web-redaktør

Cand.theol.

Finn B. Andersen

 

 

 

e-post: finnbandersen@msn.com